Projektbidrag (MH)

Syftet med projektbidrag är att du som forskare ska ges möjlighet att lösa en definierad forskningsuppgift.  Vetenskapsrådet ger stöd till grundläggande forskning av högsta vetenskapliga kvalitet kring humanbiologiska/medicinska frågor, bland annat i syfte att överbrygga avståndet mellan experimentell biomedicinsk forskning och patientnära forskning, och vill främja forskningssamarbeten och erfarenhetsutbyten.

Villkor för bidraget

Om ansökan eller du som sökande inte uppfyller villkoren för det sökta bidraget eller om du avviker från instruktionerna så kan ansökan komma att avvisas och därmed inte behandlas.

Vem kan söka?

Projektbidraget söks av dig som enskild forskare som också är projektledare och vetenskapligt ansvarig för projektet. Du ska vara aktiv i projektet motsvarande minst 20 procent av en heltidsanställning.

Du ska ha svensk doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen. Doktorsexamen ska vara avlagd senast den sista ansökningsdagen för denna utlysning. Det examensdatum som vi utgår från är det datum då du har uppfyllt alla krav för fullgjord examen, exempelvis obligatoriska kurser, disputation och godkänd doktorsavhandling.

Medverkande forskare

Medverkande forskare är de svenska eller utländska forskare med doktorsexamen som har en avgörande roll för den föreslagna forskningens genomförande. Medverkande forskare behöver alltså inte vara någon vars lön du söker finansiering för inom projektet. På motsvarande vis behöver den du söker lön för inte vara medverkande forskare. Medverkande forskare behöver inte vara anställda vid ett svenskt universitet eller högskola. Medverkande forskare ska själva lämna nödvändiga uppgifter till ansökan. Övriga samarbetspartners beskrivs i forskningsplanen (se anvisningar nedan). 

Bidragsperiod

Projektbidraget beviljas för maximalt fem år, och bidragsperioden startar i januari 2016. Första utbetalning sker tidigast i januari 2016.

Kostnader och bidragsbelopp

Bidraget kan omfatta alla slags projektrelaterade kostnader, såsom löner (inklusive egen lön, dock högst motsvarande din aktivitetsgrad i projektet), lokaler, driftskostnader samt avskrivningskostnader. Bidraget får inte användas till stipendier. Om en doktorand deltar får projektmedel inte betalas ut som lön för den tid som doktoranden undervisar.

Det lägsta belopp du kan söka är 300 000 kronor per år, inklusive indirekta kostnader. Om du ansöker om ett lägre belopp kommer din ansökan att avvisas.

Läs mer om föregående års beviljade projektbidrag inom medicin och hälsa. 

Antal bidrag och ansökningar

Vilka bidrag kan jag söka samtidigt?

Du får endast lämna in en ansökan i denna utlysning av projektbidrag inom medicin och hälsa. Vetenskapsrådet övriga restriktioner för vilka bidrag du kan söka under samma år framgår av tabellen nedan. 

Tabell: Bidrag du kan söka samtidigtPDF

Vad kan jag söka om jag har ett pågående bidrag?

Vetenskapsrådet har restriktioner för vilka bidrag du kan söka samtidigt som du är projektledare för ett pågående bidrag. Med pågående bidrag menar vi ett tidigare beviljat bidrag med bidragsperiod (utbetalningsperiod från Vetenskapsrådet) som helt eller delvis överlappar perioden du nu ansöker om. Notera att dispositionstiden, det vill säga tiden som du kan disponera bidraget, normalt är längre än bidragsperioden. Kontrollera din ”underrättelse om beslut” från Vetenskapsrådet om du är osäker på vad som gäller för ditt bidrag.

Se tabellen nedan för ytterligare information om vad du kan söka om du har ett pågående bidrag.

