Projektbidrag – Utveckling av metoder för ersättning, begränsning och förfining av djurförsök (3R)

Detta är en kort beskrivningen av bidraget. Fullständig information om bidragets villkor finns i utlysningstexten.

Om bidragsformen

Syftet med projektbidrag är att du som forskare ges frihet att själv formulera forskningsidé, metod och utförande, samt att lösa en definierad forskningsuppgift inom en begränsad tid. Inriktningen för detta bidrag syftar till att främja utvecklingen av metoder för ersättning, begränsning och/eller förfining av djurförsök enligt 3R-principen.

Utlysningen av medlen sker efter samråd med Jordbruksverket.

Områden

Medicin och hälsa

Söks av

Projektbidraget söks av dig som enskild forskare. Du är projektledare och vetenskapligt ansvarig för projektet och du ska ha en aktivitetsgrad i projektet om minst 20 procent av en heltidsanställning.

Du ska ha svensk doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen.

Bidragstid            

Längst tre år.

Kostnadsslag

Bidraget kan omfatta alla slags projektrelaterade kostnader, såsom löner (inklusive egen lön, dock högst motsvarande din aktivitetsgrad i projektet), lokaler, driftskostnader samt avskrivningskostnader. Bidraget får inte användas till stipendier. Om en doktorand deltar får projektmedel inte betalas ut som lön för den tid som doktoranden undervisar. 

Övrigt

De kvalitativa och kvantitativa effekterna gällande 3R-relevans ska beskrivas i ansökan. De kvantitativa effekterna kan till exempel vara en uppskattning av minskningen av antalet försöksdjur som skulle behöva användas när den nya metoden är validerad och tillämpas. Kvalitativa effekter kan till exempel vara:

  • Kommer resultaten leda till att för djuren särskilt smärtsamma försök kan ersättas eller lindras?
  • Kan resultaten användas mer generellt eller är det specifikt för ett begränsat forskningsområde?
  • Kan resultaten implementeras nationellt och internationellt?
  • Kan de erhållna resultaten påverka regelverk eller användas i den djurförsöksetiska bedömningen?
  • Valideras metoderna inom projektet och i så fall på vilket sätt?

Observera att 3R-relevans är ett absolut krav för utlysningen, varför en väl utvecklad beskrivning av betydelsen för 3R är av högsta vikt.

Kontaktperson

Karin Tegerstedt
 

Dela |

Senast uppdaterad: 2016-02-03

Söka detta bidrag

2016 års utlysning av Projektbidrag – Utveckling av metoder för ersättning, begränsning och förfining av djurförsök (3R) öppnar onsdagen den 10 februari (kl 14.00).

Här hittar du:

aktuella utlysningar
stängda utlysningar, vars ansökningsdatum har passerat

Bidragsbeslut