Proof of Concept inom livsvetenskaper

Syftet med bidraget är att överbrygga gapet mellan grundforskning och kommersialisering av forskningsresultat inom området livsvetenskaper. Proof of Concept-bidraget ger dig som har eller har haft bidrag från Vetenskapsrådet möjlighet att vidareutveckla dina forskningsresultat. Detta genom att fördjupa den vetenskapliga eller tekniska verifieringen av dem och genomföra aktiviteter som förbereder för innovation eller kommersialisering.

Vetenskapsrådet kommer att stödja projekt som handlar om att utveckla metoder eller produkter för behandling, prevention och diagnostik, och där metodens eller en produkts lämplighet och användbarhet verifieras.

Notera att Proof of concept utlyses för sista gången år 2018.

Vi ber dig som avser att söka bidraget observera att din ansökan till Vetenskapsrådet blir en allmän handling!

SammanfattningTyp av bidrag

Projektstöd

Område

Medicin och hälsa

Naturvetenskap och teknikvetenskap

Inriktning

Livsvetenskaper

Söks av

Enskild forskare som har varit eller är innehavare av bidrag från Vetenskapsrådet med bidragsperiod som slutar 2017 eller 2018

Medverkande forskare

Upp till sex forskare kan bjudas in att medverka i ansökan.

Bidragstid

1 år (2018)

Bidragsbelopp

Minst 400 000 kronor, max 1 500 000 kronor per år

Budgetram för utlysningen

14 miljoner kronor

Utlysningen stänger

8 maj 2018 (kl. 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras

Senast i mitten av november 2018

 

Läs mer om bidrag som beviljats tidigare år.öppnas i nytt fönster

Villkor för att ansöka

Nedanstående villkor måste vara uppfyllda för att du ska vara behörig att ansöka om bidraget. Vi utför kontroller som gör att obehöriga ansökningar avvisas från fortsatt hantering.

Inriktning

Utlysningen rör området Livsvetenskaper. Området är brett med ett flertal olika ämnen som griper in i varandra och är i hög grad tvärvetenskapligt. Forskning inom området syftar generellt till ökad förståelse för hur alla levande organismer fungerar, samverkar och påverkar sin omgivning. I fokus är molekylära, cellulära och fysiologiska processer och frågor om hur sjukdomar uppstår. Utlysningen avser projekt som rör utveckling av metoder eller produkter för behandling, prevention och diagnostik av sjukdomstillstånd, och har därmed en tydlig koppling till det medicinska området.

Sökande

Projektbidraget söks av dig som enskild forskare. Du är projektledare och vetenskapligt ansvarig för projektet och du ska ha en aktivitetsgrad i projektet om minst 20 procent av en heltidsanställning. Du ska ha avlagt svensk doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen senast den sista ansökningsdagen för denna utlysning. Det examensdatum som vi utgår från är det datum då du har uppfyllt alla krav för fullgjord examen, exempelvis obligatoriska kurser, disputation och godkänd doktorsavhandling. För dig med svensk doktorsexamen gäller det examensdatum som finns registrerat i Ladok.

Du ska vid söktillfället vara eller ha varit innehavare av (projektledare för) ett tidigare bidrag från Vetenskapsrådet med bidragsperiod som slutar 2017 eller 2018. Du kan inte söka om bidragsperioden slutar senare än 2018. Din ansökan om Proof of Concept ska röra verifiering av forskningsresultat inom ramen för det tidigare beviljade bidraget.

Bidrag från Vetenskapsrådet ska förvaltas av ett svenskt universitet eller högskola eller någon annan svensk offentlig organisation som uppfyller våra krav på medelsförvaltare.öppnas i nytt fönster För att du ska kunna ansöka måste din organisation alltså vara godkänd som medelsförvaltare.

Om du beviljas bidrag ska du vara anställd av medelsförvaltaren när bidragsperioden börjar och sedan under hela bidragsperioden, såvida inte Vetenskapsrådet medger undantag. Anställningen ska omfatta minst 20 procent av en heltidsanställning. Du behöver inte vara anställd av medelsförvaltaren vid ansökningstillfället.

Antal ansökningar och tidigare bidrag

Villkoren som beskrivs under detta avsnitt gäller endast dig som är sökande och projektledare.

