Bidrag till anställning som forskare på halvtid i klinisk miljö

Syftet med bidraget är att stärka och förnya den medicinska och kliniska forskningen genom att rekrytera kliniskt verksamma forskare. 

Villkor för bidraget

Om ansökan eller du som sökande inte uppfyller villkoren för det sökta bidraget eller om du avviker från instruktionerna så kan ansökan komma att avvisas och därmed inte behandlas.

Vem kan söka?

Bidraget riktar sig till dig som är anställd inom sjukvården (till exempel läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter och tandläkare). Avsikten är att möjliggöra forskning på halvtid parallellt som du utvecklar den kliniska kompetensen inom den verksamhet där du är anställd. Anställningen är tänkt som ett steg i karriären för dig som självständig, etablerad forskare på eller i närheten av docentnivå. Du ska vara i en aktiv forskningsfas och handleda doktorander och/eller postdoktorer.

Du ska ha svensk doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen. Doktorsexamen ska vara högst tio år gammal vid sista ansökningsdag för utlysningen. Det examensdatum som vi utgår från är det datum då du har uppfyllt alla krav för fullgjord examen, exempelvis obligatoriska kurser, disputation och godkänd doktorsavhandling.

Om din doktorsexamen är äldre går det ändå att söka om det finns godkända anledningar till avräkningsbar tid. Om du vill åberopa avräkningsbar tid måste du specificera godkänd anledning och omfattning i din ansökan under Beskrivande information (se nedan).

Du får vid sista ansökningsdagen för utlysningen inte vara professor eller adjungerad professor.

Medverkande forskare

I denna ansökan kan du inte inkludera medverkande forskare i ditt projekt. Beskriv dina samarbetspartners och deras roller i forskningsplanen (se anvisningar nedan). 

Bidragsperiod

Bidragstiden är tre år med start från 2016 och med möjlighet till förlängning i ytterligare tre år, efter godkänd rapportering. Första utbetalning sker tidigast i januari 2016.

Kostnader och bidragsbelopp

Bidragsbeloppet är en schablon om 850 000 kronor per år vilken endast får användas till lönekostnader (inklusive sociala avgifter) motsvarande halva lönen som kliniker, samt ett projektbidrag om 1 000 000 kronor per år (vilket kan omfatta alla slags projektrelaterade kostnader såsom löner för medarbetare, lokaler, driftskostnader samt avskrivningskostnader). För den andra treårsperioden kan andra belopp gälla (dock ej lägre). Bidragsbeloppet inkluderar ersättning för indirekta kostnader.

Vetenskapsrådet förutsätter att medelsförvaltaren som ansvarig arbetsgivare täcker eventuella kostnader utöver det erhållna schablonbidraget.

Antal bidrag och ansökningar

Vilka bidrag kan jag söka samtidigt?

Du får endast lämna in en ansökan i denna utlysning om bidrag till anställning som forskare på halvtid i klinisk miljö. Du kan också söka Vetenskapsrådets fria Projektbidrag inom medicin och hälsa eller Projektbidrag för unga forskare inom medicin och hälsa samtidigt med bidrag till anställning som forskare. Du kan söka för samma eller olika projektidéer. Om båda ansökningarna föreslås beviljas måste du dock välja ett av bidragen. Om det beviljade bidraget är högre än 1 000 000 kronor per år kommer det högre beloppet ingå i ditt bidrag till anställning under den första treårsperioden om du väljer denna.

Vetenskapsrådet övriga restriktioner för vilka bidrag du kan söka under samma år framgår av tabellen nedan. 

Tabell: Bidrag du kan söka samtidigtPDF

Vad kan jag söka om jag har ett pågående bidrag?

