Bidrag till framstående yngre forskare

Syftet med bidraget är att finansiera anställningar och forskningsmedel för de allra främsta yngre forskarna sex till tolv år efter doktorsexamen.

Tydliga karriärvägar, ökade möjligheter till en långvarig anställning samt långsiktig finansiering är förutsättningar för att yngre forskare ska fortsätta en akademisk karriär. Detta bidrag ska ge de allra främsta yngre forskarna en långsiktig möjlighet att etablera självständig forskning. Stödet ska ges till de sökande som har högst potential. 

Vetenskapsrådet främjar jämställdhet inom forskningen.

Vetenskapsrådet kommer att bevilja högst nitton bidrag till framstående yngre forskare.

Villkor för bidraget

Vem kan söka?

Bidraget söks av dig som enskild forskare. Du är också vetenskapligt ansvarig för bidraget.

Du ska ha svensk doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen. Det examensdatum som vi utgår från är det datum då du har uppfyllt alla krav för fullgjord examen, exempelvis obligatoriska kurser, disputation och godkänd doktorsavhandling.   Bidraget framstående yngre forskare kan sökas av dig som har avlagt doktorsexamen under perioden 2001-01-01 - 2007-01-01. Även du som avlagt doktorsexamen tidigare än 2001 kan räknas till denna kategori om det finns särskilda skäl för avräkningsbar tid. Om du vill åberopa avräkningsbar tid måste du tydligt specificera skäl, datum och omfattning i ditt cv.

Bidragstid

Bidraget beviljas för sex år, med start år 2013.

Kostnader och bidragsbelopp

Bidraget är ett schablonbelopp om tre miljoner kr per år, inklusive indirekta kostnader.

Bidraget kan omfatta alla slags forskningsrelaterade kostnader, exempelvis löner, resor (inklusive vistelser vid forskningsanläggningar), publiceringskostnader, mindre utrustning och avskrivningskostnader. Bidraget får inte användas till stipendier.

Om en doktorand deltar får medel inte betalas ut som lön för den tid som doktoranden undervisar.

Antal bidrag och ansökningar

Du får endast lämna in en ansökan om bidrag till framstående yngre forskare.

Du kan ansöka om bidrag till rekrytering av framstående yngre forskare även om du har ett pågående bidrag från Vetenskapsrådet. Om du sökt projektbidrag eller annat bidrag i år får du ändå söka bidrag till framstående yngre forskare. Skulle båda ansökningar beviljas kommer du erbjudas att välja vilket bidrag du vill erhålla.

Om du beviljas bidrag till yngre framstående forskare kan du inte under bidragsperioden ansöka om projektbidrag. 

Förvaltning

Bidraget förvaltas av ett svenskt universitet eller högskola eller någon annan svensk offentlig organisation som uppfyller Vetenskapsrådets krav på medelsförvaltare.

Vetenskapsrådet kräver att ekonomisk slutredovisning ska lämnas in för alla bidrag inom angiven tid. Vi kommer därför att kontrollera att samtliga ekonomiska redovisningar för den sökandes eventuella avslutade bidrag är inlämnade. Skulle en ekonomisk slutredovisning saknas, kommer aktuell ansökan att avföras. Om du är osäker på om slutredovisningar är inlämnade, kontakta medelsförvaltaren.

Arbetsgivarförhållanden och anställningsvillkor

Mottagaren av bidrag som finansieras av Vetenskapsrådet ska vara anställd av medelsförvaltaren när bidragsperioden börjar, om inte Vetenskapsrådet, medelsförvaltaren och eventuell annan arbetsgivare kommer överens om något annat. Du behöver inte vara anställd vid ansökningstillfället.

Genom att signera bilaga S bekräftar företrädaren för medelsförvaltaren sitt åtagande.

Läs mer om riktlinjer för rekrytering av forskare i europeiska stadgan för forskare på EU:s webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

Så här ansöker du

Du ansöker elektroniskt i Vetenskapsrådets ansökningssystem (VR-Direct) genom att fylla i ett ansökningsformulär samt bifoga de bilagor som krävs. På varje sida av bilagorna ska du ange namn, personnummer och bilagans beteckning. Bilaga S med underskrifter måste du skicka till Vetenskapsrådet i pappersform.

