Rådsprofessorprogrammet

Syftet med programmet är att skapa förutsättningar för de mest framstående forskarna att bedriva långsiktig forskning med stor potential och stort risktagande. Bidraget ska också möjliggöra etablering och uppbyggnad av en forskningsmiljö av högsta kvalitet.

Med detta program vill Vetenskapsrådet ge de mest framstående forskarna långsiktig och substantiell finansiering för att initiera nydanande projekt med stor potential att åstadkomma vetenskapliga genombrott.

Vetenskapsrådet kommer att bevilja högst tio bidrag inom ramen för denna utlysning.

Villkor för bidraget

Om ansökan eller du som sökande inte uppfyller villkoren för det sökta bidraget eller om du avviker från instruktionerna så kan ansökan komma att avvisas och därmed inte behandlas.

Vem kan söka?

Bidraget söks av dig som enskild forskare som också är projektledare och vetenskapligt ansvarig för bidraget.

Du ska ha svensk doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen. Doktorsexamen ska vara mer än 12 år gammal vid sista ansökningsdag för utlysningen. Det examensdatum vi utgår från är det datum då du har uppfyllt alla krav för fullgjord examen, exempelvis obligatoriska kurser, disputation och godkänd doktorsavhandling.  

Bidragstid

Bidraget beviljas för tio år, med start år 2016. Första utbetalning av beviljat bidrag sker tidigast i januari 2016.

Kostnader och bidragsbelopp

Bidraget är ett schablonbelopp på 5 miljoner kronor per år, inklusive indirekta kostnader.

Bidraget kan omfatta alla slags forskningsrelaterade kostnader, såsom löner (inklusive egen lön, dock högst motsvarande din aktivitetsgrad), lokaler, driftskostnader (exempelvis förbrukningsmaterial, resor inklusive vistelser vid forskningsanläggningar, publiceringskostnader och mindre utrustning) samt avskrivningskostnader. Bidraget får inte användas till stipendier. Om en doktorand deltar får medel inte betalas ut som lön för den tid som doktoranden undervisar.

Antal bidrag och ansökningar

Du kan endast lämna in en ansökan i denna utlysning.

Vilka bidrag kan jag söka samtidigt?

Vetenskapsrådet har restriktioner för vilka bidrag du kan söka samtidigt, se tabellen nedan. 

Tabell: Bidrag du kan söka samtidigtPDF

Vad kan jag söka om jag har ett pågående bidrag?

Du kan ansöka om bidrag inom rådsprofessorprogrammet även om du har ett pågående bidrag från Vetenskapsrådet. Med pågående bidrag menar vi ett tidigare beviljat bidrag med bidragsperiod (utbetalningsperiod) som helt eller delvis överlappar perioden för vilken du nu ansöker om. Notera att dispositionstiden inte inräknas i bidragsperioden. Om du har ett beviljat och pågående projektbidrag kommer detta belopp att avräknas från schablonbeloppet om 5 miljoner kronor under den bidragsperiod som överlappar ditt beviljade bidrag inom rådsprofessorsprogrammet. 

Om du beviljas bidrag inom rådsprofessorprogrammet kan du inte under bidragsperioden ansöka om projektbidrag från Vetenskapsrådet. 

Förvaltning

Bidraget förvaltas av ett svenskt universitet eller högskola eller någon annan svensk offentlig organisation som uppfyller Vetenskapsrådets krav på medelsförvaltare. Om din organisation inte redan är en godkänd medelsförvaltare måste den ansöka om att bli detta genom att skapa ett organisationkontolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som ska godkännas av Vetenskapsrådet.

Vetenskapsrådet kräver att ekonomisk slutredovisning ska lämnas in inom angiven tid för alla bidrag som finansieras av oss. Vi kommer därför att kontrollera att samtliga ekonomiska redovisningar för dina eventuella avslutade bidrag är inlämnade. Skulle en ekonomisk slutredovisning saknas, kommer den aktuella ansökan att avföras. Om du är osäker på om slutredovisningar är inlämnade, kontakta medelsförvaltaren.

