Bidrag till forskningsmiljö inom klinisk behandlingsforskning

Syftet med bidraget är att ge stöd till större kliniska studier som är motiverade av hälso- och sjukvårdens behov och som förväntas leda till stor patient- och samhällsnytta inom en relativt kort tidsperiod. Bidraget gör det möjligt för en större konstellation av forskare inom akademi och landsting/regioner att arbeta mot ett gemensamt forskningsmål. Vetenskapsrådet premierar forskning av högsta vetenskapliga kvalitet i nationell konkurrens.

Sammanfattning  Typ av bidrag 

Bidrag till forskningsmiljö

Område                             

Klinisk behandlingsforskning

Söks av

Enskild forskare

Medverkande forskare

Upp till tio forskare kan bjudas in att medverka i ansökan.

Bidragstid

3 år

Bidragsbelopp

Maximalt belopp per bidrag är totalt 20 miljoner kronor. Det lägsta belopp som kan sökas är 400 000 kronor per år.

Budgetram för utlysningen

Totalt har 235 miljoner kronor för en treårsperiod avsatts för denna utlysning.

Utlysningen stänger

5 september 2017 (kl. 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras

Senast i början av december 2017

Bidragsperioden startar

Januari 2018


Läs mer om bidrag som beviljats tidigare år.

Fullständig ansökan

Ansökan om bidrag till forskningsmiljö inom klinisk behandlingsforskning görs i ett tvåstegsförfarande. Dessa instruktioner riktar sig till dig som lämnat in en skissansökan och fått denna godkänd och därefter inbjudits att lämna in en fullständig ansökan.

Den fullständiga ansökan ska, i jämförelse med skissansökan, innehålla:

 • en mer omfattande projektplan inklusive specifika delmål som ska återrapporteras och utvärderas löpande
 • utförligare beskrivningar av de utlysningsspecifika delarna
 • en fullständig budgetbeskrivning
 • en komplett publikationslista
 • medverkande forskares cv-­uppgifter och publikationer

Den fullständiga ansökan ska också, till skillnad från skissansökan, signeras av en behörig företrädare för medelsförvaltaren. Se vidare instruktioner nedan.

Det får inte finnas större avvikelser mellan skiss- och fullständig ansökan avseende forskningsplan eller budget om inte sådana påtalats av granskningspanelen och kommunicerats i det individuella yttrandet.

Här hittar du utlysningstexten för skissansökan.PDF

Här hittar du beredningshandboken som innehåller instruktioner till granskare för bedömning av din ansökan. öppnas i nytt fönster

Läs gärna vägledande frågor (guiding questions) som granskarna använder för bedömning av din ansökan på sidan 9-11 i beredningshandboken.

Villkor för att ansöka

Nedanstående villkor måste vara uppfyllda för att du ska vara behörig att ansöka om bidraget. Vi utför kontroller som gör att obehöriga ansökningar avvisas från fortsatt hantering.

Inriktning

Forskningen ska vara klinisk och förutsätter tillgång till vårdens strukturer och resurser. Den ska också vara motiverad av hälso­ och sjukvårdens behov och ha stor patient­ och samhällsnytta. Detta inkluderar områden såsom prevention, diagnostik, behandling, uppföljning, implementering, omvårdnad och rehabilitering. Nationell samverkan är ett krav för att kunna söka. Projekt som är relevanta för den här utlysningen är patientnära kliniska studier som syftar till att ta fram tillförlitliga och implementerbara resultat som kan komma patienter och samhället till del inom en relativt kort tidsperiod (cirka fem år efter projektets slut). Av de avsatta medlen för årets utlysning ska en del fördelas till projekt som svarar mot identifierade och prioriterade kunskapsbehov.

Sökande

Bidrag till forskningsmiljö inom klinisk behandlingsforskning söks av dig som enskild forskare. Du är projektledare och vetenskapligt ansvarig för projektet samt är vetenskapligt aktiv i projektet motsvarande minst 20 procent av en heltidsanställning. Du ska vid ansökningstillfället inneha en svensk klinisk tjänst, till exempel som läkare, sjuksköterska, tandläkare eller sjukgymnast/fysioterapeut, motsvarande minst 20 procent av en heltidsanställning, vilken beskrivs under rubriken Klinisk tjänst (se anvisningar nedan).

Du ska ha svensk doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen. Doktorsexamen ska vara avlagd senast den sista ansökningsdagen för denna utlysning. Det examensdatum som vi utgår från är det datum då du har uppfyllt alla krav för fullgjord examen, exempelvis obligatoriska kurser, disputation och godkänd doktorsavhandling.

Bidrag från Vetenskapsrådet ska förvaltas av ett svenskt universitet eller högskola eller någon annan svensk offentlig organisation som uppfyller våra krav på medelsförvaltareöppnas i nytt fönster. För att du ska kunna ansöka måste din organisation alltså vara godkänd som medelsförvaltare.

Om du beviljas bidrag ska du vara anställd av medelsförvaltaren när bidragsperioden börjar och sedan under hela bidragsperioden, såvida inte Vetenskapsrådet, medelsförvaltaren och eventuell annan arbetsgivare kommer överens om något annat. Anställningen ska omfatta minst 20 procent av en heltidsanställning. Du behöver inte vara anställd av medelsförvaltaren vid ansökningstillfället.

