Proof of concept

Syftet med bidraget är att överbrygga gapet mellan grundforskning och kommersialisering av forskningsresultat inom området livsvetenskaper. Proof of Concept-bidraget ger dig som har eller har haft bidrag från Vetenskapsrådet möjlighet att vidareutveckla sina forskningsresultat. Detta genom att fördjupa den vetenskapliga eller tekniska verifieringen av dem och genomföra aktiviteter som förbereder för innovation eller kommersialisering.

Vetenskapsrådet kommer att stödja projekt som handlar om att utveckla metoder eller produkter för behandling, prevention och diagnostik, och där metodens eller en produkts lämplighet och användbarhet verifieras.

Vi ber dig som avser att söka bidraget observera att din ansökan till Vetenskapsrådet blir en allmän handling!

SammanfattningTyp av bidrag

Projektstöd

Ämnesområd

Medicin och hälsa

Naturvetenskap och teknikvetenskap

Inriktning

Livsvetenskaper

Söks av

Enskild forskare som har varit eller är innehavare av bidrag från Vetenskapsrådet med bidragsperiod som slutar 2015 eller 2016

Medverkande forskare

Upp till sex forskare kan bjudas in att medverka i ansökan.

Bidragstid

1 år (2016)

Bidragsbelopp

Minst 500 000 kronor per år
Max 1 500 000 kronor per år

Budgetram för utlysningen

18 000 000 kr

Utlysningen stänger

17 maj 2016 (kl. 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras

Senast i mitten av november 2016

 

Villkor för att ansöka

Nedanstående villkor måste vara uppfyllda för du ska vara behörig att ansöka om bidraget. Vi utför kontroller som gör att obehöriga ansökningar avvisas från fortsatt hantering.

Inriktning

Utlysningen rör området Livsvetenskaper. Området är brett med ett flertal olika ämnen som griper in i varandra och är i hög grad tvärvetenskapligt. Forskning inom området syftar generellt till ökad förståelse för hur alla levande organismer fungerar, samverkar och påverkar sin omgivning. I fokus är molekylära, cellulära och fysiologiska processer och frågor om hur sjukdomar uppstår. Utlysningen avser projekt som rör utveckling av metoder eller produkter för behandling, prevention och diagnostik av sjukdomstillstånd, och har därmed en tydlig koppling till det medicinska området.

Sökande

Bidraget söks av dig som enskild forskare. Du är projektledare och vetenskapligt ansvarig för projektet och du ska ha en aktivitetsgrad i projektet om minst 20 procent av en heltidsanställning. Du ska ha svensk doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen.

Du ska vid söktillfället vara eller ha varit innehavare av (projektledare för) ett tidigare bidrag från Vetenskapsrådet med bidragsperiod som slutar 2015 eller 2016. Du kan inte söka om bidragsperioden slutar senare än 2016. Din ansökan om Proof of Concept ska röra verifiering av forskningsresultat inom ramen för det tidigare beviljade bidraget.

Bidrag från Vetenskapsrådet ska förvaltas av ett svenskt universitet eller högskola eller någon annan svensk offentlig organisation som uppfyller våra krav på medelsförvaltareöppnas i nytt fönster. För att du ska kunna ansöka måste din organisation alltså vara godkänd som medelsförvaltare.

Om du beviljas bidrag ska du vara anställd av medelsförvaltaren när bidragsperioden börjar, såvida inte Vetenskapsrådet, medelsförvaltaren och eventuell annan arbetsgivare kommer överens om något annat. Anställningen ska omfatta minst 20 procent av en heltidsanställning. Du behöver inte vara anställd av medelsförvaltaren vid ansökningstillfället.

Antal ansökningar och tidigare bidrag

Villkoren som beskrivs under detta avsnitt gäller endast dig som sökande och projektledare, inte medverkande forskare.

Vilka bidrag kan jag söka samtidigt?

Du får lämna in flera ansökningar under denna utlysning men de måste gälla olika Proot of concept-idéer kopplade till olika tidigare beviljade bidrag.).

Övriga restriktioner för vilka bidrag du kan söka under samma år framgår av tabellen nedan.

