Projektbidrag för internationella samarbeten inom individanpassad medicin (ERA PerMed)

Detta bidrag avser att stödja internationella samarbeten inom individanpassad medicin som syftar till att implementera den forskningsagenda som International Consortium of Personalised Medicine, IC PerMedlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster tagit fram för att påskynda utveckling och implementering av individanpassad medicin. Utlysningen stödjer translationell, tvärvetenskaplig forskning där pre-klinisk och/eller klinisk forskning kombineras med utveckling inom bioinformatik och bättre utnyttjande av forskningsdata. Sverige är via Vetenskapsrådet ett av de 22 länder som deltar i ERA PerMed-utlysningen där forskning av högsta vetenskapliga kvalitet i internationell konkurrens premieras.

Ansökan till konsortieutlysningen görs i sekretariatet för ERA PerMed:s ansökningssystem.

Fullständiga anvisningar och utlysningstext finns härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Svenska projektledare som deltar i utlysningen om stöd från Vetenskapsrådet ska även lämna in en ansökan i Vetenskapsrådets ansökningssystem Prisma. Information om hur du når ansökningsformuläret i Prisma finns nedan och i utlysningstexten på ERA PerMed:s webbplats. I texten nedan beskrivs förutsättningarna för att du som svensk deltagande projektledare ska kunna delta i denna utlysning och vad som ska ingå i ansökan till Vetenskapsrådet.

SammanfattningTyp av bidrag

Projektstöd

Område

Medicin och hälsa

Inriktning

ERAPerMed: Främja utveckling och implementering av individanpassad medicin. Utlysningen syftar till att främja translationell, tvärvetenskaplig forskning där pre-klinisk och/eller klinisk forskning kombineras med utveckling inom bioinformatik och bättre utnyttjande av forskningsdata.

Söks av

Enskild forskare som ingår som en av max två svenska projektledare i ett konsortium med partners från minst tre deltagande länder. Endast forskare verksamma vid en av Vetenskapsrådets godkänd medelsförvaltare kan ansöka.

Bidragstid

3 år

Bidragsbelopp

Upp till totalt 600 000 Euro för bidragsperioden för svenskt deltagande i ett konsortium.

Utlysningen stänger

Skissansökan: För konsortieansökan till ERA PerMed: 10 april, kl. 17.00

För den svenska projektledarens ansökan i Prisma: 12 april, kl 14.00

 

Fullständig ansökan: 5 juli, mer exakt information meddelas konsortier som går vidare till detta steg.

Bidragsbeslutet publiceras

Oktober 2018

Bidragsperioden startar

Januari 2019

 

Ansökningsförfarande

Ansökan om bidrag inom ERA PerMed görs i ett tvåstegsförfarande där ansökan först lämnas in i en förenklad version som här benämns skissansökan. De sökande vars skissansökan godkänns får sedan lämna in en fullständig ansökan. Både skissansökan och den fullständiga ansökan genomgår sakkunniggranskning och rankas i konkurrens med övriga ansökningar.

Ansökan till ERA PerMed konsortieutlysning görs av forskningskonsortiets koordinator.

Som projektledare som företräder en svensk partner i forskningskonsortiet ska du, parallellt med att koordinatorn lämnar in konsortieansökan, lämna in motsvarande ansökningar (skissansökan respektive fullständig ansökan) i Vetenskapsrådets ansökningssystem Prisma. Mer information om hur du praktiskt går tillväga finns i avsnittet ”Hur ansöker jag” nedan.

Innehållet i din skissansökan kommer automatiskt att överföras till den fullständiga ansökan om ditt konsortium blir inbjudet att lämna in en fullständig ansökan till ERA PerMed. Du kommer därefter att behöva uppdatera innehållet i din ansökan till Vetenskapsrådet så att det stämmer överens med den fullständiga konsortieansökan som lämnats till ERA PerMed, samt komplettera med en sektion om etiska överväganden. Mer information om detta finns i avsnittet Hur ansöker jag nedan.

Villkor för att ansöka

Nedanstående villkor måste vara uppfyllda för att du ska vara behörig att ansöka om bidraget. Vi utför kontroller som gör att obehöriga ansökningar avvisas från fortsatt hantering.

