Projektbidrag för forskning om civilsamhället

Syftet med projektbidraget är att stödja behovsorienterad forskning om civilsamhället för att öka kunskapen om dess utveckling, organisationer och samspel med det övriga samhället.

Vetenskapsrådet ger stöd till grundläggande forskning av högsta vetenskapliga kvalitet och vill främja forskningssamarbete och erfarenhetsutbyten.

Villkor för bidraget

Inriktning


I denna utlysning vill vi uppmärksamma hur den civila sektorns betydelse, funktion och inre struktur påverkas av den samhällsutveckling som förändrar samhällets institutioner såsom dessa tar form i staten, på marknaden, i den civila sektorn och i de olikartade, i växlande grad organiserade interaktionsformer som uppträder däremellan. Påverkan sker exempelvis genom:
 • överföring av viktiga beslutprocesser från staten till såväl övernationella, ibland globala, som subnationella organ och aktörer
 • ändrade yrkes-, utbildnings- och inkomststrukturer
 • kulturella förändringar, såsom ändrade umgängesformer bland annat till följd av framväxten av nyare och snabbare medier för umgänge och informationsutbyte.

Den civila sektorns egen utveckling påverkar omvänt även den allmänna samhällsutvecklingen, till exempel genom spridning av föreningsväsendets umgängesformer till statens och marknadens institutioner. En del forskare menar att det som särskilt kännetecknar utvecklingen är den starka framväxten av hybrider av organisationsformer som tidigare verkat åtskilt från varandra, och där organisationer som tidigare uppträdde som parter mot varandra nu tenderar att integreras som partners.

Mycket kunskap behöver vinnas om den civila sektorn och dess föränderliga samspel med övriga sektorer i samhället. Det kan handla om:

 • förutsättningarna för den civila sektorns verksamhet
 • den civila sektorns ändamål
 • vilket slags civil verksamhet som framträder, dominerar eller minskar i betydelse
 • de civila sammanslutningarnas inre organisering, kultur och aktivitetstyper samt hur de varierar nationellt, regionalt och lokalt och påverkar övriga delar av samhället.

För att tillgodose dessa kunskapsbehov inbjuder vi forskare från olika discipliner och forskningsområden att söka medel till främst komparativa forskningsprojekt om den civila sektorn. Jämförelser kan göras mellan såväl organisationer som nationer eller mellan organisationskulturer inom olika delar av en nation. De kan utföras i ett långsiktigt eller i ett mer nutida perspektiv, med humanvetenskapliga såväl som samhällsvetenskapliga utgångspunkter eller med ett integrerat angreppssätt där flera perspektiv förenas.

Vem kan söka?


Projektbidraget söks av en enskild forskare som också är projektledare och vetenskapligt ansvarig för projektet. Projektledarens aktivitetsgrad i projektet ska vara minst 20 procent. Om ansökan även gäller bidrag till utrustning är den sökande huvudansvarig för utrustningen och dess vetenskapliga användning.

Medverkande är de disputerade forskare som är mest relevanta för den föreslagna forskningens genomförande.

Kompetenskrav


Du ska ha svensk doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen. Examensbeviset ska vara utfärdat senast den sista ansökningsdagen för denna utlysning.

Bidragstid


Projektbidraget beviljas för maximalt tre år.

Kostnader och bidragsbelopp


Bidraget kan omfatta alla slags projektrelaterade kostnader, exempelvis lön, resor, publiceringskostnader, utrustning, nätverk och sabbatical.

Om en doktorand deltar får projektmedel inte betalas ut som lön för den tid som doktoranden undervisar (eller deltar i kurser inom forskarutbildningen). Bidraget får heller inte utnyttjas för stipendier.

Utlysningen omfattar totalt 3,5 miljoner SEK per år.

Förvaltning


Bidraget förvaltas normalt av ett svenskt universitet eller högskola eller någon annan svensk offentlig organisation med forskning som uppgift (förvaltande organ).

Vetenskapsrådet kräver att ekonomisk slutredovisning ska lämnas in för alla bidrag. En nyhet i 2011 års ansökningsomgång är att Vetenskapsrådet kommer att kontrollera att samtliga ekonomiska slutredovisningar för projektledarens eventuella avslutade bidrag är inlämnade. Denna kontroll kommer vi att göra samma datum som S-bilagan ska vara inne. Skulle en ekonomisk slutredovisning då saknas kommer aktuell ansökan att avföras.

