Internationell postdok

Syftet med bidraget är att ge dig som nydisputerad forskare med doktorsexamen från svenskt universitet möjlighet att forska utomlands.

Villkor för bidraget

Om ansökan inte uppfyller villkoren för eller avviker från instruktionerna för det sökta bidraget så kan ansökan komma att avvisas och därmed inte behandlas.

Vem kan söka?

Internationell postdok söks av dig som enskild forskare. Du ska ha doktorsexamen från svenskt universitet eller från European University Institute (EUI).

För att kunna söka internationell postdok ska din doktorsexamen vara högst 2 år gammal, det vill säga avlagd högst 24 månader före den sista ansökningsdagen för denna utlysning. Det examensdatum som vi utgår från är det datum då du har uppfyllt alla krav för fullgjord examen, exempelvis obligatoriska kurser, disputation och godkänd doktorsavhandling. Du kommer inte att kunna slutföra din ansökan om din doktorsexamen är äldre än två år.

Om din doktorsexamen är äldre går det ändå att söka om det finns anledningar till avräkningsbar tid som är godkända enligt Vetenskapsrådet. Vetenskapsrådets godkända anledningar är föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer, plikttjänstgöring inom totalförsvaret, sjukdom (egen eller vård av nära anhörig), allmäntjänstgöring (AT), samt vidareutbildning/specialisttjänstgöring för kliniskt verksamma yrkeskategorier (de två sistnämnda skälen kan uppgå till max 24 månader vardera). Observera att vi inte godkänner arbetslöshet, semester och övriga anställningar som avräkningsbar tid.

Om du vill åberopa avräkningsbar tid måste du specificera godkänd anledning och omfattning i din ansökan under Beskrivande information (se nedan).

Vi utför stickprovskontroller och kan komma att begära in intyg som styrker dina angivna skäl till avräkningsbar tid.

Medverkande forskare

I denna ansökan kan du inte inkludera medverkande forskare i ditt projekt. Beskriv dina samarbetspartners och deras roller i forskningsplanen (se anvisningar nedan). 

Bidragsperiod

Bidragstiden är 18–36 månader med start 1 januari 2016. Minst två tredjedelar av bidragstiden ska tillbringas utomlands. Denna tid kan dock delas upp i flera kortare perioder.

Första utbetalning av beviljat bidrag sker tidigast i januari 2016.

Kostnader och bidragsbelopp

Bidragsbeloppet är en schablon om 1 050 000 kronor per år vilket avser 900 000 kronor för dina lönekostnader och 150 000 kronor för forskningsomkostnader som rör din vistelse eller den forskning du kommer bedriva (exempelvis förbrukningsmaterial, resor och publiceringskostnader). Bidragsbeloppet inkluderar ersättning för indirekta kostnader. Schablonbelopp som avser lönekostnader inkluderar även lagstadgade arbetsgivaravgifter.

Vetenskapsrådet förutsätter att medelsförvaltaren som ansvarig arbetsgivare täcker eventuella kostnader utöver det erhållna schablonbidraget.

Antal bidrag och ansökningar

Vilka bidrag kan jag söka samtidigt?

Du får endast lämna in en ansökan i denna utlysning av Internationell postdok.

Vetenskapsrådets övriga restriktioner för vilka bidrag du kan söka under samma år framgår av tabellen nedan.

Tabell: Bidrag du kan söka samtidigtPDF

Vad kan jag söka om jag har ett pågående bidrag?

Vetenskapsrådet har restriktioner för vilka bidrag du kan söka samtidigt som du är projektledare för ett pågående bidrag. Med pågående bidrag menar vi ett tidigare beviljat bidrag med bidragsperiod (utbetalningsperiod från Vetenskapsrådet) som helt eller delvis överlappar perioden du nu ansöker om. Notera att dispositionstiden, det vill säga tiden som du kan disponera bidraget, normalt är längre än bidragsperioden. Kontrollera din ”underrättelse om beslut” från Vetenskapsrådet om du är osäker på vad som gäller för ditt bidrag.