Du kan söka Bidrag till anställning som forskare om du är projektledare för ett pågående fritt projektbidrag från Vetenskapsrådet inom medicin och hälsa eller ett projektbidrag unga forskare. Med pågående bidrag menar vi ett tidigare beviljat bidrag med bidragsperiod (utbetalningsperiod från Vetenskapsrådet) som helt eller delvis överlappar perioden för vilken du nu ansöker om. Notera att dispositionstiden, det vill säga tiden som du kan disponera bidraget, normalt är längre än bidragsperioden. Kontrollera din ”underrättelse om beslut” från Vetenskapsrådet om du är osäker på vad som gäller för ditt bidrag. Då gäller dock följande: Om du beviljas Bidrag till anställning som forskare kommer ett belopp motsvarande ditt pågående projektbidrag (upp till 1 000 0000 kronor per år) att avräknas. Under den tid som bidragen överlappar får du alltså totalt minst 1 000 000 kronor per år i projektbidrag. Vid övriga pågående projektbidrag sker ingen avräkning, så länge det rör olika projektidéer.

Se tabellen nedan för ytterligare information om vad du kan söka om du har ett pågående bidrag.

Tabell: Bidrag du kan söka om du har pågående bidragPDF

Förvaltning

Bidraget förvaltas av ett svenskt universitet eller högskola eller någon annan svensk offentlig organisation som uppfyller Vetenskapsrådets krav på medelsförvaltare. Om din organisation inte redan är en godkänd medelsförvaltare måste den ansöka om att bli detta genom att skapa ett organisationskontolänk till annan webbplats som ska godkännas av Vetenskapsrådet.

Vetenskapsrådet kräver att ekonomisk slutredovisning ska lämnas in inom angiven tid för alla bidrag som finansieras av oss. Vi kommer därför kontrollera att samtliga ekonomiska redovisningar för dina eventuella avslutade bidrag är inlämnade. Skulle en ekonomisk slutredovisning saknas, kommer den aktuella ansökan att avvisas. Om du är osäker på om alla slutredovisningar är inlämnade ska du kontakta medelsförvaltaren.

Arbetsgivarförhållanden och anställningsvillkor

Projektledare som beviljas bidrag av Vetenskapsrådet ska vara anställd av medelsförvaltaren när bidragsperioden börjar, om inte Vetenskapsrådet, medelsförvaltaren och eventuell annan arbetsgivare kommer överens om något annat. Anställningen avseende forskning vid medelsförvaltaren ska omfatta 50 procent av en heltidsanställning under bidragsperioden. Du behöver inte vara anställd vid ansökningstillfället. Genom att signera ansökan i Prisma (se nedan) bekräftar medelsförvaltaren sitt åtagande.

Bidraget till anställning ska kombineras med en halvtidsanställning inom hälso- och sjukvården. Hur forskning och klinisk verksamhet ska fördelas över året är upp till den enskilde forskaren, kliniken/sjukvårdshuvudmannen och medelsförvaltaren att komma överens om.

Läs mer om riktlinjer för rekrytering av forskare i europeiska stadgan för forskare på EU:s webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

Så här ansöker du 

Du ansöker elektroniskt i Prismalänk till annan webbplats, som är Vetenskapsrådets nya ansökningssystem. För att kunna ansöka måste ditt lärosäte ha godkänts som medelsförvaltare och skapat ett organisationskonto i Prisma.

Användarstöd för Prisma

Instruktionerna för ansökan nedan följer hur ansökningsformuläret i Prisma är utformat. För att tillgodogöra dig instruktionerna uppmanar vi dig därför att parallellt som du läser texten orientera dig i formuläret.

För de flesta moment finns i Prisma användarstödlänk till annan webbplats som beskriver hur du ska göra, samt svar på vanliga frågorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Vi uppmanar dig att ta del av dessa när du skriver din ansökan.

Skapa personkonto i Prisma

Innan du ansöker måste du skapa ett personligt konto i Prismalänk till annan webbplats där dina personuppgifter sparas. Du kan även lägga in cv-uppgifter och publikationer för framtida bruk. Du behöver bara lägga in informationen en gång, och kan därefter komplettera eller ändra den vid behov.

Notera att i denna utlysning hämtar du (och eventuella medverkande forskare) enbart uppgifter om forskarutbildning från respektive personliga konto(n) i Prisma. Fullständigt cv och publikationslista bifogas separat i PDF-format.