Arbetsgivarförhållanden och anställningsvillkor

Mottagaren av bidrag som finansieras av Vetenskapsrådet ska vara anställd av medelsförvaltaren när bidragsperioden börjar, om inte Vetenskapsrådet, medelsförvaltaren och eventuell annan arbetsgivare kommer överens om något annat. Anställningen ska omfatta minst 20 procent av en heltidsanställning. Du behöver inte vara anställd vid ansökningstillfället. Genom att signera ansökan i Prisma (se nedan) bekräftar medelsförvaltaren sitt åtagande.

Rapportering och uppföljning

Fem år efter bidragsperiodens början kommer en obligatorisk aktivitetsrapport med fokus på hur etablering och uppbyggnad av forskningsmiljön att efterfrågas. Denna aktivitetsrapport omfattar även en redogörelse för lärosätets bidrag till forskningsmiljön och kan resultera i omprövning av de beviljade beloppen för den återstående bidragsperioden.

Så här ansöker du 

Du ansöker elektroniskt i Prismalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, som är Vetenskapsrådets nya ansöknings- och granskningssystem. För att kunna ansöka måste ditt lärosäte ha godkänts som medelsförvaltare och skapat ett organisationskonto i Prismalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Användarstöd för Prisma

För de flesta moment i Prisma finns användarstödlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som beskriver hur du ska göra. Vi uppmanar dig att ta del av dessa när du skriver din ansökan.

Skapa personkonto i Prisma

Innan du ansöker måste du skapa ett personligt konto i Prismalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster där din information, såsom personuppgifter, cv och publikationer, sparas. Du behöver bara lägga in informationen en gång, och kan därefter komplettera eller ändra den vid behov. De ansökningar du registrerar i Prisma kopplas sedan till ditt konto. Tänk på att skapa ditt personliga konto i god tid. Även eventuella medverkande administratörer måste skapa ett personligt konto i Prisma och före sista ansökningsdag även godkänna sin medverkan i ansökan. Om din arbetsgivare är ansluten till SWAMIDlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du använda samma inloggningsuppgifter i Prisma som du använder på din arbetsplats.

För att kunna lägga upp ett konto i Prisma behöver du ett så kallat ORCID-id. ORCID är ett internationellt register för forskare och obligatoriskt i Prisma. Har du ännu inte skapat ett forskar-id gör du det på ORCID:s webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster  (länk finns också i Prisma). Notera att publikationer i ORCID inte är kopplade till Prisma.

Språk

Enbart utländska experter används i den vetenskapliga bedömningen av ansökningarna. För att säkerställa att bedömningen sker på ett jämlikt och effektivt sätt ber vi dig att skriva din ansökan på engelska.

Text och bild

Du skapar din ansökan i Prisma genom att fylla i textfält, ange val i rullgardinsmenyer, hämta in information från ditt personliga konto samt bifoga efterfrågade bilagor (som pdf).

Vissa textfält går att formatera, vilket innebär att du kan formatera typsnitt och teckenstorlek och infoga vissa tabeller, formler och symboler. Om du har skrivit texten på förhand i Microsoft Word kan du även välja att använda en funktion för att klistra in den med bibehållen formatering. Bilder kan dock inte infogas i textfälten, utan bifogas separat och hänvisas till i texten.

Alla fria textfält har begränsningar för antal tecken. Ansökningssystemet säger ifrån om du försöker registrera en ansökan med för stort antal tecken i ett textfält, liksom om obligatoriska uppgifter saknas eller behöver korrigeras i ansökan.

Kom ihåg att förhandsgranska din ansökan innan du registrerar den!

Signering

Både du som sökande och behörig företrädare för medelsförvaltaren ska signera ansökan elektroniskt i Prisma. 

Se mer information under Registrera ansökan.