Se tabellen nedan för ytterligare information om vad du kan söka om du har ett pågående bidrag.

Tabell: Bidrag du kan söka om du har pågående bidragPDF

Förvaltning

Bidraget förvaltas av ett svenskt universitet eller högskola eller någon annan svensk offentlig organisation som uppfyller Vetenskapsrådets krav på medelsförvaltare. Om din organisation inte redan är en godkänd medelsförvaltare måste den ansöka om att bli detta genom att skapa ett organisationskontolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som ska godkännas av Vetenskapsrådet.

Vetenskapsrådet kräver att ekonomisk slutredovisning ska lämnas in inom angiven tid för alla bidrag som finansieras av oss. Vi kommer därför att kontrollera att samtliga ekonomiska redovisningar för dina eventuella avslutade bidrag är inlämnade. Skulle en ekonomisk slutredovisning saknas, kommer den aktuella ansökan att avvisas. Om du är osäker på om alla slutredovisningar är inlämnade ska du kontakta medelsförvaltaren.

Arbetsgivarförhållanden och anställningsvillkor

Du ska som bidragsmottagare vara anställd av medelsförvaltaren under hela bidragsperioden, om inte Vetenskapsrådet, medelsförvaltaren och eventuell annan arbetsgivare kommer överens om något annat. Medelsförvaltaren beslutar om anställningsform, lön och anställningsvillkor. Du förutsätts dock vara anställd på heltid under bidragsperioden. Du kommer alltså att vara anställd och betala skatt i Sverige under din utlandsvistelse. Du behöver inte vara anställd vid ansökningstillfället. Genom att signera ansökan i Prisma (se nedan) bekräftar medelsförvaltaren sitt åtagande.

Så här ansöker du

Du ansöker elektroniskt i Prismalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, som är Vetenskapsrådets nya ansökningssystem. För att kunna ansöka måste ditt lärosäte ha godkänts som medelsförvaltare och skapat ett organisationskonto i Prisma.

Användarstöd för Prisma

Instruktionerna för ansökan nedan följer hur ansökningsformuläret i Prisma är utformat. För att tillgodogöra dig instruktionerna uppmanar vi dig därför att parallellt som du läser texten orientera dig i formuläret. För de flesta moment finns i Prisma användarstödlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som beskriver hur du ska göra, samt svar på vanliga frågorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Vi uppmanar dig att ta del av dessa när du skriver din ansökan.

Skapa personkonto i Prisma

Innan du ansöker måste du skapa ett personligt konto i Prismalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster där dina personuppgifter sparas. Du kan även lägga in cv-uppgifter och publikationer för framtida bruk. Du behöver bara lägga in informationen en gång, och kan därefter komplettera eller ändra den vid behov.

Notera att i denna utlysning hämtar du enbart in uppgifter om forskarutbildning från ditt personliga konto i Prisma. Fullständigt cv och publikationslista bifogas separat i PDF-format.

De ansökningar du registrerar i Prisma kopplas till ditt konto. Tänk på att skapa ditt personliga konto i god tid. Även eventuella medverkande administratörer måste skapa ett personligt konto i Prisma och före sista ansökningsdag även godkänna sin medverkan i ansökan. Om din arbetsgivare är ansluten till SWAMIDlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du använda samma inloggningsuppgifter i Prisma som du använder på din arbetsplats.

För att kunna lägga upp ett konto i Prisma behöver du ett forskar-id från ORCID. ORCID är en digital identifikation kopplad till ett internationellt register för forskare och obligatoriskt i Prisma. Har du ännu inte skapat ett forskar-id gör du det på ORCID:s webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster  (länk finns också i Prisma). Notera att publikationer i ORCID inte kopplas till Prisma.

Språk

Utländska experter används i den vetenskapliga bedömningen av ansökningarna. För att säkerställa att bedömningen sker på ett likvärdigt och effektivt sätt ber vi dig att skriva din ansökan på engelska.