Om du är osäker på om dina slutredovisningar är inlämnade, kontakta den på ditt förvaltande organ som har hand om detta.

Notera! Detta avser slutredovisningar med redovisningsdatum 31 mars 2011 eller tidigare.

Arbetsgivarförhållanden och anställningsvillkor

.


Projektledaren för bidrag som finansieras av Vetenskapsrådet ska vara anställd av det förvaltande organet, om inte Vetenskapsrådet och det förvaltande organet kommer överens om något annat. Om projektledaren har en annan arbetsgivare ska denne godkänna hans/hennes åtaganden. Genom att signera bilaga S bekräftar företrädaren för det förvaltande organet sitt åtagande.
 

Vad ska ansökan innehålla?


Ansökan, som bör skrivas på engelska, ska innehålla följande:
 • Sammanfattning
 • Populärvetenskaplig beskrivning
 • Budgetuppgifter
 • Forskningsprogram (bilaga A)
 • CV (bilaga B)
 • Publikationslista (bilaga C)
 • Underskrifter (bilaga S)

Sammanfattning


Sammanfattningen av forskningsprogrammet ska innehålla en kort beskrivning av
 • vad som ska göras
 • hur forskningen ska utföras, vilka vetenskapliga metoder som ska användas
 • vad som är viktigt med den planerade forskningen.

Texten ska ge en snabb orientering om forskningens syfte och genomförande. Skriv så att även personer med annan forskningsinriktning kan ta del av informationen.

Du fyller i sammanfattningen i formuläret i ansökningssystemet.

Populärvetenskaplig beskrivning


Beskriv projektet populärvetenskapligt, så att även den som inte är insatt i ämnet har möjlighet att förstå.
 • Beskriv vad som ska göras och varför.
 • Lyft fram grundforskningen.
 • Förklara på vilket sätt den nya kunskapen kan vara betydelsefull.

Den populärvetenskapliga beskrivningen är ett viktigt verktyg när Vetenskapsrådet informerar om forskning som vi finansierar. Om vi beviljar bidrag till din ansökan, har vi rätt att använda beskrivningen för informationsändamål.

Du fyller i den populärvetenskapliga beskrivningen i formuläret i ansökningssystemet. Den populärvetenskapliga beskrivningen liksom din adress ska skrivas på svenska.

Budgetuppgifter


Ange belopp (inkludera såväl indirekta som direkta projektrelaterade kostnader) för löner och andra kostnader i projektet.

Utrustningar som söks inom projektet ska tas upp med hela anskaffningskostnader för det år utrustningen beräknas anskaffas. Avskrivningskostnader för utrustning kan inte tas upp.

Du fyller i budgetuppgifterna i formuläret i ansökningssystemet. Notera att du ska ange beloppen i tusentals kronor (tkr).

Forskningsprogram (bilaga A)


Bilaga A ska bestå av en kortfattad men komplett beskrivning av forskningsuppgiften, högst tio A4-sidor inklusive referenser. Observera att sidor utöver tillåtet antal inte kommer att beaktas vid bedömningen. Forskningsprogrammet, liksom övriga bilagor, bör skrivas på engelska eftersom Vetenskapsrådet använder internationella bedömare.

Följande information måste finnas med i forskningsprogrammet under separata rubriker:

 • Syfte och mål (Purpose and aims). Redogör för övergripande syfte och specifika mål för forskningsprojektet eller motsvarande.
 • Områdesöversikt (Survey of the field). Gör ett sammandrag av din egen och andras forskning och tidigare resultat inom forskningsområdet. Ange nyckelreferenser.
 • Projektbeskrivning (Project description). Gör en sammanfattning av projektets uppläggning. Teori, metod, tidplan, genomförande och eventuella medverkandes roll i projektet ska framgå.
 • Betydelse (Significance). Redogör för projektets betydelse för forskningsområdet.
 • Preliminära resultat (Preliminary results). Beskriv dina egna försök och förstudier inom forskningsområdet.
 • Andel av projektkostnad (Part of project cost). Ange hur stor andel, i procent, av projektets totala kostnad som söks från Vetenskapsrådet per år.
 • Budget. Motivera kort varje post i din budget.