Vilka bidrag kan jag söka samtidigt från Vetenskapsrådet?

Du får lämna in flera ansökningar i denna utlysning om de gäller olika tidigare beviljade bidrag med olika projektidéer och därmed olika Proof of concept-idéer.
Övriga restriktioner för vilka bidrag du kan söka under samma år framgår av tabellen nedan.

Tabell: Bidrag du kan söka samtidigtPDF

Vad gäller om jag har ett tidigare bidrag från Vetenskapsrådet?

För att kunna söka inom denna utlysning måste du vara eller ha varit projektledare för ett tidigare bidrag från Vetenskapsrådet. Följande gäller: ditt tidigare beviljade bidrag ska avse projektbidrag, något av våra karriärstöd (internationell postdoc, Marie Skłodowska Curie International Career Grant, bidrag till anställning som forskare, framstående yngre forskare), rambidrag eller bidrag till forskningsmiljö. Bidraget kan vara beviljat inom vilket som helst av Vetenskapsrådets områden men måste vara relevant för området Livsvetenskaper enligt informationen under ”Inriktning” ovan. Bidragsperiodens sista år ska vara 2017 eller 2018. Bidragsperiod motsvarar utbetalningsperiod från Vetenskapsrådet, inte dispositionstiden, som normalt är längre. Information om vad som gäller för ditt tidigare bidrag finner du i det ”godkännande av villkor” du fått från Vetenskapsrådet.

Du kan inte söka Proof of concept, om du redan har ett pågående Proof of concept-bidrag kopplat till samma pågående bidrag från VR.

Se tabellen nedan för ytterligare information om vad du kan söka om du har ett pågående bidrag.

Tabell: Bidrag du kan söka om du har pågående bidragPDF

Observera! Om du har varit projektledare för tidigare bidrag från Vetenskapsrådet som är avslutade (det vill säga där bidragsperiod och dispositionstid löpt ut), måste slutlig ekonomisk återrapportering för alla dessa vara inlämnade inom angiven tidsram för att du ska få ansöka om ett nytt bidrag. Kontakta din medelsförvaltare om du är osäker på om alla dina slutliga återapporteringar är inlämnade.

Vad gäller ansökningar till eller bidrag från andra finansiärer?

Om din ansökan till Vetenskapsrådet rör samma projektidé som ett bidrag du beviljats av eller ansöker om från en annan finansiär, ska du redogöra för detta.

Medverkande forskare

Din ansökan kan inkludera upp till sex medverkande forskare, det vill säga andra forskare med doktorsexamen eller motsvarande kompetens vars vetenskapliga kompetens kommer vara avgörande i genomförandet av den föreslagna forskningen. Dessa behöver inte vara anställda vid ett svenskt lärosäte.

Medverkande forskare ska själva lämna nödvändiga uppgifter i ansökningssystemet och hämta in dessa till ansökan. Eventuella övriga samarbetspartner och deras roller beskriver du i forskningsplanen (se anvisningar under ”Forskningsplan” nedan).

Kostnader och bidragsbelopp

Bidrag kan sökas för att finansiera alla slags projektrelaterade kostnader, såsom löner (inklusive egen lön, dock högst motsvarande din aktivitetsgrad i projektet), lokaler, driftskostnader (exempelvis förbrukningsmaterial, resor inklusive vistelser vid forskningsanläggningar, publiceringskostnader och mindre utrustning) samt avskrivningskostnader. Bidraget får inte användas till stipendier eller konsultarvoden. Om en doktorand deltar får projektmedel inte betalas ut som lön för den tid som doktoranden undervisar.

Det lägsta belopp du kan söka är 400 000 kronor per år och maximalt 1 500 000 kronor, inklusive indirekta kostnader.

Bidragstid

Bidragstiden är ett år (2018). Utbetalning sker i december 2018.

Hur ansöker jag?

Du ansöker elektroniskt i Prismalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster , som är Vetenskapsrådets ansökningssystem. Du skapar din ansökan i Prisma genom att fylla i textfält, hämta in information från ditt personliga konto, samt bifoga de bilagor som efterfrågas.

För att du ska kunna ansöka måste din organisation ha godkänts som medelsförvaltareöppnas i nytt fönster och skapat ett organisationskonto i Prisma.