Vad ska ansökan innehålla?

Du ansvarar för att ansökan är fullständig, det vill säga att ansökningsformuläret är korrekt ifyllt och att all efterfrågad information är angiven enligt instruktionerna. Lämna bara in material som vi uttryckligen frågar efter. Vi godkänner inte kompletteringar efter sista ansökningsdatum, bortsett från sådana som vi uttryckligen ber om. Om ansökan eller du som sökande inte uppfyller villkoren för det sökta bidraget eller om du avviker från instruktionerna så kan det antingen vägas in i bedömningen eller så kan din ansökan komma att avvisas och därmed inte behandlas.

Ansökan, som vi ber dig skriva på engelska, ska innehålla all obligatorisk samt eventuell övrig information under respektive flik i ansökningsformuläret (obligatorisk information är i Prisma markerad med asterisk; *):

 • Beskrivande information
 • Etablerings- och utvecklingsplan
 • Budget och forskningsresurser
 • Bilagor
 • Medelsförvaltare
 • Beredningsgrupper
 • Medverkande
 • CV
 • Publikationer

Under fliken Registrera signerar du som sökande ansökan genom att registrera den. För att ansökan ska betraktas som fullständig och gå vidare i granskningsprocessen krävs också att företrädaren för medelsförvaltaren signerar ansökan (se under Registrera ansökan nedan).

Beskrivande information

Ange en svensk och en engelsk projekttitel, projekttid (antal år), samt klassificeringar (nyckelord och tillhandahållna SCB-koder) för projektet. Under beskrivande information fyller du även i Abstract och Populärvetenskaplig beskrivning, se nedan.

Abstract

Sammanfattningen av forskningsplanen ska innehålla en kort beskrivning av

 • vad som ska göras
 • hur forskningen ska utföras och vilka vetenskapliga metoder som ska användas
 • vad som är viktigt med den planerade forskningen.
 • redogörelse för programmets betydelse för forskningsområdet, speciellt med avseende på nyskapande och potentialen för genombrott.

Texten ska ge en översiktlig orientering om forskningens syfte och genomförande. Skriv så att även personer med annan forskningsinriktning kan ta del av informationen.

Populärvetenskaplig beskrivning

Beskriv forskningsplanen så att även den som inte är insatt i ämnet har möjlighet att förstå. Beskriv vad som ska göras och varför samt förklara på vilket sätt den nya kunskapen kan vara betydelsefull.

Den populärvetenskapliga beskrivningen är ett viktigt verktyg när vi informerar om forskning som Vetenskapsrådet i finansierar. Om vi beviljar din ansökan, förbehåller vi oss rätten att använda beskrivningen för informationsändamål.

Observera att den populärvetenskapliga beskrivningen måste skrivas på svenska till skillnad från resten av ansökan.

Etablerings- och utvecklingsplan

Etiska överväganden

Redovisa etiska frågor som forskningen aktualiserar och redogör för hur de behandlas i forskningsarbetet. Om inga etiska frågor är aktuella anger du detta. Ange även om hantering av persondata, djur- eller humanförsök ingår i forskningen.

Etablerings- och utvecklingsplan

Planen ska bestå av en kortfattad men komplett beskrivning av forskningsuppgiften liksom en motivering av mervärdet av den planerade forskningsmiljön på kort och lång sikt. Planen ska omfatta högst 40 000 tecken inklusive mellanslag, referenser inkluderade (detta motsvarar totalt cirka tio A4-sidor i Times New Roman, teckenstorlek 12). Fokus för planen ska vara framåtblickande.

Vi ber dig att skriva planen, liksom övriga delar av ansökan förutom den populärvetenskapliga beskrivningen, på engelska.