De ansökningar du registrerar i Prisma kopplas till ditt konto. Tänk på att skapa ditt personliga konto i god tid. Även eventuella medverkande administratörer måste skapa ett personligt konto i Prisma och före sista ansökningsdag även godkänna sin medverkan i ansökan. Om din arbetsgivare är ansluten till SWAMIDlänk till annan webbplats kan du använda samma inloggningsuppgifter i Prisma som du använder på din arbetsplats.

För att kunna lägga upp ett konto i Prisma behöver du ett forskar-id från ORCID. ORCID är en digital identifikation kopplad till ett internationellt register för forskare och obligatoriskt i Prisma. Har du ännu inte skapat ett forskar-id gör du det på ORCID:s webbplatslänk till annan webbplats  (länk finns också i Prisma). Notera att publikationer i ORCID inte är kopplade till Prisma.

Språk

Utländska experter används i den vetenskapliga bedömningen av ansökningarna. För att säkerställa att bedömningen sker på ett likvärdigt och effektivt sätt ber vi dig att skriva din ansökan på engelska.

Text

Du skapar din ansökan i Prisma genom att fylla i textfält, ange val i rullgardinsmenyer, hämta in information från ditt personliga konto, samt bifoga de bilagor som efterfrågas.

Vissa textfält går att formatera, vilket innebär att du kan formatera typsnitt och teckenstorlek och infoga vissa tabeller, formler och symboler. Om du har skrivit texten på förhand i Microsoft Word kan du även välja att använda en funktion för att klistra in den med bibehållen formatering. Bilder kan dock inte infogas i textfälten.

Alla fria textfält har begränsningar för antal tecken. Ansökningssystemet säger ifrån om du försöker registrera en ansökan med för stort antal tecken i ett textfält, liksom om obligatoriska uppgifter saknas eller behöver korrigeras i ansökan.

Signering

Både du som sökande och en behörig företrädare för medelsförvaltaren ska signera ansökan elektroniskt i Prisma. Se mer information under Registrera ansökan.

Kom ihåg att förhandsgranska din ansökan innan du registrerar den!

Vad ska ansökan innehålla?

Du ansvarar för att ansökan är fullständig, det vill säga att ansökningsformuläret är korrekt ifyllt, att rätt bilagor är bifogade och att all efterfrågad information är angiven enligt instruktionerna. Lämna bara in material som vi uttryckligen frågar efter. Vi godkänner inte kompletteringar efter sista ansökningsdatum, bortsett från sådana som vi ber om. Om du som sökande inte uppfyller villkoren för det sökta bidraget eller inte följer instruktionerna så kan det antingen vägas in i bedömningen eller så kan din ansökan komma att avvisas och därmed inte behandlas.

Ansökan, som vi ber dig skriva på engelska, ska innehålla all obligatorisk samt eventuell övrig relevant information under respektive flik i ansökningsformuläret (obligatorisk information är i Prisma markerad med asterisk; *):

 • Beskrivande information
 • Forskningsplan
 • Budget och forskningsresurser
 • Cv och publikationer (som PDF)
 • Medelsförvaltare
 • Beredningsgrupper
 • Medverkande (i denna utlysning endast administratörer)
 • Cv (endast forskarutbildning anges här)
 • Publikationer (observera att fliken inte är aktuell i denna utlysning och ska alltså lämnas tom)

Under flikenRegistrera signerar du som sökande ansökan genom att registrera den. All obligatorisk information måste vara ifylld för att du ska kunna registrera ansökan. För att ansökan ska betraktas som fullständig och gå vidare i granskningsprocessen krävs också att behörig företrädare för medelsförvaltaren signerar ansökan (se under Registrera ansökan nedan).

Beskrivande information

Ange en svensk och en engelsk projekttitel, projekttid (antal år), samt klassificeringar (nyckelord och tillhandahållna SCB-koder) för projektet. Under beskrivande information fyller du även i eventuell avräkningsbar tid, abstract och populärvetenskaplig beskrivning, se nedan.