För de flesta moment i Prisma finns ett användarstödlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som beskriver hur du ska göra, samt svar på vanliga frågorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Vi uppmanar dig att ta del av dessa när du skriver din ansökan.

Vänligen undvik att ange ditt eller annan persons fullständiga personnummer i ansökan på andra ställen än där det särskilt efterfrågas.

Skapa personkonto i Prisma

Innan du ansöker måste du skapa ett personligt konto i Prismalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster där du sparar dina person- och cv-uppgifter. Informationen behöver bara läggas in en gång, och kan därefter kompletteras eller ändras vid behov. Eftersom de flesta av Vetenskapsrådets utlysningar använder utländska granskare ber vi dig använda engelska när du lägger in beskrivande text i dina cv-uppgifter. Du kan även lägga in dina publikationer för framtida bruk. Observera att inga publikationer ska hämtas in från ditt konto till ansökningsformuläret. Detta beror på att funktionen för publikationer är under utveckling och ännu inte används i Vetenskapsrådets utlysningar. Därför lämnas publikationslista istället in som en bifogad pdf-fil (se instruktioner under ”Publikationer” nedan).

Tänk på att skapa ditt personliga konto i god tid. De ansökningar du registrerar i Prisma kopplas till ditt personliga konto.

Alla eventuella övriga personer som ska medverka i utformningen av ansökan måste också skapa ett personligt konto i Prisma och godkänna sin medverkan. Därefter kan de bidra med sina uppgifter till ansökan via sina konton.

Text

Vissa textfält går att formatera, vilket innebär att du i dessa textfält kan ändra typsnitt, teckenstorlek och justering av text, samt infoga tabeller och symboler. Om du klistrar in en text som du skrivit i ett ordbehandlingsprogram (till exempel Microsoft Word) kan du behöva efterjustera formateringen med verktygen i Prisma. Bilder kan dock inte infogas i textfälten. Vi rekommenderar att du använder typsnitten Arial, Calibri eller Verdana.

Alla textfält har begränsningar för antal tecken, vilket illustreras av teckenräknare. Om du fyller i för många tecken går ansökan inte att registrera.

Bifogade dokument och bilagor

Till vissa fält ska du bifoga en bilaga utformad enligt de instruktioner som anges. Bilagan kan utgöras av endast en fil och du kan bara bifoga dokument i pdf-format. Alla bilagor har begränsningar i filstorlek och sidantal. Du kommer inte kunna registrera din ansökan med en bilaga som överskrider de angivna maxgränserna.

Signering

Både du som sökande och en behörig företrädare för medelsförvaltaren ska signera ansökan elektroniskt i Prisma. Se mer information under ”Registrera ansökan” nedan.

Vad ska ansökan innehålla?

Vi ber dig att orientera dig i ansökningsformuläret i Prisma parallellt med att du läser nedanstående instruktioner.

Språk

Utländska experter används i den vetenskapliga bedömningen av ansökningarna. För att säkerställa att bedömningen sker på ett likvärdigt och effektivt sätt ber vi dig därför att utforma din ansökan på engelska.

Ansökans delar

Ansökningsformuläret innehåller följande flikar:

 • Beskrivande information
 • Forskningsbeskrivning
 • Budget och forskningsresurser
 • Publikationer
 • Medelsförvaltare
 • Medverkande
 • Cv

Nedan följer beskrivningar av vad som efterfrågas under respektive flik. Då obligatorisk information efterfrågas är detta markerat i Prisma med en asterisk (*).

Beskrivande information

Under denna flik fyller du i svensk och engelsk projekttitel samt väljer SCB-koder och nyckelord. Här fyller du även i abstract och populärvetenskaplig beskrivning, se anvisningar nedan.

Abstract

Sammanfattningen av forskningsplanen ska innehålla en kort beskrivning av:

 • hur projektet ska genomföras: projektorganisation och aktivitetsplan
 • projektets innovationspotential
 • vad som är viktigt med det planerade projektet, inklusive samhällsekonomiska vinster

Texten ska ge en översiktlig orientering om forskningens syfte och genomförande. Skriv så att även personer med annan forskningsinriktning kan ta del av informationen.

Redogörelsen får omfatta högst 1 500 tecken inklusive mellanslag (motsvarande cirka en tredjedels A4-sida i Arial, teckenstorlek 11, enkelt radavstånd).

