Konferensbidrag

Syftet med bidraget är att främja internationellt forskningssamarbete och erfarenhetsutbyte. Konferensbidrag är ett sätt att ge forskare verksamma i Sverige möjlighet att anordna en konferens med internationellt erkända föredragshållare.

Villkor för bidraget

Om ansökan inte uppfyller villkoren för eller avviker från instruktionerna för det sökta bidraget så kan ansökan komma att avvisas och därmed inte behandlas.

Villkor för konferensen

Förutom att internationellt erkända forskare verksamma utanför Sverige ska vara inbjudna till konferensen, så ska konferensen:

 • anordnas i Sverige 
 • vända sig till forskarsamhället
 • vara av mellanstorlek, det vill säga med ett deltagarantal på 50-200 personer
 • äga rum 5-12 månader efter sista datum för denna utlysning

Observera att Vetenskapsrådets logotyp inte får användas i samband med konferens som vi har gett bidrag till. Logotypen får endast användas om Vetenskapsrådet är medarrangör och därmed har inflytande över innehållet i konferensen. I andra fall får Vetenskapsrådet anges enbart med namn.

Vem kan söka?

Konferensbidraget söks av dig som enskild forskare som också är projektledare och vetenskapligt ansvarig för konferensen.

Du ska ha svensk doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen. Doktorsexamen ska vara avlagd senast den sista ansökningsdagen för denna utlysning. Det examensdatum som vi utgår från är det datum då du har uppfyllt alla krav för fullgjord examen, exempelvis obligatoriska kurser, disputation och godkänd doktorsavhandling.

För sökande inom området konstnärlig forskning gäller inte kravet på doktorsexamen. Däremot krävs examen från konstnärlig högskola eller annan motsvarande kompetens.

Bidragstid

Konferensen ska äga rum 5-12 månader efter sista datum för denna utlysning. Hela bidragsbeloppet kommer att utbetalas under 2015 oavsett när konferensen äger rum. Utbetalning sker tidigast i juli 2015. Medlen disponeras dock till och med maj 2016.

Kostnader och bidragsbelopp

Bidraget täcker endast rese- och boendekostnader för ett begränsat antal inbjudna föredragshållare verksamma utanför Sverige. Bidrag ges inte för övriga deltagare, administration eller sociala avgifter.

Bidraget omfattar ersättning för resor och boende. Flyg- och tågresor bör normalt ske i ekonomiklass eller motsvarande.

Du kan söka mellan 50 000 till 200 000 kronor, inklusive indirekta kostnader. Om du ansöker om ett lägre eller högre belopp kommer din ansökan att avvisas.

Antal bidrag och ansökningar

Du kan endast beviljas ett konferensbidrag per år.

Endast en ansökan kan skickas in för varje konferens per utlysning.

En konferens kan bara beviljas bidrag en gång, i det fall ansökningar skickats in till flera utlysningar.

Förvaltning

Bidraget förvaltas av ett svenskt universitet eller högskola eller någon annan svensk offentlig organisation som uppfyller Vetenskapsrådets krav på medelsförvaltare. Om din organisation inte redan är en godkänd medelsförvaltare måste den ansöka om att bli detta genom att skapa ett organisationskontolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som ska godkännas av Vetenskapsrådet.

Vetenskapsrådet kräver att ekonomisk slutredovisning ska lämnas in inom angiven tid för alla bidrag som finansieras av oss. Vi kommer därför att kontrollera att samtliga ekonomiska redovisningar för dina eventuella avslutade bidrag är inlämnade. Skulle en ekonomisk slutredovisning saknas, kommer den aktuella ansökan att avföras. Om du är osäker på om alla slutredovisningar är inlämnade ska du kontakta medelsförvaltaren.

Arbetsgivarförhållanden och anställningsvillkor

Projektledaren som beviljas bidrag av Vetenskapsrådet ska vara anställd av medelsförvaltaren när bidraget utbetalas, om inte Vetenskapsrådet, medelsförvaltaren och eventuell annan arbetsgivare kommer överens om något annat. Anställningen ska omfatta minst 20 procent av en heltidsanställning. Du behöver inte vara anställd vid ansökningstillfället. Genom att signera ansökan i Prisma (se nedan) bekräftar medelsförvaltaren sitt åtagande.