Tabell: Bidrag du kan söka samtidigtPDF

Vad gäller om jag har ett tidigare bidrag från Vetenskapsrådet?

För att kunna söka inom denna utlysning måste du vara eller ha varit projektledare för ett tidigare bidrag från Vetenskapsrådet. Följande gäller: ditt tidigare beviljade bidrag ska avse projektbidrag, något av våra karriärstöd (internationell postdoc, Marie Skłodowska Curie International Career Grant, bidrag till anställning som forskare, framstående yngre forskare) eller rambidrag. Bidraget kan vara beviljat inom vilket som helst av Vetenskapsrådets områden men måste vara relevant för området Livsvetenskaper enligt informationen under ”Inriktning” ovan. Bidragsperiodens sista år ska vara 2015 eller 2016. Bidragsperiod motsvarar utbetalningsperiod från Vetenskapsrådet, inte dispositionstiden, som normalt är längre. Information om vad som gäller för ditt tidigare bidrag finner du i det ”godkännande av villkor” du fått från Vetenskapsrådet.

Se tabellen nedan för ytterligare information om vad du kan söka om du har ett pågående bidrag.

Tabell: Bidrag du kan söka om du har pågående bidrag PDF

Observera! Om du har varit projektledare för tidigare bidrag från Vetenskapsrådet som är avslutade, måste ekonomisk slutredovisning för alla dessa vara inlämnade inom angiven tidsram för att du ska kunna ansöka om ett nytt bidrag. Kontakta din medelsförvaltare om du är osäker på om alla dina slutredovisningar är inlämnade.

Medverkande forskare

I din ansökan kan du inkludera upp till sex medverkande forskare, det vill säga disputerade forskare vars vetenskapliga meriter och kompetens kommer vara avgörande i genomförandet av den föreslagna forskningen. Dessa behöver inte vara anställda vid ett svenskt lärosäte. Medverkande forskare ska själva lämna nödvändiga uppgifter i ansökningssystemet och hämta in dessa till ansökan. Eventuella övriga samarbetspartner och deras roller beskriver du i forskningsplanen.

Kostnader och bidragsbelopp

Bidrag kan sökas för att finansiera alla slags projektrelaterade kostnader, såsom löner (inklusive egen lön, dock högst motsvarande din aktivitetsgrad i projektet), lokaler, driftskostnader (t ex förbrukningsmaterial, resor, prototyputveckling och tillverkning). Bidraget får inte användas till stipendier eller konsultarvoden. Om en doktorand deltar får projektmedel inte betalas ut som lön för den tid som doktoranden undervisar.

Du kan söka minst 500 000 kronor och maximalt 1 500 000 kr per år, inklusive indirekta kostnader.

Bidragstid

Bidragstiden är ett år (2016). Utbetalning sker i november och/eller december 2016.

Hur ansöker jag?

Du ansöker elektroniskt i Prisma länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, som är Vetenskapsrådets ansökningssystem. Du skapar din ansökan i Prisma genom att fylla i textfält, hämta in information från ditt personliga konto, samt bifoga de bilagor som efterfrågas.

För att du ska kunna ansöka måste din organisation ha godkänts som medelsförvaltare och skapat ett organisationskonto i Prisma.

För de flesta moment i Prisma finns ett användarstödlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som beskriver hur du ska göra, samt svar på vanliga frågorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Vi uppmanar dig att ta del av dessa när du skriver din ansökan.

Skapa personkonto i Prisma

Innan du ansöker måste du skapa ett personligt konto i Prisma länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster där du sparar dina personuppgifter och ditt cv. Informationen behöver bara läggas in en gång, och kan därefter kompletteras eller ändras vid behov. Eftersom de flesta av Vetenskapsrådets utlysningar använder utländska granskare ber vi dig använda engelska när du lägger in beskrivande text i dina cv-uppgifter. Du kan även lägga in dina publikationer för framtida bruk. Observera att inga publikationer ska hämtas in från ditt konto till ansökningsformuläret. Detta beror på att funktionen för publikationer är under utveckling och ännu inte används i Vetenskapsrådets utlysningar. Därför lämnas publikationslista istället in som en bifogad pdf-fil (se instruktioner under Publikationer nedan).

