Nätverksbidrag: JPIAMR Network Call on Virtual Research Institute

Detta bidrag syftar till att stödja internationella samarbeten inom Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance (JPIAMR) som undersöker åtgärdsstrategier för att förhindra utveckling och överföring av infektioner orsakade av antimikrobiell resistens. Sverige är via Vetenskapsrådet ett av de länder som deltar i JPIAMR-utlysningen för stöd till nätverk för internationella samarbeten.

Ansökan till JPIAMR nätverksutlysning görs av nätverkets koordinator i JPIAMRs ansökningssystem. Fullständiga anvisningar och utlysningstext finns härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Som svensk koordinator i JPIAMR-utlysningen ska du även lämna in motsvarande ansökan i Vetenskapsrådets ansökningssystem Prisma. Information om hur du når ansökningsformuläret i Prisma finns i texten nedan. I texten beskrivs även förutsättningarna för att du som svensk koordinator ska delta i denna utlysning och vad som ska ingå i ansökan till Vetenskapsrådet.

SammanfattningTyp av bidrag

Miljö- och samverkansstöd

Område

Medicin och hälsa

Inriktning

JPIAMR: Virtual Research Institute

Söks av

Representant för forskningsorganisationer vilken är koordinator för ett JPIAMR-nätverk. Endast representanter verksamma vid en av Vetenskapsrådets godkänd medelsförvaltare kan ansöka.

Medverkande forskare

6-12 månader

Bidragsbelopp

50 000 Euro per koordinator (nätverk). Max tre svenska koordinatorer kan finansieras av Vetenskapsrådet.

Utlysningen stänger

För nätverksansökan till JPIAMR: 4 juli 2018
För den svenska koordinatorns ansökan i Prisma: 9 juli 2018 (kl 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras

November 2018 på JPIAMRs webbplats

Bidragsperioden startar

Januari 2019

Villkor för att ansöka

Nedanstående villkor måste vara uppfyllda för att du ska vara behörig att ansöka om bidraget. Vi utför kontroller som gör att obehöriga ansökningar avvisas från fortsatt hantering.

Sökande

Nätverksbidraget söks av dig som är koordinator för ett JPIAMR-nätverk, utformat enligt behörighetskraven i utlysningstexten på JPIAMRs webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bidrag från Vetenskapsrådet ska förvaltas av ett svenskt universitet eller högskola eller någon annan svensk offentlig organisation som uppfyller våra krav på medelsförvaltare.öppnas i nytt fönster För att du ska kunna ansöka måste din organisation alltså vara godkänd som medelsförvaltare. Notera alltså att svenska forskare vid exempelvis företag inte kan finansieras.

Om du beviljas bidrag ska du vara anställd av medelsförvaltaren när bidragsperioden börjar, såvida inte Vetenskapsrådet medger undantag. Anställningen ska omfatta minst 20 procent av en heltidsanställning. Du behöver inte vara anställd av medelsförvaltaren vid ansökningstillfället.

Antal ansökningar och tidigare bidrag

Villkoren som beskrivs under detta avsnitt gäller endast dig som är koordinator för ett JPIAMR-nätverk.

Vilka bidrag kan jag söka samtidigt från Vetenskapsrådet?

Du får endast lämna in en ansökan om detta bidrag och du kan endast ingå som svensk koordinator i ett JPIAMR-finansierat nätverk.

Vad gäller om jag har ett tidigare bidrag från Vetenskapsrådet?

Du kan inte lämna in en ansökan inom utlysningen om du redan är beviljad finansiering för samma ändamål.

Observera! Om du har varit projektledare för tidigare bidrag från Vetenskapsrådet som är avslutade, måste slutlig ekonomisk återrapportering för alla dessa vara inlämnade inom angiven tidsram för att du ska kunna ansöka om ett nytt bidrag. Kontakta din medelsförvaltare om du är osäker på om alla dina slutliga ekonomiska återrapporteringar är inlämnade.

Vad gäller ansökningar till eller bidrag från andra finansiärer?

Om din ansökan till Vetenskapsrådet rör samma ändamål som ett bidrag du beviljats av eller ansöker om från en annan finansiär, ska du ha redogjort för detta i din ansökan till JPIAMR.

Kostnader och bidragsbelopp

Bidraget avser kostnader för aktiviteter inom det internationella nätverket, såsom resor, workshops, möten etc. Det högsta belopp som beviljas är 50 000 Euro, inklusive indirekta kostnader. Bidraget får inte användas för löner eller till stipendier till forskare, men lönemedel för att stödja en administrativ samkoordinator för verksamheten kommer att tillåtas.