Text

Du skapar din ansökan i Prisma genom att fylla i textfält, ange val i rullgardinsmenyer, hämta in information från ditt personliga konto, samt bifoga de bilagor som efterfrågas.

Vissa textfält går att formatera, vilket innebär att du kan formatera typsnitt och teckenstorlek och infoga vissa tabeller, formler och symboler. Om du har skrivit texten på förhand i Microsoft Word kan du även välja att använda en funktion för att klistra in den med bibehållen formatering. Bilder kan dock inte infogas i textfälten.

Alla fria textfält har begränsningar för antal tecken. Ansökningssystemet säger ifrån om du försöker registrera en ansökan med för stort antal tecken i ett textfält, liksom om obligatoriska uppgifter saknas eller behöver korrigeras i ansökan.

Signering

Både du som sökande och en behörig företrädare för medelsförvaltaren ska signera ansökan elektroniskt i Prisma. Se mer information under Registrera ansökan.

Kom ihåg att förhandsgranska din ansökan innan du registrerar den!

Vad ska ansökan innehålla?

Du ansvarar för att ansökan är fullständig, det vill säga att ansökningsformuläret är korrekt ifyllt och att all efterfrågad information är angiven enligt instruktionerna. Lämna bara in material som vi uttryckligen frågar efter. Vi godkänner inte kompletteringar efter sista ansökningsdatum, bortsett från sådana som vi ber om. Om du som sökande inte uppfyller villkoren för det sökta bidraget eller inte följer instruktionerna så kan det antingen vägas in i bedömningen eller så kan din ansökan komma att avvisas och därmed inte behandlas.

Ansökan, som vi ber dig skriva på engelska, ska innehålla all obligatorisk samt eventuell övrig information under respektive flik i ansökningsformuläret (obligatorisk information är i Prisma markerad med asterisk; *):

 • Beskrivande information
 • Forskningsplan
 • Budget och forskningsresurser
 • Cv och publikationer (som PDF)
 • Bilagor
 • Medelsförvaltare
 • Beredningsgrupper
 • Medverkande (i denna utlysning endast administratörer)
 • Cv (endast forskarutbildning anges här)
 • Publikationer (observera att fliken inte är aktuell i denna utlysning och ska alltså lämnas tom)

Under fliken Registrerasignerar du som sökande ansökan genom att registrera den. Observera att alla du bjudit in att medverka i din ansökan måste acceptera inbjudan innan du kan registrera ansökan (annars måste inbjudan tas bort). För att ansökan ska betraktas som fullständig och gå vidare i granskningsprocessen krävs också att företrädaren för medelsförvaltaren signerar ansökan (se under Registrera ansökan nedan).

Läs mer nedan om vilken information du ska fylla i under respektive flik i Prisma.

Beskrivande information

Ange en svensk och en engelsk projekttitel, projekttid (antal månader), samt klassificeringar (nyckelord och tillhandahållna SCB-koder) för projektet. Markera även under Ämnesområde vilket av våra ämnesområden din ansökan rör. Under Beskrivande information fyller du även i eventuell avräkningsbar tid, Abstract och Populärvetenskaplig beskrivning, se nedan.

Avräkningsbar tid

Ange eventuella uppehåll i din aktiva forskningstid som orsakats av någon av Vetenskapsrådets godkända anledningar. Uppehållet ska anges beräknat som heltid och avrundat uppåt till hela kalendermånader. För information om vad som räknas som godkända anledningar, se under rubriken Vem kan söka? ovan.

Abstract

Sammanfattningen av forskningsplanen ska innehålla en kort beskrivning av

 • vad som ska göras
 • hur forskningen ska utföras: projektorganisation, tidplan och vilka vetenskapliga metoder som ska användas
 • vad som är viktigt med den planerade forskningen
 • mervärdet av att din forskning bedrivs vid vald värdinstitution i utlandet.

Texten ska ge en snabb orientering om forskningens syfte och genomförande. Skriv så att även personer med annan forskningsinriktning kan ta del av informationen.