Tabell: Bidrag du kan söka om du har pågående bidragPDF

Förvaltning

Bidraget förvaltas av ett svenskt universitet eller högskola eller någon annan svensk offentlig organisation som uppfyller Vetenskapsrådets krav på medelsförvaltare. Om din organisation inte redan är en godkänd medelsförvaltare måste den ansöka om att bli detta genom att skapa ett organisationskontolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som ska godkännas av Vetenskapsrådet.

Vetenskapsrådet kräver att ekonomisk slutredovisning ska lämnas in inom angiven tid för alla bidrag som finansieras av oss. Vi kommer därför kontrollera att samtliga ekonomiska redovisningar för dina eventuella avslutade bidrag är inlämnade. Skulle en ekonomisk slutredovisning saknas, kommer den aktuella ansökan att avvisas. Om du är osäker på om alla slutredovisningar är inlämnade ska du kontakta medelsförvaltaren.

Arbetsgivarförhållanden och anställningsvillkor

Projektledare som beviljas bidrag av Vetenskapsrådet ska vara anställd av medelsförvaltaren när bidragsperioden börjar, om inte Vetenskapsrådet, medelsförvaltaren och eventuell annan arbetsgivare kommer överens om något annat. Anställningen vid medelsförvaltaren ska omfatta minst 20 procent av en heltidsanställning. Du behöver inte vara anställd vid ansökningstillfället. Genom att signera ansökan i Prisma (se nedan) bekräftar medelsförvaltaren sitt åtagande.

Så här ansöker du 

Du ansöker elektroniskt i Prismalänk till annan webbplats, som är Vetenskapsrådets nya ansökningssystem. För att kunna ansöka måste ditt lärosäte ha godkänts som medelsförvaltare och skapat ett organisationskonto i Prisma.

Användarstöd för Prisma

Instruktionerna för ansökan nedan följer hur ansökningsformuläret i Prisma är utformat. För att tillgodogöra dig instruktionerna uppmanar vi dig därför att parallellt som du läser texten orientera dig i formuläret. För de flesta moment finns i Prisma användarstödlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som beskriver hur du ska göra, samt svar på vanliga frågorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Vi uppmanar dig att ta del av dessa när du skriver din ansökan.

Skapa personkonto i Prisma

Innan du ansöker måste du skapa ett personligt konto i Prismalänk till annan webbplats där dina personuppgifter sparas.  Du kan även lägga in cv-uppgifter och publikationer för framtida bruk. Du behöver bara lägga in informationen en gång, och kan därefter komplettera eller ändra den vid behov.

Notera att i denna utlysning hämtar du (och eventuella medverkande forskare) enbart uppgifter om forskarutbildning från respektive personliga konto(n) i Prisma. Fullständigt cv och publikationslista bifogas separat i PDF-format.

De ansökningar du registrerar i Prisma kopplas till ditt konto. Tänk på att skapa ditt personliga konto i god tid. Även eventuella medverkande forskare och administratörer måste skapa ett personligt konto i Prisma och före sista ansökningsdag även godkänna sin medverkan i ansökan. Om din arbetsgivare är ansluten till SWAMIDlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du använda samma inloggningsuppgifter i Prisma som du använder på din arbetsplats.

För att kunna lägga upp ett konto i Prisma behöver du ett så kallat ORCID-id. ORCID är ett internationellt register för forskare och obligatoriskt i Prisma. Har du ännu inte skapat ett forskar-id gör du det på ORCID:s webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster  (länk finns också i Prisma). Notera att publikationer i ORCID inte är kopplade till Prisma.

Språk

Utländska experter används i den vetenskapliga bedömningen av ansökningarna. För att säkerställa att bedömningen sker på ett likvärdigt och effektivt sätt ber vi dig att skriva din ansökan på engelska.

Text

Du skapar din ansökan i Prisma genom att fylla i textfält, ange val i rullgardinsmenyer, hämta in information från ditt personliga konto, samt bifoga de bilagor som efterfrågas.

Vissa textfält går att formatera, vilket innebär att du kan formatera typsnitt och teckenstorlek och infoga vissa tabeller, formler och symboler. Om du har skrivit texten på förhand i Microsoft Word kan du även välja att använda en funktion för att klistra in den med bibehållen formatering. Bilder kan dock inte infogas i textfälten.