Bidragstid

Du kan söka bidrag för 6-12 månader med start januari 2019. Första utbetalning sker tidigast i december 2018.

Hur ansöker jag?

Ansökan till nätverksutlysningen görs i JPIAMRs ansökningssystem.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Som koordinator för ett JPIAMR-nätverk ska du som svensk koordinator dessutom parallellt registrera motsvarande ansökan elektroniskt i Prismalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, som är Vetenskapsrådets ansökningssystem. Notera att parallellutlysningen i Prisma för dig som är svensk koordinator av praktiska skäl stänger några dagar efter JPIAMRs ansökningssystem.

Till ansökningsformuläret i Prismalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Du skapar din ansökan i Prisma genom att fylla i textfält, hämta in information från ditt personliga konto, samt bifoga de bilagor som efterfrågas.

För att du ska kunna ansöka måste din organisation ha godkänts som medelsförvaltareöppnas i nytt fönster och skapat ett organisationskonto i Prisma.

För de flesta moment i Prisma finns ett användarstödlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som beskriver hur du ska göra, samt svar på vanliga frågorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Vi uppmanar dig att ta del av dessa när du skriver din ansökan.

Skapa personkonto i Prisma

Innan du ansöker måste du skapa ett personligt konto i Prismalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster där du sparar dina person- och cv-uppgifter. Informationen behöver bara läggas in en gång, och kan därefter kompletteras eller ändras vid behov.

Tänk på att skapa ditt personliga konto i god tid. De ansökningar du registrerar i Prisma kopplas till ditt personliga konto.

Text

Vissa textfält går att formatera, vilket innebär att du i dessa textfält kan ändra typsnitt, justering och teckenstorlek, samt infoga tabeller och symboler. Om du klistrar in en text som du skrivit i ett ordbehandlingsprogram (till exempel Microsoft Word) kan du behöva efterjustera formateringen med verktygen i Prisma. Bilder kan dock inte infogas i textfälten. Vi rekommenderar att du använder typsnitten Arial, Calibri eller Verdana.

Alla textfält har begränsningar för antal tecken, vilket illustreras av teckenräknare. Om du fyller i för många tecken går ansökan inte att registrera.

Bifogade dokument och bilagor

Till vissa fält ska du bifoga en bilaga utformad enligt de instruktioner som anges. Bilagan kan endast utgöras av en fil och du kan bara bifoga dokument i pdf-format. Alla bilagor har begränsningar i filstorlek och sidantal. Du kommer inte kunna registrera din ansökan med en bilaga som överskrider de angivna maxgränserna.

Signering

Ansökan ska signeras elektroniskt i Prisma både av dig som sökande, och av en behörig företrädare för medelsförvaltaren. Se mer information under Registrera ansökan nedan.

Vad ska ansökan innehålla?

Orientera dig i JPIAMRs utlysningstextlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster samt ansökningsformuläret i Prisma parallellt med att du läser nedanstående instruktioner.

Ansökans delar

Ansökningsformuläret i Prisma innehåller följande flikar:

 • Beskrivande information
 • Nätverkssbeskrivning
 • Medelsförvaltare
 • Medverkande (i denna utlysning endast administratörer, se nedan)

Nedan följer beskrivningar av vad som efterfrågas under respektive flik. Då obligatorisk information efterfrågas är detta markerat i Prisma med en asterisk (*).

Beskrivande information

Under denna flik fyller du i svensk och engelsk projekttitel, samt väljer SCB-koder och nyckelord. Här fyller du även i abstract och populärvetenskaplig beskrivning, se anvisningar nedan.

Abstract

Sammanfattningen av nätverket ska innehålla en kort beskrivning av:

 • frågor som planeras vara i fokus för samarbetet
 • vad som ska göras inom forskningssamarbetet
 • hur samarbetet ska utföras: organisation, tidplan, samarbetsformer

Texten ska ge en översiktlig orientering om nätverkets syfte och genomförande. Skriv så att även personer med annan forskningsinriktning kan ta del av informationen.

Redogörelsen får omfatta högst 1 500 tecken inklusive mellanslag (motsvarande cirka en tredjedels A4-sida i Arial, teckenstorlek 11, enkelt radavstånd).