Redogörelsen får omfatta högst 1500 tecken inklusive mellanslag. Till din hjälp finns en räknare under textfältets nedre kant till höger.

Populärvetenskaplig beskrivning

Beskriv projektet populärvetenskapligt, så att även den som inte är insatt i ämnet har möjlighet att förstå. Beskriv vad som ska göras och varför samt förklara på vilket sätt den nya kunskapen kan vara betydelsefull.

Den populärvetenskapliga beskrivningen är ett viktigt verktyg när vi informerar om forskning som Vetenskapsrådet finansierar. Om vi beviljar din ansökan, förbehåller vi oss rätten att använda beskrivningen för informationsändamål.

Observera att den populärvetenskapliga beskrivningen måste skrivas på svenska, till skillnad från resten av ansökan.

Redogörelsen får omfatta högst 4500 tecken inklusive mellanslag. Till din hjälp finns en räknare under textfältets nedre kant till höger.

Mottagande land

Ange i vilket land och vid vilket utländskt lärosäte och institution du kommer att spendera utlandsvistelsen.

Forskningsplan

Etiska överväganden

Redovisa etiska frågor som projektet aktualiserar och redogör för hur de behandlas i forskningsarbetet. Om inga etiska frågor är aktuella anger du detta. Ange även om hantering av persondata, djur- eller humanförsök ingår i projektet.

Forskningsplan

Här bifogar du din forskningsplan i PDF-format. Observera att bilagan endast kan utgöras av en fil om högst 10 MB. Forskningsplanen ska bestå av en kortfattad men komplett beskrivning av forskningsuppgiften, högst åtta A4-sidor i Times New Roman, teckenstorlek 12, referenser inkluderade. Fokus för forskningsplanen ska vara framåtblickande.

Vi ber dig att skriva forskningsplanen liksom övriga delar av ansökan, förutom den populärvetenskapliga beskrivningen, på engelska.

Följande information måste finnas med i forskningsplanen under separata rubriker i denna ordning:

 • Syfte och mål (Purpose and aims). Redogör för övergripande syfte och specifika mål för forskningsprojektet.
 • Områdesöversikt (Survey of the field). Gör ett sammandrag av din egen och andras forskning och tidigare resultat inom forskningsområdet. Ange nyckelreferenser.
 • Projektbeskrivning (Project description). Beskriv teori, metod, tidplan, genomförande och projektorganisation för ditt projekt. 
 • Betydelse (Significance). Redogör för projektets betydelse för forskningsområdet.
 • Preliminära resultat (Preliminary results). Beskriv eventuella egna försök och förstudier inom forskningsområdet.
 • Resultat (Results). Beskriv vilka resultat du förväntar dig av projektet.

Redovisa följande under en särskild rubrik om du anser det vara relevant för din ansökan:

 • Utrustning (Equipment). Beskriv den basutrustning för projektet som du och den grupp du kommer att arbeta i kan disponera.
 • Övriga bidrag (Other grants). Om du avser att söka fler bidrag eller har pågående bidrag från Vetenskapsrådet, ska relationen mellan projekten förtydligas. Motivera även varför du skickar in ytterligare en eller flera ansökningar.

Budget och forskningsresurser

Bidraget är ett schablonbelopp och du behöver därför inte fylla i någon sökt budget i ansökningsformuläret. Schablonbeloppet anges automatiskt i formuläret, baserat på sökt bidragstid.

Cv och publikationer

Här bifogar du till respektive fält den bilaga som ska ingå (i PDF-format). Observera att varje bilaga endast kan utgöras av en fil om högst 10 MB. Om bilagan består av flera dokument måste du alltså sammanfoga dessa till en fil.

Cv

Bifoga ditt cv, omfattande maximalt två A4-sidor. Publikationslista redovisar du separat.