Alla fria textfält har begränsningar för antal tecken. Ansökningssystemet säger ifrån om du försöker registrera en ansökan med för stort antal tecken i ett textfält, liksom om obligatoriska uppgifter saknas eller behöver korrigeras i ansökan.

Signering

Både du som sökande och en behörig företrädare för medelsförvaltaren ska signera ansökan elektroniskt i Prisma. Se mer information under Registrera ansökan.

Kom ihåg att förhandsgranska din ansökan innan du registrerar den!

Vad ska ansökan innehålla?

Du ansvarar för att ansökan är fullständig, det vill säga att ansökningsformuläret är korrekt ifyllt, att rätt bilagor är bifogade och att all efterfrågad information är angiven enligt instruktionerna. Lämna bara in material som vi uttryckligen frågar efter. Vi godkänner inte kompletteringar efter sista ansökningsdatum, bortsett från sådana som vi ber om. Om du som sökande inte uppfyller villkoren för det sökta bidraget eller inte följer instruktionerna så kan det antingen vägas in i bedömningen eller så kan din ansökan komma att avvisas och därmed inte behandlas.

Ansökan, som vi ber dig skriva på engelska, ska innehålla all obligatorisk samt eventuell övrig relevant information under respektive flik i ansökningsformuläret (obligatorisk information är i Prisma markerad med asterisk; *):

 • Beskrivande information
 • Forskningsplan
 • Budget och forskningsresurser
 • Cv och publikationer (som PDF)
 • Medelsförvaltare
 • Beredningsgrupper
 • Medverkande
 • Cv (endast forskarutbildning anges här)
 • Publikationer (observera att fliken inte är aktuell i denna utlysning och ska alltså lämnas tom)

Under fliken Registrera signerar du som sökande ansökan genom att registrera den. All obligatorisk information måste vara ifylld för att du ska kunna registrera ansökan. För att ansökan ska betraktas som fullständig och gå vidare i granskningsprocessen krävs också att behörig företrädare för medelsförvaltaren signerar ansökan (se under Registrera ansökan nedan).

Beskrivande information

Ange en svensk och en engelsk projekttitel, projekttid (antal år), samt klassificeringar (nyckelord och tillhandahållna SCB-koder) för projektet. Under beskrivande information fyller du även i abstract och populärvetenskaplig beskrivning, se nedan.

Abstract

Sammanfattningen av forskningsplanen ska innehålla en kort beskrivning av:

 • vad som ska göras
 • hur forskningen ska utföras: projektorganisation, tidplan och vilka vetenskapliga metoder som ska användas
 • vad som är viktigt med den planerade forskningen.

Texten ska ge en översiktlig orientering om forskningens syfte och genomförande. Skriv så att även personer med annan forskningsinriktning kan ta del av informationen.

Populärvetenskaplig beskrivning 

Beskriv projektet så att även den som inte är insatt i ämnet har möjlighet att förstå. Beskriv vad som ska göras och varför samt förklara på vilket sätt den nya kunskapen kan vara betydelsefull.

Den populärvetenskapliga beskrivningen är ett viktigt verktyg när vi informerar om forskning som Vetenskapsrådet finansierar. Om vi beviljar din ansökan, förbehåller vi oss rätten att använda beskrivningen för informationsändamål.

Observera att den populärvetenskapliga beskrivningen måste skrivas på svenska, till skillnad från resten av ansökan.

Forskningsplan

Etiska överväganden

Redovisa etiska frågor som forskningen aktualiserar och redogör för hur de behandlas i forskningsarbetet. Om inga etiska frågor är aktuella anger du detta. Ange även om hantering av persondata, djur- eller humanförsök ingår i forskningen.