Följande information måste finnas med i etablerings- och utvecklingsplanen under separata rubriker i denna ordning:

Forskningsplan (Research plan): Översiktlig forskningsplan för den forskning som ska bedrivas vid lärosätet inom ramen för bidraget (max 20 000 tecken). Forskningsplanen ska innehålla beskrivning av samtliga följande delar:

 • Syfte och mål (Purpose and aims)
 • Områdesöversikt (Survey of the field)
 • Projektbeskrivning (Project description)
 • Betydelse (Significance)
 • Behov av och tillgång till utrustning och infrastruktur (Need of and access to equipment and infrastructure)
 • Internationellt och nationellt samarbete (International and national collaboration)

Forskningsmiljö (Research environment): Beskrivning av forskningsmiljön och hur du med stöd av lärosätet avser att bygga upp och förvalta den samt, i förekommande fall integrera denna med befintlig miljö

Mervärde (Added value): Redogörelse för det mervärde som den beskrivna forskningen och miljön kommer att medföra för verksamhet och kvalitet på forskningen inom området vid lärosätet, i Sverige och internationellt. Särskilt fokus på nyskapande och potential för forskningsgenombrott samt risktagande bör framgå.

Jämställdhet (Gender equality aspects): Redogörelse för på vilket sätt den beskrivna forskningsmiljön påverkar jämställdheten vid lärosätet.

Budget och forskningsresurser

Bidragsbeloppet består av ett schablonbelopp om 5 miljoner kronor per år, inklusive indirekta kostnader. Detta kan användas till alla slags forskningsrelaterade kostnader, såsom löner för dig och medarbetare, lokaler, driftskostnader (exempelvis förbrukningsmaterial, resor, vistelser vid forskningsanläggningar, publiceringskostnader och mindre utrustning) samt avskrivningskostnader. Bidraget får dock inte användas till stipendier.

Du behöver inte ange något sökt belopp i ansökan.

Motivering av budget

Beskriv kortfattat de huvudsakliga kostnader du avser att täcka inom ramen för bidragets budget. Redogörelsen får omfatta högst 2 000 tecken inklusive mellanslag (motsvarande ca en halv A4-sida i Times New Roman, teckenstorlek 12).

Annan finansiering

Ange forskningsresurser för projektet under perioden i form av övrig finansiering (sökt eller redan beviljad) utöver det som söks inom denna utlysning. Ange hela belopp i kronor.

Bilagor

Här bifogar du till respektive fält de bilagor som ska ingå i ansökan. Bilagorna ska bifogas i pdf-format. Observera att varje bilaga endast kan utgöras av en fil om högst 4 MB. Om bilagan ska utgöras av flera dokument måste du alltså sammanfoga dessa till en fil.

Stödbrev

Här bifogar du ett formellt stödbrev, signerat av behörig företrädare, från det aktuella lärosätet där forskningen ska bedrivas. Stödbrevet ska beskriva hur lärosätet avser stödja och bidra till forskningsmiljöns etablering och uppbyggnad samt förvaltningen av den på kort och lång sikt. Lärosätets åtaganden avseende de resursbehov som följer med den beskrivna forskningsmiljön ska tydligt framgå samt även hur lärosätet ser på utvecklingen av, och stödet till forskningsmiljön efter bidragsperiodens slut. Dokumentet ska max omfatta 2 A4-sidor.

Ledarskap i forskningen

Redogör kortfattat för din dokumenterade erfarenhet av att skapa en attraktiv och kreativ forskningsmiljö liksom av främjande av forskningsexcellens, inkluderande handledning av doktorander och postdoktorer. Dokumentet ska max omfatta 2 A4-sidor.

Medelsförvaltare

Ange medelsförvaltare och hemvist för forskningen. Medelsförvaltare är den organisation som förvaltar medlen för ett beviljat projekt och ansvarar för detta enligt aktuella villkor. Hemvist är den organisatoriska enhet där forskningen bedrivs. Vanligtvis motsvarar medelsförvaltare och hemvist det universitet eller lärosäte respektive den institution där projektledaren är anställd.