Specificera enligt de här numrerade rubrikerna i denna ordning (de punkter som eventuellt inte är aktuella för dig lämnar du tomma):

 1. Högskoleexamen (Higher education qualification(s)): år, ämnesområde och lärosäte.
 2. Doktorsexamen (Doctoral degree): år, disciplin/ämnesområde, lärosäte, avhandlingens titel samt handledare.
 3. Postdoktorsvistelser (Postdoctoral positions): år och placering.
 4. Nuvarande anställning (Current position): förordnandetid, andel forskning i anställningen.
 5. Tidigare anställningar (Previous positions and periods of appointment): typ av anställning och förordnandetider.
 6. Handledning (Supervision): studenter och/eller doktorander som du varit handledare för; namn och år.
 7. Uppehåll i forskningen (Interruption in research). Här har du möjlighet att redogöra för eventuella längre uppehåll i din aktiva forskningstid som påverkat dina meriteringsmöjligheter, exempelvis med anledning av föräldraledighet, allmän- eller specialisttjänstgöring för kliniskt verksamma yrkeskategorier, förtroendeuppdrag eller andra skäl av motsvarande karaktär. Ange omfattning av respektive uppehåll. Notera dock att formell avräkningsbar tid enbart baseras på de godkända anledningar som du angivit tidigare i formuläret (se under Beskrivande information ovan).
 8. Eventuell övrig information av betydelse för ansökan (Other information of relevance to the application).

Publikationer

Bifoga din publikationslista för de åtta senaste åren där de fem publikationer som är viktigast för projektet markerats med asterisk (*). Sortera publikationerna under numrerade rubriker i denna ordning:

 1. Fackgranskade originalartiklar (Peer-reviewed original articles)
 2. Fackgranskade konferensbidrag (Peer-reviewed conference contributions), vars resultat inte finns i andra publikationer.
 3. Monografier (Monographs)
 4. Forskningsöversiktsartiklar (Research review articles)
 5. Böcker och bokkapitel (Books and book chapters)
 6. Patent (Patents), ange datum för registrering.
 7. Egenutvecklade allmänt tillgängliga datorprogram eller databaser (Open access computer programs or databases you have developed)
 8. Populärvetenskapliga artiklar/presentationer (Popular science articles/presentations)

Observera! Inkludera endast artiklar eller motsvarande som är publicerade eller accepterade för publicering.

Bilagor

Här bifogar du till respektive fält de bilagor som efterfrågas. Bilagorna ska bifogas i PDF-format. Observera att varje bilaga endast kan utgöras av en fil om högst 4 MB vardera. Om bilagan ska utgöras av flera dokument måste du alltså sammanfoga dessa till en fil.

Inbjudan från medelsförvaltaren

Bifoga en inbjudan från den svenska institutionen där du kommer att vara anställd, omfattande totalt högst två A4-sidor, som visar att du är välkommen att bedriva din planerade forskning där.

Inbjudan ska vara ställd till dig som sökande och innehålla:

 • en beskrivning av aktuell forskargrupps nuvarande forskning och sakkunskap
 • en beskrivning av din framtida roll i forskargruppen
 • datum för när din anställning vid den svenska institutionen planerar att börja och sluta.

Genom signeringen av ansökan i Prisma bekräftar medelsförvaltaren detta åtagande.

Inbjudan från värdinstitution i utlandet

Bilagan ska innehålla uppgifter om värdinstitutionen i utlandet samt en inbjudan från denna värdinstitution. Du ska lämna uppgifterna och inbjudan på totalt högst två A4-sidor. Det får vara totalt högst 2 A4-sidor per inbjudan i det fall du kommer att vistas vid fler än en värdinstitution i utlandet.

 • Ange tidsperioden/-perioderna för din vistelse vid den utländska värdinstitutionen.
 • Ange kontaktperson vid värdinstitutionen i utlandet (förnamn, efternamn, telefonnummer samt e-postadress). Ange även värdinstitutionens fakultet samt postadress (i ordningen universitet/institut, institution och adress).