Huvuddelen av forskningen i ansökan ska bedrivas i Sverige.

Medverkande forskare

Din ansökan kan inkludera upp till tio medverkande forskare, det vill säga forskare med doktorsexamen eller motsvarande kompetens vars vetenskapliga meriter kommer vara avgörande i genomförandet av den föreslagna forskningen. Dessa behöver inte vara anställda vid ett svenskt lärosäte.

Medverkande forskare ska själva lämna nödvändiga uppgifter i ansökningssystemet och hämta in dessa till ansökan. Eventuella övriga samarbetspartner och deras roller beskriver du i forskningsplanen (se anvisningar under Forskningsplan nedan).

Kostnader och bidragsbelopp

Bidrag kan sökas för att finansiera alla slags projektrelaterade kostnader, såsom löner (inklusive egen lön, dock högst motsvarande din aktivitetsgrad i projektet), lokaler, driftskostnader (exempelvis förbrukningsmaterial, resor inklusive vistelser vid forskningsanläggningar, publiceringskostnader och mindre utrustning) samt avskrivningskostnader. Bidraget får inte användas till stipendier. Om en doktorand deltar får projektmedel inte betalas ut som lön för den tid som doktoranden undervisar. Endast merkostnader i samband med kliniska studier täcks av bidraget, inte övriga vårdkostnader.

Det lägsta belopp du kan söka är 400 000 kronor per år, inklusive indirekta kostnader. Det högsta belopp du kan söka är totalt 20 miljoner kronor under en 3-årsperiod, inklusive indirekta kostnader.

Vetenskapsrådet förutsätter att medelsförvaltaren täcker eventuella kostnader utöver det erhållna bidraget.

Bidragstid

Bidragstiden är tre år, med start januari 2018.

Första utbetalning sker tidigast i december 2017.

Nationell samverkan

Nationell samverkan är ett krav för att kunna söka detta bidrag. Detta för att studierna och dess resultat ska få genomslag. Nationell samverkan innebär samverkan mellan ett flertal landsting/regioner, samt universitet och de många innovativa företag inom den medicinska sektorn som verkar i Sverige. Samverkan ska utgå från ett konkret behov av interaktion. Behovet kan exempelvis vara att säkerställa ett tillräckligt stort patientunderlag. Andra behov av samverkan kan gälla tillgång till högkvalitativa dataunderlag, utrustning eller specialkompetenser inom flera discipliner.

Hur ansöker jag?

Du ansöker elektroniskt i Prisma länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, som är Vetenskapsrådets ansökningssystem. Du skapar din ansökan i Prisma genom att fylla i textfält, hämta in information från ditt personliga konto, samt bifoga de bilagor som efterfrågas.

För att du ska kunna ansöka måste din organisation ha godkänts som medelsförvaltareöppnas i nytt fönster och skapat ett organisationskonto i Prisma.

För de flesta moment i Prisma finns ett användarstödlänk till annan webbplats som beskriver hur du ska göra, samt svar på vanliga frågorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Vi uppmanar dig att ta del av dessa när du skriver din ansökan.

Skapa personkonto i Prisma

Innan du ansöker måste du skapa ett personligt konto i Prisma länk till annan webbplatsdär du sparar dina person- och cv-uppgifter. Informationen behöver bara läggas in en gång, och kan därefter kompletteras eller ändras vid behov. Eftersom Vetenskapsrådet använder sig av utländska granskare i denna utlysning ber vi dig använda engelska när du lägger in beskrivande text i dina cv-uppgifter. Du kan även lägga in dina publikationer för framtida bruk. Observera att inga publikationer ska hämtas in från ditt konto till ansökningsformuläret. Detta beror på att funktionen för publikationer är under utveckling och ännu inte används i Vetenskapsrådets utlysningar. Därför lämnas publikationslista istället in som en bifogad pdf-fil (se instruktioner under Publikationer nedan).

Tänk på att skapa ditt personliga konto i god tid. De ansökningar du registrerar i Prisma kopplas till ditt personliga konto.

Alla eventuella övriga personer som ska medverka i utformningen av ansökan måste också skapa ett personligt konto i Prisma och godkänna sin medverkan. Därefter kan de bidra med sina uppgifter till ansökan via sina konton.

Text

Vissa textfält går att formatera, vilket innebär att du kan formatera typsnitt och teckenstorlek och infoga vissa tabeller, formler och symboler. Om du har skrivit texten på förhand i Microsoft Word kan du även klistra in den med bibehållen formatering. Bilder kan dock inte infogas i textfälten. Vi rekommenderar att du använder typsnitten Arial, Calibri eller Verdana.

Alla textfält har begränsningar för antal tecken, vilket illustreras av teckenräknare. Om du fyller i för många tecken går ansökan inte att registrera.