Så här ansöker du

Du ansöker elektroniskt i Prismalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, som är Vetenskapsrådets nya ansöknings- och granskningssystem. För att kunna ansöka måste ditt lärosäte ha godkänts som medelsförvaltare och skapat ett organisationskonto i Prismalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Användarstöd för Prisma

För de flesta moment i Prisma finns användarstödlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som beskriver hur du ska göra. Vi uppmanar dig att ta del av dessa när du skriver din ansökan.

Skapa personkonto i Prisma

Innan du ansöker måste du skapa ett personligt konto i Prismalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster där din information, såsom person- och cv-uppgifter, sparas. Du behöver bara lägga in informationen en gång, och kan därefter komplettera eller ändra den vid behov. De ansökningar du registrerar i Prisma kopplas sedan till ditt konto. Tänk på att skapa ditt personliga konto i god tid. Även eventuella medverkande administratörer måste skapa ett personligt konto i Prisma och före sista ansökningsdag även godkänna sin medverkan i ansökan. Om din arbetsgivare är ansluten till SWAMIDlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du använda samma inloggningsuppgifter i Prisma som du använder på din arbetsplats.

För att kunna lägga upp ett konto i Prisma behöver du ett så kallat ORCID-id. ORCID är ett internationellt register för forskare och obligatoriskt i Prisma. Har du ännu inte skapat ett forskar-id gör du det på ORCID:s webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster  (länk finns också i Prisma). Notera att publikationer i ORCID inte är kopplade till Prisma.

Språk

Ansökan kan skrivas på svenska eller engelska.

Text och bild

Du skapar din ansökan i Prisma genom att fylla i textfält, ange val i rullgardinsmenyer, samt hämta in information från ditt personliga konto. I normalfallet kan inga dokument bifogas till din ansökan, utan all information fylls i direkt i systemet. I den händelse att dokument ska bifogas framgår det av aktuell utlysningstext och denna möjlighet är aktiverad i ansökningsformuläret.

Vissa textfält går att formatera, vilket innebär att du kan formatera typsnitt och teckenstorlek och infoga vissa tabeller, formler och symboler. Om du har skrivit texten på förhand i Microsoft Word kan du även välja att använda en funktion för att klistra in den med bibehållen formatering. Bilder kan dock inte infogas i textfälten, utan bifogas separat och hänvisas till i texten.

Alla fria textfält har begränsningar för antal tecken. Ansökningssystemet säger ifrån om du försöker registrera en ansökan med för stort antal tecken i ett textfält, liksom om obligatoriska uppgifter saknas eller behöver korrigeras i ansökan.

Kom ihåg att förhandsgranska din ansökan innan du registrerar den!

Signering

Både du som sökande och behörig företrädare för medelsförvaltaren ska signera ansökan elektroniskt i Prisma. 

Se mer information under Registrera ansökan.

Ansökans innehåll

Du ansvarar för att ansökan är fullständig, det vill säga att ansökningsformuläret är korrekt ifyllt och att all efterfrågad information är angiven enligt instruktionerna. Lämna bara in material som vi uttryckligen frågar efter. Vi godkänner inte kompletteringar efter sista ansökningsdatum, bortsett från sådana som vi uttryckligen ber om. Om du som sökande inte uppfyller villkoren för det sökta bidraget eller inte följer instruktionerna så kan det antingen vägas in i bedömningen eller så kan din ansökan komma att avvisas och därmed inte behandlas.

Ansökan, som kan skrivas på svenska eller engelska, ska innehålla all obligatorisk samt eventuell övrig information under respektive flik i ansökningsformuläret (obligatorisk information är i Prisma markerad med asterisk; *):

 • Beskrivande information
 • Forskningsplan
 • Budget och forskningsresurser
 • Medelsförvaltare
 • Beredningsgrupper
 • Medverkande
 • CV

(Observera att fliken Publikationer inte är aktuell i denna utlysning.)

Under fliken Registrera signerar du som sökande ansökan genom att registrera den. För att ansökan ska betraktas som fullständig och gå vidare i granskningsprocessen krävs också att företrädaren för medelsförvaltaren signerar ansökan (se under Registrera ansökan nedan).

Beskrivande information

Ange som titel konferensens namn på svenska och engelska, samt klassificeringar (nyckelord och tillhandahållna SCB-koder) för denna. Markera även under Ämnesområde vilket av våra ämnesområden din ansökan rör.

Notera att som projekttid för ansökan anger du en (1) månad och den anges då som standard juli månad.