Bifoga en formell inbjudan från den utländska värdinstitutionen som visar att du är välkommen att bedriva din planerade forskning där. Inbjudan ska vara ställd till dig som sökande. Den ska skrivas på officiellt brevpapper, vara undertecknad av prefekt eller motsvarande för värdinstitutionen i utlandet där forskningen kommer att bedrivas och inkludera namnförtydligande.

Inbjudan ska innehålla:

 • en presentation av värdinstitutionen
 • en beskrivning av aktuell forskargrupps nuvarande forskning och sakkunskap
 • forskargruppens motiv för att ta emot dig
 • din roll i forskargruppen.

Beskrivning och motivering

Bifoga en beskrivning och motivering omfattande totalt högst en A4-sida.

 • Beskriv hur forskningen vid värdinstitutionen i utlandet förhåller sig till forskningen vid den svenska institutionen.
 • Motivera ditt val av värdinstitution i utlandet och beskriv dina möjligheter att utveckla din kompetens som forskare.

Medelsförvaltare

Ange medelsförvaltare och hemvist för projektet. Medelsförvaltare är den organisation i Sverige som förvaltar medlen för ett beviljat projekt och ansvarar för detta enligt aktuella villkor. Vanligtvis motsvarar medelsförvaltare och hemvist det universitet eller lärosäte respektive den institution i Sverige där du som projektledare är anställd.

För att du ska kunna knyta din ansökan till en medelsförvaltare måste organisationen ha ett godkänt konto i Prisma. Kontakta din medelsförvaltare och be den ansöka om ett organisationskonto hos Vetenskapsrådet om ett sådant inte redan finns.

Om din hemvist saknas, kontakta organisationskontoansvarig för din medelsförvaltare. Du kommer inte att kunna slutföra registrering av din ansökan om hemvist saknas.

Beredningsgrupper

Föreslå den beredningsgrupp eller de beredningsgrupper (i prioriteringsordning) som du vill ska genomföra den vetenskapliga granskningen av din ansökan. Den slutliga placeringen av ansökan görs av Vetenskapsrådet.

Beredningsgrupper

Medverkande

Här kan du som ansöker om bidrag bjuda in medverkande administratörer till ansökan. Medverkande administratör är en person som inte deltar i projektet men som kan hjälpa sökande att lägga in och redigera information. Observera att i denna ansökan kan du inte inkludera medverkande forskare.

Du kan bjuda in medverkande administratörer som ännu inte har ett konto i Prisma, men för att de ska kunna medverka i arbetet med ansökan måste samtliga registrera egna personliga konton.

Observera att alla du bjudit in att medverka i din ansökan måste acceptera inbjudan innan du kan registrera ansökan. Obesvarade inbjudningar måste accepteras eller tas bort innan ansökan kan registreras.

Cv

Utöver att bifoga ditt cv som PDF under fliken Cv och publikationer (se instruktioner ovan), måste du även hämta in uppgifter om forskarutbildning från ditt personliga konto i Prisma här under fliken Cv. Detta är den enda obligatoriska uppgiften under denna flik.

Du kan ange övriga cv-relaterade uppgifter i ditt personliga konto i Prisma, men i denna utlysning kan du inte hämta in dessa till ansökan. Om du sparar informationen i ditt konto kan den dock användas i eventuella framtida ansökningar till Vetenskapsrådet, Forte eller Formas.

Registrera ansökan

Under denna flik framgår eventuella valideringar som förhindrar att ansökan kan registreras, exempelvis saknad obligatorisk information eller överskridande av teckenbegränsningar i textfält. Validering görs dock inte på själva innehållet.

När du som projektledare registrerar ansökan så signeras den. Den registrerade ansökan hittar du därefter i ditt personliga Prismakonto under menyvalet Ansökningar under fliken Ansökningar och bidrag.

Ansökan ska förutom av dig som sökande även signeras av behörig företrädare för medelsförvaltaren. Företrädaren är vanligtvis prefekten vid den institution där forskningen ska bedrivas men beror på vilken organisationsstruktur som din medelsförvaltare har upprättat. Din registrerade ansökan går automatiskt vidare för signering av medelsförvaltaren efter att utlysningen har stängt.