Tänk på att skapa ditt personliga konto i god tid. De ansökningar du registrerar i Prisma kopplas till ditt personliga konto.

Alla eventuella övriga personer som ska medverka i utformningen av ansökan måste också skapa ett personligt konto i Prisma och godkänna sin medverkan. Därefter kan de bidra med sina uppgifter till ansökan via sina konton.

Text

Vissa textfält går att formatera, vilket innebär att du kan formatera typsnitt och teckenstorlek och infoga vissa tabeller, formler och symboler. Om du har skrivit texten på förhand i Microsoft Word kan du även klistra in den med bibehållen formatering. Bilder kan dock inte infogas i textfälten.

Alla textfält har begränsningar för antal tecken, vilket illustreras av teckenräknare. Om du fyller i för många tecken går ansökan inte att registrera.

Signering

Både du som sökande och en behörig företrädare för medelsförvaltaren ska signera ansökan elektroniskt i Prisma. Se mer information under Registrera ansökan nedan.

Vad ska ansökan innehålla?

Vi ber dig att orientera dig i ansökningsformuläret i Prisma parallellt med att du läser nedanstående instruktioner.

Språk

Utländska experter används i den vetenskapliga bedömningen av ansökningarna. För att säkerställa att bedömningen sker på ett likvärdigt och effektivt sätt ber vi dig därför att utforma din ansökan på engelska.

Ansökans delar

Ansökningsformuläret innehåller följande flikar:

 • Beskrivande information
 • Forskningsbeskrivning
 • Budget och forskningsresurser
 • Publikationer (pdf)
 • Medelsförvaltare
 • Beredningsgrupp
 • Medverkande
 • Cv

Nedan följer beskrivningar av vad som efterfrågas under respektive flik. Då obligatorisk information efterfrågas är detta markerat i Prisma med en asterisk*.

Observera att det i formuläret även finns en flik för inhämtning av publikationer från ditt personliga Prisma-konto. Denna används dock inte i utlysningen och du kan alltså bortse från denna.

Beskrivande information

Under denna flik fyller du i svensk och engelsk projekttitel, projekttid (ett år), samt väljer nyckelord och SCB-koder. Här fyller du även i abstract och populärvetenskaplig beskrivning, se anvisningar nedan.

Abstract

Sammanfattningen av forskningsplanen ska innehålla en kort och översiktlig beskrivning av:

 • vad som ska göras
 • hur projektet ska genomföras: projektorganisation och aktivitetsplan
 • projektets innovationspotential
 • vad som är viktigt med det planerade projektet, inklusive samhällsekonomiska vinster

Redogör för betydelsen för forskningsområdet, speciellt med avseende på nyskapande, originalitet och innovationspotential.

Skriv så att även personer med annan forskningsinriktning kan ta del av informationen. Redogörelsen får omfatta högst 1 500 tecken inklusive mellanslag (motsvarande cirka en halv A4-sida i Times New Roman, teckenstorlek 12, enkelt radavstånd).

Populärvetenskaplig beskrivning

Beskriv projektet så att även den som inte är insatt i ämnet har möjlighet att förstå. Beskriv vad som ska göras och varför, samt förklara på vilket sätt den nya kunskapen kan vara betydelsefull.

Den populärvetenskapliga beskrivningen är ett viktigt verktyg när vi informerar om den forskning som Vetenskapsrådet finansierar. Om vi beviljar din ansökan, förbehåller vi oss rätten att använda beskrivningen för informationsändamål.

Observera! Den populärvetenskapliga beskrivningen måste skrivas på svenska, till skillnad från resten av ansökan.

Redogörelsen får omfatta högst 4 500 tecken inklusive mellanslag (motsvarande cirka en och en halv A4-sida i Times New Roman, teckenstorlek 12, enkelt radavstånd).

Forskningsbeskrivning

Under denna flik bifogar du din forskningsplan i pdf-format, beskriver etiska överväganden samt redogör för det aktuella projektet som tidigare finansierats av Vetenskapsrådet och som Proof of concept-ansökan gäller, liksom relevansen för utlysningen.