Abstract

Sammanfattningen ska innehålla en kort beskrivning av:

 • den planerade konferensens namn och plats
 • tidpunkt för konferensen (år-månad-dag)
 • motivering av konferensen
 • konferensens webbadress (om sådan finns).

Forskningsplan

Forskningsplanen ska bestå av en kortfattad men komplett beskrivning av konferensen, högst 16 000 tecken inklusive mellanslag, referenser inkluderade (detta motsvarar totalt cirka fyra A4-sidor i Times New Roman, teckenstorlek 12).

Forskningsplanen kan, liksom övriga delar av ansökan, skrivas på svenska eller engelska.

Följande information måste finnas med i forskningsplanen under separata rubriker i denna ordning:

 • Vetenskaplig beskrivning (Scientific description). Beskriv konferensens vetenskapliga innehåll.
 • Betydelse (Significance). Beskriv konferensens betydelse för forskningsområdet.
 • Deltagare (Participants). Redogör för förväntat antal deltagare, hur stor andel av dem som är från Sverige, samt i vilken mån konferensen är öppen för alla forskare verksamma inom området.
 • Föredragshållare (Key Note Speakers). Namnge de inbjudna föredragshållarna samt redogör kortfattat för deras vetenskapliga meriter
 • Program (Program). Ange datum för konferensen samt preliminärt program.

Budget och forskningsresurser

Bidraget omfattar endast rese- och boendekostnader för ett begränsat antal inbjudna föredragshållare verksamma utanför Sverige. Flyg- och tågresor bör normalt ske i ekonomiklass eller motsvarande. Bidrag ges inte för övriga deltagare, administration eller sociala avgifter. Sökt belopp ska anges som totalbelopp inklusive indirekta kostnader.

Du kan söka mellan 50 000 till 200 000 kronor, inklusive indirekta kostnader. Om du ansöker om ett lägre eller högre belopp kommer din ansökan att avvisas.

Övriga kostnader

Ange hela belopp för och beskriv vilka driftskostnader (rese- och boendekostnader enligt ovan) som du ansöker om.

Total kostnad för projektet

Ansökningssystemet summerar automatiskt dina angivna budgetposter i en tabell. Du lägger själv till indirekta kostnader samt eventuella ytterligare kostnader projektet omfattar (som du inte söker finansiering för inom denna utlysning).

Motivering av sökt budget

Motivera kort varje sökt kostnad i den budget som du angivit. Redogörelsen får omfatta högst 2 000 tecken inklusive mellanslag (motsvarande ca en halv A4-sida i Times New Roman, teckenstorlek 12).

Annan finansiering

Ange eventuella andra forskningsresurser för att arrangera konferensen i form av övrig finansiering (sökt eller redan beviljad) utöver det som söks från inom denna utlysning. Ange hela belopp i kronor.

Medelsförvaltare

Ange medelsförvaltare och hemvist för konferensen. Medelsförvaltare är den organisation som förvaltar medlen för ett beviljat bidrag och ansvarar för detta enligt aktuella villkor. Vanligtvis motsvarar medelsförvaltare och hemvist det universitet eller lärosäte respektive den institution där projektledaren som ansvarar för konferensen är anställd.

För att du ska kunna knyta din ansökan till en medelsförvaltare måste organisationen ha ett godkänt konto i Prisma. Kontakta din medelsförvaltare och be den ansöka om ett organisationskonto hos Vetenskapsrådet om ett sådant inte redan finns.

Beredningsgrupper

Ange beredningsgruppen KONF1 för vetenskaplig bedömning av din ansökan.

Beredningsgrupper

Medverkande

Här kan du som ansöker om bidrag bjuda in medverkande administratörer till ansökan. Medverkande administratör är en person som inte deltar i projektet men som kan hjälpa sökande att lägga in och redigera information. Observera att i denna ansökan kan du inte inkludera medverkande forskare.

Du kan bjuda in medverkande administratörer som ännu inte har ett konto i Prisma, men för att de ska kunna medverka i arbetet med ansökan måste samtliga registrera konton.

Observera att alla du bjudit in att medverka i din ansökan måste acceptera inbjudan innan du kan registrera ansökan. Obesvarade inbjudningar måste besvaras eller tas bort innan ansökan kan registreras.

Cv

Cv-uppgifter fylls i genom att du hämtar uppgifterna från ditt personliga konto i Prisma.