Signeringen av den sökande innebär en bekräftelse av att:

 • uppgifterna i ansökan är korrekta och följer Vetenskapsrådets instruktioner
 • bisysslor och kommersiella bindningar har redovisats för medelsförvaltaren och att det där inte framkommit något som strider mot god forskningssed
 • nödvändiga tillstånd och godkännanden finns vid projektstart, exempelvis avseende etikprövning.

Signeringen av medelsförvaltaren innebär en bekräftelse av att:

 • den beskrivna forskningen, anställningen och utrustningen kan beredas plats inom institutionen under den tid och i den omfattning som anges i ansökan
 • institutionen godkänner kostnadsberäkningen i ansökan
 • projektet bedrivs i enlighet med svensk lagstiftning.

Ovanstående punkter ska ha diskuterats mellan parterna innan företrädaren för medelsförvaltaren godkänner och signerar ansökan.

Kom ihåg! Senast en vecka efter sista ansökningsdatum ska behörig företrädare för medelsförvaltaren ha signerat din ansökan i Prisma.

Bedömning

Den vetenskapliga bedömningen av ansökningarna görs av aktiva forskare. Forskarna bedömer ansökningarna i konkurrens med övriga ansökningar utifrån Vetenskapsrådets bedömningskriterier.

Så här bedöms din ansökan

Vetenskapsrådets jävshantering

Vetenskapsrådets jämställdhetsstrategi

Beslut

I december 2015 publicerar vi beslut om bidragsfinansiering på Vetenskapsrådets webbplats. Därefter publiceras underrättelse om beslut och yttrande till ditt personliga konto i Prisma.

Första utbetalning av beviljat bidrag sker tidigast i januari 2016.

När och hur ska ansökan lämnas in?

Registrera din färdigställda ansökan i ansökningssystemet Prisma senast klockan 14.00 onsdagen den 9 september. Fram till dess utlysningen har stängt kan en registrerad ansökan avregistreras och vid behov ändras och registreras på nytt.

När utlysningen har stängt klockan 14.00 den 9 september slutregistreras din ansökan automatiskt och får ett diarienummer. Observera att behörig företrädare för medelsförvaltaren ska ha signerat ansökan i Prisma senast en vecka (sju kalenderdagar) efter sista ansökningsdatum för att din ansökan ska gå vidare i granskningsprocessen. Signeringen av företrädare för medelsförvaltaren sker automatiskt inom den organisationsstruktur som din medelsförvaltare har upprättat. Du får ett automatiskt besked per e-post när ansökan är signerad av medelsförvaltaren.

Information om status på ansökan, diarienummer och signering av ansökan ser du på ditt konto under fliken Ansökningar och bidrag.

Kontakt

Frågor om ansökans innehåll kan ställas via e-post till vrpostdok@vr.se eller per telefon via 08-546 44 054.

Tekniska frågor

Vi ber dig vänligen att i första hand konsultera Hjälpmenyn i Prisma för att ta del av instruktioner samt frågor och svarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster inklusive utförliga användarstödlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som beskriver de flesta momenten i Prisma.

Om du inte hittar svaret på din tekniska fråga i ovanstående material kan du kontakta vår tekniska supportlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Notera att det kan dröja 1–2 arbetsdagar innan du får svar, beroende på aktuell belastning på vår personal som bemannar supporten.

Dela |

Senast uppdaterad: 2015-09-04

Information

Ämnesområde(n):
Humaniora och samhällsvetenskap, Konstnärlig forskning, Medicin och hälsa, Naturvetenskap och teknikvetenskap, Utbildningsvetenskap
Sista dag för ansökan:
2015-09-09

Ansök här

Prismalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Allmänna villkor

Det är viktigt att du informerar dig om vad som gäller för Vetenskapsrådets ansökningar och bidrag. Mer information hittar du under respektive rubrik nedan.

Etiska riktlinjer
Offentlighet
Open access
Kommersiella intressen