Forskningsplan

Här bifogar du din forskningsplan i PDF-format. Observera att bilagan endast kan utgöras av en fil om högst 10 MB. Forskningsplanen ska bestå av en kortfattad men komplett beskrivning av forskningsuppgiften, högst tio A4-sidor i Times New Roman, teckenstorlek 12, referenser inkluderade. Fokus för forskningsplanen ska vara framåtblickande.

Vi ber dig att skriva forskningsplanen, liksom övriga delar av ansökan förutom den populärvetenskapliga beskrivningen, på engelska.

Följande information måste finnas med i forskningsplanen under separata rubriker i denna ordning:

 • Syfte och mål (Purpose and aims). Redogör för övergripande syfte och specifika mål för forskningsprojektet eller motsvarande. 
 • Områdesöversikt (Survey of the field). Gör ett sammandrag av din egen och andras forskning och tidigare resultat inom forskningsområdet. Ange nyckelreferenser. 
 • Projektbeskrivning (Project description). Gör en sammanfattning av projektet där du beskriver teori, metod, tidplan och genomförande. Beskriv även projektorganisation och förtydliga din egen och eventuella medverkande forskares roller i projektet (här kan du även beskriva eventuella ytterligare forskare som inte uppgetts som medverkande i formuläret). 
 • Betydelse (Significance). Redogör för projektets betydelse för forskningsområdet.
 • Preliminära resultat (Preliminary results). Beskriv dina egna försök och förstudier inom forskningsområdet. Om preliminära resultat inte finns, så ange detta.

Redovisa följande under en särskild rubrik om du anser det vara relevant för din ansökan:

 • Utrustning (Equipment). Beskriv den basutrustning för projektet som du och din grupp kan disponera.
 • Behov av infrastruktur (Need for infrastructure). Specificera projektets behov av internationell och nationell infrastruktur. Specificera även behovet av lokal infrastruktur om avskrivningskostnader för denna ingår i ansökan. Läs mer om forskningsinfrastrukturer som Vetenskapsrådet stödjer.
 • Internationellt och nationellt samarbete (International and national collaboration). Beskriv ditt och gruppens samarbete med utländska och svenska forskare och forskargrupper. Redovisa om du medverkar i eller anknyter till internationellt samarbete i din forskning. Du får använda projektbidrag från Vetenskapsrådet för att medfinansiera EU-projekt med motsvarande inriktning. Redovisa i forskningsplanen om du planerar en sådan samordning. 
 • Övriga bidrag (Other grants). Om du avser att söka fler bidrag eller har pågående bidrag från Vetenskapsrådet, ska relationen mellan projekten förtydligas. Motivera även varför du skickar in ytterligare en eller flera ansökningar. 
 • Självständig forskningslinje (Independent line of research). Du som verkar eller kommer att verka i en större grupp ska tydliggöra hur ditt projekt förhåller sig till de övriga. Om du fortsätter på ett projekt som helt eller delvis har påbörjats under din doktorand- eller postdoktortid, ska du beskriva relationen mellan ditt projekt och din tidigare handledares forskning.
 • Klinisk signifikans (Clinical significance). Förklara på vilket sätt projektets resultat kan komma till praktisk klinisk användning inom området medicin och hälsa. 

Tvärvetenskaplig forskning

Ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt definieras i denna utlysning som att det för sitt genomförande behöver sakkunskaper, metoder, terminologi, data samt forskare från fler än ett av Vetenskapsrådets ämnesområden medicin och hälsa, naturvetenskap och teknikvetenskap, humaniora och samhällsvetenskap samt utbildningsvetenskap. Om ditt forskningsprojekt är tvärvetenskapligt enligt denna definition anger och redogör du för detta här. Se vidare instruktioner i länken nedan.

Tvärvetenskap

Redogörelsen får omfatta högst 4 000 tecken inklusive mellanslag (motsvarande cirka en A4-sida i Times New Roman, teckenstorlek 12).

Särskild satsning             

Det finns områden som Vetenskapsrådet har ett uttalat ansvar för att stödja eller som bedöms kräva särskild uppmärksamhet. Inom denna utlysning gäller detta nedanstående områden.