Bifogade dokument och bilagor

Till vissa fält ska du bifoga en bilaga utformad enligt de instruktioner som anges. Bilagan kan endast utgöras av en fil och du kan bara bifoga dokument i pdf-format. Alla bilagor har begränsningar i filstorlek och sidantal. Du kommer inte kunna bifoga en bilaga som överskrider de angivna maxgränserna.

Signering

Både du som sökande och en behörig företrädare för medelsförvaltaren ska signera ansökan elektroniskt i Prisma. Se mer information under Registrera ansökan nedan.

Vad ska ansökan innehålla?

Vi ber dig att orientera dig i ansökningsformuläret i Prisma parallellt med att du läser nedanstående instruktioner.

Språk

Utländska experter används i den vetenskapliga bedömningen av ansökningarna. För att säkerställa att bedömningen sker på ett likvärdigt och effektivt sätt ber vi dig därför att utforma din ansökan på engelska.

Ansökans delar

Ansökningsformuläret innehåller följande flikar:

 • Beskrivande information
 • Forskningsbeskrivning
 • Utlysningsspecifik information
 • Budget och forskningsresurser
 • Publikationer
 • Medelsförvaltare
 • Medverkande
 • Cv

Nedan följer beskrivningar av vad som efterfrågas under respektive flik. Då obligatorisk information efterfrågas är detta markerat i Prisma med en asterisk (*).

Beskrivande information

Under denna flik fyller du i svensk och engelsk projekttitel, samt väljer SCB-koder och nyckelord. Här fyller du även i abstract och populärvetenskaplig beskrivning, se anvisningar nedan.

Abstract

Sammanfattningen av forskningsplanen ska innehålla en kort beskrivning av:

 • vad som ska göras och varför
 • hur forskningsproblemet ska studeras i en översiktlig projektdesign, inkluderande patienturval, variabelval, datainsamlings-­ och analysmetoder och tidplan. Använd gärna PICO (population/intervention/control/outcome) för kontrollerade studier.
 • vad som blir den direkta patientnyttan av den planerade forskningen.

Texten ska ge en översiktlig orientering om forskningens syfte och genomförande. Skriv så att även personer med annan forskningsinriktning kan ta del av informationen.

Redogörelsen får omfatta högst 1 500 tecken inklusive mellanslag (motsvarande cirka en tredjedels A4-sida i Arial, teckenstorlek 11, enkelt radavstånd).

Populärvetenskaplig beskrivning

Beskriv projektet så att även den som inte är insatt i ämnet har möjlighet att förstå. Beskriv vad som ska göras och varför, samt förklara på vilket sätt den nya kunskapen kan vara betydelsefull.

Den populärvetenskapliga beskrivningen är ett viktigt verktyg när vi informerar om den forskning som Vetenskapsrådet finansierar. Om vi beviljar din ansökan, förbehåller vi oss rätten att använda beskrivningen för informationsändamål.

Observera! Den populärvetenskapliga beskrivningen måste skrivas på svenska, till skillnad från resten av ansökan.

Redogörelsen får omfatta högst 4 500 tecken inklusive mellanslag (motsvarande cirka en A4-sida i Arial, teckenstorlek 11, enkelt radavstånd).

Forskningsbeskrivning

Under denna flik bifogar du din forskningsplan, beskriver etiska överväganden samt redogör för eventuella tidigare projekt som finansierats av Vetenskapsrådet.

Etiska överväganden

Redovisa de etiska frågor som forskningen aktualiserar och redogör för hur de behandlas i forskningsarbetet. Etiska överväganden för hantering av persondata är obligatorisk och ska anges i denna utlysning.

Forskningsplan

Här bifogar du din forskningsplan i pdf-format. Observera att bilagan endast kan utgöras av en fil om högst 10 MB.

Forskningsplanen ska bestå av en kortfattad men komplett beskrivning av forskningsuppgiften. Fokus för forskningsplanen ska vara framåtblickande och den ska omfatta högst tio sidnumrerade A4-sidor i Arial, teckenstorlek 11, enkelt radavstånd, referenser och eventuella bilder inkluderade. Du kommer inte kunna bifoga en bilaga som överskrider det angivna maximala sidantalet.

Vi ber dig skriva din forskningsplan på engelska.

Följande information måste finnas med i forskningsplanen under separata rubriker som anges i nedanstående ordning:

 • Syfte och mål (Purpose and aims)
  Forskningsprojektet ska utgöras av en stor multicenter klinisk patientcentrerad studie. Presentera forskningsproblemet och det övergripande syftet, samt ge en kort bakgrundsinformation och motivering till projektet. Tydliggör huvudfrågeställning och den primära utfallsvariabeln.

 • Områdesöversikt (Survey of the field)
  Redogör kort (max en halv A4­sida) för forskningsfältets evidensbaserade kunskapsbakgrund och rådande kliniska praxis. Ange systematiska översikter, nationella, internationella riktlinjer och identifiera kunskapsluckor, som motiverar att mer forskning behövs. Översikt av prekliniska och tekniska data samt av sjukdomsbördan kan uteslutas.