Populärvetenskaplig beskrivning

Beskriv projektet så att även den som inte är insatt i ämnet har möjlighet att förstå. Beskriv vad som ska göras och varför, samt förklara på vilket sätt den nya kunskapen kan vara betydelsefull.

Den populärvetenskapliga beskrivningen är ett viktigt verktyg när vi informerar om den forskning som Vetenskapsrådet finansierar. Om vi beviljar din ansökan, förbehåller vi oss rätten att använda beskrivningen för informationsändamål.

Observera! Den populärvetenskapliga beskrivningen måste skrivas på svenska, till skillnad från resten av ansökan.

Redogörelsen får omfatta högst 4 500 tecken inklusive mellanslag (motsvarande cirka en A4-sida i Arial, teckenstorlek 11, enkelt radavstånd).

Forskningsbeskrivning

Under denna flik bifogar du din forskningsplan samt beskriver etiska överväganden och relevans för inriktningen, samt redogör för det tidigare projektet som finansierats av Vetenskapsrådet och som Proof of concept-ansökan gäller.

Etiska överväganden

Redovisa de etiska frågor som forskningen aktualiserar och redogör för hur de behandlas i forskningsarbetet. Visa också varför forskningens frågeställningar och förväntade resultat motiverar forskningens genomförande, mot bakgrund av de aktualiserade etiska frågorna. Ange även om hantering av persondata, djur- eller humanförsök ingår i forskningen. Om inga etiska frågor är aktuella anger du detta.

Forskningsplan

Här bifogar du din forskningsplan i pdf-format. Forskningsplanen ska bestå av en kortfattad men komplett beskrivning av forskningsuppgiften. Fokus för forskningsplanen ska vara framåtblickande och den ska omfatta högst fem sidnumrerade A4-sidor i Arial, teckenstorlek 11, enkelt radavstånd, referenser och eventuella bilder inkluderade. Du kommer inte kunna registrera din ansökan om bilagan överskrider det angivna maximala sidantalet eller är större än 3 MB.

Forskningsplanen ska innehålla följande rubriker och information som anges i nedanstående ordning:

 • Syfte och mål (Purpose and aims). Redogör för övergripande syfte och specifika mål för projektet.
 • Idéns innovationspotential (Innovation potential)
  • Beskrivning av idén att föras till Proof of Concept (Description of Proof of Concept idea) Beskriv projektet, förklara vad idén handlar om och vilka de förväntade resultaten är. Beskrivningen ska vara begriplig även för en icke-specialist.
  • Demonstration av innovationspotentialen (Demonstration of innovation potential) Förklara kopplingen mellan det föreslagna projektet och det tidigare finansierade projektet från Vetenskapsrådet.
 • Aktivitetsplan (Activity plan)
  Beskriv planeringen av det föreslagna projektet, projektets förvaltningsplan och teamet som kommer att genomföra det. Du bör visa relevansen i den metod som valts för att fastställa den tekniska genomförbarheten av projektet. Följande ska ingå:
  • Aktivitetsplan
  • Projektledningsplan
  • Beskrivning av teamet (kompetens, erfarenheter etc.).
 • Förväntad effekt (Expected outcome) Beskriv den förväntade effekten av Proof of Concept-projektet, inklusive samhällsekonomiska vinster med fokus på behandling, prevention och diagnostik av sjukdomstillstånd. Beskriv:
  • Samhällsekonomiska vinster
  • Kommersialiseringsprocess och/eller någon annan exploateringsprocess
  • Framtida planer att ta projektet vidare

Redogör även för nedanstående information. Om en rubrik inte är relevant för din ansökan lämnar du den tom.

 • Utrustning (Equipment). Beskriv den basutrustning som du och din grupp kan disponera för projektet.
 • Internationellt och nationellt samarbete (International and national collaboration). Beskriv ditt och gruppens samarbete med utländska och svenska forskare och forskargrupper. Redovisa om du medverkar i eller anknyter till internationellt samarbete i din forskning.