Psykiatri

Vårdforskning

Om ditt forskningsprojekt är relevant enligt definitionerna som länkas ovan, anger och redogör du för detta här. Beskriv på vilket sätt ditt projekt är relevant för något eller flera av dessa och hur projektet bidrar till den vetenskapliga utvecklingen inom det beskrivna området.

Varje redogörelse får omfatta högst 4 000 tecken inklusive mellanslag (motsvarande cirka en A4-sida i Times New Roman, teckenstorlek 12).

Vetenskaplig rapport/redogörelse för vetenskaplig verksamhet eller tidigare projekt

Om du har pågående projektbidrag (för vilka utbetalning av beviljade medel pågår till och med 2015), ska du lämna en preliminär vetenskaplig rapport. Av denna ska framgå hur projektet framskridit till dags datum.

Ange projekttitel, ärendenummer samt belopp och bidragsperiod (det vill säga utbetalningsperiod från Vetenskapsrådet; den ytterligare dispositionstiden ska inte inkluderas) för det tidigare projektet.

Redogör för:

 • hittills uppnådda vetenskapliga resultat inom det tidigare beviljade projektet, vilka inte har redovisats förut till Vetenskapsrådet
 • relationen mellan det tidigare beviljade och det planerade projektet (observera att detta även anges under rubriken ”Övriga bidrag” i forskningsplanen)
 • vilka totala forskningsresurser som funnits till förfogande för projektets genomförande under den redovisade bidragsperioden. Ange vilken typ av bidrag, finansiär, innehavare samt aktuella belopp (inkluderar även det tidigare beviljade projektet från Vetenskapsrådet).

Redogörelsen får omfatta högst 8 000 tecken inklusive mellanslag (motsvarande cirka två A4-sidor i Times New Roman, teckenstorlek 12).

Budget och forskningsresurser

Bidraget kan omfatta alla slags projektrelaterade kostnader, såsom löner, lokaler, driftskostnader (exempelvis förbrukningsmaterial, resor inklusive vistelser vid forskningsanläggningar, publiceringskostnader och mindre utrustning), samt avskrivningskostnader.

Det totala belopp du kan söka är minst 300 000 kronor per år, inklusive indirekta kostnader. För frågor om vad som räknas som indirekta och direkta kostnader, kontakta ditt lärosäte.

Personal i projektet

Ange aktivitetsgrad (procent av heltid) för all personal som är verksam i projektet, det vill säga eventuella medverkande forskare samt övrig personal. Din aktivitetsgrad som projektledare måste vara minst 20 procent av heltid. Ange också eventuell sökt lön (för dig och/eller annan personal verksam i projektet), både som andel av heltidslön och som faktiska årsbelopp (inklusive sociala avgifter). Ange hela belopp i kronor.

Övriga kostnader

Beskriv övriga kostnader i projektet (lokalkostnader, driftskostnader och avskrivningskostnader). Ange hela belopp per år.

Du kan ta upp avskrivningskostnader för utrustning som ska användas i projektet, förutsatt att

 • utrustningen har minst tre års ekonomisk livslängd
 • utrustningen har ett anskaffningsvärde över visst belopp (vänd dig till din medelsförvaltare för att få information om det belopp som gäller för din institution)
 • utrustningsbehovet för det sökta projektet inte kan tillgodoses genom nyttjande av nationell eller internationell infrastruktur öppen för alla.

Läs mer om forskningsinfrastrukturer som Vetenskapsrådet stödjer.

Du kan endast ta upp den del av avskrivningskostnaderna som motsvarar användningen av utrustningen i det sökta projektet. Du kan inte ta upp avskrivningskostnader för utrustning som helt finansieras av andra bidrag. För frågor om vad som räknas som lokal forskningsinfrastruktur, anskaffningsvärden eller hur avskrivningskostnaden ska beräknas, kontakta ditt lärosäte.

