Våra stöd- och bidragsformer

Vetenskapsrådet är den största externa finansiären av forskning vid landets universitet och högskolor och finansierar forskning inom samtliga vetenskapsområden. År 2015 betalade vi ut cirka 6,4 miljarder kronor i stöd till framförallt grundforskning och till forskningsinfrastruktur.

För att skapa goda förutsättningar för högkvalitativ forskning verkar vi för att forskare inom alla områden ska ha tillgång till forskningsinfrastrukturer i form av anläggningar, utrustning och databaser av hög kvalitet. En stor del av våra medel går till forskningsinfrastruktur.

Vetenskapsrådet premierar forskning av högsta vetenskapliga kvalitet i nationell konkurrens. Alla ansökningar genomgår noggrann kvalitetsprövning, så kallad sakkunniggranskning eller peer review.

Vem kan söka?

Både du som är i början av din forskarkarriär och du som är mer etablerad kan söka bidrag från Vetenskapsrådet. För att kunna söka bidrag krävs doktorsexamen, enda undantaget är projektbidrag inom konstnärlig forskning. I vissa fall kan även organisationer vara sökande.

Stora delar av vårt forskningsstöd går till projekt där forskare själva formulerat frågeställningar och utarbetat metoder för att besvara dessa, men vi gör också strategiska satsningar på utvalda områden. Ibland gör vi utlysningar tillsammans med andra forskningsfinansiärer i Sverige och i andra länder.

Olika typer av stöd

Vi har flera typer av stöd som fyller olika syften. Inom ramen för dessa stöd finns olika bidragsformer.

Projektstöd

Projektstöd är den största delen och syftar till att stödja forskare att genomföra ett specificerat forskningsprojekt i linje med de intentioner som beskrivs i ansökan.

Projektbidrag

Proof of concept

Karriärstöd

Karriärstöd syftar underlätta forskares karriärutveckling och möjligheter att röra sig inom forskarvärlden.

Bidrag till anställning som forskare på halvtid i klinisk miljö

Etableringsbidrag

Internationell postdok

Konsolideringsbidrag, utlyses 2018

Miljö- och samverkansstöd

Miljö- och samverkansstöd ska stödja ett forskningsmål eller forskningsområde på lång sikt. Det handlar om stöd till verksamhet inom excellenta forskningsmiljöer, nätverk och forskarskolor, eller om stöd för att bygga upp sådan verksamhet.

Bidrag inom rådsprofessorprogrammet

Gästprofessurer

Konferensbidrag

Bidrag till forskningsmiljö

Nätverksbidrag

Infrastrukturstöd

Syftet med infrastrukturstöd är att stödja samordning, utveckling, konstruktion och drift av forskningsinfrastruktur av nationellt intresse, inklusive svensk medverkan internationell forskningsinfrastruktur av nationellt intresse

Bidrag till forskningsinfrastruktur av nationellt intresse

Verksamhetsstöd

Verksamhetsstöd är ett komplement till infrastrukturstödet och ska bidra till forskningens övriga nödvändiga stödjande strukturer och mekanismer på nationell eller internationell nivå.
Exempel på bidrag:

Tidsskriftsbidrag

Senast uppdaterad: 2017-10-17