Tre månaders tjänstgöring i riksdagen för doktorand med fokus på cancervården

Policyrelevant tjänstgöring vid riksdagens utvärderings- och forskningssekretariat

Nu kan du som är doktorand och har en handledare med finansiering från Vetenskapsrådet söka medel för finansiering av tre månaders tjänstgöring vid riksdagen under hösten 2015. Utlysningen ingår i forskningsstipendiatprogrammet vid riksdagens utvärderings- och forskningssekretariat. Syftet är att få träna sina färdigheter i att skriftligen kommunicera forskningsrön till beslutsfattare.  Fokus för utlysningen är på cancervården och arbetet ska resultera i en rapport där doktoranden kommer skriva om någon av delfrågorna rörande cancervården som beskrivs nedan under rubriken Inriktning.

Riksdagens utvärderings- och forskningssekretariat har delvis i uppgift att vara stöd till utskotten i arbetet med forsknings- och framtidsfrågor. Den stödfunktionen tillkom efter ett riksdagsbeslut om att mer strategiskt beakta forsknings- och framtidsunderlag i beslutsprocesserna. Sedan tillkomsten har riksdagens utskott möjligheten att låta genomföra forskningsöversikter och framtidsanalyser inom sina ämnesområden.

Den aktuella utlysningen motsvarar medel för tre månaders tjänstgöring inom forskningsstipendiatprogrammet vid riksdagens utvärderings- och forskningssekretariat. Programmet erbjuder en doktorand möjligheten att på ett lättillgängligt och pedagogiskt sätt skriva ett forskningsbaserat underlag ur ett policyrelevant perspektiv.

Syfte

Syftet med satsningen är att doktoranden under perioden får möjlighet att träna sina färdigheter i att skriftligen kommunicera forskningsrön till beslutsfattare. Syftet är alltså inte att bedriva egen forskning under den avsatta tiden. Arbetet innebär att sammanställa vetenskapliga artiklar inom området cancervården med fokus på något av de områden som beskrivs nedan under rubriken Inriktning. Doktoranden i fråga kan få uppdraget att arbeta med frågeställningar som ligger mer eller mindre nära det egna forskningsområdet.

Villkor för utlysningen

Utlysningen riktar sig till dig som är på ditt andra eller tredje år i forskarutbildningen och har en handledare med pågående finansiering (projektbidrag) från Vetenskapsrådet.

Beviljat bidrag avser motsvarande tre månaders finansiering av anställningen som doktorand från Vetenskapsrådet vilket tilldelas värduniversitetet/högskolan. Under dessa tre månader förses doktoranden med arbetsplats och dator vid riksdagens utvärderings- och forskningssekretariat och handleds av en av dess forskningssekreterare. Vid behov kan eventuella extra kostnader för uppehälle och resor också ersättas inom ramen för tjänstgöringen.

Tjänstgöringen vid riksdagen beräknas börja tidigast månadsskiftet augusti/september 2015.

Inriktning – cancervården

Den sökandes egen forskning ska i vid mening falla inom ramen för något av nedanstående ämnesområden:

Cancervårdens kostnader och etiska överväganden

Kostnaderna för cancervård och läkemedel har ökat i takt med att allt fler diagnostiseras med cancer. Inom den hälsoekonomiska forskningen har metoder utarbetats för att bedöma vad som är kostnadseffektivt när det gäller rekommendationer om läkemedelssubventionering och behandlingsrekommendationer. Samtidigt ska den etiska plattform som riksdagen har beslutat om styra de prioriteringar som görs i hälso- och sjukvården där människovärdesprincipen går före behovs­- och solidaritetsprincipen, som i sin tur går före kostnadseffektivitetsprincipen.

Individbaserad behandling

En utveckling mot individbaserad behandling för cancerpatienter är något som innebär bättre och mer skräddarsydda behandlingar. Det kan medföra kostnadsbesparingar då läkemedlen blir mer träffsäkra och effektiva. Men för att fullt ut införa individbaserad medicin så krävs organisatoriska satsningar där multidisciplinära team samarbetar i vårdkedjan. Individbaserade behandlingar kan också innebära etiska och juridiska utmaningar bl. a i samband med registring och insamling av personuppgifter.

Jämlik cancervård

Det råder alltjämt stora skillnader i väntetider mellan och inom landstingen/regionerna för samma cancerform. Det finns även vissa skillnader i väntetid mellan könen för olika cancerformer. Även systemfaktorer som t.ex. ersättningssystem och sjukhusens förmåga att arbeta med patientflöden kan påverka väntetiderna. Tidigare utvärderingar pekar även på socioekonomiska skillnader när det gäller i tillgång till behandling.

Närstående och cancer

Även närstående drabbas när någon får cancer. Det kan handla om fysisk belastning i vård av en anhörig men till stor del handlar det om känslomässiga påfrestningar. Forskning visar att nära anhöriga till cancerpatienter ofta drabbas av symptom som kronisk smärta, depression och sömnsvårigheter. Förebyggande åtgärder kan minska lidandet för anhöriga och även medföra en samhällsekonomisk vinst.

Så här ansöker du

Ansökan skickas som pdf (med skannade underskrifter) till teresa.ottinger@vr.se senast den 22 maj 2015 kl 14.00.

Vad ska ansökan innehålla

Ansökan ska skrivas på svenska.

Du ska i ansökan

  • särskilt motivera varför du söker medel samt
  • redovisa tidigare erfarenheter/färdigheter av att kommunicera forskning på ett policyrelevant sätt.

I avsnittet för ”projektbeskrivning” ska du skriva max två sidor text inom ramen för ämnet ”cancervården” kopplat till något av de ovan listade ämnena. Texten ska vara skriven på ett sätt som riktar sig till beslutsfattare - undvik för tekniska/akademiska termer.

Texten kommer att utgöra underlag för bedömningen av den ansökandes förmåga att i skrift kommunicera på ett enkelt, lättfattligt och policyrelevant sätt.

Ange tydligt i ansökan vem din huvudhandledare är, samt titel och diarienummer för handledarens beviljade projektbidrag hos Vetenskapsrådet. Observera att det måste vara ett pågående projekt med beviljade medel vilka utbetalas från Vetenskapsrådet under 2015.

Du ska bifoga ett intyg från huvudhandledaren där han eller hon godkänner att du åtar dig detta uppdrag inom ramen för forskarutbildningen/anställningen som doktorand.

Ansökan i sin helhet ska skrivas under av institutionens prefekt.

Urvalskriterier och bedömning

I urvalet kommer följande särskilt att beaktas:

  • Att ämnesområdet (enligt ansökans projektbeskrivning) bedöms vara relevant för riksdagsarbetet.
  • Att doktoranden visat på tidigare erfarenheter/färdigheter och/eller har stort intresse för att kommunicera forskningsrön på ett lättillgängligt och policyrelevant sätt.

Ansökningarna kommer att bedömas av en särskild bedömningsgrupp sammansatt av huvudsekreterare, medicin och hälsa vid Vetenskapsrådet, forskningssekreterare vid riksdagen och representant från kommunikationsavdelningen vid Vetenskapsrådet.

Beslut

Beslut om beviljning fattas av huvudsekreteraren den 9 juni.

Kontakt

Mats Ulfendahl, huvudsekreterare, medicin och hälsa vid Vetenskapsrådet, telefon 08-5464 4128

Helene Limén, forskningssekreterare, utvärderings- och forskningssekretariatet vid riksdagen, telefon 08-786 57 92


Dela |

Senast uppdaterad: 2015-04-24

Information

Ämnesområde(n):
Medicin och hälsa
Sista dag för ansökan:
2015-05-22