Total kostnad för projektet

Ansökningssystemet summerar automatiskt dina angivna budgetposter i en tabell. Du lägger själv till indirekta kostnader samt eventuella ytterligare kostnader projektet omfattar (som du inte söker finansiering för inom denna utlysning).

Motivering av sökt budget

Motivera kort varje sökt kostnad i den budget som du angivit. Redogörelsen får omfatta högst 4 000 tecken inklusive mellanslag (motsvarande ca en A4-sida i Times New Roman, teckenstorlek 12).

Annan finansiering

Ange forskningsresurser för projektet under perioden i form av övrig finansiering (sökt eller redan beviljad) utöver det som söks inom denna utlysning. Ange hela belopp i kronor.

Cv och publikationer 

Här bifogar du till respektive fält den bilaga som ska ingå (i PDF-format). Observera att varje bilaga endast kan utgöras av en fil om högst 10 MB. Om bilagan består av flera dokument måste du alltså sammanfoga dessa till en fil.

Cv

Bifoga ditt och eventuella medverkande forskares cv. Varje cv får vara maximalt två A4-sidor. Publikationslista redovisar du separat.

Specificera enligt de här numrerade rubrikerna i denna ordning (de punkter som eventuellt inte är aktuella för dig lämnar du tomma):

 1. Högskoleexamen (Higher education qualification(s)): år, ämnesområde och lärosäte.
 2. Doktorsexamen (Doctoral degree): år, disciplin/ämnesområde, lärosäte, avhandlingens titel samt handledare.
 3. Postdoktorsvistelser (Postdoctoral positions): år och placering.
 4. Docentkompetens (Qualification required for appointments as a docent): år.
 5. Nuvarande anställning (Current position): förordnandetid, andel forskning i anställningen.
 6. Tidigare anställningar (Previous positions and periods of appointment): typ av anställning och förordnandetider.
 7. Uppehåll i forskningen (Interruption in research). Här har du möjlighet att redogöra för eventuella längre uppehåll i din aktiva forskningstid som påverkat dina meriteringsmöjligheter, exempelvis med anledning av föräldraledighet, allmän- eller specialisttjänstgöring för kliniskt verksamma yrkeskategorier, förtroendeuppdrag eller andra skäl av motsvarande karaktär. Ange omfattning av respektive uppehåll.
 8. Handledning (Supervision): doktorer och postdoktorer som du varit huvudhandledare för; namn och år.
 9. Eventuell övrig information av betydelse för ansökan (Other information of relevance to the application).

Publikationer

Bifoga din och eventuella medverkande forskares publikationslistor för de åtta senaste åren där de fem publikationer som är viktigast för projektet markerats med asterisk (*). Sortera publikationerna under numrerade rubriker i denna ordning:

 1. Fackgranskade originalartiklar (Peer-reviewed original articles)
 2. Fackgranskade konferensbidrag (Peer-reviewed conference contributions), vars resultat inte finns i andra publikationer.
 3. Monografier (Monographs)
 4. Forskningsöversiktsartiklar (Research review articles)
 5. Böcker och bokkapitel (Books and book chapters)
 6. Patent (Patents), ange datum för registrering.
 7. Egenutvecklade allmänt tillgängliga datorprogram eller databaser (Open access computer programs or databases you have developed)
 8. Populärvetenskapliga artiklar/presentationer (Popular science articles/presentations)

Observera! Inkludera endast artiklar eller motsvarande som är publicerade eller accepterade för publicering.

Medelsförvaltare

Ange medelsförvaltare och hemvist för projektet. Medelsförvaltare är den organisation som förvaltar medlen för ett beviljat projekt och ansvarar för detta enligt aktuella villkor. Hemvist är den organisatoriska enhet där projektet bedrivs. Vanligtvis motsvarar medelsförvaltare och hemvist det universitet eller lärosäte respektive den institution där projektledaren är anställd.

För att du ska kunna knyta din ansökan till en medelsförvaltare måste organisationen ha ett godkänt konto i Prisma. Kontakta din medelsförvaltare och be den ansöka om ett organisationskonto hos Vetenskapsrådet om ett sådant inte redan finns.