Sökande

Projektbidraget söks av dig som deltar i ett ERA PerMed-konsortium om 3-7 partners från minst tre deltagande länder. Se fullständiga behörighetskrav för konsortiets uppbyggnad i utlysningstext på ERA PerMed:s webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster . Du är projektledare och vetenskapligt ansvarig för den svenska delen av projektet och du ska ha en aktivitetsgrad i projektet om minst 20 procent av en heltidsanställning. Du ska ha avlagt svensk doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen senast den sista ansökningsdagen för denna utlysning. Det examensdatum som vi utgår från är det datum då du har uppfyllt alla krav för fullgjord examen, exempelvis obligatoriska kurser, disputation och godkänd doktorsavhandling. För dig med svensk doktorsexamen gäller det examensdatum som finns registrerat i Ladok.

Bidrag från Vetenskapsrådet ska förvaltas av ett svenskt universitet eller högskola eller någon annan svensk offentlig organisation som uppfyller våra krav på medelsförvaltare.öppnas i nytt fönster För att du ska kunna ansöka måste din organisation alltså vara godkänd som medelsförvaltare. Notera alltså att svenska forskare vid exempelvis företag inte kan finansieras och därmed inte ska lämna in en ansökan till Vetenskapsrådet.

Om du beviljas bidrag ska du vara anställd av medelsförvaltaren när bidragsperioden börjar, såvida inte Vetenskapsrådet medger undantag. Anställningen ska omfatta minst 20 procent av en heltidsanställning. Du behöver inte vara anställd av medelsförvaltaren vid ansökningstillfället.

Antal ansökningar och tidigare bidrag

Villkoren som beskrivs under detta avsnitt gäller endast dig som är sökande och projektledare.

Vilka bidrag kan jag söka samtidigt från Vetenskapsrådet?

Du får endast lämna in en ansökan om detta bidrag och du kan endast ingå som svensk part i ett konsortium inom utlysningen. Övriga restriktioner för vilka bidrag du kan söka under samma år framgår av tabellen nedan. Bidrag inom denna utlysning räknas som ”Projektbidrag med inriktning”.

Tabell: Bidrag du kan söka samtidigtPDF

Vad gäller om jag har ett tidigare bidrag från Vetenskapsrådet?

Det finns vissa restriktioner om du är projektledare för ett tidigare beviljat bidrag som är pågående, det vill säga vars bidragsperiod (utbetalningsperiod från Vetenskapsrådet) överlappar bidragsperioden för det bidrag som ansökan avser. Notera att dispositionstiden, det vill säga tiden som du kan disponera det beviljade bidraget, normalt är längre än bidragsperioden. Information om vad som gäller för ditt tidigare bidrag finner du i det ”godkännande av villkor” du fått från Vetenskapsrådet. Om ditt pågående bidrag rör en annan inriktning kan du dock söka, om din ansökan rör en annan projektidé.

Se tabellen nedan för ytterligare information om vad du kan söka om du har ett pågående bidrag. Bidrag inom denna utlysning räknas som ”Projektbidrag med inriktning”.

Tabell: Bidrag du kan söka om du har pågående bidrag PDF

Observera! Om du har varit projektledare för tidigare bidrag från Vetenskapsrådet som är avslutade, måste slutlig ekonomisk återrapportering för alla dessa vara inlämnade inom angiven tidsram för att du ska kunna ansöka om ett nytt bidrag. Kontakta din medelsförvaltare om du är osäker på om alla dina slutliga ekonomiska återrapporteringar är inlämnade.

Vad gäller ansökningar till eller bidrag från andra finansiärer?

Om din ansökan till Vetenskapsrådet rör samma projektidé som ett bidrag du beviljats för eller ansöker om från en annan finansiär, ska du ha redogjort för detta i din ansökan till ERA PerMed.

Kostnader och bidragsbelopp

Bidrag kan sökas för att finansiera alla slags projektrelaterade kostnader, såsom löner (inklusive egen lön, dock högst motsvarande din aktivitetsgrad i projektet), lokaler, driftskostnader (exempelvis förbrukningsmaterial, resor inklusive vistelser vid forskningsanläggningar, publiceringskostnader och mindre utrustning) samt avskrivningskostnader. Bidraget får inte användas till stipendier. Om en doktorand deltar får projektmedel inte betalas ut som lön för den tid som doktoranden undervisar.