Avräkningsbar tid

Ange eventuella längre uppehåll i din aktiva forskningstid, beräknat som heltid och avrundat till hela kalendermånader. Godkända anledningar är föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer, plikttjänstgöring inom totalförsvaret, sjukdom, allmäntjänstgöring (AT), samt vidareutbildning/specialisttjänstgöring för kliniskt verksamma yrkeskategorier (de två sistnämnda skälen kan uppgå till max 24 månader vardera). Observera att vi inte godkänner arbetslöshet, semester och övriga anställningar som avräkningsbar tid. Du kommer inte att kunna slutföra din ansökan om din doktorsexamen är för ny eller för gammal och du inte har godkänd anledning till avräkningsbar tid.

Abstract

Sammanfattningen av forskningsplanen ska innehålla en kort beskrivning av:

 • vad som ska göras
 • hur forskningen ska utföras: projektorganisation, tidplan och vilka vetenskapliga metoder som ska användas
 • vad som är viktigt med den planerade forskningen.

Texten ska ge en översiktlig orientering om forskningens syfte och genomförande. Skriv så att även personer med annan forskningsinriktning kan ta del av informationen.

Populärvetenskaplig beskrivning

Beskriv projektet så att även den som inte är insatt i ämnet har möjlighet att förstå. Beskriv vad som ska göras och varför, samt förklara på vilket sätt den nya kunskapen kan vara betydelsefull.

Den populärvetenskapliga beskrivningen är ett viktigt verktyg när vi informerar om forskning som Vetenskapsrådet finansierar. Om vi beviljar din ansökan, förbehåller vi oss rätten att använda beskrivningen för informationsändamål.

Observera att den populärvetenskapliga beskrivningen måste skrivas på svenska, till skillnad från resten av ansökan.

Forskningsplan

Etiska överväganden

Redovisa etiska frågor som forskningen aktualiserar och redogör för hur de behandlas i forskningsarbetet. Om inga etiska frågor är aktuella anger du detta. Ange även om hantering av persondata, djur- eller humanförsök ingår i forskningen.

Forskningsplan

Här bifogar du din forskningsplan i PDF-format. Observera att bilagan endast kan utgöras av en fil om högst 10 MB. Forskningsplanen ska bestå av en kortfattad men komplett beskrivning av forskningsuppgiften, högst tio A4-sidor i Times New Roman, teckenstorlek 12, referenser inkluderade. Fokus för forskningsplanen ska vara framåtblickande.

Vi ber dig att skriva forskningsplanen, liksom övriga delar av ansökan förutom den populärvetenskapliga beskrivningen, på engelska.

Följande information måste finnas med i forskningsplanen under separata rubriker i denna ordning:

 • Syfte och mål (Purpose and aims). Redogör för övergripande syfte och specifika mål för forskningsprojektet eller motsvarande. 
 • Områdesöversikt (Survey of the field). Gör ett sammandrag av din egen och andras forskning och tidigare resultat inom forskningsområdet. Ange nyckelreferenser. 
 • Projektbeskrivning (Project description). Gör en sammanfattning av projektet där du beskriver teori, metod, tidplan och genomförande. Beskriv även projektorganisation och förtydliga din egen och eventuella andra forskares roller i projektet.
 • Betydelse (Significance). Redogör för projektets betydelse för forskningsområdet.
 • Preliminära resultat (Preliminary results). Beskriv dina egna försök och förstudier inom forskningsområdet. Om preliminära resultat inte finns så ange detta.

Redovisa följande under en särskild rubrik om du anser det vara relevant för din ansökan:

 • Utrustning (Equipment). Beskriv den basutrustning för projektet som du och din grupp kan disponera.
 • Behov av infrastruktur (Need for infrastructure). Specificera projektets behov av internationell och nationell infrastruktur. Specificera även behovet av lokal infrastruktur om avskrivningskostnader för denna ingår i ansökan. Läs mer om forskningsinfrastrukturer som Vetenskapsrådet stödjer.
 • Internationellt och nationellt samarbete (International and national collaboration). En beskrivning av ditt samarbete med utländska och svenska forskare och forskargrupper. Redovisa om du medverkar i eller anknyter till internationellt samarbete i din forskning. Du får använda projektbidrag från finansiärerna för denna utlysning för att medfinansiera EU-projekt med motsvarande inriktning. Redovisa i forskningsplanen om du planerar en sådan samordning. 
 • Övriga bidrag (Other grants). Om du avser att söka fler bidrag eller har pågående bidrag från Vetenskapsrådet, ska relationen mellan projekten förtydligas. Motivera även varför du skickar in ytterligare en eller flera ansökningar.
 • Självständig forskningslinje (Independent line of research). Redogör för hur du inom projektet utvecklar din potential som självständig forskare. Du som verkar eller kommer att verka i en större grupp ska tydliggöra hur ditt projekt förhåller sig till de övriga. Om du fortsätter på ett projekt som helt eller delvis har påbörjats under din doktorand- eller postdoktortid, ska du beskriva relationen mellan ditt projekt och din tidigare handledares forskning. 
 • Klinisk signifikans (Clinical significance). Förklara på vilket sätt projektets resultat kan komma till praktisk klinisk användning inom området medicin och hälsa.
Särskild satsning             