Etiska överväganden

Redovisa de etiska frågor som forskningen aktualiserar och redogör för hur de behandlas i forskningsarbetet. Ange även om hantering av persondata, djur- eller humanförsök ingår i forskningen. Om inga etiska frågor är aktuella anger du detta.

Forskningsplan

Observera att din ansökan till Vetenskapsrådet blir en allmän handling!

Här bifogar du din forskningsplan i pdf-format. Observera att bilagan endast kan utgöras av en fil om högst 3 MB.

Forskningsplanen ska bestå av en kortfattad beskrivning av forskningsuppgiften, på högst fem A4-sidor i Times New Roman, teckenstorlek 12, enkelt radavstånd, referenser inkluderade. Fokus för forskningsplanen ska vara framåtblickande.

Följande information måste finnas med i forskningsplanen under separata rubriker som anges i nedanstående ordning:

 • Syfte och mål (Purpose and aims). Redogör för övergripande syfte och specifika mål för projektet.      
 • Idéns innovationspotential (Innovation potential)
  • Beskrivning av idén att föras till Proof of Concept (Description of Proof of Concept idea) Beskriv projektet, förklara vad idén handlar om och vilka de förväntade resultaten är. Beskrivningen ska vara begriplig även för en icke-specialist.
  • Demonstration av innovationspotentialen (Demonstration of innovation potential) Förklara kopplingen mellan det föreslagna projektet och det tidigare finansierade projektet från Vetenskapsrådet.
 • Aktivitetsplan (Activity plan)
  Beskriv planeringen av det föreslagna projektet, projektets förvaltningsplan och teamet som kommer att genomföra det. Du bör visa relevansen i den metod som valts för att fastställa den tekniska genomförbarheten av projektet. Följande ska ingå:
  •  Aktivitetsplan
  •  Projektledningsplan
  • Beskrivning av teamet (kompetens, erfarenheter etc.)
 • Förväntad effekt (Expected outcome) Beskriv den förväntade effekten av Proof of Concept-projektet, inklusive samhällsekonomiska vinster med fokus på behandling, prevention och diagnostik av sjukdomstillstånd. Beskriv:
  • Samhällsekonomiska vinster
  • Kommersialiseringsprocess och/eller någon annan exploateringsprocess
  • Framtida planer att ta projektet vidare

Redovisa följande under en särskild rubrik om du anser det vara relevant för din ansökan:

 • Utrustning (Equipment). Beskriv den basutrustning som du och din grupp disponerar redan för projektet.
 • Internationellt och nationellt samarbete och samverkan (International and national collaboration). Beskriv ditt och/eller gruppens samarbete med utländska och svenska forskare, forskargrupper, industri eller sjukvård.

Redogörelse för tidigare beviljat bidrag från Vetenskapsrådet

Eftersom ett krav för att söka är att du är eller har varit projektledare för ett tidigare beviljat bidrag med relevans för området livsvetenskaper, och med bidragsperiod som slutar 2015 eller 2016 (det vill säga för vilket Vetenskapsrådets utbetalning av beviljade medel pågår till och med 2015 eller 2016 men inte senare) ska du här redogöra för ditt tidigare beviljade projekt.

Ange projekttitel, bidragsform, ärendenummer samt belopp, bidragsperiod och dispositionstid för ditt tidigare beviljade projekt. Du hittar information om vad som gäller för ditt tidigare bidrag i det ”godkännande av villkor” du fått från Vetenskapsrådet

Redogörelsen får omfatta högst 2 000 tecken inklusive mellanslag (motsvarande cirka en halv A4-sida i Times New Roman, teckenstorlek 12, enkelt radavstånd)

Relevans för utlysningen

Redogör för på vilket sätt ditt projekt är relevant för området Livsvetenskaper så som det beskrivs under rubriken Inriktning ovan.

Redogörelsen får omfatta högst 2 000 tecken inklusive mellanslag (motsvarande cirka en halv A4-sida i Times New Roman, teckenstorlek 12).

Budget och forskningsresurser

Under denna flik tar du upp personalkostnader, övriga kostnader samt anger motivering av sökt budget.