För att du ska kunna knyta din ansökan till en medelsförvaltare måste organisationen ha ett godkänt konto i Prisma. Kontakta din medelsförvaltare och be den ansöka om ett organisationskonto hos Vetenskapsrådet om ett sådant inte redan finns.

Beredningsgrupper

Föreslå (i prioriteringsordning) den beredningsgrupp eller de beredningsgrupper som du vill ska genomföra den vetenskapliga granskningen av din ansökan. Den slutliga placeringen av ansökan görs av Vetenskapsrådet.

Beredningsgrupper

Medverkande

Här kan du som ansöker om bidrag bjuda in medverkande administratörer till din ansökan. Medverkande administratör är en person som inte deltar i projektet men som kan hjälpa sökande att lägga in och redigera information. Observera att i denna ansökan kan du inte inkludera medverkande forskare.

Du kan bjuda in medverkande administratörer som ännu inte har ett konto i Prisma, men för att de ska kunna medverka på din ansökan måste samtliga registrera konton.

Observera att alla du bjudit in att medverka i din ansökan måste acceptera inbjudan innan du kan registrera ansökan. Obesvarade inbjudningar måste besvaras eller tas bort innan ansökan kan registreras.

Cv

Cv-uppgifter fylls i genom att du hämtar uppgifterna från ditt personliga konto i Prisma.

Följande uppgifter ska ingå:

 • Arbetsliv: Anställningar, postdoktorsvistelser och forskarutbyten
 • Utbildning: Docentkompetens, specialistexamen, forskarutbildning, samt utbildning på grund- och avancerad nivå.
 • Meriter och utmärkelser: Handledda postdoktorer, doktorander och studenter, bidrag erhållna i konkurrens, priser och utmärkelser, samt eventuella övriga meriter som är relevanta för ansökan.
 • Immaterialrätt: Exempelvis patent och egenutvecklade allmänt tillgängliga datorprogram eller databaser.

De uppgifter som eventuellt inte är aktuella utelämnas.

Observera! Om du som söker har behov av att komplettera din cv i ansökningsformuläret med meriter som du inte kan lägga till i eller hämta från ditt personliga Prisma-konto kan du infoga dessa i den obligatoriska bilaga som heter ”Ledarskap i forskningen”. Ange i sådana fall dina kompletterande meriter under en egen rubrik: ”Övriga/Kompletterande meriter” i dokumentet du bifogar som bilaga.

Publikationer

Publikationslistan fylls i genom att du hämtar publikationerna från ditt personliga konto i Prisma. Notera att publikationer i ORCID inte är kopplade till Prisma.

Publikationslistorna ska endast omfatta följande typer av publikationer för de åtta senaste åren:

 • Fackgranskade originalartiklar
 • Fackgranskade konferensbidrag vars resultat inte finns i andra publikationer.
 • Forskningsöversiktsartiklar
 • Böcker och bokkapitel
 • Populärvetenskapliga artiklar/presentationer

De uppgifter som eventuellt inte är aktuella utelämnas.

Registrera ansökan

Genom att registrera din ansökan signerar du den.

Ansökan ska förutom av den sökande även signeras av behörig företrädare för medelsförvaltaren. Företrädaren är vanligtvis prefekten vid den institution där forskningen ska bedrivas.

Signeringen av den sökande innebär en bekräftelse av att:

 • uppgifterna i ansökan är korrekta och följer Vetenskapsrådets instruktioner
 • bisysslor och kommersiella bindningar har redovisats för medelsförvaltaren och att det där inte framkommit något som strider mot god forskningssed
 • nödvändiga tillstånd och godkännanden finns vid projektstart, exempelvis avseende etikprövning.

Signeringen av medelsförvaltaren innebär en bekräftelse av att:

 • den beskrivna forskningen, anställningen och utrustningen kan beredas plats inom institutionen under den tid och i den omfattning som anges i ansökan
 • institutionen godkänner kostnadsberäkningen i ansökan
 • projektet bedrivs i enlighet med svensk lagstiftning.