Det finns områden som Vetenskapsrådet har ett uttalat ansvar för att stödja eller som bedöms kräva särskild uppmärksamhet. Inom denna utlysning gäller detta nedanstående område.

Psykiatri 

Om ditt forskningsprojekt är relevant enligt definitionen som länkas ovan, anger och redogör du för detta här. Beskriv på vilket sätt ditt projekt är relevant för och hur projektet bidrar till den vetenskapliga utvecklingen inom det beskrivna området.

Redogörelsen får omfatta högst 4 000 tecken inklusive mellanslag (motsvarande cirka en A4-sida i Times New Roman, teckenstorlek 12).

Budget och forskningsresurser

Bidraget är ett schablonbelopp och du behöver därför inte fylla i någon sökt budget i ansökningsformuläret. Schablonbeloppet anges automatiskt i formuläret.

Annan finansiering

Ange forskningsresurser för projektet under perioden i form av övrig finansiering (sökt eller redan beviljad) utöver det som söks inom denna utlysning. Ange hela belopp i kronor.

Cv och publikationer 

Här bifogar du till respektive fält den bilaga som ska ingå (i PDF-format). Observera att varje bilaga endast kan utgöras av en fil om högst 10 MB. Om bilagan består av flera dokument måste du alltså sammanfoga dessa till en fil.

Cv

Bifoga ditt cv om maximalt två A4-sidor. Publikationslista redovisar du separat.

Specificera enligt de här numrerade rubrikerna i denna ordning (de punkter som eventuellt inte är aktuella för dig lämnar du tomma):

 1. Högskoleexamen (Higher education qualification(s): år, ämnesområde och lärosäte.
 2. Doktorsexamen (Doctoral degree): år, disciplin/ämnesområde, lärosäte, avhandlingens titel samt handledare.
 3. Postdoktorsvistelser (Postdoctoral positions): år och placering.
 4. Docentkompetens (Qualification required for appointments as a docent): år.
 5. Specialistexamen eller motsvarande (Specialist certification or equivalent): år och disciplin/ämnesområde.
 6. Nuvarande anställning (Current position): förordnandetid, andel forskning i anställningen.
 7. Tidigare anställningar (Previous positions and periods of appointment): typ av anställning och förordnandetider.
 8. Handledning (Supervision): doktorer och postdoktorer som du varit huvudhandledare för; namn och år.
 9. Uppehåll i forskningen (Interruption in research). Här har du möjlighet att redogöra för eventuella längre uppehåll i din aktiva forskningstid som påverkat dina meriteringsmöjligheter, exempelvis med anledning av föräldraledighet, allmän- eller specialisttjänstgöring för kliniskt verksamma yrkeskategorier, förtroendeuppdrag eller andra skäl av motsvarande karaktär. Notera dock att formell avräkningsbar tid enbart baseras på de godkända anledningar som du angivit tidigare i formuläret (se under Beskrivande information ovan).
 10. Akademiska utmärkelser och övriga relevanta meriter (Academic rewards and other relevant merits)
 11. Bidrag erhållna i konkurrens (Research grants awarded in competition): typ av bidrag, finansiär, bidragsperiod, totalt beviljat belopp. 
 12. Eventuell övrig information av betydelse för ansökan (Other information of relevance to the application)