Redovisa följande under en särskild rubrik om det är relevant för ansökan:

 • Utrustning (Equipment). Beskriv den basutrustning för projektet som du och din grupp kan disponera.
 • Internationellt och nationellt samarbete (International and national collaboration). En beskrivning av ditt och gruppens samarbete med utländska och svenska forskare och forskargrupper. Redovisa om du medverkar i eller anknyter till internationellt samarbete i din forskning. Du får använda projektbidrag från Vetenskapsrådet för att medfinansiera EU-projekt med motsvarande inriktning inom det sjunde ramprogrammet. Redovisa i forskningsprogrammet om du planerar en sådan samordning.
 • Etiska överväganden (Ethical considerations). Redovisa etiska frågor som projektet (eller motsvarande) aktualiserar och redogör för hur de behandlas i forskningsarbetet.
 • Övriga bidrag (Other grants). Ange beviljade bidrag för medverkande forskare (vilka anges i ansökningsformuläret) samt redogör för bidrag du sökt från andra finansiärer som har betydelse för projektet. Om du avser att söka fler projektbidrag eller har beviljade projektbidrag inom något av Vetenskapsrådets områden, ska relationen mellan projekten förtydligas i forskningsprogrammet. Inkludera också en motivering till varför du skickar in ytterligare en ansökan eller flera ansökningar.

CV/Vetenskapliga meriter (bilaga B)


Du ska lämna ett CV på högst två A4-sidor vardera för dig och i förekommande fall medverkande forskare. Publikationslista redovisar du separat i bilaga C.

Specificera enligt de här numrerade rubrikerna i denna ordning:

 1. Högskoleexamen (år, ämnesområde).
 2. Doktorsexamen (år, disciplin/ämnesområde, avhandlingens titel samt handledare).
 3. Postdoktorsvistelser (år och placering).
 4. Docentkompetens (år).
 5. Nuvarande anställning, förordnandetid, andel forskning i anställningen.
 6. Tidigare anställningar och förordnandetider (ange typ av anställning).
 7. Uppehåll i forskningen. Ange uppehåll i din aktiva forskningstid som påverkat dina meriteringsmöjligheter, exempelvis med anledning av föräldraledighet, sjukdom, allmän- eller specialisttjänstgöring för kliniskt verksamma yrkeskategorier, företroendeuppdrag eller andra skäl av motsvarande karaktär. Specificera skälen och ange tid och datum för uppehållet.
 8. Personer som avlagt doktorsexamen (namn, disputationsår) eller gjort postdoktorsvistelse under din huvudhandledning.

Därefter uppges övrig information av betydelse för ansökan.

De punkter som eventuellt inte är aktuella för dig lämnar du tomma.
 

Publikationslista (bilaga C)


Bifoga din publikationslista för de senaste åtta senaste åren där du markerat de fem publikationer som är viktigast för projektet med en asterisk (*).

Sortera publikationerna under numrerade rubriker i denna ordning:

 1. Referee-bedömda artiklar
 2. Referee-bedömda konferensbidrag (vars resultat inte finns i andra publikationer)
 3. Översiktsartiklar, bokkapitel, böcker
 4. Monografier
 5. Patent (ange datum för registrering)
 6. Egenutvecklade allmänt tillgängliga datorprogram
 7. Populärvetenskapliga artiklar/presentationer

Notera! Inkludera endast artiklar eller motsvarande som är publicerade eller accepterade för publicering.

Underskrifter


Bilaga S genereras automatiskt när du registrerar din ansökan.

Skriv ut bilaga S och underteckna den. Den ska också undertecknas av prefekten eller motsvarande för institutionen där forskningen kommer att bedrivas. Underskriften innebär en bekräftelse av att:

 • den beskrivna forskningen, anställningen och utrustningen kan beredas plats inom institutionen
 • institutionen godkänner kostnadsberäkningen i ansökan
 • du har redovisat dina bisysslor och kommersiella bindningar och att det där inte framkommit något som strider mot god forskningssed
 • erforderliga tillstånd och godkännanden finns för projektet, exempelvis avseende etikprövning.

Du ska ha diskuterat ovanstående punkter med företrädaren för det förvaltande organet innan denne godkänner och skriver på ansökan. Det förvaltande organet ansvarar för att projektet uppfyller de villkor och förutsättningar som finns i svensk lagstiftning.

Skicka bilaga S med vanlig post till Vetenskapsrådet.

Kom ihåg! Senast tre arbetsdagar efter sista ansökningsdatum ska underskriven bilaga S ha kommit in till Vetenskapsrådet.

Adress och gällande datum finner du i avsnittet "När och hur ansökan ska skickas in".
 

