Mobilitybidrag, inom EU-bidrag fusion

1. Om bidragsformen 

Mobility bidrag , EU-bidrag fusion, får sökas av forskare inom EURATOM/VR:s fusionsforskningsprogram, se Fusionsforskning i Sverige. Ett nytt övergripande avtal för bidrag till vistelser vid andra forskningsenheter inom EU:s fusionsforskningsprogram s k Mobilitybidrag, Agreement of Staff Mobility in the Field of Fusion Energy ResearchPDF, blev klart i oktober 2009.

Ett avsnitt om IPR (Intellectual Property) har lagts till i Art. 13, och en ny förbättrad Staff Assignment-blankett har utarbetats.

Vad gäller Intellectual Property har vi det sk lärarundantaget. När någon reser ut enligt mobilityavtalet, blir personen av med denna rättighet. Universiteten och högskolorna bör upplysa sina forskare om det.

I Art. 6 i avtalet står det vilka resor som godkänns. De finns också redovisade i Staff Assignment-blanketten.

Varje association ska upprätta en plan för alla Mobilityvistelser under det kommande kalenderåret, där både enskilda Mobility (enligt Art. 7 utom 7.2.2 i avtalet) och paraplyMobility (enligt Art.7.2.2 i avtalet) ska ingå. Denna plan ska godkännas av Kommissionen som sedan överlåter till associationerna att sköta hanteringen av alla vistelser i planen.

Vetenskapsrådet redovisar sedan genomförandet av planen året därpå till Kommissionen som en bilaga till årsredovisningen. Kommissionen skall sedan godkänna redovisningen.

2. Vem kan söka, samt ersättningsnivåer 

Mobilitybidrag kan generellt inte erhållas för deltagande i workshops, konferenser eller möten. Dock utgår stöd för vissa Task Force-, ITER- och ITPA-möten. I listorna nedan kan man se vilka möten som godkändes som mobility under 2010 och2011.

Use of Mobility under EFDA for meetings in preparation and execution of the Work Programme 2011PDF
Mobility Support Meetings under EFDA 2010PDF

Kostnader för flygresan ersätts endast då vistelsen varar längre än 28 dagar (så kallad Secondments) och för vissa ITER och ITPA-möten. Man ska resa med flyg på det sätt som ger lägsta kostnader.  

Vid vistelser kortare än 28 dagar (s k Missions) ersätts kostnader för uppehälle med upp till ett tak på 150 Euro/dag. Observera att lokala resor, även resa till och från flygplats, ingår i kostnaden för uppehälle. För vistelser i något av ITER-länderna utanför EU är kostnadstaket 200 Euro/dag.

3. Ansökans utformning 

Att göra inför varje vistelse

Inbjudningsbrev (Invitation letter)

En förutsättning för att få mobilityersättning är att en giltig inbjudan utfärdas från den mottagande associationen.

Resan bör också ingå i MobilityplanenPDF. Mobilityplanen för 2012 är preliminär och de kostnader som anges är uppskattade. Om vistelsen inte finns med i mobilityplanen kan den ändå godkännas om godkänd invitation finns enligt Art. 6.

Arbetsplan

En kort arbetsplan skickas in till Vetenskapsrådet med uppgift om vad som ska uppnås under vistelsen samt dessa mål insatta i ett större sammanhang.

Ange Activity Code enligt MobilityplanenPDF, vilket underlättar vår identifiering och redovisning av Mobilityresorna.

Arbetsplan behöver inte skrivas för möten.

Blanketten Staff Assignment

Fyll i formuläret Staff AssignmentExcel med kortfattade data om vistelsen. Tänk på att inkludera resdagarna.

Vetenskapsrådet kan alternativt hjälpa till med att fylla i blanketten. I så fall behöver Vetenskapsrådet få uppgifter om resdagar ingår i invitation eller ej. Om resdagar inte ingår i invitation, ange antal planerade resdagar.

E-posta Invitation,eventuell arbetsplan och blanketten Staff Assignment till Cecilia Mattsson, Vetenskapsrådet.

Kommissionen har överlåtit till associationerna att kontrollera så att alla villkor för Mobilitybidrag är uppfyllda för varje enskild vistelse. Därför är det viktigt att ovanstående dokument kommer in i god tid.

När villkoren för resan är uppfyllda signerar Vetenskapsrådet formuläret Staff Assignment och skickar en kopia till den sökande och till ansvarig administratör.
 

Att göra inom två månader efter resan

En kort rapport över uppnådda resultat ska skrivas och skickas till Vetenskapsrådet. Här används med fördel den rapportmall, Staff Mobility ReportWord, som kommissionen har framställt.

För möten krävs ingen rapport.

Se till att institutionen skickar en rekvisition till Vetenskapsrådet där kostnaderna för uppehälle och resa specificeras. Kopior på verifikationsunderlag behöver inte bifogas, endast reseräkning behövs.

4. Bilagor 

Blankett "Staff Assignment"Excel (excel)
Blankett "Staff Mobility ReportWord".

5. Bedömning och beslut 

Se "1. Ansökans utformning". När villkoren för resan är uppfyllda signerar Vetenskapsrådet formuläret Staff Assignment och skickar en kopia till den sökande och till ansvarig administratör. Observera att det signerade formuläret inte är en garanti för att ersättning kommer att erhållas, utan är snarare ett kvitto på att en korrekt ansökan har mottagits. Kommissionen godkänner kostnaderna för resan först året efter att denna har gjorts.

6. Kontakt 

Frågor rörande ansökans innehåll kan ställas via e-post (förnamn.efternamn@vr.se) eller telefon till; 
Cecilia Mattsson, telefon 08- 546 44 302

7. När och hur ansökan ska skickas in 

Se "3. Ansökans utformning".

I och med Horizon 2020 (European Joint Programme Cofund) kommer vissa förändringar att göras i utlysningstexten för Mobilitybidrag för EU-fusion inför 2014. Utlysningen stänger därför den 31 december 2013 (tidigare löpande utlysning). Mer information kommer att läggas upp på Vetenskapsrådets webbplats i början av 2014.

Dela |

Senast uppdaterad: 2013-12-19

Information

Ämnesområde(n):
Forskningsinfrastruktur
Sista dag för ansökan:
2013-12-31