Redogörelse för tidigare beviljat bidrag från Vetenskapsrådet

Eftersom ett krav för att söka är att du är eller har varit projektledare för ett tidigare beviljat bidrag med relevans för området livsvetenskaper, och med bidragsperiod som slutar 2017 eller 2018 (det vill säga för vilket Vetenskapsrådets utbetalning av beviljade medel pågår till och med 2017 eller 2018 men inte senare) ska du här redogöra för ditt tidigare beviljade projekt.

Ange projekttitel, bidragsform, ärendenummer samt belopp, bidragsperiod och dispositionstid för ditt tidigare beviljade projekt. Du hittar information om vad som gäller för ditt tidigare bidrag i det ”godkännande av villkor” du fått från Vetenskapsrådet.

Redogörelsen får omfatta högst 2 000 tecken inklusive mellanslag (motsvarande cirka en halv A4-sida i Times New Roman, teckenstorlek 12, enkelt radavstånd).

Relevans

Redogör för på vilket sätt ditt projekt är relevant för området Livsvetenskaper så som det beskrivs under rubriken Inriktning.

Redogörelsen får omfatta högst 2 000 tecken inklusive mellanslag (motsvarande cirka en halv A4-sida i Arial, teckenstorlek 11).

Budget och forskningsresurser

Under denna flik tar du upp personalkostnader, övriga kostnader samt eventuell annan finansiering av projektet.

Personal i projektet

Ange aktivitetsgrad (procent av heltid) för all personal som är verksam i projektet, det vill säga du själv, eventuella andra forskare samt övrig personal. Din aktivitetsgrad som projektledare måste motsvara minst 20 procent av heltidsanställning.

Ange också sökt lön för dig och/eller annan personal verksam i projektet, både som andel av heltidslön och som faktiska årsbelopp (inklusive sociala avgifter). Ange hela belopp i kronor.

Övriga kostnader

Beskriv övriga kostnader i projektet (lokalkostnader, driftskostnader och avskrivningskostnader). Ange hela belopp per år.

Du kan ta upp avskrivningskostnader för utrustning som ska användas i projektet, förutsatt att

 • utrustningen har minst tre års ekonomisk livslängd
 • utrustningen har ett anskaffningsvärde över visst belopp (vänd dig till din medelsförvaltare för att få information om det belopp som gäller för din institution)
 • utrustningsbehovet för det sökta projektet inte kan tillgodoses genom nyttjande av nationell eller internationell infrastruktur som är öppen för alla

Läs mer om forskningsinfrastrukturer som Vetenskapsrådet stödjer.öppnas i nytt fönster

Du kan endast ta upp den del av avskrivningskostnaderna som motsvarar användningen av utrustningen i det sökta projektet. Du kan inte ta upp avskrivningskostnader för utrustning som helt finansieras av andra bidrag. För frågor om vad som räknas som lokal forskningsinfrastruktur, anskaffningsvärden eller hur avskrivningskostnaden ska beräknas, kontakta ditt lärosäte.

Total kostnad för projektet

Ansökningssystemet summerar automatiskt dina angivna budgetposter i en tabell. Det totala belopp du ansöker om ska även inkludera indirekta kostnader. Du lägger själv till dessa i tabellen. Här lägger du även till eventuella ytterligare kostnader projektet omfattar (som du inte söker finansiering för i denna ansökan).

För frågor om vad som räknas som indirekta och direkta kostnader, kontakta ditt lärosäte.

Du kan maximalt ansöka om 1 500 000 inklusive indirekta kostnader.

Motivering av sökt budget

Motivera kort varje sökt kostnad i den budget som du angivit. Redogörelsen får omfatta högst 4 000 tecken inklusive mellanslag (motsvarande cirka en A4-sida i Arial, teckenstorlek 11, enkelt radavstånd).

Publikationer

Under den här fliken bifogar du din och eventuella medverkande forskares publikationslistor i pdf-format till respektive fält.

Sökandes publikationslista

Bifoga din publikationslista utformad enligt rubriker och information nedan. Listan ska omfatta högst fem A4-sidor, 5Mb i Arial, teckenstorlek 11, enkelt radavstånd. Du kommer inte kunna registrera din ansökan om bilagan överskrider det angivna maximala sidantalet.

Listan ska inledas med de upp till tio publikationer som är viktigast för din ansökan:

1. Urval av publikationer (Selection of publications), lista de upp till tio publikationer som är viktigast för din ansökan. För varje publikation ska du redogöra för hur du bidragit till denna samt dess relevans för det beskrivna forskningsprojektet (högst fyra rader per publikation). Markera ditt namn i fetstil i författarlistan.