Instruktioner för ansökan


Du ansöker elektroniskt i Vetenskapsrådets ansökningssystem (VR-Direct) genom att fylla i ett ansökningsformulär. På varje sida av bilagorna ska du ange namn, personnummer och bilagans beteckning. Bilaga S med underskrifter måste du skicka till Vetenskapsrådet i pappersform.
 • Ansökan, inklusive bilagor, bör skrivas på engelska eftersom Vetenskapsrådet använder internationella bedömare. Den obligatoriska populärvetenskapliga beskrivningen och din adress ska dock vara på svenska.
 • Du ansvarar för att ansökan är fullständig, vilket innebär ifyllt ansökningsformulär samt bilagor. Vetenskapsrådet behandlar inte ofullständiga ansökningar. Om du inte följer instruktionerna kommer detta att vägas in i bedömningen.
 • Vi godkänner inte kompletteringar efter sista ansökningsdatum, bortsett från sådana som vi uttryckligen ber om.
 • Om bidrag från en annan finansiär beviljas för samma eller liknande ändamål som i den här ansökan, ska du snarast anmäla det till Vetenskapsrådet.
 • Bifoga bara material som vi uttryckligen frågar efter. Annat material, till exempel rekommendationsbrev eller särtryck, kommer inte att bedömas.
 • Du får bara skicka in en ansökan för varje projekt och bidragsform.
 • Ange som medverkande i ansökningsformuläret de disputerade personer som är mest relevanta för den föreslagna forskningens genomförande. Om det inte finns tillräckligt med utrymme i ansökningsformuläret kan ytterligare medverkande anges i forskningsprogrammet (bilaga A).
 • Skriv bilagorna i A4-format med en marginal på 25 mm och med typsnitt Times New Roman och storlek 12. När ansökan skrivs ut, görs det med en upplösning av 200-300 dpi och eventuellt även i gråskala. Du bör därför anpassa bilderna till denna standard. Tänk på att pdf-filerna inte får vara lösenordsskyddade.
 • Ansökningsformuläret frågar automatiskt efter de obligatoriska bilagorna.

Allmänna villkor för ansökan


Det är viktigt att du informerar dig om de villkor som gäller för ansökningar till Vetenskapsrådet. Läs mer om de allmänna villkoren för ansökan:

Etiska riktlinjer
Offentlighet
Open access
Kommersiella villkor
Samråd vid uppbyggnad och avveckling av databaser
Oredlighet
 

Bedömning och beslut


Den vetenskapliga bedömningen av ansökningarna görs av aktiva forskare. Forskarna bedömer ansökningarna i konkurrens med övriga ansökningar utifrån Vetenskapsrådets bedömningskriterier. Ange i ansökningsformuläret beredningsgruppen HS-Civil för behandling av din ansökan.

Beredningsgrupp
Vetenskapsrådets jävshantering
 

Beslut


I slutet av oktober eller början november 2011 publicerar Vetenskapsrådet beslut om bidragsfinansiering på webbplatsen. Underrättelse om beslut och yttranden skickas till samtliga sökande.

Första utbetalning av beviljade bidrag sker i november eller december 2011.
 

När och hur ska ansökan skickas in?


Skicka in ansökan elektroniskt via ansökningssystemet senast kl. 24.00 tisdagen den 9 augusti 2011. Vetenskapsrådet har öppet till kl. 16.00 sista ansökningsdagen.

Du ansvarar för att ansökan är fullständig.

Bilaga S i pappersform med underskrifter skickas till nedanstående adress. Senast tre arbetsdagar efter sista ansökningsdatum ska bilagan ha inkommit till Vetenskapsrådet.

Vetenskapsrådet
HS
Box 1035
101 38 Stockholm
 

Kontakt


Veronica Ahlqvist, e-post: veronica.ahlqvist@vr.se, telefon: 08-546 44 339 
Anne-Sophie Fröjmark, e-post: anne-sophie.frojmark@vr.se, telefon: 08-546 44 275
Dela |

Senast uppdaterad: 2011-06-15

Information

Ämnesområde(n):
Humaniora och samhällsvetenskap
Sista dag för ansökan:
2011-08-09
Mejla eventuella frågor under juli
Under juli månad (v. 27-30) har Vetenskapsrådet semesterbemanning. Vi föredrar då frågor per mejl till vetenskapsradet@vr.se. Övriga datum går det bra att vända sig direkt till kontaktpersonerna för denna utlysning.
Västra Järnvägsgatan 3
Box 1035, 101 38  Stockholm

Telefon: 08-546 44 000
Fax: 08-546 44 180

Org nr: 2021005208
Fakturaadress:FE 57, 833 83 Strömsund