Du ansvarar för att ansökan är fullständig, vilket innebär ifyllt ansökningsformulär samt bilagor. Vetenskapsrådet behandlar inte ofullständiga ansökningar. Bifoga dock bara material som vi uttryckligen frågar efter. Annat material, till exempel rekommendationsbrev eller särtryck, kommer inte att bedömas. Om du inte följer instruktionerna kommer detta att vägas in i bedömningen.

Vi godkänner inte kompletteringar efter sista ansökningsdatum, bortsett från sådana som vi uttryckligen ber om.

Språk

Vetenskapsrådet anlitar utländska experter i den vetenskapliga bedömningen av ansökningar. För att säkerställa att bedömningen och förberedelser för beslut sker på ett jämlikt och effektivt sätt ber vi dig att lämna in ditt forskningsprogram och övriga bilagor på engelska.

Typsnitt, teckenstorlek och bilder

Skriv bilagorna i A4-format med en marginal på 25 mm och med typsnitt Times New Roman och storlek 12.

När ansökan skrivs ut, görs det med en upplösning av 200-300 dpi och eventuellt även i gråskala. Du bör därför anpassa bilderna till denna standard. Tänk på att pdf-filerna inte får vara lösenordsskyddade.

Vad ska ansökan innehålla?

Ansökan, som bör skrivas på engelska, ska innehålla följande:

 • Sammanfattning
 • Populärvetenskaplig beskrivning (skrivs på svenska)
 • Forskningsprogram (bilaga A)
 • Cv (bilaga B)
 • Publikationslista (bilaga C)
 • Underskrifter (bilaga S)

Sammanfattning

Sammanfattningen av forskningsprogrammet ska innehålla en kort beskrivning av

 • vad som ska göras
 • hur forskningen ska utföras, vilka vetenskapliga metoder som ska användas
 • Redogör för programmets betydelse för forskningsområdet, speciellt med avseende på nyskapande och originalitet.

Texten ska ge en snabb orientering om forskningens syfte och genomförande. Skriv så att även personer med annan forskningsinriktning kan ta del av informationen.

Du fyller i sammanfattningen i formuläret i ansökningssystemet.

Populärvetenskaplig beskrivning

Beskriv forskningsprogrammet populärvetenskapligt, så att även den som inte är insatt i ämnet har möjlighet att förstå. Beskriv vad som ska göras och varför samt förklara på vilket sätt den nya kunskapen kan vara betydelsefull.

Den populärvetenskapliga beskrivningen är ett viktigt verktyg när Vetenskapsrådet informerar om forskning som vi finansierar. Om vi beviljar bidrag till din ansökan, förbehåller vi oss rätten att använda beskrivningen för informationsändamål.

Du fyller i den populärvetenskapliga beskrivningen i formuläret i ansökningssystemet. Den populärvetenskapliga beskrivningen liksom din adress ska skrivas på svenska.

Forskningsprogram (bilaga A)

Bilaga A ska bestå av en kortfattad men komplett beskrivning av forskningsuppgiften, högst fem A4-sidor inklusive referenser. Observera att sidor utöver tillåtet antal inte kommer att beaktas vid bedömningen.

Forskningsprogrammet, liksom övriga bilagor, bör skrivas på engelska.

Följande information måste finnas med i forskningsprogrammet under separata rubriker:

 • Syfte och mål (Purpose and aims). Redogör för övergripande syfte och specifika mål för forskningsprogrammet eller motsvarande.
 • Områdesöversikt (Survey of the field). Gör ett sammandrag av din egen och andras forskning och tidigare resultat inom forskningsområdet. Ange nyckelreferenser.
 • Programbeskrivning (Program description). Gör en sammanfattning av programmet där teori, metod, tidplan och genomförande beskrivs.
 • Betydelse (Significance). Redogör för programmets betydelse för forskningsområdet, speciellt med avseende på nyskapande och originalitet.