Du ska dessutom lista relevanta publikationer från de senaste åtta åren:

2. Publikationer från de senaste åtta åren (Publications from the last eight years), sortera publikationerna, med ditt namn markerat i fetstil i författarlistan, under respektive rubrik (publikationstyp) i nedanstående ordning:

 • Sakkunniggranskade originalartiklar (Peer-reviewed original articles)
 • Sakkunniggranskade konferensbidrag (Peer-reviewed conference contributions), vars resultat inte finns i andra publikationer.
 • Sakkunniggranskade samlingsvolymer (Peer-reviewed edited volumes)
 • Forskningsöversiktsartiklar (Research review articles)
 • Sakkunniggranskade böcker och bokkapitel (Peer-reviewed books and book chapters)
 • Patent (Patents), ange datum för registrering.
 • Egenutvecklade allmänt tillgängliga datorprogram eller databaser (Open access computer programs or databases you have developed)
 • Andra publikationer inklusive populärvetenskapliga böcker/presentationer (Other publications including popular science books/presentations)

Observera! Sortera publikationerna under varje rubrik i omvänd kronologisk ordning, så att det senaste publicerade arbetet hamnar först i listan. Inkludera endast artiklar eller motsvarande som är publicerade eller accepterade för publicering vid ansökningstillfället. Den i publikationslistan angivna författarordningen ska vara identisk med det publicerade verket. Ansökan kan inte kompletteras med publikationer efter att utlysningen har stängt.

Medverkande forskares publikationslistor

Bifoga samtliga eventuella medverkande forskares publikationslistor sammanfogade till en fil. Listan för respektive forskare ska inkludera upp till högst tio publikationer i form av de mest relevanta publikationerna för den beskrivna forskningen, och omfatta högst en A4-sida. Den aktuella forskarens namn ska markeras i fetstil och även anges i sidhuvudet i respektive lista.
Observera! Inkludera endast artiklar eller motsvarande som är publicerade eller accepterade för publicering vid ansökningstillfället. Den i publikationslistan angivna författarordningen ska vara identisk med det publicerade verket. Ansökan kan inte kompletteras med publikationer efter att utlysningen har stängt.

Medelsförvaltare

Under denna flik anger du medelsförvaltare och hemvist för projektet. Medelsförvaltare är den organisation som förvaltar ett beviljat bidrag och ansvarar för detta enligt aktuella villkor. Hemvist är den organisatoriska enhet varifrån projektet bedrivs. Vanligtvis motsvarar medelsförvaltare och hemvist det universitet eller lärosäte respektive den institution där projektledaren är anställd.

För att du ska kunna knyta din ansökan till en medelsförvaltare måste organisationen ha ett godkänt konto i Prisma. Kontakta din medelsförvaltare och be den ansöka om ett organisationskontolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hos Vetenskapsrådet om ett sådant inte redan finns.

Om din hemvist saknas i Prisma, kontakta organisationskontoansvarig för din medelsförvaltare. Du kommer inte att kunna slutföra registrering av din ansökan om hemvist saknas.

Medverkande

Här kan du som ansöker om bidrag bjuda in eventuella medverkande forskare och medverkande administratörer till din ansökan. En medverkande administratör är en person som inte behöver ingå i projektet men som kan hjälpa dig att lägga in och redigera information i ansökan.

När du bjuder in medverkande ska du använda den e-postadress som är kopplad till personens Prismakonto. Du kan även bjuda in medverkande som ännu inte har ett konto i Prisma, men för att de ska kunna medverka i din ansökan måste samtliga sedan registrera egna personliga konton i Prisma. Alla medverkande måste acceptera inbjudan och medverkande forskare måste hämta in sina cv-uppgifter till ansökan innan du kan slutföra registreringen av ansökan.

Efter att en medverkande forskare accepterat din inbjudan kan du tilldela denne behörighet att redigera i ansökan.

Cv

Under denna flik hämtar du in dina relevanta cv-uppgifter från ditt personliga konto i Prisma. Eventuella medverkande forskare hämtar själva in sina cv-uppgifter till ansökan.