Publikationer                                                                                                         

Bifoga din publikationslista för de åtta senaste åren där de fem publikationer som är viktigast för projektet markerats med asterisk (*). Sortera publikationerna under numrerade rubriker i denna ordning:

 1. Fackgranskade originalartiklar (Peer-reviewed original articles)
 2. Fackgranskade konferensbidrag (Peer-reviewed conference contributions), vars resultat inte finns i andra publikationer.
 3. Monografier (Monographs)
 4. Forskningsöversiktsartiklar (Research review articles)
 5. Böcker och bokkapitel (Books and book chapters)
 6. Patent (Patents), ange datum för registrering.
 7. Egenutvecklade allmänt tillgängliga datorprogram eller databaser (Open access computer programs or databases you have developed)
 8. Populärvetenskapliga artiklar/presentationer (Popular science articles/presentations)

Observera! Inkludera endast artiklar eller motsvarande som är publicerade eller accepterade för publicering

Medelsförvaltare

Ange medelsförvaltare och hemvist för projektet. Medelsförvaltare är den organisation som förvaltar medlen för ett beviljat projekt och ansvarar för detta enligt aktuella villkor. Hemvist är den organisatoriska enhet där projektet bedrivs. Vanligtvis motsvarar medelsförvaltare och hemvist det universitet eller lärosäte respektive den institution där projektledaren är anställd.

För att du ska kunna knyta din ansökan till en medelsförvaltare måste organisationen ha ett godkänt konto i Prisma. Kontakta din medelsförvaltare och be den ansöka om ett organisationskonto hos Vetenskapsrådet om ett sådant inte redan finns.

Om din hemvist saknas, kontakta organisationskontoansvarig för din medelsförvaltare. Du kommer inte att kunna slutföra registrering av din ansökan om hemvist saknas.

Beredningsgrupper

Föreslå den beredningsgrupp eller de beredningsgrupper (i prioriteringsordning) som du vill ska genomföra den vetenskapliga granskningen av din ansökan. Den slutliga placeringen av ansökan inom ämnesområdet görs av Vetenskapsrådet.

Beredningsgrupper

Medverkande

Här kan du som ansöker om bidrag bjuda in medverkande administratörer till din ansökan. Medverkande administratör är en person som inte deltar i projektet men som kan hjälpa sökande att lägga in och redigera information. Observera att i denna ansökan kan du inte inkludera medverkande forskare.

Du kan bjuda in medverkande administratörer som ännu inte har ett konto i Prisma, men för att de ska kunna medverka på din ansökan måste samtliga registrera konton.

Observera att alla du bjudit in att medverka i din ansökan måste acceptera inbjudan innan du kan registrera ansökan. Obesvarade inbjudningar måste besvaras eller tas bort innan ansökan kan registreras.

Cv

Utöver att bifoga ditt cv som PDF under fliken Cv och publikationer (se instruktioner ovan), måste du även hämta in uppgifter om forskarutbildning från ditt personliga konto i Prisma här under fliken Cv. Detta är den enda obligatoriska uppgiften under denna flik.

Du kan ange övriga cv-relaterade uppgifter i ditt personliga konto i Prisma men i denna utlysning kan du inte hämta in dessa till ansökan. Om du sparar informationen i ditt konto kan den dock användas i eventuella framtida ansökningar till Vetenskapsrådet, Forte eller Formas.

Registrera ansökan

Genom att registrera din ansökan signerar du den. All obligatorisk information måste vara ifylld för att du ska kunna registrera ansökan. Den registrerade ansökan hittar du därefter under menyvalet Ansökningar under fliken Ansökningar och bidrag. Ansökan ska förutom av den sökande även signeras av behörig företrädare för medelsförvaltaren. Företrädaren är vanligtvis prefekten vid den institution där forskningen ska bedrivas, men det beror på vilken organisationsstruktur som din medelsförvaltare har upprättat. Din registrerade ansökan går automatiskt vidare för signering av den utsedda företrädaren för medelsförvaltaren efter att utlysningen har stängt.

Signeringen av den sökande innebär en bekräftelse av att:

 • uppgifterna i ansökan är korrekta och följer Vetenskapsrådets instruktioner
 • bisysslor och kommersiella bindningar har redovisats för medelsförvaltaren och att det där inte framkommit något som strider mot god forskningssed
 • nödvändiga tillstånd och godkännanden finns vid projektstart, exempelvis avseende etikprövning.

