Rambidrag: Det digitaliserade samhället - igår, idag, imorgon

Syftet med bidraget är att forskare ska få möjlighet att bedriva forskning med betydande bredd och djup. Rambidrag kan ge starka forskargrupper handlingsfrihet inom jämförelsevis generösa ramar för tid, ekonomi och val av forskningsinriktning.

Kunskap och information produceras, processas, sprids, diskuteras och lagras i allt större utsträckning digitalt. Så är det i samhället i stort, och så är det också i forskningssamhället. Utvecklingen mot digitaliseringen har varit explosionsartad och har på kort tid fått genomgripande mänskliga, samhälleliga såväl som forskningsmässiga följder fullt jämförbara med tidigare informationstekniska revolutioner, såsom boktryckarkonstens införande på 1400-talet. Trots sin korta historia genomsyrar den digitala tekniken redan en stor del av vårt samhälle: ungefär en tredjedel av jordens befolkning har tillgång till internetuppkoppling och mer än två tredjedelar har mobiltelefonabonnemang.

Forskning om det digitaliserade samhället pågår redan inom flera olika ämnesområden. Denna satsning syftar till att på ett samlat sätt stödja all slags forskning om det digitaliserade samhället: hur det digitala samhället uppstod, de forskningsmässiga, kunskapsmässiga, industriella och samhälleliga följderna av digitaliseringen samt den framtida utvecklingen av hur digital information skapas, lagras, sprids och processas. Forskningsområden där tillgång till digitaliserad information utgör kärnan för forskningsuppgiften är också väsentliga för denna utlysning. Ansökningar kan komma från alla forskningsområden som idag stöds av Vetenskapsrådet och kan vara allt från inomdisciplinära till mångvetenskapliga. Det finns ca 61 miljoner per år att fördela inom denna satsning.

Villkor för bidraget

Vem kan söka?


Bidraget söks av dig som enskild forskare som också är projektledare och vetenskapligt ansvarig för projektet. Din aktivitetsgrad i projektet ska motsvara minst 20 procent av en heltidstjänst.
 
Du ska ha svensk doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen. Doktorsexamen ska vara avlagd senast den sista ansökningsdagen för denna utlysning. Det examensdatum som vi utgår från är det datum då du har uppfyllt alla krav för fullgjord examen, exempelvis obligatoriska kurser, disputation och godkänd doktorsavhandling.

Medverkande är de disputerade forskare som är mest relevanta för den föreslagna forskningens genomförande.
 

Bidragstid


Rambidraget bidraget beviljas för fyra år.

Kostnader och bidragsbelopp


Bidraget kan omfatta alla slags projektrelaterade kostnader, exempelvis löner, resor (inklusive vistelser vid forskningsanläggningar), publiceringskostnader, mindre utrustning och avskrivningskostnader. Bidraget får inte användas till stipendier.

Om en doktorand deltar får projektmedel inte betalas ut som lön för den tid som doktoranden undervisar.

Du kan ansöka om två till fem miljoner kronor per år, inklusive indirekta kostnader.

Antal bidrag och ansökningar

Ansökningar om rambidrag och projektbidrag


Rambidrag kan sökas samtidigt med projektbidrag. En förutsättning för att båda ska kunna beviljas är att projektansökan inte är en del av rambidragsansökan. Om projektbidragsansökan är del av rambidragsansökan kommer projektbidragsansökan att avslås om rambidragsansökan blir beviljad.

Antal rambidragsansökningar


Du får endast lämna in en ansökan om rambidrag per inriktning. Du kan dock medverka i en annan ansökan om rambidrag inom samma inriktning förutsatt att det rör sig om olika projektidéer. I ansökan ska du i forskningsprogrammet tydligt klargöra hur rambidragsansökningarna skiljer sig från varandra.

Du kan söka Vetenskapsrådets andra rambidrag samtidigt som detta. En förutsättning för att fler än en ansökan ska kunna beviljas är att det rör sig om olika projekt. Om rambidragsprojekten överlappar kan endast en ansökan beviljas. Regeln angående överlapp gäller både om du är sökande eller medverkande i de olika ansökningarna.