 • Frågeställningar (Research questions)
  Strukturera syftet i frågeställningar. Vad ska studeras och på vilka? Varje frågeställnings huvudvariabel (primary outcome) och eventuella sekundärvariabler ska anges. Huvudvariabeln ska vara patientnära. Då behandlingseffekt studeras ska även effektvariabeln definieras (ex. differens eller procentuell förändring i huvudvariabeln). Om surrogatvariabel (surrogate endpoint) används, motivera varför!

 • Variabler och mätning (Variables and measures)
  Beskriv hur varje variabel ska mätas/registreras och, framför allt, i vilken form som mätvärdena ska användas i beskrivning och analys, till exempel kontinuerliga data, binära, kategoriska, differenser, procentuell förändring). Vad är variabelns roll: är den huvud- (primary), bakgrunds- eller förklarande variabel? Variabler, såsom livskvalitet, smärta mm mäts med hjälp av frågeformulär och skattningsskalor (rating scales) av olika slag. Ingående delvariabler, svarsalternativens utseende och hur insamlade data används ska redovisas. Lämplig referens till formuläret ska anges.

 • Studiedesign (Study design)
  Beskriv designen för varje delstudie/frågeställning och motivera varför den föreslagna studiedesignen är den mest lämpliga för att besvara frågeställningen. Planer för eventuella interimsanalyser ska redovisas. För interventionsstudier ska samtliga behandlingar som studeras och jämförs beskrivas ingående avseende t ex. typ(er) av behandling, dos, uppföljningstider, utvärdering etc. För kontrollerade studier (RCT) kan PICO (Population/Intervention/Control/Outcome) användas. I kontrollerade tvärsnittsstudier ska även kontrollgruppens behandling beskrivas. Att ange standardbehandling är inte tillräckligt. Eventuella skillnader mellan medverkande klinikers behandlingsrutiner ska klart framgå. För kohort/observationsstudier ska möjliga confounders identifieras. Beskriv hur dessa confounders ska hanteras. För cross-over studier, då patienten är sin egen kontroll, ska planeringen av de olika behandlingsperioderna beskrivas och hur risken för ”carry-over” effekt etc. beaktas. För longitudinella studier ska valet av upprepade uppföljningstillfällen motiveras. Det ska tydligt framgå vilket uppföljningstillfälle som är relaterat till studiens huvudvariabel (main outcome). Lika noggrann beskrivning av datainsamlingen gäller för registerbaserade studier då patientdata hämtas från ett eller flera olika register. Samtliga variabler skall anges. För subjektivt baserade variabler, såsom PROMs (patient reported outcome measures) räcker det inte med att nämna frågeformulärens namn. Det är viktigt att också beakta att registerdata av samma variabel kan ha registrerats med hjälp av olika typer av mätinstrument/bedömningsformulär, vilket medför icke jämförbara data. Redogör för projektorganisationen, medverkande kliniker/sjukhus och förtydliga din egen och eventuella andra forskares roller i projektet. Avgränsa referenser till max en halv sida.

 • Dimensionering och studiens beräknade styrka (Estimated sample size and power)
  Redogör för och motivera den minsta skillnad, kvantitativ eller procentuell i behandlingseffekt mellan kontroll och behandling (eller motsvarande) som är kliniskt relevant att upptäcka och dimensionera studien/delstudierna. Ange uppskattat bortfall om möjligt baserat på referenser från tidigare studier eller register.
  Beräkna studiens styrka för den planerade stickprovsstorleken med hänsyn taget till uppskattat bortfall och i förekommande fall planerad interimsanalys. Fördelningen av patienter på de medverkande klinikerna ska även beaktas vid dimensioneringen.
  Beskriv även i tillämpliga fall hur patientens följsamhet (compliance) till behandling kan kontrolleras.

 • Material: Patienturval - population, sample (Material: Patient selection – population, sample)
  Beskriv kort inklusions- och exklusionskriterierna för patienturvalet i studien/ delstudierna.
  Beskriv även hur de medverkande klinikerna bidrar till patienturvalet. Hur hanteras eventuella skillnader i behandlingsrutiner, som kan påverka studiens resultat?
  Vid patienturval från register ska även valt register anges och inklusions- och exklusionskriterierna ska beakta risken för systematisk under- eller överregistrering av patientgrupper.
  Randomisering: Beskriv randomiseringsmetod och ange vem som är ansvarig för randomiseringen. Ange även för vilka (patient, behandlare, utvärderare) randomiseringen är blind och motivera eventuella undantag.

 • Statistisk analysplan (Statistical analysis plan)
  Varje frågeställning ska kopplas till en statistisk analysplan som är baserad på angivet variabelval, datainsamlingsmetod och planerad hantering av data för statistisk beskrivning. Valet av statistisk analys (hypotesprövning) och/eller modellering, kvalitetssäkring eller dylikt ska redovisas tydligt. Kriterier för eventuella interimsanalyser skall anges. Det är inte tillräckligt att ange allmänna begrepp såsom parametrisk, icke-parametrisk metod, deskriptiv statistik eller standardmetoder för analys. Observera, att normalfördelningen kan vara en möjlig sannolikhetsfördelning för symmetriska kvantitativa data men aldrig för data från bedömningar i frågeformulär.
  Hur hanteras beroende data från upprepade mätningar, till exempel inom grupp eller mellan grupper? Vilka statistiska metoder planeras för komplexa data från frågeformulär och andra subjektiva bedömningar, som genererar ordnade kategoridata? Hur hanteras longitudinella data och bortfall?
  Ange vem som är ansvarig för den statistiska analysplanen!