Ovanstående punkter ska ha diskuterats mellan parterna innan företrädaren för medelsförvaltaren godkänner och signerar ansökan.  

Kom ihåg! Senast en vecka efter sista ansökningsdatum ska behörig företrädare för medelsförvaltaren ha signerat din ansökan i Prisma.

Bedömning 

Den vetenskapliga bedömningen av ansökningarna görs av aktiva forskare. Forskarna bedömer ansökningarna i konkurrens med övriga ansökningar utifrån Vetenskapsrådets bedömningskriterier.

Så här bedöms din ansökan

Vetenskapsrådets jävshantering

Vetenskapsrådets jämställdhetsstrategi

Beslut

I början av december 2015 publicerar vi beslut om bidragsfinansiering på Vetenskapsrådets webbplats. Därefter publiceras underrättelse om beslut och yttrande till ditt personliga konto i Prisma.

Första utbetalning av beviljat bidrag sker tidigast i januari 2016.

När och hur ska ansökan lämnas in?

Registrera din färdigställda ansökan i ansökningssystemet Prisma senast kl. 14.00 torsdagen den 26 februari. Fram till dess utlysningen har stängt kan en registrerad ansökan avregistreras och vid behov ändras och registreras på nytt.

När utlysningen har stängt kl 14.00 den 26 februari slutregistreras din ansökan automatiskt och får ett diarienummer. Observera att behörig företrädare för medelsförvaltaren ska ha signerat ansökan i Prisma senast en vecka (sju kalenderdagar) efter sista ansökningsdatum för att din ansökan ska gå vidare i granskningsprocessen.

Information om status på ansökan, diarienummer och signering av ansökan ser du på ditt konto under fliken Ansökningar och bidrag.

Kontakt

Frågor om ansökans innehåll

Innan du tar kontakt med nedanstående personer ber vi dig att orientera dig i ansökningsformuläret i Prisma.Teresa Ottinger; e-post: teresa.ottinger@vr.se; tel: 08-546 44 286

Camilla Grunditz; e-post: camilla.grunditz@vr.se; tel: 08-546 44 155

Lucas Pettersson; e-post: lucas.pettersson@vr.se; tel: 08-546 44 277

Tekniska frågor

Vi ber dig vänligen att i första hand konsultera Hjälpmenyn i Prisma för att ta del av instruktioner samt frågor & svar inklusive utförliga användarstöd som beskriver de flesta momenten i Prisma.

Om du inte hittar svaret på din tekniska fråga i ovanstående material kan du skicka ett mejl till vår tekniska support. Notera att det kan dröja 1-2 arbetsdagar innan du får svar, beroende på aktuell belastning på vår personal som bemannar supporten.

Är du sökande? Var vänlig kontakta: support@prisma.research.se.

Är du organisationskontoansvarig? Var vänlig kontakta: support_organisation@prisma.research.se.

Dela |

Senast uppdaterad: 2015-02-03

Information

Ämnesområde(n):
Humaniora och samhällsvetenskap, Konstnärlig forskning, Medicin och hälsa, Naturvetenskap och teknikvetenskap, Utbildningsvetenskap
Sista dag för ansökan:
2015-02-26

Ansök här

Prismalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Allmänna villkor

Det är viktigt att du informerar dig om vad som gäller för Vetenskapsrådets ansökningar och bidrag. Mer information hittar du under respektive rubrik nedan.

Etiska riktlinjer
Offentlighet
Open access
Kommersiella intressen

Observera! Om du som söker har behov av att komplettera din cv i ansökningsformuläret med meriter som du inte kan lägga till i eller hämta från ditt personliga Prisma-konto kan du infoga dessa i den obligatoriska bilaga som heter ”Ledarskap i forskningen”. Ange i sådana fall dina kompletterande meriter under en egen rubrik: ”Övriga/Kompletterande meriter” i dokumentet du bifogar som bilaga.