Personal i projektet

Ange aktivitetsgrad (procent av heltid) för all personal som är verksam i projektet, det vill säga du själv, eventuella medverkande forskare samt övrig personal. Din aktivitetsgrad som projektledare måste motsvara minst 20 procent av heltidsanställning.

Ange också sökt lön för dig och/eller annan personal (ej konsultarvode) verksam i projektet, både som andel av heltidslön och som faktiska årsbelopp (inklusive sociala avgifter). Den du söker lön för kan, men behöver inte, vara en av dem som du bjudit in som medverkande forskare i projektet. Ange hela belopp i kronor.

Övriga kostnader

Beskriv övriga kostnader i projektet. Detta kan inkludera lokalkostnader och driftskostnader (t ex förbrukningsmaterial, resor, prototyputveckling och tillverkning). Ange hela belopp per år.

Total kostnad för projektet

Ansökningssystemet summerar automatiskt dina angivna budgetposter i en tabell. Det totala belopp du ansöker om ska även inkludera indirekta kostnader. Du lägger själv till dessa i tabellen. Här lägger du även till eventuella ytterligare kostnader projektet omfattar (som du inte söker finansiering för inom detta bidrag).

För frågor om vad som räknas som indirekta och direkta kostnader, kontakta ditt lärosäte.

Du kan maximalt ansöka om 1 500 000 kronor inklusive indirekta kostnader.

Motivering av sökt budget

Motivera kort varje sökt kostnad i den budget som du angivit. Redogörelsen får omfatta högst 4 000 tecken inklusive mellanslag (motsvarande cirka en A4-sida i Times New Roman, teckenstorlek 12, enkelt radavstånd).

Publikationer (pdf)

Under den här fliken bifogar du din och eventuella medverkande forskares publikationslistor i pdf-format. Observera att bilagan endast kan utgöras av en fil om högst 10 MB. Om bilagan består av flera dokument måste du därför sammanfoga dessa till en fil.

Respektive lista ska inkludera de tio publikationer som är viktigast för projektet från de senaste åtta åren och den aktuella forskarens namn markerats i fetstil. Sortera publikationerna i varje lista under numrerade rubriker i denna ordning:

 1. Fackgranskade originalartiklar (Peer-reviewed original articles)
 2. Fackgranskade konferensbidrag (Peer-reviewed conference contributions), vars resultat inte finns i andra publikationer.
 3. Monografier (Monographs)
 4. Forskningsöversiktsartiklar (Research review articles)
 5. Böcker och bokkapitel (Books and book chapters)
 6. Populärvetenskapliga publikationer inklusive böcker/presentationer (Popular science publications including books/presentations)

Observera! Inkludera endast artiklar eller motsvarande som är publicerade eller accepterade för publicering vid ansökningstillfället. Ansökan kan inte kompletteras med publikationer efter att utlysningen har stängt.

Medelsförvaltare

Under denna flik anger du medelsförvaltare och hemvist för projektet. Medelsförvaltare är den organisation som förvaltar medlen för ett beviljat projekt och ansvarar för detta enligt aktuella villkor. Hemvist är den organisatoriska enhet varifrån projektet bedrivs. Vanligtvis motsvarar medelsförvaltare och hemvist det universitet eller lärosäte respektive den institution där projektledaren är anställd.

För att du ska kunna knyta din ansökan till en medelsförvaltare måste organisationen ha ett godkänt konto i Prisma. Kontakta din medelsförvaltare och be den ansöka om ett organisationskontolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hos Vetenskapsrådet om ett sådant inte redan finns.

Om din hemvist saknas, kontakta organisationskontoansvarig för din medelsförvaltare. Du kommer inte att kunna slutföra registrering av din ansökan om hemvist saknas.

Beredningsgrupper

Under denna flik anger du beredningsgrupp VR-POC för granskning av din ansökan.

Beredningsgruppöppnas i nytt fönster

Medverkande

Här kan du som ansöker om bidrag bjuda in medverkande forskare och medverkande administratörer till din ansökan. Medverkande forskare är de personer som ingår i projektet och vars vetenskapliga meriter och kompetens kommer vara avgörande i genomförandet av den föreslagna forskningen.. Medverkande administratör är en person som inte deltar i projektet men som kan hjälpa dig att lägga in och redigera information i ansökan.