Förvaltning


Bidraget förvaltas av ett svenskt universitet eller högskola eller någon annan svensk offentlig organisation som uppfyller Vetenskapsrådets krav på förvaltande organ.PDF

Vetenskapsrådet kräver att ekonomisk slutredovisning ska lämnas in för alla bidrag inom angiven tid. Vi kommer därför att kontrollera att samtliga ekonomiska redovisningar för den sökandes eventuella avslutade bidrag är inlämnade. Skulle en ekonomisk slutredovisning saknas, kommer aktuell ansökan att avföras. Om du är osäker på om slutredovisningar är inlämnade, kontakta den på ditt förvaltande organ som har hand om detta.

Arbetsgivarförhållanden och anställningsvillkor


Projektledaren för bidrag som finansieras av Vetenskapsrådet ska vara anställd av det förvaltande organet när bidragsperioden börjar, om inte Vetenskapsrådet, det förvaltande organet och eventuell annan arbetsgivare kommer överens om något annat. Du behöver inte vara anställd vid ansökningstillfället. Genom att signera bilaga S bekräftar företrädaren för det förvaltande organet sitt åtagande.

Så här ansöker du


Du ansöker elektroniskt i Vetenskapsrådets ansökningssystem (VR-Direct) genom att fylla i ett ansökningsformulär samt bifoga de bilagor som krävs. På varje sida av bilagorna ska du ange namn, personnummer och bilagans beteckning. Bilaga S med underskrifter måste du skicka till Vetenskapsrådet i pappersform.

Du ansvarar för att ansökan är fullständig, vilket innebär ifyllt ansökningsformulär samt bilagor. Vetenskapsrådet behandlar inte ofullständiga ansökningar. Bifoga dock bara material som vi uttryckligen frågar efter. Annat material, till exempel rekommendationsbrev eller särtryck, kommer inte att bedömas. Om du inte följer instruktionerna kommer detta att vägas in i bedömningen.

Vi godkänner inte kompletteringar efter sista ansökningsdatum, bortsett från sådana som vi uttryckligen ber om.

Om det inte finns tillräckligt med utrymme i ansökningsformuläret kan ytterligare medverkande anges i forskningsprogrammet (bilaga A).

Typsnitt, teckenstorlek och bilder


Skriv bilagorna i A4-format med en marginal på 25 mm och med typsnitt Times New Roman och storlek 12.

När ansökan skrivs ut, görs det med en upplösning av 200-300 dpi och eventuellt även i gråskala. Du bör därför anpassa bilderna till denna standard. Tänk på att pdf-filerna inte får vara lösenordsskyddade.

Vad ska ansökan innehålla?


Ansökan, som bör skrivas på engelska, ska innehålla följande:
 • Sammanfattning
 • Populärvetenskaplig beskrivning (skrivs på svenska)
 • Budgetuppgifter
 • Forskningsprogram (bilaga A)
 • CV (bilaga B)
 • Publikationslista (bilaga C)
 • Budget och forskningsresurser (bilaga N)
 • Underskrifter (bilaga S)

Om insamling av data utgör en betydande del i ditt projekt, krävs även:

 • Datapubliceringsplan (Bilaga b7)

Sammanfattning


Sammanfattningen av forskningsprogrammet ska innehålla en kort beskrivning av
 • vad som ska göras
 • hur forskningen ska utföras, vilka vetenskapliga metoder som ska användas
 • vad som är viktigt med den planerade forskningen.

Texten ska ge en snabb orientering om forskningens syfte och genomförande. Skriv så att även personer med annan forskningsinriktning kan ta del av informationen.

Du fyller i sammanfattningen i formuläret i ansökningssystemet.

Populärvetenskaplig beskrivning


Beskriv projektet populärvetenskapligt, så att även den som inte är insatt i ämnet har möjlighet att förstå. Beskriv vad som ska göras och varför samt förklara på vilket sätt den nya kunskapen kan vara betydelsefull.

Den populärvetenskapliga beskrivningen är ett viktigt verktyg när Vetenskapsrådet informerar om forskning som vi finansierar. Om vi beviljar bidrag till din ansökan, har vi rätt att använda beskrivningen för informationsändamål.

Du fyller i den populärvetenskapliga beskrivningen i formuläret i ansökningssystemet. Den populärvetenskapliga beskrivningen ska skrivas på svenska.

Budgetuppgifter


Ange totalbeloppet (inkludera såväl indirekta som direkta projektrelaterade kostnader) för löner och andra kostnader i projektet.