Populärvetenskaplig beskrivning

Beskriv samarbetet och nätverksidén så att även den som inte är insatt i ämnet har möjlighet att förstå. Beskriv vad som ska göras och varför, samt förklara på vilket sätt samarbetet och nätverksidén kan vara betydelsefull.

Den populärvetenskapliga beskrivningen är ett viktigt verktyg när vi informerar om den forskning som Vetenskapsrådet finansierar. Om vi beviljar din ansökan, förbehåller vi oss rätten att använda beskrivningen för informationsändamål.

Observera! Den populärvetenskapliga beskrivningen måste skrivas på svenska, till skillnad från resten av ansökan. Redogörelsen får omfatta högst 4 500 tecken inklusive mellanslag (motsvarande cirka en A4-sida i Arial, teckenstorlek 11, enkelt radavstånd).

Nätverksbeskrivning

Under denna flik beskriver du etiska överväganden samt bifogar nätverkets gemensamma ansökan till JPIAMR.

Etiska överväganden

Redovisa de etiska frågor som nätverket aktualiserar och redogör för hur de behandlas i forskningsamarbetet. Ange även om hantering av persondata, djur- eller humanförsök ingår i forskningen. Om inga etiska frågor är aktuella anger du detta.

Ansökan inom det internationella samarbetet

Här bifogar du den ansökan som lämnats in av konsortiet till JPIAMR i pdf-format. Observera att bilagan endast kan utgöras av en fil om högst 20 MB.

Övriga bilagor

Här bifogar du dokument som innehåller organisationsmallarna från de deltagande organisationerna i PDF-format.

Medelsförvaltare

Under denna flik anger du medelsförvaltare och hemvist för bidraget. Medelsförvaltare är den organisation som förvaltar medlen för ett beviljat bidrag och ansvarar för detta enligt aktuella villkor. Vanligtvis motsvarar medelsförvaltare och hemvist det universitet eller lärosäte respektive den institution där sökande är anställd.

För att du ska kunna knyta din ansökan till en medelsförvaltare måste organisationen ha ett godkänt konto i Prisma. Kontakta din medelsförvaltare och be den ansöka om ett organisationskontolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hos Vetenskapsrådet om ett sådant inte redan finns.

Om din hemvist saknas i Prisma, kontakta organisationskontoansvarig för din medelsförvaltare. Du kommer inte att kunna slutföra registrering av din ansökan om hemvist saknas.

Medverkande

Här kan du som ansöker om bidrag bjuda in eventuella medverkande administratörer till din ansökan. En medverkande administratör är en person som inte nödvändigtvis deltar i projektet men som kan hjälpa dig att lägga in och redigera information i ansökan. När du bjuder in ska du använda den e-postadress som är kopplad till personens Prismakonto. Du kan även bjuda in en medverkande administratör som ännu inte har ett konto i Prisma, men för att denne ska kunna medverka i din ansökan måste hen sedan registrera ett eget personligt konto i Prisma. Alla eventuella medverkande administratörer måste acceptera inbjudan innan du kan slutföra registreringen av ansökan.

Observera att du inte kan bjuda in medverkande forskare till denna ansökan.

Registrera ansökan

Under fliken Kontrollera och registrera ansökan visas en sammanställning över de fält du eventuellt behöver åtgärda i din ansökan för att kunna registrera den (exempelvis obligatoriska fält du ännu inte fyllt i, textfält med för många tecken, avvikelser från begränsningar i möjlig sökt projekttid). Först när du klickar på knappen Registrera så genomförs registreringen av ansökan.

Kom ihåg att förhandsgranska din ansökan innan du registrerar den.

Observera! Eventuella medverkande administratörer du bjudit in till din ansökan måste acceptera inbjudan innan du kan registrera ansökan. Om en inbjudan inte accepterats måste den tas bort.

Den registrerade ansökan hittar du därefter i ditt personliga Prismakonto under menyvalet Ansökningar under fliken Ansökningar och bidrag. Fram till dess utlysningen har stängt kan en registrerad ansökan avregistreras och vid behov ändras och registreras på nytt.

Du ansvarar för att ansökan är fullständig och överensstämmer med ansökan i JPIAMRs ansökningssystem, det vill säga att ansökningsformuläret är korrekt ifyllt, att rätt bilagor är bifogade och att den efterfrågade informationen har lämnats i enlighet med instruktionerna. Lämna bara in material som vi uttryckligen efterfrågar. Vi godkänner inte kompletteringar efter sista ansökningsdatum, bortsett från sådana som vi ber om.