 • Specifika delmål (Specific intermediate objectives)
  Ange specifika delmål som ska återrapporteras och utvärderas 18 månader efter projektstart. Syftet med utvärderingen är att säkerställa att projektet löper på enligt plan, till exempel att tidsplanen hålls, att patienter rekryteras i förväntad takt och att kvaliteten på datamaterialet är tillräckligt hög. Exempel på delmål kan vara antal inkluderade patienter och/eller andel patienter för vilka fullständiga baslinjedata har erhållits (det vill säga faktisk stickprovsstorlek).

Redovisa följande under en särskild rubrik om det är relevant för din ansökan:

 • Utrustning (Equipment). Beskriv den basutrustning som du och din grupp kan disponera för projektet.
 • Behov av infrastruktur (Need for infrastructure). Specificera projektets behov av internationell och nationell infrastruktur. Specificera även behovet av lokal infrastruktur om avskrivningskostnader för denna ingår i ansökan. Läs mer om forskningsinfrastrukturer som Vetenskapsrådet stödjer.öppnas i nytt fönster
 • Övriga ansökningar eller bidrag (Other applications or grants). Om du söker eller avser att söka fler bidrag från Vetenskapsrådet ska relationen mellan projekten förtydligas. Det gäller även om du har pågående bidrag från Vetenskapsrådet med bidragsperiod som helt eller delvis överlappar med den nu sökta. Motivera även varför du skickar in ytterligare en eller flera ansökningar. Redogör även för relationen till eventuella andra ansökningar eller bidrag om samma projektidé hos andra finansiärer (från dig eller annan forskare).

Motivering till förändring av ansökan

Redovisa vilka förändringar som har gjorts i den fullständiga ansökan baserad på den återkoppling skissansökan fick från granskningspanelen. Om förändringen/förändringarna inte kunde göras, motivera varför!

Redogörelsen får omfatta högst 4 000 tecken inklusive mellanslag (motsvarande cirka en A4-sida i Arial, teckenstorlek 11, enkelt radavstånd).

Utlysningsspecifik information

Klinisk relevans och hälsoekonomiska aspekter

Beskriv hur projektets resultat – i termer av direkt patientnytta – förväntas komma till praktisk klinisk användning inom en relativt kort tidsperiod (cirka fem år efter projektets genomförande). Specificera och förklara på vilket sätt resultaten efterfrågas av patienter och andra intressenter. Faktorer som prevalens, sjukdomens svårighetsgrad och kostnader för samhället ska vägas in i beskrivningen av klinisk relevans.

Beskriv hur projektets resultat kan komma att bidra till bättre resursanvändning inom hälso- och sjukvården och eventuell vinst för samhället i stort. Redovisa tydligt vilka hälsoekonomiska effekter som projektets resultat förväntas få.

Redogörelsen får omfatta högst 4 000 tecken inklusive mellanslag (motsvarande cirka en A4-sida i Arial, teckenstorlek 11, enkelt radavstånd).

Brukarmedverkan

Redogör för på vilket sätt hänsyn till brukare tagits vid planering av studien och vid valet av utfallsvariabler. Brukare är de patientgrupper, patientorganisationer, anhöriga och andra som kan komma att dra nytta av forskningens resultat. Om du eller någon annan har gjort en prioritering bland befintliga kunskapsluckor inom området med stöd av brukarna, redogör för denna. För mer information om prioriteringsprocesser med brukarmedverkan, se James Lind Alliancelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Även om forskarfrågan är prioriterad av t ex James Lind Alliance så är det nödvändigt med nationell brukarmedverkan. Detta för att säkerställa att patienters synpunkter, samt uttalade önskemål och behov tas hänsyn till vid val av studiens utfallsvariabler.

Redogörelsen får omfatta högst 4 000 tecken inklusive mellanslag (motsvarande cirka en A4-sida i Arial, teckenstorlek 11, enkelt radavstånd).

Implementering

Redogör för hur resultatet av den föreslagna forskningen kan nyttiggöras genom att implementeras i hälso- och sjukvården. Inkludera en tydlig nivåstruktur och en tidsplan för implementeringen. Ange även vilka kliniska effektmål som ska användas för att mäta genomförandet.

Redogörelsen får omfatta högst 4 000 tecken inklusive mellanslag (motsvarande cirka en A4-sida i Arial, teckenstorlek 11, enkelt radavstånd).

Nationell samverkan

Redogör för vilka svenska landsting/regioner, andra forskare och företag som kommer att samarbeta i projektet. Ange även samarbete med eventuella utländska motsvarigheter. Redogör för vilka positiva effekter som samverkan kan leda till. Det kan exempelvis handla om att säkerställa ett tillräckligt stort patientunderlag, tillgång till högkvalitativa dataunderlag, utrustning eller specialkompetenser inom flera discipliner.