Du kan ta upp avskrivningskostnader för utrustning som ska användas i projektet, förutsatt att

 • utrustningen har minst tre års ekonomisk livslängd
 • utrustningen har ett anskaffningsvärde över visst belopp (vänd dig till ditt förvaltande organ för att få information om det belopp som gäller för din institution)
 • utrustningsbehovet för det sökta projektet inte kan tillgodoses genom nyttjande av nationell eller internationell infrastruktur öppen för alla. Läs mer om forskningsinfrastrukturer som Vetenskapsrådet stödjer.

Du kan endast ta upp den del av avskrivningskostnaderna som motsvarar användningen av utrustningen i det sökta projektet.

Du kan inte ta upp avskrivningskostnader för utrustning som helt finansieras av andra bidrag.

För frågor om vad som räknas som lokal forskningsinfrastruktur, anskaffningsvärden eller hur avskrivningskostnaden ska beräknas, kontakta ditt lärosäte.

Du fyller i budgetuppgifterna i formuläret i ansökningssystemet. Notera att du ska ange beloppen i tusentals kronor (tkr).

Forskningsprogram (bilaga A)


Bilaga A ska bestå av en kortfattad men komplett beskrivning av forskningsuppgiften, högst tio A4-sidor inklusive referenser. Observera att sidor utöver tillåtet antal inte kommer att beaktas vid bedömningen.

Forskningsprogrammet, liksom övriga bilagor, bör skrivas på engelska eftersom Vetenskapsrådet använder internationella bedömare.

Följande information måste finnas med i forskningsprogrammet under separata rubriker:

 • Syfte och mål (Purpose and aims). Redogör för övergripande syfte och specifika mål för forskningsprojektet eller motsvarande.
 • ·Områdesöversikt (Survey of the field). Gör ett sammandrag av din egen och andras forskning och tidigare resultat inom forskningsområdet. Ange nyckelreferenser.
 • Projektbeskrivning (Project description). Gör en sammanfattning av projektets uppläggning. Teori, metod, tidplan, genomförande och eventuella medverkandes roll i projektet ska framgå.
 • Betydelse (Significance). Redogör för projektets betydelse för forskningsområdet.
 • Relevans (Relevance). Redogör kortfattat för projektets/motsvarande relevans för området "Det digitaliserade samhället".
 • Preliminära resultat (Preliminary results). Beskriv dina egna försök och förstudier inom forskningsområdet.

Redovisa följande under en särskild rubrik om det är relevant för ansökan:

 • Övriga bidrag (Other grants). Ange beviljade bidrag för medverkande forskare (vilka anges i ansökningsformuläret) samt redogör för bidrag du sökt från andra finansiärer som har betydelse för projektet. Om du avser att söka fler bidrag eller har beviljade projektbidrag inom något av Vetenskapsrådets ämnesområden, ska relationen mellan projekten förtydligas i forskningsprogrammet. Inkludera också en motivering till varför du skickar in ytterligare en ansökan eller flera ansökningar.
 • Utrustning (Equipment). Beskriv den basutrustning för projektet som du och din grupp kan disponera.
 • Behov av infrastruktur (Need for infrastructure). Specificera projektets behov av internationell och nationell infrastruktur. Specificera även behovet av lokal infrastruktur om avskrivningskostnader för denna ingår i ansökan. Läs mer om forskningsinfrastrukturer som Vetenskapsrådet stödjer.
 • Internationellt och nationellt samarbete (International and national collaboration). En beskrivning av ditt och gruppens samarbete med utländska och svenska forskare och forskargrupper. Redovisa om du medverkar i eller anknyter till internationellt samarbete i din forskning. Du får använda bidrag från Vetenskapsrådet för att medfinansiera EU-projekt med motsvarande inriktning inom det sjunde ramprogrammet. Redovisa i forskningsprogrammet om du planerar en sådan samordning.
 • Etiska överväganden (Ethical considerations). Redovisa etiska frågor som projektet (eller motsvarande) aktualiserar och redogör för hur de behandlas i forskningsarbetet.

CV (bilaga B)


Du ska lämna ett cv på högst två A4-sidor vardera för dig och för var och en av de andra medverkande forskarna. Publikationslista redovisar du separat i bilaga C.