Det högsta belopp som kan sökas för svenskt deltagande i ett konsortium är cirka 600 000 Euro för hela bidragsperioden. Max två svenska deltagare kan söka medel inom samma konsortium, men det sammanlagda beloppet för de svenska deltagarna bör inte överstiga totalt 600 000 Euro.

Bidragstid

Du kan söka bidrag för 3 år med start januari 2019. Första utbetalning sker tidigast i december 2018.

Hur ansöker jag?

Konsortiet ansöker gemensamt i ERA PerMed:s ansökningssystem.

Till ERA PerMed:s ansökningssystemlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Du som är svensk partner och projektledare i ett ERA PerMed-konsortium måste dessutom parallellt registrera motsvarande ansökan elektroniskt i Prisma , som är Vetenskapsrådets ansökningssystem. Notera att parallellutlysningen i Prisma för dig som är svensk partner av praktiska skäl stänger några dagar efter ERA PerMed:s ansökningssystem. Detta gäller både för skissansökan och den fullständiga ansökan.

Till ansökningsformuläret i Prismalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Du skapar din ansökan i Prisma genom att fylla i textfält, hämta in information från ditt personliga konto, samt bifoga de bilagor som efterfrågas.

För att du ska kunna ansöka måste din organisation ha godkänts som medelsförvaltareöppnas i nytt fönster och skapat ett organisationskonto i Prisma.

För de flesta moment i Prisma finns ett användarstödlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som beskriver hur du ska göra, samt svar på vanliga frågorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster . Vi uppmanar dig att ta del av dessa när du skriver din ansökan.

Vänligen undvik att ange ditt eller annan persons fullständiga personnummer i ansökan på andra ställen än där det särskilt efterfrågas.

Skapa personkonto i Prisma

Innan du ansöker måste du skapa ett personligt konto i Prismalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster där du sparar dina person- och cv-uppgifter. Informationen behöver bara läggas in en gång, och kan därefter kompletteras eller ändras vid behov. Eftersom de flesta av Vetenskapsrådets utlysningar använder utländska granskare ber vi dig använda engelska när du lägger in beskrivande text i dina cv-uppgifter. Du kan även lägga in dina publikationer för framtida bruk. Observera att inga publikationer ska hämtas in från ditt konto till ansökningsformuläret.

Tänk på att skapa ditt personliga konto i god tid. De ansökningar du registrerar i Prisma kopplas till ditt personliga konto.

Text

Vissa textfält går att formatera, vilket innebär att du i dessa textfält kan ändra typsnitt, justering och teckenstorlek, samt infoga tabeller och symboler. Om du klistrar in en text som du skrivit i ett ordbehandlingsprogram (t.ex. Microsoft Word) kan du behöva efterjustera formateringen med verktygen i Prisma. Bilder kan dock inte infogas i textfälten. Vi rekommenderar att du använder typsnitten Arial, Calibri eller Verdana.

Alla textfält har begränsningar för antal tecken, vilket illustreras av teckenräknare. Om du fyller i för många tecken går ansökan inte att registrera.

Bifogade dokument och bilagor

Till vissa fält ska du bifoga en bilaga utformad enligt de instruktioner som anges. Bilagan kan endast utgöras av en fil och du kan bara bifoga dokument i pdf-format. Alla bilagor har begränsningar i filstorlek och sidantal. Du kommer inte kunna registrera din ansökan med en bilaga som överskrider de angivna maxgränserna.

Signering

Skissansökan ska signeras elektroniskt i Prisma av dig som sökande. Observera att skissansökan inte signeras av medelsförvaltaren.

Den fullständiga ansökan ska signeras elektroniskt i Prisma både av dig som projektledare (sökande), och av en behörig företrädare för medelsförvaltaren. Se mer information under Registrera ansökan nedan.

Vad ska ansökan innehålla?

Läs noga igenom ERA PerMed:s utlysningstext samt ansökningsformuläret i Prisma parallellt med att du läser nedanstående instruktioner.

ERA PerMed:s utlysningstext och ansökningsformulärlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Språk

Utländska experter används i den vetenskapliga bedömningen av ansökningarna inom ERA PerMed. Vi ber dig därför att utforma din ansökan på engelska.