Redogörelsen får omfatta högst 4 000 tecken inklusive mellanslag (motsvarande cirka en A4-sida i Arial, teckenstorlek 11, enkelt radavstånd).

Antalet svenska landsting/regioner som bidrar till patientrekryteringen och namn på de deltagande svenska landstingen/regionerna ska du ange i särskilt avsedda fält. Var noga med att antalet landsting/regioner stämmer överens med antalet valda namn för de deltagande landstingen/regionerna.

Klinisk tjänst

För att söka bidrag inom klinisk behandlingsforskning måste du ha en klinisk tjänst i Sverige motsvarande minst 20 procent av en heltidsanställning, till exempel som läkare, sjuksköterska, tandläkare eller sjukgymnast/fysioterapeut. Förklara på vilket sätt du uppfyller kravet.

Redogörelsen får omfatta högst 750 tecken inklusive mellanslag i Arial, teckenstorlek 11.

Budget och forskningsresurser

Under denna flik tar du upp personalkostnader, övriga kostnader samt eventuell annan finansiering av projektet.

Personal i projektet

Ange aktivitetsgrad (procent av heltid) för all personal som är verksam i projektet, det vill säga du själv, eventuella andra forskare samt övrig personal. Din aktivitetsgrad som projektledare måste motsvara minst 20 procent av heltidsanställning.

Ange också sökt lön för dig och/eller annan personal verksam i projektet, både som andel av heltidslön och som faktiska årsbelopp (inklusive sociala avgifter). Ange hela belopp i kronor.

Övriga kostnader

Beskriv övriga kostnader i projektet (lokalkostnader, driftskostnader och avskrivningskostnader). Ange hela belopp per år. Endast merkostnader i samband med kliniska studier täcks av bidraget, inte övriga vårdkostnader.

Du kan ta upp avskrivningskostnader för utrustning som ska användas i projektet, förutsatt att

 • utrustningen har minst tre års ekonomisk livslängd
 • utrustningen har ett anskaffningsvärde över visst belopp (vänd dig till din medelsförvaltare för att få information om det belopp som gäller för din institution)
 • utrustningsbehovet för det sökta projektet inte kan tillgodoses genom nyttjande av nationell eller internationell infrastruktur som är öppen för alla.

Läs mer om forskningsinfrastrukturer som Vetenskapsrådet stödjer.öppnas i nytt fönster

Du kan endast ta upp den del av avskrivningskostnaderna som motsvarar användningen av utrustningen i det sökta projektet. Du kan inte ta upp avskrivningskostnader för utrustning som helt finansieras av andra bidrag. För frågor om vad som räknas som lokal forskningsinfrastruktur, anskaffningsvärden eller hur avskrivningskostnaden ska beräknas, kontakta ditt lärosäte.

Total kostnad för projektet

Ansökningssystemet summerar automatiskt dina angivna budgetposter i en tabell. Det totala belopp du ansöker om ska även inkludera indirekta kostnader. Du lägger själv till dessa i tabellen. Här lägger du även till eventuella ytterligare kostnader projektet omfattar (som du inte söker finansiering för i denna ansökan).

För frågor om vad som räknas som indirekta och direkta kostnader, kontakta ditt lärosäte.

Motivering av sökt budget

Motivera kort varje sökt kostnad i den budget som du angivit. Redogörelsen får omfatta högst 4 000 tecken inklusive mellanslag (motsvarande cirka en A4-sida i Arial, teckenstorlek 11, enkelt radavstånd).

Annan finansiering

Ange din eller annan forskares finansiering av projektet (hela eller delar av det) utöver vad som söks i denna ansökan. Ange hela belopp i kronor.

Publikationer

Under den här fliken bifogar du din och eventuella medverkande forskares publikationslistor i pdf-format. Observera att bilagan endast kan utgöras av en fil om högst 10 MB. Om bilagan består av flera dokument måste du därför sammanfoga dessa till en fil.

Respektive lista ska inkludera publikationer från de senaste åtta åren där de fem publikationer som är viktigast för projektet markerats med asterisk (*) i varje lista, och den aktuella forskarens namn markerats i fetstil. Forskarens namn ska även anges i sidhuvudet i respektive lista. Sortera publikationerna i respektive lista under numrerade rubriker i denna ordning:

 1. Fackgranskade originalartiklar (Peer-reviewed original articles)
 2. Fackgranskade konferensbidrag (Peer-reviewed conference contributions), vars resultat inte finns i andra publikationer.
 3. Monografier (Monographs)
 4. Forskningsöversiktsartiklar (Research review articles)
 5. Böcker och bokkapitel (Books and book chapters)
 6. Populärvetenskapliga publikationer inklusive böcker/presentationer (Popular science publications including books/presentations)

Observera! Inkludera endast artiklar eller motsvarande som är publicerade eller accepterade för publicering vid ansökningstillfället. Ansökan kan inte kompletteras med publikationer efter att utlysningen har stängt.

Medelsförvaltare

Under denna flik anger du medelsförvaltare och hemvist för projektet. Medelsförvaltare är den organisation som förvaltar medlen för ett beviljat projekt och ansvarar för detta enligt aktuella villkor. Hemvist är den organisatoriska enhet varifrån projektet bedrivs. Vanligtvis motsvarar medelsförvaltare och hemvist det universitet eller lärosäte respektive den institution där projektledaren är anställd.