Specificera enligt de här numrerade rubrikerna i denna ordning:

 1. Högskoleexamen (år, ämnesområde).
 2. Doktorsexamen (år, disciplin/ämnesområde, avhandlingens titel samt handledare).
 3. Postdoktorsvistelser (år och placering).
 4. Docentkompetens (år).
 5. Nuvarande anställning, förordnandetid, andel forskning i anställningen.
 6. Tidigare anställningar och förordnandetider (ange typ av anställning).
 7. Uppehåll i forskningen. Ange uppehåll i din aktiva forskningstid som påverkat dina meriteringsmöjligheter, exempelvis med anledning av föräldraledighet, sjukdom, allmän- eller specialisttjänstgöring för kliniskt verksamma yrkeskategorier, företroendeuppdrag eller andra skäl av motsvarande karaktär. Specificera skälen och ange tid och datum för uppehållet.
 8. Personer som avlagt doktorsexamen (namn, disputationsår) eller gjort postdoktorsvistelse under din huvudhandledning.

Därefter uppges övrig information av betydelse för ansökan.

De punkter som eventuellt inte är aktuella för dig lämnar du tomma.  

Publikationslista (bilaga C)


Bifoga din och de medverkande forskarnas publikationslistor för de åtta senaste åren, där de fem publikationer som i respektive lista är viktigast för projektet markerats med en asterisk (*).

Sortera publikationerna under numrerade rubriker i denna ordning:

 1. Referee-bedömda artiklar
 2. Referee-bedömda konferensbidrag (vars resultat inte finns i andra publikationer)
 3. Översiktsartiklar, bokkapitel, böcker
 4. Patent (ange datum för registrering)
 5. Egenutvecklade allmänt tillgängliga datorprogram
 6. Populärvetenskapliga artiklar/presentationer

Observera! Inkludera endast artiklar eller motsvarande som är publicerade eller accepterade för publicering.

Bilaga N - Budget och forskningsresurser 

Motivera sökt budget


Motivera kort varje post i den budget som du angivit i ansökningsformuläret.

Projektets totala forskningsresurser


Redovisa de befintliga forskningsresurserna för det sökta projektet. Redovisa även vilka resurser du och eventuella medverkande ansöker om. Ange typ av bidrag, finansiär, innehavare/projektledare, bidragsperiod samt aktuella belopp (i tkr).

Exempel:

Typ av bidragStatusFinansiärInnehavare/ projektledareBidragsperiodTotalbelopp
DriftsbidragBeviljatEUAnna Andersson2011-20122 000 tkr
ProjektbidragBeviljatFASPer Persson2010-20122 400 tkr
RambidragBeviljatVRAnna Andersson2012-20154 200 tkr
ProjektbidragAnsöktVRFernando Fernandez2013-20163 500 tkr
Ange också hur stor andel, i procent, av projektets totala kostnad som söks från Vetenskapsrådet per år.

Bilaga N får omfatta högst två A4-sidor.

Underskrifter (bilaga S)


Bilaga S genereras automatiskt när du registrerar din ansökan.

Skriv ut bilaga S och underteckna den. Den ska också undertecknas av prefekten eller motsvarande för institutionen där forskningen kommer att bedrivas. Underskriften innebär en bekräftelse av att:

 • den beskrivna forskningen, anställningen och utrustningen kan beredas plats inom institutionen under den tid och i den omfattning som anges i projektplanen
 • institutionen godkänner kostnadsberäkningen i ansökan
 • du har redovisat dina bisysslor och kommersiella bindningar och att det där inte framkommit något som strider mot god forskningssed
 • erforderliga tillstånd och godkännanden finns för projektet, exempelvis avseende etikprövning.

Du ska ha diskuterat ovanstående punkter med företrädaren för det förvaltande organet innan denne godkänner och skriver på ansökan. Det förvaltande organet ansvarar för att projektet uppfyller de villkor och förutsättningar som finns i svensk lagstiftning.

Skicka bilaga S med vanlig post till Vetenskapsrådet.

Kom ihåg! Senast tre arbetsdagar efter sista ansökningsdatum ska underskriven bilaga S ha kommit in till Vetenskapsrådet.

Adress och gällande datum finner du i avsnittet "När och hur ska ansökan skickas in?".

Datapubliceringsplan

 

(bilaga b7)


En datapubliceringsplan är obligatorisk för ansökningar om bidrag från Vetenskapsrådet för projekt eller motsvarande där insamling av data utgör en betydande del. Syftet är att säkerställa framtida återanvändning av forskningsdata för andra än de som medverkar i projektet. Detta innebär att forskningsdata bör inom skälig tid publiceras och göras tillgängliga genom relevanta nationella och/eller internationella datasamordningsorganisationer.