Redovisa följande under en särskild rubrik om du anser det vara relevant för ditt program:

 • Utrustning (Equipment). Beskriv den basutrustning för programmet som du och din grupp kan disponera.
 • Behov av infrastruktur (Need for infrastructure). Specificera programmets behov av internationell och nationell infrastruktur. Specificera även behovet av lokal infrastruktur om avskrivningskostnader för denna ingår i ansökan. Läs mer om forskningsinfrastrukturer som Vetenskapsrådet stödjer.
 • Internationellt och nationellt samarbete (International and national collaboration). En beskrivning av ditt samarbete med utländska och svenska forskare och forskargrupper. Redovisa om du medverkar i eller anknyter till internationellt samarbete i din forskning. Du får använda bidraget från Vetenskapsrådet för att medfinansiera EU-projekt med motsvarande inriktning. Redovisa i forskningsprogrammet om du planerar en sådan samordning.
 • Etiska överväganden (Ethical considerations). Redovisa etiska frågor som programmet (eller motsvarande) aktualiserar och redogör för hur de behandlas i forskningsarbetet.

​Cv (bilaga B)

Du ska lämna ett cv på högst fyra A4-sidor. Publikationslista redovisar du separat i bilaga C.

Specificera enligt de här numrerade rubrikerna i denna ordning de punkter som eventuellt inte är aktuella för dig lämnar du tomma):

 1. Högskoleexamen (Higher education degree(s), år och ämnesområde.
 2. Doktorsexamen (Doctoral degree), år, disciplin/ämnesområde, avhandlingens titel och handledare.
 3. Postdoktorsvistelser (Postdoctoral positions), år och placering.
 4. Docentkompetens (Docent level), år.
 5. Nuvarande anställning (Present position), förordnandetid, andel forskning i anställningen.
 6. Tidigare anställningar och förordnandetider (Previous positions and periods of appointment), ange typ av anställning.
 7. Handledning (Supervision), doktorer och postdoktorer (namn och år) som du varit huvudhandledare för.
 8. Nationella och/eller internationella utmärkelser och priser
 9. Avräkningsbar tid efter doktorsexamen (Deductible time). Godkända skäl är sjukdom, föräldraledighet, plikttjänstgöring inom totalförsvaret, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer, allmäntjänstgöring (AT, upp till 24 månader) samt vidareutbildning/specialistträning (upp till 24 månader) för kliniskt verksamma yrkeskategorier. Vi godkänner inte arbetslöshet, semester eller anställningar som ej avser forskning som avräkningsbar tid
 10. Eventuell övrig information av betydelse för ansökan.

Exempel på avräkningsbar tid:

SkälPeriodstart åååå-mm-ddPeriodslut åååå-mm-ddOmfattningTotalt
Föräldraledighet2007-03-012007-07-31100 %5 månader
AT2008-02-012009-03-31100 %14 månader
Föräldraledighet2009-09-012009-11-3050 %1 månad, 15 dagar

Publikationslista (bilaga C)

Bifoga din publikationslista för de åtta senaste åren där du markerat de fem publikationer som är viktigast för forskningsprogrammet med en asterisk (*).

Sortera publikationerna under numrerade rubriker i denna ordning:

 1. Referee-bedömda artiklar (Peer-reviewed articles)
 2. Referee-bedömda konferensbidrag (Peer-reviewed conference contributions), vars resultat inte finns i andra publikationer.
 3. Översiktsartiklar, bokkapitel, böcker (Review articles, book chapters, books)
 4. Patent (Patents), ange datum för registrering.
 5. Egenutvecklade allmänt tillgängliga datorprogram (Open access computer programs that you have developed)
 6. Populärvetenskapliga artiklar/presentationer (Popular science articles/presentations)

Observera! Inkludera endast artiklar eller motsvarande som är publicerade eller accepterade för publicering.

Underskrifter (bilaga S)

Bilaga S genereras automatiskt när du registrerar din ansökan.