Ansökans delar

Ansökningsformuläret i Prisma innehåller följande flikar (gäller både skiss och fullständig ansökan):

 • Beskrivande information
 • Forskningsbeskrivning
 • Medelsförvaltare
 • Medverkande (i denna utlysning endast administratörer, se nedan)
 • Cv

Nedan följer beskrivningar av vad som efterfrågas under respektive flik. Då obligatorisk information efterfrågas är detta markerat i Prisma med en asterisk (*).

Beskrivande information

Under denna flik fyller du i svensk och engelsk projekttitel, samt väljer SCB-koder och nyckelord. Här fyller du även i abstract och populärvetenskaplig beskrivning, se anvisningar nedan.

Abstract

Sammanfattningen av forskningsplanen ska innehålla en kort beskrivning av:

 • vad som ska göras: syfte och mål
 • hur forskningen ska utföras: projektorganisation, tidplan och vilka vetenskapliga metoder som ska användas
 • vad som är viktigt med den planerade forskningen

Texten ska ge en översiktlig orientering om forskningens syfte och genomförande. Skriv så att även personer med annan forskningsinriktning kan ta del av informationen.

Redogörelsen får omfatta högst 1 500 tecken inklusive mellanslag (motsvarande cirka en tredjedels A4-sida i Arial, teckenstorlek 11, enkelt radavstånd).

Populärvetenskaplig beskrivning

Beskriv projektet så att även den som inte är insatt i ämnet har möjlighet att förstå. Beskriv vad som ska göras och varför, samt förklara på vilket sätt den nya kunskapen kan vara betydelsefull.

Den populärvetenskapliga beskrivningen är ett viktigt verktyg när vi informerar om den forskning som Vetenskapsrådet finansierar. Om vi beviljar din ansökan, förbehåller vi oss rätten att använda beskrivningen för informationsändamål.

Observera! Den populärvetenskapliga beskrivningen måste skrivas på svenska, till skillnad från resten av ansökan. Vid skissansökan kan den populärvetenskapliga beskrivningen vara mycket kortfattad. Vid den fullständiga ansökan måste den populärvetenskapliga beskrivningen vara utförlig och kunna användas för informationsändamål.

Redogörelsen får omfatta högst 4 500 tecken inklusive mellanslag (motsvarande cirka en A4-sida i Arial, teckenstorlek 11, enkelt radavstånd).

Forskningsbeskrivning

Under denna flik beskriver du etiska överväganden (endast vid fullständig ansökan) samt bifogar konsortiets gemensamma ansökan.

Etiska överväganden (gäller endast inbjudna att lämna in fullständig ansökan)

Redovisa de etiska frågor som forskningen aktualiserar och redogör för hur de behandlas i forskningsarbetet. Visa också varför forskningens frågeställningar och förväntade resultat motiverar forskningens genomförande, mot bakgrund av de aktualiserade etiska frågorna. Ange även om hantering av persondata, djur- eller humanförsök ingår i forskningen. Om inga etiska frågor är aktuella anger du detta.

Ansökan inom det internationella samarbetet

Här bifogar du den ansökan som lämnats in av konsortiet till ERA PerMed i pdf-format. Observera att bilagan endast kan utgöras av en fil om högst 20 MB.

Övriga bilagor

Inga andra bilagor behöver bifogas till detta fält.

Medelsförvaltare

Under denna flik anger du medelsförvaltare och hemvist för projektet. Medelsförvaltare är den organisation som förvaltar medlen för ett beviljat projekt och ansvarar för detta enligt aktuella villkor. Hemvist är den organisatoriska enhet varifrån projektet bedrivs. Vanligtvis motsvarar medelsförvaltare och hemvist det universitet eller lärosäte respektive den institution där projektledaren är anställd.

För att du ska kunna knyta din ansökan till en medelsförvaltare måste organisationen ha ett godkänt konto i Prisma. Kontakta din medelsförvaltare och be den ansöka om ett organisationskontolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hos Vetenskapsrådet om ett sådant inte redan finns.

Om din hemvist saknas i Prisma, kontakta organisationskontoansvarig för din medelsförvaltare. Du kommer inte att kunna slutföra registrering av din ansökan om hemvist saknas.

