Utlysning av Unescoprofessurer

Svenska Unescorådet utlyser, i samarbete med Vetenskapsrådet, fyra Unescoprofessurer. Professurerna ska bidra till att uppfylla den svenska strategin för samarbete med Unesco.

Unescoprofessurer utfärdas till ett universitet eller en högskola. En professor som arbetar med utveckling av forskning, utbildning och nätverksbyggande inom Unescos arbetsområden är innehavare av professuren. Högst fyra Unescoprofessurer utses vart fjärde år.

Kriterierna som en ansökan ska prövas mot är följande:

 • Professuren ska aktivt bidra till arbetet med att uppfylla den svenska strategin för samarbete med Unescolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (dnr. 2014/867/IS) och ligga i linje med övergripande prioriteringar i Unescos Medium Term Strategylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Hög vetenskaplig kvalitet.
 • Vetenskapligt mervärde nationellt och internationellt.
 • Forskarens meriter; den som innehar professuren ska:
  • vara professor vid ett svenskt lärosäte och ha goda samt relevanta vetenskapliga meriter för att inneha en Unescoprofessur
  • uppvisa förmåga att utveckla samarbete mellan utbildning och forskning, det civila samhället, det lokala samhället och policyskapande
  • uppvisa förmåga att stärka internationella relationer och samarbeten mellan nord och syd genom nätverk för spridning av kunskap, resurser och information.

Vetenskapsrådet sköter ansökningsförfarandet och granskningsprocessen i denna utlysning. Svenska Unescorådet tar därefter beslut baserat på Vetenskapsrådets underlag och bedömning av relevans. Unescoprofessuren medför inget ekonomiskt bidrag.

Om ansökan inte uppfyller villkoren eller den sökande avviker från instruktionerna kan ansökan komma att avvisas och därmed inte behandlas.

Vem kan söka?

Ansökan lämnas in av ett svenskt lärosäte som uppfyller Vetenskapsrådets krav på medelsförvaltare, och som avser att agera värd för Unesco-professuren. Lärosätet föreslår en innehavare av professuren, vilken också är vetenskapligt ansvarig för ansökan.

Den nominerade forskaren ska vara framstående och välmeriterad med internationellt renommé inom sitt område och ska vid ansökningstillfället ha erhållit professorstitel.

Period

Unesco-professuren utses för fyra år.

Arbetsgivarförhållanden och anställningsvillkor

Den som nomineras ska ha en tillsvidareanställning vid lärosätet.

Återrapportering - uppföljning

Så här görs ansökan

Ansökan inlämnas i pdf-format enligt instruktioner nedan till mejladressen: unescoprofessur@vr.se.

Språk

Ansökan ska skrivas på engelska.

Signering

Ansökan ska signeras av behörig företrädare för det svenska lärosätet och den sökande professorn.

Vad ska ansökan innehålla?

Ansökan ska innehålla följande:

Grunddata

 • Projekttitel
 • Förväntat startdatum
 • Forskningsområde
 • Det sökande lärosätets namn och adress
 • Den nominerade professorns namn, adress, telefon, mejladress och eventuella hemsida
 • Den nominerade professorns institutionstillhörighet
 • Den nominerade professorns Cv (max 2 sidor) med sedvanliga uppgifter samt specifika uppgifter avseende
  • ledarskap i forskningen
  • dokumenterad erfarenhet av att skapa en attraktiv och kreativ forskningsmiljö liksom av främjande av forskningsexcellens.
  • förmåga att utveckla samarbete mellan utbildning och forskning, det civila samhället, det lokala samhället och policyskapande
  • förmåga att stärka relationerna och samarbete mellan nord och syd genom nätverk och samarbeten för spridning av kunskap, resurser och information.
 • Den nominerade professorns publikationslista (max 2 sidor Publikationslista för den nominerade forskaren de senaste fem åren, där de fem publikationer som är viktigast för ansökan markerats med asterisk (*).

Forskningsbeskrivning

 • Abstract/sammanfattning, 150 ord
 • Den nominerade professorns forskningsområde (max 2 sidor)Beskrivning av tidigare och pågående forskning
 • Relevans för Unesco-strategin (max 1 sida)
  • Beskrivning av hur den nominerade professorn ska bidra till arbetet med att uppfylla den svenska Unescostrategin.
  • Beskrivning av hur den nominerade professorns forskning ligger i linje med de övergripande prioriteringarna i Unescos Medium Term Strategy och Agenda 2030.
 • Nationellt och internationellt samarbete
 • Förväntade resultat, synliggörande av resultat och implementering av resultat
 • Tidsplan Planerade aktiviteter inom sökt Unesco-professur
 • Samarbeten och nätverk (max ½ sida) Samarbeten mellan nord och syd vad gäller till exempel universitet, NGO:s och privata sektorn
 • Finansiering av forskning (max ½ sida) Aktuell forskningsfinansiering för den nominerade professorn de kommande fyra åren.

Den sökande professorn ansvarar för att ansökan är fullständig, det vill säga att efterfrågad information är angiven enligt instruktionerna. Underlaget skickas i en fullständig PDF-fil. Separata filer godkänns inte.

Så bedöms ansökan

Granskningen sker av en panel bestående av Vetenskapsrådets huvudsekreterare och/eller medlemmar av ämnesråd, råd och kommittéer. Sammansättningen relateras till ämnesinnehåll i de områden som utlysningen avser.

Ansökningarna bedöms utifrån Vetenskapsrådets fastställda bedömningskriterier för vetenskaplig kvalitet och sökandes kompetens

Dessa kriterier vägs samman till ett sammanfattade betyg som graderas enligt myndighetens sjugradiga betygsskala.

Vetenskapsrådets jävshantering

Vetenskapsrådets jämställdhetsstrategilänk till annan webbplats

När och hur ska ansökan lämnas in?

Skicka in ansökan som ett pdf-dokument senast torsdagen den 10 december 2015 till mejladressen: unescoprofessur@vr.se.

Beslut

Vetenskapsrådet lämnar sin rekommendation till Svenska Unescorådet i februari 2016. Beslut om prioriterade ansökningar tas sedan av Unescorådet i mars 2016. Därefter (senast den 30 april) skickas de prioriterade ansökningar till Generaldirektören för Unesco i Paris för godkännande.

Kontakt

Frågor om ansökans innehåll:

Anne Carnwall, forskningssekreterare, e-post: anne.carnwall@vr.se, telefon: 08-546 44 030

Teresa Ottinger, chef för enheten för utlysningar, e-post: teresa.ottinger@vr.se, telefon: 08-546 44 286

Eva Björck, huvudsekreterare för utbildningsvetenskap, e-post: eva.bjorck@vr.se, telefon: 08-546 44 003

Dela |

Senast uppdaterad: 2015-11-05

Information

Ämnesområde(n):
Humaniora och samhällsvetenskap, Konstnärlig forskning, Medicin och hälsa, Naturvetenskap och teknikvetenskap, Utbildningsvetenskap, Utvecklingsforskning
Sista dag för ansökan:
2015-12-10

Allmänna villkor

Det är viktigt att du informerar dig om vad som gäller för Vetenskapsrådets ansökningar och bidrag. Mer information hittar du under respektive rubrik nedan.

Etiska riktlinjer
Offentlighet
Open access
Kommersiella intressen