Signeringen av medelsförvaltaren innebär en bekräftelse av att:

 • den beskrivna forskningen, anställningen och utrustningen kan beredas plats inom institutionen under den tid och i den omfattning som anges i ansökan
 • institutionen godkänner kostnadsberäkningen i ansökan
 • projektet bedrivs i enlighet med svensk lagstiftning.

Ovanstående punkter ska ha diskuterats mellan parterna innan företrädaren för medelsförvaltaren godkänner och signerar ansökan.  

Kom ihåg! Senast en vecka efter sista ansökningsdatum ska behörig företrädare för medelsförvaltaren ha signerat din ansökan i Prisma.

Bedömning 

Den vetenskapliga bedömningen av ansökningarna görs av aktiva forskare. Forskarna bedömer ansökningarna i konkurrens med övriga ansökningar utifrån Vetenskapsrådets bedömningskriterier.

Så här bedöms din ansökan

Vetenskapsrådets jävshantering

Vetenskapsrådets jämställdhetsstrategi

Beslut

Senast i början av november 2015 publicerar vi beslut om bidragsfinansiering på Vetenskapsrådets webbplats. Därefter publiceras underrättelse om beslut och yttrande till ditt personliga konto i Prisma.

Första utbetalning av beviljat bidrag sker tidigast i januari 2016.

När och hur ska ansökan lämnas in?

Registrera din färdiga ansökan i ansökningssystemet Prisma senast klockan 14.00 torsdagen den 26 mars. Fram till dess utlysningen har stängt kan en registrerad ansökan avregistreras och vid behov ändras och registreras på nytt.

När utlysningen har stängt klockan 14.00 den 26 mars slutregistreras din ansökan automatiskt och får ett diarienummer. Observera att behörig företrädare för medelsförvaltaren ska ha signerat ansökan i Prisma senast en vecka (sju kalenderdagar) efter sista ansökningsdatum för att din ansökan ska gå vidare i granskningsprocessen.

Signeringen av företrädare för medelsförvaltaren sker automatiskt inom den organisationsstruktur som din medelsförvaltare har upprättat. Du får ett automatiskt besked per e-post när ansökan är signerad av medelsförvaltaren.

Information om status på ansökan, diarienummer och signering av ansökan ser du på ditt konto under fliken Ansökningar och bidrag.

Kontakt

Frågor om ansökans innehåll

Innan du tar kontakt med nedanstående personer ber vi dig att orientera dig i ansökningsformuläret i Prisma.

Elisabeth Tehler, e-post: elisa@vr.se, telefon: 08-546 44 229 

Agneta Backman, e-post: agneta.backman@vr.se, telefon: 08 546 44 008

Ana Beramendi, e-post: ana.beramendi@vr.se, telefon: 08-546 44 015

Anne-Sophie Fröjmark, e-post: anne-sophie.frojmark@vr.se, telefon: 08-546 44 275

Tekniska frågor

Vi ber dig vänligen att i första hand konsultera Hjälpmenyn i Prisma för att ta del av instruktioner samt frågor och svarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster inklusive utförliga användarstödlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som beskriver de flesta momenten i Prisma.

Om du inte hittar svaret på din tekniska fråga i ovanstående material kan du kontakta vår tekniska supportlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Notera att det kan dröja 1-2 arbetsdagar innan du får svar, beroende på aktuell belastning på vår personal som bemannar supporten.

Dela |

Senast uppdaterad: 2015-03-24

Information

Ämnesområde(n):
Medicin och hälsa
Sista dag för ansökan:
2015-03-26

Ansök här

Prismalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Allmänna villkor

Det är viktigt att du informerar dig om vad som gäller för Vetenskapsrådets ansökningar och bidrag. Mer information hittar du under respektive rubrik nedan.

Etiska riktlinjer
Offentlighet
Open access
Kommersiella intressen

Den fetstilta texten under stycket "Skapa personkonto i Prisma" har förtydligats 2015-03-24.