För projekt inom klimat och miljö ska du använda ECDS mall för datapubliceringsplanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För övriga forskningsområden ska planen för datapublicering innehålla:

 • Beskrivning av data. Beskriv den data som ska samlas in inom projektet. I beskrivningen ska en översiktlig metadata-deklaration ingå. 
 • Datainsamling. Ange när data ska samlas in och hur de kommer att förvaras (dataformat samt lagringsplats).
 • Datapublicering. Beskriv när och hur din data ska göras tillgänglig för andra användare, till exempel via publicering hos Svensk nationell datatjänst (SND) eller deponering i ämnesspecifik databas. Ange även vilken licens som ska användas vid publiceringen (till exempel CC-BY_SA, Creative Commons Attribution-ShareAlike). Motivera eventuell fördröjd, utebliven eller selektiv publicering av data. För de fall där datapubliceringen är tekniskt komplicerad ska du även ange hur ni tänker lösa detta.
 • Budget för datapublicering. Motivera budgetuppgifterna för datapublicering tillsammans med övriga budgetposter för ansökan. Obs! Kostnader för datalagring som kan anses ligga inom annan organisations ansvar ska inte ingå i ansökan.
 • Kontaktperson. Ange kontaktperson och kontaktuppgifter vid frågor angående dessa data.

Läs mer om vad som gäller angående datapublicering.
 

Bedömning och beslut


Den vetenskapliga bedömningen av ansökningarna görs av aktiva forskare. Forskarna bedömer ansökningarna i konkurrens med övriga ansökningar utifrån Vetenskapsrådets bedömningskriterier.  

Föreslå i ansökningsformuläret (i prioriteringsordning) den beredningsgrupp eller de beredningsgrupper som du vill ska behandla din ansökan. Du kan föreslå upp till tre beredningsgrupper. Den slutliga placeringen av ansökan görs sedan av Vetenskapsrådet.

Beredningsgrupper
Vetenskapsrådets jävshantering  

Beslut


I slutet av oktober eller början av november 2012 publicerar Vetenskapsrådet beslut om bidragsfinansiering på webbplatsen. Underrättelse om beslut och yttranden skickas till samtliga sökande.

Första utbetalning av beviljade bidrag sker i januari 2013, dock kan vissa bidrag utbetalas redan 2012.

När och hur ska ansökan skickas in?


Skicka in ansökan elektroniskt via ansökningssystemet senast kl. 24.00 tisdagen den 24 april 2012. Vetenskapsrådet har öppet till kl. 16.00 sista ansökningsdagen.

Du ansvarar för att ansökan är fullständig.

Bilaga S i pappersform med underskrifter skickas till nedanstående adress. Senast tre arbetsdagar efter sista ansökningsdatum ska bilagan ha inkommit till Vetenskapsrådet.

Vetenskapsrådet
Det digitaliserade samhället
Box 1035
101 38 Stockholm

Vänligen observera!
Eftersom vi tidigare har haft problem med överbelastning av vårt ansökningssystem under de sista dagarna som utlysningen är öppen uppmanar vi dig att sända in din ansökan i god tid.  

Kontakt

Frågor om ansökans innehåll


Nina Glimster, e-post: nina.glimster@vr.se, telefon: 08-546 44 215
Johan Fanger, e-post: johan.fanger@vr.se, telefon: 08-546 44 200
Johan Dixelius, e-post: johan.dixelius@vr.se, telefon: 08-546 44 327
Emma Olsson, e-post: Emma.Olsson@vr.se, telefon: 08-546 44 204
Maria Thuveson, e-post: maria.thuveson@vr.se, telefon: 08-546 44 193

Tekniska frågor


Vid tekniska frågor om ansökningssystemet (VR-Direct), kontakta: vrdirect_RIKT@vr.se

Skriv vilket bidrag din fråga gäller i ämnesraden. Vi kommer att skicka ett meddelande per e-post som en bekräftelse på att vi mottagit din fråga.

Dela |

Senast uppdaterad: 2012-04-03

Information

Ämnesområde(n):
Utbildningsvetenskap, Naturvetenskap och teknikvetenskap, Medicin och hälsa, Humaniora och samhällsvetenskap, Konstnärlig forskning
Sista dag för ansökan:
2012-04-24

Allmänna villkor

Det är viktigt att du informerar dig om vad som gäller för Vetenskapsrådets ansökningar och bidrag. Mer information hittar du under respektive rubrik nedan.

Etiska riktlinjer
Offentlighet
Open access
Kommersiella intressen