Följande uppgifter ska, där sådana finns, alltid ingå i respektive cv enligt de begränsningar i antal som anges:

 • Utbildning: Forskarutbildning, utbildning på grund- och avancerad nivå, samt specialistexamen.
 • Arbetsliv: Nuvarande anställning (inklusive uppgift om det är tillsvidareanställning eller inte) och längre relevanta anställningar du innehaft, postdoktorsvistelser (anges även som anställning om detta varit aktuellt), forskarutbyten relevanta för den beskrivna forskningen samt eventuella längre uppehåll i forskningen som påverkat din möjlighet att meritera dig som forskare.
 • Meriter och utmärkelser: Docentur, handledda personer (postdoktorer och doktorander; ange det totala antalet för respektive kategori samt ange dina upp till 10 mest relevanta), dina upp till 10 mest relevanta bidrag erhållna i konkurrens, dina upp till 10 mest relevanta priser och utmärkelser, samt upp till 20 eventuella övriga meriter som är relevanta för ansökan.
 • Immaterialrätt: Exempelvis patent och egenutvecklade allmänt tillgängliga dataprogram, ange dina upp till 10 mest relevanta.

Registrera ansökan

Under fliken ”Kontrollera och registrera” visas en sammanställning över de fält du eventuellt behöver åtgärda i din ansökan för att kunna registrera den (exempelvis obligatoriska fält du ännu inte fyllt i, textfält med för många tecken, avvikelser från begränsningar i möjlig sökt projekttid eller budget). Först när du klickar på knappen ”Registrera” så genomförs registreringen av ansökan.

Kom ihåg att förhandsgranska din ansökan innan du registrerar den.

Observera! Alla du bjudit in att medverka i din ansökan måste acceptera inbjudan innan du kan registrera ansökan. Om en inbjudan inte accepterats måste den tas bort. Innan registrering måste alla eventuella medverkande forskare dessutom komplettera ansökan med cv-uppgifter från sina respektive personliga konton i Prisma.

Den registrerade ansökan hittar du därefter i ditt personliga Prismakonto under menyvalet ”Ansökningar” under fliken ”Ansökningar och bidrag”. Fram till dess utlysningen har stängt kan en registrerad ansökan avregistreras och vid behov ändras och registreras på nytt.

Du ansvarar för att ansökan är fullständig, det vill säga att ansökningsformuläret är korrekt ifyllt, att rätt bilagor är bifogade och att den efterfrågade informationen har lämnats i enlighet med instruktionerna. Lämna bara in material som vi uttryckligen efterfrågar. Vi godkänner inte kompletteringar efter sista ansökningsdatum, bortsett från sådana som vi ber om.

Signering

När du registrerar ansökan så signeras den av dig som projektledare. För att ansökan ska betraktas som fullständig och gå vidare i granskningsprocessen krävs också att behörig företrädare för medelsförvaltaren signerar ansökan. Företrädaren är vanligtvis prefekten vid den institution där forskningen ska bedrivas men det beror på din medelsförvaltares organisationsstruktur.

Signering av den sökande innebär en bekräftelse av att:

 • uppgifterna i ansökan är korrekta och följer Vetenskapsrådets instruktioner
 • eventuella bisysslor och kommersiella bindningar har redovisats för medelsförvaltaren och att det där inte framkommit något som strider mot god forskningssed
 • sökande inte fällts för oredlighet i forskning under de två senaste åren räknat från sista ansökningsdag
 • de tillstånd och godkännanden som krävs finns innan forskningen påbörjas, exempelvis tillstånd från Läkemedelsverket eller godkännande från etikprövningsnämnd respektive djurförsöksetisk nämnd
 • sökande kommer att följa samtliga övriga villkor som gäller för bidraget

Signering av medelsförvaltaren innebär en bekräftelse av att:

 • den beskrivna forskningen eller forskningsstödjande verksamheten kan beredas plats vid medelsförvaltaren under den tid och i den omfattning som anges i ansökan
 • den sökande kommer vara anställd vid medelsförvaltaren under den tid som ansökan avser
 • medelsförvaltaren godkänner kostnadsberäkningen i ansökan
 • sökande inte fällts för oredlighet i forskning av signerande medelsförvaltare under de senaste två åren innan sista ansökningsdag
 • medelsförvaltaren kommer att följa samtliga övriga villkor som gäller för bidraget

Ovanstående punkter ska ha diskuterats mellan parterna innan företrädaren för medelsförvaltaren godkänner och signerar ansökan.

