Kerstin Hesselgren- och Olof Palme-professurerna

Om bidragsformen


Vetenskapliga institutioner inom samhällsvetenskap, humaniora, teologi och juridik är välkomna att inkomma med förslag till innehavare av rådets två gästprofessurer för framstående utländska forskare.  

Innehavare av dessa tjänster bör vara väl etablerade forskare med internationellt renommé inom sina vetenskapsområden. Möjligheterna att bjuda in gästprofessorer med dessa två inriktningar har funnits sedan 1988 och en rad gäster har tillbringat kortare eller längre tid vid svenska universitet. Erfarenheterna visar att det kan berika och utveckla institutionernas arbete på ett sätt som både gagnar den egna verksamheten och kan leda till ett fortsatt internationellt samarbete.

Förteckning över tidigare innehavareExcel

Gästprofessurernas inriktning


Kerstin Hesselgren-professuren (411-2011-6748) är inrättad till minne av Sveriges första kvinnliga riksdagsledamot, som också var första kvinnan i Internationella Arbetsorganisationen och Sveriges första delegat i Nationernas Förbund. Kerstin Hesselgren (1872-1962) vann erkännande för sin expertis inom socialpolitiken och kvinnors rättigheter, som en pionjär inom kvinnorörelsen, och för sitt engagemang för internationell fred. Professuren avser en framstående kvinnlig forskare inom det samhällsvetenskapliga eller humanistiska området.

Olof Palme-professuren (411-2011-6747) som är inrättad till minne av Sveriges tidigare statsminister avser en internationellt framstående forskare med inriktning mot områden av betydelse för fredssträvanden i vid bemärkelse. Detta kan omfatta forskning om internationell politik, freds- och konfliktforskning och jämförandet av sociala institutioner. Det kan också avse forskning om grundorsaker till konflikter och samhällsutveckling som i olika avseenden främjar fred och mänsklig säkerhet.

Vistelsen i Sverige bör vara minst sex månader och högst ett år. Under vissa omständigheter kan kortare period än sex månader beviljas med bidrag upp till maxbelopp (se nedan). Vistelsen kan även delas upp på mer än en period. Förslagsställande universitetsinstitution bör vara beredd att svara för det lokala värdskapet och praktiska arrangemang i samband med vistelsen i Sverige. Den gästande forskaren förväntas medverka i institutionens seminarieverksamhet, men även besöka andra institutioner i landet inom sitt forskningsområde. Vetenskapsrådets bidrag är avsett att täcka lönekostnader inklusive sociala avgifter och försäkringar, hyra av bostad samt resor till och från Sverige m.m., inom en kostnadsram om högst 1,7 miljoner svenska kronor för vardera gästprofessuren. Bidraget som beviljas respektive professur beräknas enligt följande två schabloner:

1.     Vistelse i Sverige upp till 6 månader (minst 3 mån) = max 850 000 kr
2.     Vistelse i Sverige upp till 12 månader (minst 8 mån)= max 1,7 miljoner kr

Observera att innehavaren av gästprofessuren måste vistas i Sverige i minst tre månader för att komma ifråga för maxbidraget enligt schablon 1. När det gäller schablon 2 är motsvarande krav minst åtta månader. Vid bedömning av bidragsstorlek tas hänsyn till t.ex. medföljande familjemedlemmar, priser på boende i Sverige etc.

Professuren bör åtminstone påbörjas det år som beslut om innehavare fattas (dvs 2012).  

Vem kan söka


Ansökan - med nominerad kandidat - lämnas in av den universitetsinstitution som vill agera värd för gästprofessuren.

Ansökans utformning


Förslagen ska vara i form av en vanlig skrivelse, med en kort text som presenterar den nominerade forskaren och hans/hennes forskning samt motiven för inbjudan och den tid som är aktuell för vistelsen i Sverige. Det bör tydligt framgå vad den nominerade personen förväntas bidra med under sin vistelse i Sverige. En CV med fullständiga adressuppgifter och aktuell tjänstetitel för den föreslagna forskaren ska bifogas liksom en budget innehållande ungefärliga omkostnader för denne/denna (lön, bostad, resor etc).

Av skrivelsen ska även framgå vem som kommer att vara kontaktperson vid den eller de institutioner som åtar sig det svenska värdskapet. Erfarenhetsmässigt är det en fördel att det finns två kontaktpersoner, gärna både en manlig och en kvinnlig.

Förslag måste vara förankrade hos den som föreslås till tjänsten.

Bilagor


Till ansökan bifogas de bilagor man önskar åberopa. Eventuell publikationslista ska vara uppdelad i peer-review-artiklar, övriga artiklar och böcker (monografier, antologier).

Bedömning & beslut


Ansökningarna bereds av en särskild arbetsgrupp inom ämnesrådet för humaniora och samhällsvetenskap. Beslut fattas av ämnesrådet i februari 2012.

Kontakt


Susanna Bylin, FD, forskningssekreterare Vetenskapsrådet, 08-546 44 241, susanna.bylin@vr.se

När och hur ansökan ska skickas in


Förslagen ska lämnas till Vetenskapsrådet av den institution som önskar vara värd för en av gästprofessurerna senast den 16 december 2011.
Dela |

Senast uppdaterad: 2011-12-05

Information

Ämnesområde(n):
Humaniora och samhällsvetenskap
Sista dag för ansökan:
2011-12-16
Västra Järnvägsgatan 3
Box 1035, 101 38  Stockholm

Telefon: 08-546 44 000
Fax: 08-546 44 180

Org nr: 2021005208
Fakturaadress:FE 57, 833 83 Strömsund