Medverkande

Här kan du som ansöker om bidrag bjuda in eventuella medverkande administratörer till din ansökan. En medverkande administratör är en person som inte nödvändigtvis deltar i projektet men som kan hjälpa dig att lägga in och redigera information i ansökan. När du bjuder in ska du använda den e-postadress som är kopplad till personens Prismakonto. Du kan även bjuda in en medverkande administratör som ännu inte har ett konto i Prisma, men för att denne ska kunna medverka i din ansökan måste hen sedan registrera ett eget personligt konto i Prisma. Alla eventuella medverkande administratörer måste acceptera inbjudan innan du kan slutföra registreringen av ansökan.

Observera att du inte kan bjuda in medverkande forskare till denna ansökan.

Cv

Under denna flik hämtar du in följande cv-uppgifter från ditt personliga konto i Prisma:

Utbildning: Forskarutbildning (doktorsexamen)
Arbetsliv: Nuvarande anställning (inklusive uppgift om det är tillsvidareanställning eller ej).

Registrera ansökan

Under fliken "Kontrollera och registrera" visas en sammanställning över de fält du eventuellt behöver åtgärda i din ansökan för att kunna registrera den (exempelvis obligatoriska fält du ännu inte fyllt i, textfält med för många tecken, avvikelser från begränsningar i möjlig sökt projekttid eller budget). Först när du klickar på knappen "Registrera" så genomförs registreringen av ansökan.

Kom ihåg att förhandsgranska din ansökan innan du registrerar den.

Observera! Eventuella medverkande administratörer du bjudit in till din ansökan måste acceptera inbjudan innan du kan registrera ansökan. Om en inbjudan inte accepterats måste den tas bort.

Den registrerade ansökan hittar du därefter i ditt personliga Prismakonto under menyvalet "Ansökningar" under fliken "Ansökningar och bidrag". Fram till dess utlysningen har stängt kan en registrerad ansökan avregistreras och vid behov ändras och registreras på nytt.

Du ansvarar för att ansökan är fullständig och överensstämmer med ansökan i ERA PerMed:s ansökningssystem, det vill säga att ansökningsformuläret är korrekt ifyllt, att rätt bilagor är bifogade och att den efterfrågade informationen har lämnats i enlighet med instruktionerna. Lämna bara in material som vi uttryckligen efterfrågar. Vi godkänner inte kompletteringar efter sista ansökningsdatum, bortsett från sådana som vi ber om.

Signering

Skissansökan: När du registrerar skissansökan så signeras den av dig som projektledare. Skissansökan signeras inte av medelsförvaltaren.

Signeringen av den sökande innebär en bekräftelse av att:

 • uppgifterna i ansökan är korrekta och följer Vetenskapsrådets instruktioner
 • eventuella bisysslor och kommersiella bindningar har redovisats för medelsförvaltaren och att det där inte framkommit något som strider mot god forskningssed
 • de tillstånd och godkännanden som krävs finns innan forskningen påbörjas, exempelvis tillstånd från Läkemedelsverket eller godkännande från etikprövningsnämnd respektive djurförsöksetisk nämnd
 • sökande kommer att följa samtliga övriga villkor som gäller för bidraget

Fullständig ansökan: För att den fullständiga ansökan ska betraktas som komplett och gå vidare i granskningsprocessen krävs att både sökande och en behörig företrädare för medelsförvaltaren signerar ansökan. Företrädaren är vanligtvis prefekten vid den institution där forskningen ska bedrivas men det beror på din medelsförvaltares organisationsstruktur.

Signeringen av medelsförvaltaren innebär då en bekräftelse av att:

 • den beskrivna forskningen eller forskningsstödjande verksamheten kan beredas plats vid medelsförvaltaren under den tid och i den omfattning som anges i ansökan
 • den sökande kommer vara anställd vid medelsförvaltaren under den tid som ansökan avser
 • medelsförvaltaren godkänner kostnadsberäkningen i ansökan
 • sökande inte fällts för oredlighet i forskning av signerande medelsförvaltare under de senaste två åren innan sista ansökningsdag
 • medelsförvaltaren kommer att följa samtliga övriga villkor som gäller för bidraget

Ovanstående punkter ska ha diskuterats mellan parterna innan företrädaren för medelsförvaltaren godkänner och signerar ansökan i steg två.

Observera! Senast en vecka (sju kalenderdagar) efter sista ansökningsdatum ska behörig företrädare för medelsförvaltaren ha signerat din ansökan i Prisma för att ansökan ska gå vidare i granskningsprocessen.

Vad händer sedan?