Signering

När du registrerar ansökan så signeras den av dig som sökande. För att ansökan ska betraktas som fullständig och gå vidare i granskningsprocessen krävs också att behörig företrädare för medelsförvaltaren signerar ansökan. Företrädaren är vanligtvis prefekten vid din institution men det beror på din medelsförvaltares organisationsstruktur.

Signering av den sökande innebär en bekräftelse av att:

 • uppgifterna i ansökan är korrekta och följer Vetenskapsrådets instruktioner
 • eventuella bisysslor och kommersiella bindningar har redovisats för medelsförvaltaren och att det där inte framkommit något som strider mot god forskningssed
 • sökande inte fällts för oredlighet i forskning under de två senaste åren räknat från sista ansökningsdag
 • de tillstånd och godkännanden som krävs finns innan forskningen påbörjas, exempelvis tillstånd från Läkemedelsverket eller godkännande från etikprövningsnämnd respektive djurförsöksetisk nämnd
 • sökande kommer att följa samtliga övriga villkor som gäller för bidraget

Signering av medelsförvaltaren innebär en bekräftelse av att:

 • den beskrivna forskningen eller forskningsstödjande verksamheten kan beredas plats vid medelsförvaltaren under den tid och i den omfattning som anges i ansökan
 • den sökande kommer vara anställd vid medelsförvaltaren under den tid som ansökan avser
 • medelsförvaltaren godkänner kostnadsberäkningen i ansökan
 • sökande inte fällts för oredlighet i forskning av signerande medelsförvaltare under de senaste två åren innan sista ansökningsdag
 • medelsförvaltaren kommer att följa samtliga övriga villkor som gäller för bidraget

Ovanstående punkter ska ha diskuterats mellan parterna innan företrädaren för medelsförvaltaren godkänner och signerar ansökan.

Observera! Senast en vecka (sju kalenderdagar) efter sista ansökningsdatum ska behörig företrädare för medelsförvaltaren ha signerat din ansökan i Prisma för att ansökan ska gå vidare i granskningsprocessen.

Vad händer sedan?

När du registrerat din ansökan och utlysningen i Prisma har stängt (klockan 14.00 på utlysningens sista dag) slutregistreras din ansökan automatiskt i Prisma och tilldelas ett diarienummer. Ansökan går sedan automatiskt vidare för signering i Prisma av företrädaren för medelsförvaltaren. Senast en vecka (sju kalenderdagar) efter sista ansökningsdatum ska ansökan vara signerad av medelsförvaltaren. Du får ett besked per e-post när ansökan är signerad.

Bedömning

Den vetenskapliga bedömningen av ansökan görs av JPIAMR (se bedömningsprocess i JPIAMRs utlysningstextlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster).

Beslut

JPIAMR fattar beslut om vilka nätverk som rekommenderas finansiering av respektive nationell forskningsfinansiär i september 2018. Beslutet meddelas koordinatorn för nätverket med yttrande i form av skriftlig kommentar. Vetenskapsrådet fattar bidragsbeslut för svenska koordinatorer (sökande) och därefter finner du underrättelse om beslut om din ansökan i ditt personliga konto i Prisma, under fliken Ansökningar och bidrag.

Kontakt

Frågor om ansökans innehåll

Frågor om ansökans innehåll kan ställas till någon av nedanstående kontaktpersoner.

Laura Plant, 08-546 12 329 (primär kontakt)

Patriq Fagerstedt, 08-546 44 246

Tekniska frågor (OBS! Endast rörande ansökan i Prisma)

Vi ber dig vänligen att i första hand konsultera hjälpmenyn i Prisma för att ta del av instruktioner samt frågor och svarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster inklusive utförliga användarstödlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som beskriver de flesta momenten i Prisma.

Om du inte hittar svaret på din tekniska fråga i ovanstående material kan du kontakta vår tekniska support.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Notera att det kan dröja 1-2 arbetsdagar innan du får svar, beroende på aktuell arbetsbelastning.

Dela |

Senast uppdaterad: 2018-05-16

Frågor och svar

Förutsättningar för ansökningar och bidrag

Det är viktigt att du informerar dig om vad som gäller för Vetenskapsrådets ansökningar och bidrag. Mer information hittar du under respektive rubrik nedan.

Etiska riktlinjerGodkända medelsförvaltareIndirekta kostnaderKommersiella intressenOffentlighet
Open access