Följande uppgifter ska ingå:

 • Arbetsliv: Anställningar, postdoktorsvistelser och forskarutbyten
 • Utbildning: Docentkompetens, specialistexamen, forskarutbildning, samt utbildning på grund- och avancerad nivå.
 • Meriter och utmärkelser: Handledda postdoktorer, doktorander och studenter, bidrag erhållna i konkurrens, priser och utmärkelser, samt eventuella övriga meriter som är relevanta för ansökan.
 • Immaterialrätt: Exempelvis patent och egenutvecklade allmänt tillgängliga datorprogram eller databaser.

De uppgifter som eventuellt inte är aktuella utelämnas.

Registrera ansökan

Genom att registrera din ansökan signerar du den.

Ansökan ska förutom av den sökande även signeras av behörig företrädare för medelsförvaltaren. Företrädaren är vanligtvis prefekten vid den institution där forskningen ska bedrivas.

Signeringen av den sökande innebär en bekräftelse av att:

 • uppgifterna i ansökan är korrekta och följer Vetenskapsrådets instruktioner
 • bisysslor och kommersiella bindningar har redovisats för medelsförvaltaren och att det där inte framkommit något som strider mot god forskningssed
 • nödvändiga tillstånd och godkännanden finns vid projektstart, exempelvis avseende etikprövning.

Signeringen av medelsförvaltaren innebär en bekräftelse av att:

 • den beskrivna forskningen, anställningen och utrustningen kan beredas plats inom institutionen under den tid och i den omfattning som anges i ansökan
 • institutionen godkänner kostnadsberäkningen i ansökan
 • projektet bedrivs i enlighet med svensk lagstiftning.

Ovanstående punkter ska ha diskuterats mellan parterna innan företrädaren för medelsförvaltaren godkänner och signerar ansökan.  

Kom ihåg! Senast en vecka efter sista ansökningsdatum ska behörig företrädare för medelsförvaltaren ha signerat din ansökan i Prisma.

Bedömning

Den vetenskapliga bedömningen av ansökningarna görs av aktiva forskare. Forskarna bedömer ansökningarna i konkurrens med övriga ansökningar utifrån Vetenskapsrådets bedömningskriterier.

Så här bedöms din ansökan 

Vetenskapsrådets jävshantering

Vetenskapsrådets jämställdhetsstrategi

Beslut

Senast i juni 2015 publicerar vi beslut om bidragsfinansiering på Vetenskapsrådets webbplats. Därefter publiceras underrättelse om beslut och yttrande till ditt personliga konto i Prisma.

När och hur ska ansökan skickas in? 

Registrera din färdigställda ansökan i ansökningssystemet Prisma senast kl. 14.00 torsdagen den 26 februari. Fram till dess utlysningen har stängt kan en registrerad ansökan avregistreras och vid behov ändras och registreras på nytt.

När utlysningen har stängt kl 14.00 den 26 februari slutregistreras din ansökan automatiskt och får ett diarienummer. Observera att behörig företrädare för medelsförvaltaren ska ha signerat ansökan i Prisma senast en vecka (sju kalenderdagar) efter sista ansökningsdatum för att din ansökan ska gå vidare i granskningsprocessen.

Information om status på ansökan, diarienummer och signering av ansökan ser du på ditt konto under fliken Ansökningar och bidrag.

Kontakt

Frågor om ansökans innehåll

Innan du tar kontakt med nedanstående personer ber vi dig att orientera dig i ansökningsformuläret i Prisma.


Heléne Sundewall, telefon: 08-546 44 159, e-post: helene.sundewall@vr.se

Tekniska frågor

Är du sökande? Var vänlig kontakta: support@prisma.research.se.

Är du organisationskontoansvarig? Var vänlig kontakta: support_organisation@prisma.research.se.

Dela |

Senast uppdaterad: 2015-02-03

Information

Ämnesområde(n):
Humaniora och samhällsvetenskap, Konstnärlig forskning, Medicin och hälsa, Naturvetenskap och teknikvetenskap, Utbildningsvetenskap
Sista dag för ansökan:
2015-02-26

Ansök här

Prismalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Allmänna villkor

Det är viktigt att du informerar dig om vad som gäller för Vetenskapsrådets ansökningar och bidrag. Mer information hittar du under respektive rubrik nedan.

Etiska riktlinjer
Offentlighet
Open access
Kommersiella intressen