När du registrerat din ansökan och utlysningen har stängt (klockan 14.00 på utlysningens sista dag) slutregistreras din ansökan automatiskt i Prisma och tilldelas ett diarienummer.

Fullständig ansökan: Din ansökan går sedan automatiskt vidare för signering i Prisma av företrädaren för medelsförvaltaren. Senast en vecka (sju kalenderdagar) efter sista ansökningsdatum ska ansökan vara signerad av medelsförvaltaren. Du får ett besked per e-post när ansökan är signerad.

Information om status på ansökan, diarienummer och signering av ansökan hittar du därefter på ditt konto under fliken "Ansökningar och bidrag".

ERA PerMed fattar beslut om skissansökningarna i början av juni 2018. Beslutet meddelas koordinator för konsortium med yttrande i form av skriftlig kommentar.

Underrättelse om beslut publiceras till ditt personliga konto i Prisma. Om din skissansökan godkänns kommer du att få underrättelse om detta via e-post, med erbjudande om att skicka in en fullständig ansökan. Relevant information från skissansökan kommer automatiskt att föras över till ditt utkast för den fullständiga ansökan.

De som går vidare och får lämna in en fullständig ansökan till ERA PerMed ska göra detta senast i 5 juli 2018. Exakt datum meddelas svenska partners i de konsortier som inbjuds att skicka in en fullständig ansökan till ERA PerMed.

Bedömning

Den vetenskapliga bedömningen av ansökan görs av ERA PerMed (se bedömningsprocess i ERA PerMed:s utlysningstext).länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Beslut

ERA PerMed fattar beslut om vilka konsortier som rekommenderas finansiering av respektive nationell forskningsfinansiär. Beslutet meddelas koordinator för konsortium med yttrande i form av skriftlig kommentar. Vetenskapsrådet fattar bidragsbeslut för svenska deltagare. Kort efter att bidragsbeslutet fattats publiceras besked om bidragsfinansiering på Vetenskapsrådets webbplats. Därefter finner du underrättelse om beslut om din ansökan i ditt personliga konto i Prisma, under fliken "Ansökningar och bidrag".

EU ABS-förordningen och deklaration av tillbörlig aktsamhet: Från och med den 12 oktober 2015 ska användare av genetiska resurser (genetiskt material av faktiskt eller potentiellt värde) och traditionell kunskap som rör genetiska resurser, som är inhämtade efter 12 oktober 2014, följa EU ABS-förordningen (nr 511/2014) genom att deklarera så kallad tillbörlig aktsamhet. Detta gäller endast beviljade bidragsmottagare. Tillbörlig aktsamhet innebär att användaren ska kunna visa att den genetiska resursen inhämtats enligt gällande lagstiftning i det aktuella landet samt att den möjliga nyttan av den genetiska resursen ska fördelas på ett rimligt och rättvist sätt.

Undantag gäller forskning om: den mänskliga arvsmassan, växtgenetiskt material som ingår i bilaga 1länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster i det internationella fördraget för växtgenetiska resurser, pandemiskt influensavirus och genetiskt material inhämtat från internationellt vatten. Vid frågor om bestämmelserna och deklaration av tillbörlig aktsamhet, kontakta Naturvårdsverket .länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Frågor om ansökans innehåll

Frågor om ansökans innehåll kan ställas till någon av nedanstående kontaktpersoner.

Malin Eklund, malin.eklund@vr.se, +46 (0)8 546 44 256

Tekniska frågor (OBS! Endast rörande ansökan i Prisma)

Vi ber dig vänligen att i första hand konsultera hjälpmenyn i Prisma för att ta del av instruktioner samt frågor och svarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster inklusive utförliga användarstödlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som beskriver de flesta momenten i Prisma.

Om du inte hittar svaret på din tekniska fråga i ovanstående material kan du kontakta vår tekniska supportlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster . Notera att det kan dröja 1-2 arbetsdagar innan du får svar, beroende på aktuell arbetsbelastning.

Dela |

Senast uppdaterad: 2018-03-08

Frågor och svar

Förutsättningar för ansökningar och bidrag

Det är viktigt att du informerar dig om vad som gäller för Vetenskapsrådets ansökningar och bidrag. Mer information hittar du under respektive rubrik nedan.

Etiska riktlinjerGodkända medelsförvaltareIndirekta kostnaderKommersiella intressenOffentlighet
Open access