Du kan bjuda in medverkande som ännu inte har ett konto i Prisma, men för att de ska kunna medverka på din ansökan måste samtliga registrera egna personliga konton i Prisma.

Alla medverkande måste acceptera inbjudan och medverkande forskare måste hämta in sina cv-uppgifter till ansökan innan du kan slutföra registreringen av ansökan. Tänk på att säkerställa att du använder rätt e-postadress när du bjuder in medverkande, och att adressen är kopplad till personens Prismakonto.

Cv

Under denna flik hämtar du in dina relevanta cv-uppgifter från ditt personliga konto i Prisma. Eventuella medverkande forskare hämtar själva in sina cv-uppgifter till ansökan.

Följande uppgifter ska, där sådana finns, alltid ingå i respektive cv enligt de begränsningar i antal som anges:

 • Utbildning: Forskarutbildning, utbildning på grund- och avancerad nivå, samt specialistexamen.
 • Arbetsliv: Nuvarande anställning och längre relevanta anställningar du innehaft, postdoktorsvistelser, forskarutbyten relevanta för den beskrivna forskningen samt eventuella längre uppehåll i forskningen som påverkat din möjlighet att meritera dig som forskare.
 • Meriter och utmärkelser: Docentur, handledda personer (postdoktorer och doktorander; ange det totala antalet för respektive kategori samt ange dina upp till 10 mest relevanta), dina upp till 10 mest relevanta bidrag erhållna i konkurrens, dina upp till 10 mest relevanta priser och utmärkelser, samt upp till 20 eventuella övriga meriter som är relevanta för ansökan.
 • Immaterialrätt: Exempelvis patent och egenutvecklade allmänt tillgängliga dataprogram, ange dina upp till 10 mest relevanta.

Registrera ansökan

När du går in under fliken Registrera ansökan kontrollerar systemet om någon obligatorisk information saknas och informerar om vad som eventuellt behöver kompletteras. Först när du klickar på knappen Registrera så genomförs registreringen av ansökan.

Kom ihåg att förhandsgranska din ansökan innan du registrerar den.

Observera! Alla du bjudit in att medverka i din ansökan måste acceptera inbjudan innan du kan registrera ansökan. Om en inbjudan inte accepterats måste den tas bort.

Den registrerade ansökan hittar du därefter i ditt personliga Prismakonto under menyvalet Ansökningar under fliken Ansökningar och bidrag. Fram till dess utlysningen har stängt kan en registrerad ansökan avregistreras och vid behov ändras och registreras på nytt.

Du ansvarar för att ansökan är fullständig, det vill säga att ansökningsformuläret är korrekt ifyllt, att rätt bilagor är bifogade och att den efterfrågade informationen har lämnats i enlighet med instruktionerna. Lämna bara in material som vi uttryckligen efterfrågar. Vi godkänner inte kompletteringar efter sista ansökningsdatum, bortsett från sådana som vi ber om.

Signering

När du registrerar ansökan så signeras den av dig som projektledare. För att ansökan ska betraktas som fullständig och gå vidare i granskningsprocessen krävs också att behörig företrädare för medelsförvaltaren signerar ansökan. Företrädaren är vanligtvis prefekten vid den institution där forskningen ska bedrivas men det beror på din medelsförvaltares organisationsstruktur.

Signeringen av den sökande innebär en bekräftelse av att:

 • uppgifterna i ansökan är korrekta och följer Vetenskapsrådets instruktioner
 • bisysslor och kommersiella bindningar har redovisats för medelsförvaltaren och att det där inte framkommit något som strider mot god forskningssed
 • nödvändiga tillstånd och godkännanden finns vid projektstart, exempelvis avseende etikprövning.

Signeringen av medelsförvaltaren innebär en bekräftelse av att:

 • den beskrivna forskningen, anställningen och utrustningen kan beredas plats under den tid och i den omfattning som anges i ansökan
 • medelsförvaltaren godkänner kostnadsberäkningen i ansökan
 • den forskning som utförs inom projektet bedrivs i enlighet med svensk lagstiftning.