Om din hemvist saknas, kontakta organisationskontoansvarig för din medelsförvaltare. Du kommer inte att kunna slutföra registrering av din ansökan om hemvist saknas.

Beredningsgrupper

Föreslå den beredningsgrupp eller de beredningsgrupper (i prioriteringsordning) som du vill ska genomföra den vetenskapliga granskningen av din ansökan. Den slutliga placeringen av ansökan inom ämnesområdet görs av Vetenskapsrådet.

Beredningsgrupper

Medverkande

Här kan du som ansöker om bidrag bjuda in medverkande forskare och medverkande administratörer till din ansökan. Medverkande forskare är de personer som har en avgörande roll för att den föreslagna forskningen ska kunna genomföras. Du kan maximalt inkludera sex medverkande forskare i denna ansökan. Medverkande administratör är en person som inte deltar i projektet men som kan hjälpa sökande att lägga in och redigera information.

Du kan bjuda in medverkande som ännu inte har ett konto i Prisma, men för att de ska kunna medverka på din ansökan måste samtliga registrera konton.

Observera att alla du bjudit in att medverka i din ansökan måste acceptera inbjudan innan du kan registrera ansökan. Obesvarade inbjudningar måste accepteras eller tas bort innan ansökan kan registreras.

Cv

Utöver att bifoga ditt och eventuella medverkande forskares cv:n i PDF-format under fliken Cv och publikationer (se instruktioner ovan), måste uppgifter om forskarutbildning från ditt och eventuella medverkandes personliga konton i Prisma hämtas in här under fliken Cv. Detta är den enda obligatoriska uppgiften under denna flik.

Du kan enbart hämta in och redigera dina egna uppgifter om forskarutbildning. De medverkande forskarna hämtar själva sina uppgifter om forskarutbildning från sina respektive konton i Prisma. Du kan påminna medverkande forskare om att hämta in sina uppgifter.

Du kan ange övriga cv-relaterade uppgifter i ditt personliga konto i Prisma men i denna utlysning kan du inte hämta in dessa till ansökan. Om du sparar informationen i ditt konto kan den dock användas i eventuella framtida ansökningar till Vetenskapsrådet, Forte eller Formas.

Registrera ansökan

Genom att registrera din ansökan signerar du den. All obligatorisk information måste vara ifylld för att du ska kunna registrera ansökan. Den registrerade ansökan hittar du därefter under menyvalet Ansökningar under fliken Ansökningar och bidrag.

Ansökan ska förutom av den sökande även signeras av behörig företrädare för medelsförvaltaren. Företrädaren är vanligtvis prefekten vid den institution där forskningen ska bedrivas, men det beror på vilken organisationsstruktur som din medelsförvaltare har upprättat. Din registrerade ansökan går automatiskt vidare för signering av den utsedda företrädaren för medelsförvaltaren efter att utlysningen har stängt.

Signeringen av den sökande innebär en bekräftelse av att:

 • uppgifterna i ansökan är korrekta och följer Vetenskapsrådets instruktioner
 • bisysslor och kommersiella bindningar har redovisats för medelsförvaltaren och att det där inte framkommit något som strider mot god forskningssed
 • nödvändiga tillstånd och godkännanden finns vid projektstart, exempelvis avseende etikprövning.

Signeringen av medelsförvaltaren innebär en bekräftelse av att:

 • den beskrivna forskningen, anställningen och utrustningen kan beredas plats inom institutionen under den tid och i den omfattning som anges i ansökan
 • institutionen godkänner kostnadsberäkningen i ansökan
 • projektet bedrivs i enlighet med svensk lagstiftning.

Ovanstående punkter ska ha diskuterats mellan parterna innan företrädaren för medelsförvaltaren godkänner och signerar ansökan.  

Kom ihåg! Senast en vecka efter sista ansökningsdatum ska behörig företrädare för medelsförvaltaren ha signerat din ansökan i Prisma.