Skriv ut bilaga S och underteckna den. Den ska också undertecknas av prefekten eller motsvarande för institutionen där forskningen kommer att bedrivas. Underskriften innebär en bekräftelse av att:

 • den beskrivna forskningen, anställningen och utrustningen kan beredas plats inom institutionen under den tid och i den omfattning som anges i programplanen
 • institutionen godkänner kostnadsberäkningen i ansökan
 • du har redovisat dina bisysslor och kommersiella bindningar och att det där inte framkommit något som strider mot god forskningssed
 • nödvändiga tillstånd och godkännanden finns vid programstart, exempelvis avseende etikprövning.

Du ska ha diskuterat ovanstående punkter med företrädaren för medelsförvaltaren innan denne godkänner och skriver på ansökan. Medelsförvaltaren ansvarar för att programmet uppfyller de villkor och förutsättningar som finns i svensk lagstiftning.

Skicka bilaga S med vanlig post till Vetenskapsrådet.

Kom ihåg! Senast tre arbetsdagar efter sista ansökningsdatum ska underskriven bilaga S ha kommit in till Vetenskapsrådet.

Adress och gällande datum finner du i avsnittet "När och hur ska ansökan skickas in?".

Bedömning

Vetenskapsrådets respektive ämnesråd/utbildningsvetenskapliga kommittén bedömer den sökandens meriter i konkurrens med övriga sökande och utifrån Vetenskapsrådets bedömningskriterier.

Föreslå i ansökningsformuläret det ämnesråd eller kommitté som du vill ska behandla din ansökan. Den slutliga placeringen av ansökan görs av Vetenskapsrådet.

Så här bedöms din ansökan 

Vetenskapsrådets jävshantering

Beslut

I mitten av december 2013 publicerar Vetenskapsrådet beslut om bidragsfinansiering på webbplatsen. Underrättelse om beslut och yttranden skickas till samtliga sökande.

Första utbetalning av beviljade bidrag kommer att ske i december 2013.  

När och hur ska ansökan skickas in?

Skicka in ansökan elektroniskt via ansökningssystemet senast kl. 24.00 den 10 september 2013. Vetenskapsrådet har öppet till kl. 16.00 sista ansökningsdagen. Inom ett par veckor får du ett e-postmeddelande om att din ansökan har diarieförts.

Du ansvarar för att ansökan är fullständig.

Bilaga S i pappersform med underskrifter skickas till nedanstående adress. Senast tre arbetsdagar efter sista ansökningsdatum ska bilagan ha inkommit till Vetenskapsrådet.

Vetenskapsrådet
Box 1035
101 38 Stockholm

Vänligen observera!

Eftersom vi tidigare har haft problem med överbelastning av vårt ansökningssystem under de sista dagarna som utlysningen är öppen uppmanar vi dig att sända in din ansökan i god tid. 

Kontakt

Frågor om ansökans innehåll

Maria Starborg, e-post: Maria.Starborg@vr.se, telefon 08-546 44 237

Kerstin Sahlin, e-post: Kerstin.Sahlin@vr.se, telefon 08-546 44 322

Sven Stafström, e-post: Sven.Stafstrom@vr.se, telefon 08-546 44 161

Mona Berggren, e-post: Mona.Berggren@vr.se, telefon 08-546 44 246

Tekniska frågor

Vid tekniska frågor om ansökningssystemet (VR-Direct), se Frågor och svar om du får tekniska problem när du ansöker.         

Dela |

Senast uppdaterad: 2013-07-08

Information

Ämnesområde(n):
Utbildningsvetenskap, Naturvetenskap och teknikvetenskap, Medicin och hälsa, Humaniora och samhällsvetenskap, Konstnärlig forskning
Sista dag för ansökan:
2013-09-10

Allmänna villkor

Det är viktigt att du informerar dig om vad som gäller för Vetenskapsrådets ansökningar och bidrag. Mer information hittar du under respektive rubrik nedan.

Etiska riktlinjer
Offentlighet
Open access
Kommersiella intressen