Ovanstående punkter ska ha diskuterats mellan parterna innan företrädaren för medelsförvaltaren godkänner och signerar ansökan.

Observera! Senast en vecka (sju kalenderdagar) efter sista ansökningsdatum ska behörig företrädare för medelsförvaltaren ha signerat din ansökan i Prisma för att ansökan ska gå vidare i granskningsprocessen.

Vad händer sedan?

När utlysningen har stängt (klockan 14.00 på utlysningens sista dag) slutregistreras din ansökan automatiskt och tilldelas ett diarienummer.

Din registrerade ansökan går automatiskt vidare för signering i Prisma av företrädaren för medelsförvaltaren senast en vecka (sju kalenderdagar) efter sista ansökningsdatum. Du får ett besked per e-post när ansökan är signerad.

Information om status på ansökan, diarienummer och signering av ansökan hittar du därefter på ditt konto under fliken Ansökningar och bidrag.

Vi ber dig observera att din ansökan till Vetenskapsrådet blir en allmän handling.

Bedömning

Bedömningen av ansökan görs av aktiva forskare samt representanter från industrin, sjukvårdssektorn och innovationskontor i Sverige som bedömer ansökan i konkurrens med övriga ansökningar utifrån Vetenskapsrådets bedömningskriterier.

Om ansökan inte är utformad enligt instruktionerna så kommer det vägas in i bedömningen.

Så här bedöms din ansökanöppnas i nytt fönster

Vetenskapsrådets jävshanteringöppnas i nytt fönster

Vetenskapsrådets jämställdhetsstrategiöppnas i nytt fönster

Beslut

Kort efter att bidragsbeslutet fattats publiceras besked om bidragsfinansiering på Vetenskapsrådets webbplats. Därefter finner du underrättelse om beslut och yttrande om din ansökan i ditt personliga konto i Prisma, under fliken Ansökningar och bidrag. Yttrandena består av betyg och i vissa fall skriftliga kommentarer.

Observera! Från och med den 12 oktober 2015 ska användare av genetiska resurser (genetiskt material av faktiskt eller potentiellt värde) och traditionell kunskap som rör genetiska resurser, som är inhämtade efter 12 oktober 2014, följa ABS-förordningen genom att deklarera så kallad tillbörlig aktsamhet. Detta gäller endast beviljade bidragsmottagare. Tillbörlig aktsamhet innebär att användaren ska kunna visa att den genetiska resursen inhämtats enligt gällande lagstiftning i det aktuella landet samt att den möjliga nyttan av den genetiska resursen ska fördelas på ett rimligt och rättvist sätt.

Undantag gäller forskning om: den mänskliga arvsmassan, växtgenetiskt material som ingår i det internationella fördraget för växtgenetiska resurser, pandemiskt influensavirus och genetiskt material inhämtat från internationellt vatten.

Vid frågor om bestämmelserna och deklaration av tillbörlig aktsamhet, kontakta Naturvårdsverketlänk till annan webbplats.

Kontakt

Frågor om ansökans innehåll

Frågor om ansökans innehåll kan ställas till:

Gergana Angelova Hamberg, e-post: gergana.angelovahamberg@vr.se, telefon: 08-546 44 146

Joachim Rosenquist, e-post: joachim.rosenquist@vr.se

Tekniska frågor

Vi ber dig vänligen att i första hand konsultera hjälpmenyn i Prisma för att ta del av instruktioner samt frågor och svarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster inklusive utförliga användarstödlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som beskriver de flesta momenten i Prisma.

Om du inte hittar svaret på din tekniska fråga i ovanstående material kan du kontakta vår tekniska supportlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Notera att det kan dröja 1-2 arbetsdagar innan du får svar, beroende på aktuell arbetsbelastning.

Dela |

Senast uppdaterad: 2016-04-22

Frågor och svar

Förutsättningar för ansökningar och bidrag

Det är viktigt att du informerar dig om vad som gäller för Vetenskapsrådets ansökningar och bidrag. Mer information hittar du under respektive rubrik nedan.

Etiska riktlinjerGodkända medelsförvaltareIndirekta kostnaderKommersiella intressenOffentlighet
Open access