Bedömning 

Den vetenskapliga bedömningen av ansökningarna görs av aktiva forskare. Forskarna bedömer ansökningarna i konkurrens med övriga ansökningar utifrån Vetenskapsrådets bedömningskriterier.

Så här bedöms din ansökan

Vetenskapsrådets jävshantering

Vetenskapsrådets jämställdhetsstrategi

Beslut

Senast i början av november 2015 publicerar vi beslut om bidragsfinansiering på Vetenskapsrådets webbplats. Därefter publiceras underrättelse om beslut och yttrande till ditt personliga konto i Prisma.

Första utbetalning av beviljat bidrag sker tidigast i januari 2016.

När och hur ska ansökan lämnas in?

Registrera din färdigställda ansökan i ansökningssystemet Prisma senast klockan 14.00 torsdagen den 26 mars. Fram till dess utlysningen har stängt kan en registrerad ansökan avregistreras och vid behov ändras och registreras på nytt.

När utlysningen har stängt klockan 14.00 den 26 mars slutregistreras din ansökan automatiskt och får ett diarienummer. Observera att behörig företrädare för medelsförvaltaren ska ha signerat ansökan i Prisma senast en vecka (sju kalenderdagar) efter sista ansökningsdatum för att din ansökan ska gå vidare i granskningsprocessen. Signeringen av företrädare för medelsförvaltaren sker automatiskt inom den organisationsstruktur som din medelsförvaltare har upprättat. Du får ett automatiskt besked per e-post när ansökan är signerad av medelsförvaltaren.

Information om status på ansökan, diarienummer och signering av ansökan ser du på ditt konto under fliken Ansökningar och bidrag.

Kontakt

Frågor om ansökans innehåll

Innan du tar kontakt med nedanstående personer ber vi dig att orientera dig i ansökningsformuläret i Prisma.

Veronica Ahlqvist, veronica.ahlqvist@vr.se, telefon: 08-546 44 339

Pontus Holm, pontus.holm@vr.se, 08-546 44 317

Nina Rökaeus, e-post: nina.rokaeus@vr.se, telefon: 08-546 44 213

Marie Hillerby, e-post:  marie.hillerby@vr.se, telefon: 08-546 44 217

Malin Eklund, malin.eklund@vr.se, 08-546 44 256

Johan Nilsson, e-post: johan.nilsson@vr.se, telefon: 08-546 44 202

Ana Beramendi, e-post: ana.beramendi@vr.se, telefon: 08-546 44 015

Agneta Backman, e-post: agneta.backman@vr.se, telefon: 08-546 44 008


Tekniska frågor

Vi ber dig vänligen att i första hand konsultera Hjälpmenyn i Prisma för att ta del av instruktioner samt frågor och svarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster inklusive utförliga användarstödlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som beskriver de flesta momenten i Prisma.

Om du inte hittar svaret på din tekniska fråga i ovanstående material kan du kontakta vår tekniska supportlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Notera att det kan dröja 1-2 arbetsdagar innan du får svar, beroende på aktuell belastning på vår personal som bemannar supporten.

Dela |

Senast uppdaterad: 2015-08-26

Information

Ämnesområde(n):
Medicin och hälsa
Sista dag för ansökan:
2015-03-26

Ansök här

Prismalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Allmänna villkor

Det är viktigt att du informerar dig om vad som gäller för Vetenskapsrådets ansökningar och bidrag. Mer information hittar du under respektive rubrik nedan.

Etiska riktlinjer
Offentlighet
Open access
Kommersiella intressen

Den fetstilta texten under stycket "Skapa personkonto i Prisma" har förtydligats 2015-03-24.

I stycket "Vetenskaplig rapport/redogörelse för vetenskaplig verksamhet eller tidigare projekt" ströks 2015-03-24 meningen: Observera att denna preliminära redovisning inte ersätter den obligatoriska slutredovisningen till Vetenskapsrådet.