Observera! Senast en vecka (sju kalenderdagar) efter sista ansökningsdatum ska behörig företrädare för medelsförvaltaren ha signerat din ansökan i Prisma för att ansökan ska gå vidare i granskningsprocessen.

Vad händer sedan?

När du registrerat din ansökan och utlysningen har stängt (klockan 14.00 på utlysningens sista dag) slutregistreras din ansökan automatiskt och tilldelas ett diarienummer.

Din ansökan går sedan automatiskt vidare för signering i Prisma av företrädaren för medelsförvaltaren. Senast en vecka (sju kalenderdagar) efter sista ansökningsdatum ska ansökan vara signerad av medelsförvaltaren. Du får ett besked per e-post när ansökan är signerad.

Information om status på ansökan, diarienummer och signering av ansökan hittar du därefter på ditt konto under fliken ”Ansökningar och bidrag”.

Bedömning

Den vetenskapliga bedömningen av ansökan görs av aktiva forskare. Forskarna bedömer ansökan i konkurrens med övriga ansökningar utifrån Vetenskapsrådets bedömningskriterier.

Om ansökan inte är utformad enligt instruktionerna så kommer det vägas in i bedömningen.

Beredningsgruppöppnas i nytt fönster

Så här bedöms din ansökanöppnas i nytt fönster

Vetenskapsrådets jävshanteringöppnas i nytt fönster

Vetenskapsrådets jämställdhetsstrategiöppnas i nytt fönster

Beslut

Kort efter att bidragsbeslutet fattats publiceras besked om bidragsfinansiering på Vetenskapsrådets webbplats. Därefter finner du underrättelse om beslut och yttrande om din ansökan i ditt personliga konto i Prisma, under fliken Ansökningar och bidrag. Yttrandet består av betyg och i vissa fall skriftliga kommentarer.

EU ABS-förordningen och deklaration av tillbörlig aktsamhet: Från och med den 12 oktober 2015 ska användare av genetiska resurser (genetiskt material av faktiskt eller potentiellt värde) och traditionell kunskap som rör genetiska resurser, som är inhämtade efter 12 oktober 2014, följa EU ABS-förordningen (nr 511/2014) genom att deklarera så kallad tillbörlig aktsamhet. Detta gäller endast beviljade bidragsmottagare. Tillbörlig aktsamhet innebär att användaren ska kunna visa att den genetiska resursen inhämtats enligt gällande lagstiftning i det aktuella landet samt att den möjliga nyttan av den genetiska resursen ska fördelas på ett rimligt och rättvist sätt.

Undantag gäller forskning om: den mänskliga arvsmassan, växtgenetiskt material som ingår i bilaga 1länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster i det internationella fördraget för växtgenetiska resurser, pandemiskt influensavirus och genetiskt material inhämtat från internationellt vatten. Vid frågor om bestämmelserna och deklaration av tillbörlig aktsamhet, kontakta Naturvårdsverket.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Frågor om ansökans innehåll

Frågor om ansökans innehåll kan ställas till någon av nedanståendek ontaktpersoner.

Gergana Angelova Hamberg, 08-546 44 146

Annika Johansén, 08-546 44 251

Tekniska frågor

Vi ber dig vänligen att i första hand konsultera hjälpmenyn i Prisma för att ta del av instruktioner samt frågor och svarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster inklusive utförliga användarstödlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som beskriver de flesta momenten i Prisma.

Om du inte hittar svaret på din tekniska fråga i ovanstående material kan du kontakta vår tekniska supportlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Notera att det kan dröja en till två arbetsdagar innan du får svar, beroende på aktuell arbetsbelastning på vår personal som bemannar supporten.

Dela |

Senast uppdaterad: 2018-03-27

Frågor och svar

Förutsättningar för ansökningar och bidrag

Det är viktigt att du informerar dig om vad som gäller för Vetenskapsrådets ansökningar och bidrag. Mer information hittar du under respektive rubrik nedan.

Etiska riktlinjerGodkända medelsförvaltareIndirekta kostnaderKommersiella intressenOffentlighet
Open access