För att du ska kunna knyta din ansökan till en medelsförvaltare måste organisationen ha ett godkänt konto i Prisma. Kontakta din medelsförvaltare och be den ansöka om ett organisationskontolänk till annan webbplats hos Vetenskapsrådet om ett sådant inte redan finns.

Om din hemvist saknas, kontakta organisationskontoansvarig för din medelsförvaltare. Du kommer inte att kunna slutföra registrering av din ansökan om hemvist saknas.

Medverkande

Här kan du som ansöker om bidrag bjuda in eventuella medverkande forskare och medverkande administratörer till din ansökan. Medverkande forskare är de personer som ingår i projektet och vars vetenskapliga meriter kommer vara avgörande i genomförandet av den föreslagna forskningen. En medverkande administratör är en person som inte deltar i projektet men som kan hjälpa dig att lägga in och redigera information i ansökan.

Du kan bjuda in medverkande som ännu inte har ett konto i Prisma, men för att de ska kunna medverka i din ansökan måste samtliga registrera egna personliga konton i Prisma. Alla medverkande måste acceptera inbjudan och medverkande forskare måste hämta in sina cv-uppgifter till ansökan innan du kan slutföra registreringen av ansökan. Tänk på att säkerställa att du använder rätt e-postadress när du bjuder in medverkande, och att adressen är kopplad till personens Prismakonto.

Efter att en medverkande forskare accepterat din inbjudan kan du tilldela denne behörighet att redigera i ansökan.

Cv

Under denna flik hämtar du in dina relevanta cv-uppgifter från ditt personliga konto i Prisma. Eventuella medverkande forskare hämtar själva in sina cv-uppgifter till ansökan.

Följande uppgifter ska, där sådana finns, alltid ingå i respektive cv enligt de begränsningar i antal som anges:

 • Utbildning: Forskarutbildning, utbildning på grund- och avancerad nivå, samt specialistexamen.
 • Arbetsliv: Nuvarande anställning (inklusive uppgift om det är tillsvidareanställning eller ej) och längre relevanta anställningar du innehaft, postdoktorsvistelser (anges även som anställning om detta varit aktuellt), forskarutbyten relevanta för den beskrivna forskningen samt eventuella längre uppehåll i forskningen som påverkat din möjlighet att meritera dig som forskare.
 • Meriter och utmärkelser: Docentur, handledda personer (postdoktorer och doktorander; ange det totala antalet för respektive kategori samt ange dina upp till 10 mest relevanta), dina upp till 10 mest relevanta bidrag erhållna i konkurrens, dina upp till 10 mest relevanta priser och utmärkelser, samt upp till 20 eventuella övriga meriter som är relevanta för ansökan.
 • Immaterialrätt: Exempelvis patent och egenutvecklade allmänt tillgängliga dataprogram, ange dina upp till 10 mest relevanta.

Registrera ansökan

Under fliken Registrera ansökan visas en sammanställning över de fält du eventuellt behöver åtgärda i din ansökan för att kunna registrera den (exempelvis obligatoriska fält du ännu inte fyllt i, textfält med för många tecken, avvikelser från begränsningar i möjlig sökt projekttid eller budget). Först när du klickar på knappen Registrera så genomförs registreringen av ansökan.

Kom ihåg att förhandsgranska din ansökan innan du registrerar den.

Observera! Alla du bjudit in att medverka i din ansökan måste acceptera inbjudan innan du kan registrera ansökan. Om en inbjudan inte accepterats måste den tas bort. Innan registrering måste alla eventuella medverkande forskare dessutom komplettera ansökan med cv-uppgifter från sina respektive personliga konton i Prisma.

Den registrerade ansökan hittar du därefter i ditt personliga Prismakonto under menyvalet Ansökningar under fliken Ansökningar och bidrag. Fram till dess utlysningen har stängt kan en registrerad ansökan avregistreras och vid behov ändras och registreras på nytt.

Du ansvarar för att ansökan är fullständig, det vill säga att ansökningsformuläret är korrekt ifyllt, att rätt bilagor är bifogade och att den efterfrågade informationen har lämnats i enlighet med instruktionerna. Lämna bara in material som vi uttryckligen efterfrågar. Vi godkänner inte kompletteringar efter sista ansökningsdatum, bortsett från sådana som vi ber om.

Signering

När du registrerar ansökan så signeras den av dig som projektledare. För att ansökan ska betraktas som fullständig och gå vidare i granskningsprocessen krävs också att behörig företrädare för medelsförvaltaren signerar ansökan. Företrädaren är vanligtvis prefekten vid den institution där forskningen ska bedrivas men det beror på din medelsförvaltares organisationsstruktur.

Signeringen av den sökande innebär en bekräftelse av att:

 • uppgifterna i ansökan är korrekta och följer Vetenskapsrådets instruktioner
 • bisysslor och kommersiella bindningar har redovisats för medelsförvaltaren och att det där inte framkommit något som strider mot god forskningssed
 • nödvändiga tillstånd och godkännanden finns vid projektstart, exempelvis avseende etikprövning.

Signeringen av medelsförvaltaren innebär en bekräftelse av att:

 • den beskrivna forskningen, anställningen och utrustningen kan beredas plats under den tid och i den omfattning som anges i ansökan
 • medelsförvaltaren godkänner kostnadsberäkningen i ansökan
 • den forskning som utförs inom projektet bedrivs i enlighet med svensk lagstiftning.

Ovanstående punkter ska ha diskuterats mellan parterna innan företrädaren för medelsförvaltaren godkänner och signerar ansökan.

Observera! Senast en vecka (sju kalenderdagar) efter sista ansökningsdatum ska behörig företrädare för medelsförvaltaren ha signerat din ansökan i Prisma för att ansökan ska gå vidare i granskningsprocessen.

Vad händer sedan?

När utlysningen har stängt (klockan 14.00 på utlysningens sista dag) slutregistreras din ansökan automatiskt och tilldelas ett diarienummer.

Din registrerade ansökan går automatiskt vidare för signering i Prisma av företrädaren för medelsförvaltaren. Senast en vecka (sju kalenderdagar) efter sista ansökningsdatum ska ansökan vara signerad. Du får ett besked per e-post när ansökan är signerad.

Information om status på ansökan, diarienummer och signering av ansökan hittar du därefter på ditt konto under fliken Ansökningar och bidrag.

Bedömning

Den vetenskapliga bedömningen av ansökan görs av aktiva forskare. Forskarna bedömer ansökan i konkurrens med övriga ansökningar utifrån Vetenskapsrådets bedömningskriterier.

Om ansökan inte är utformad enligt instruktionerna så kommer det vägas in i bedömningen.

Beredningsgrupperöppnas i nytt fönster

Så här bedöms din ansökanöppnas i nytt fönster

Vetenskapsrådets jävshanteringöppnas i nytt fönster

Vetenskapsrådets jämställdhetsstrategiöppnas i nytt fönster

Beslut

Kort efter att bidragsbeslutet fattats publiceras besked om bidragsfinansiering på Vetenskapsrådets webbplats. Därefter finner du underrättelse om beslut och yttrande om din ansökan i ditt personliga konto i Prisma, under fliken Ansökningar och bidrag. Yttrandena består av betyg och i vissa fall skriftliga kommentarer.

ABS-förordningen och deklaration av tillbörlig aktsamhet: Från och med den 12 oktober 2015 ska användare av genetiska resurser (genetiskt material av faktiskt eller potentiellt värde) och traditionell kunskap som rör genetiska resurser, som är inhämtade efter 12 oktober 2014, följa ABS-förordningen genom att deklarera så kallad tillbörlig aktsamhet. Deklarationen gäller endast dig som beviljats bidrag. Tillbörlig aktsamhet innebär att användaren ska kunna visa att den genetiska resursen inhämtats enligt gällande lagstiftning i det aktuella landet samt att den möjliga nyttan av den genetiska resursen ska fördelas på ett rimligt och rättvist sätt. Undantag gäller forskning om: den mänskliga arvsmassan, växtgenetiskt material som ingår i det internationella fördraget för växtgenetiska resurser, pandemiskt influensavirus och genetiskt material inhämtat från internationellt vatten.

Vid frågor om bestämmelserna och deklaration av tillbörlig aktsamhet, kontakta Naturvårdsverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Frågor om ansökans innehåll

Frågor om ansökans innehåll kan ställas per telefon eller via e-post till någon av nedanstående kontaktpersoner.

Tanja Nilsson, e-post: Tanja.Nilsson@vr.se, telefon: 08-546 44 156

Anne-Sophie Fröjmark, e-post: Anne-Sophie.Frojmark@vr.se, telefon: 08-546 44 275

Elisabeth Tehler, e-post: Elisabeth.Tehler@vr.se, telefon: 08-546 44 229

Tekniska frågor

Vi ber dig vänligen att i första hand konsultera hjälpmenyn i Prisma för att ta del av instruktioner samt frågor och svarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster inklusive utförliga användarstödlänk till annan webbplats som beskriver de flesta momenten i Prisma.

Om du inte hittar svaret på din tekniska fråga i ovanstående material kan du kontakta vår tekniska supportlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Notera att det kan dröja 1-2 arbetsdagar innan du får svar, beroende på aktuell arbetsbelastning.

Dela |

Senast uppdaterad: 2017-05-31

Frågor och svar

Förutsättningar för ansökningar och bidrag

Det är viktigt att du informerar dig om vad som gäller för Vetenskapsrådets ansökningar och bidrag. Mer information hittar du under respektive rubrik nedan.

Etiska riktlinjerGodkända medelsförvaltareIndirekta kostnaderKommersiella intressenOffentlighet
Open access

Inför din ansökan

Läs mer om hur Vetenskapsrådet arbetar för att stödja och utveckla förutsättningarna för kliniska studier på kliniskastudier.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Granskningspanelernas generella återkoppling på 2015 års skissansökningarlänk till annan webbplats

Litteraturtips: