Ny hantering av nationell och internationell infrastruktur av nationellt intresse

En ny modell för prioritering, finansiering och organisation av nationell och internationell forskningsinfrastruktur ersätter tidigare hantering med start 2015. Den nya modellen har tagits fram under 2014 och kommer att implementeras stegvis fram till 2018. 

Ett första steg i den nya modellen var den behovsinventering av framtida infrastruktur som ägde rum i september 2015 och som inkluderade behov av både nationell och internationell infrastruktur.

Hantering av internationell infrastruktur är ännu inte helt införlivad i modellen och ett arbete kring det pågår. Mer information om hur den nya modellen ska inkludera även internationell forskningsinfrastruktur kommer att komma under 2016.

De större förändringarna

Cyklisk process

Prioritering av infrastrukturer ska ske genom en återkommande cyklisk process som börjar med att ta fram infrastrukturvägvisaren ”Vetenskapsrådets guide till infrastrukturen”. Sedan följer utlysningar och beslut om finansiering av ny eller befintlig infrastruktur.

Användningen av Vetenskapsrådets guide till infrastrukturen

Vetenskapsrådets guide till infrastrukturen blir ett viktigt verktyg för prioritering av infrastruktur och den bilaga som tas fram kommer dessutom att vara styrande för efterföljande utlysningar. Framtagandet av bilagan till guiden sker med en öppen behovsinventering baserat på inspel från olika intressenter.

Endast de infrastrukturer som prioriteras i guidebilagan kan sedan komma i fråga för att söka bidrag i påföljande utlysningar.

Gemensam ansökan från lärosäten

Ansökan om bidrag till infrastruktur av nationellt intresse ska som regel göras av flera universitet (eller annan organisation) gemensamt. En riktlinje är att ett konsortium ska bestå av minst tre lärosäten/organisationer. Vid ansökningstillfället ska bland annat en åttaårig finansieringsplan finnas på plats. Bidrag kan dock beviljas för en kortare period än åtta år. Som riktlinje gäller att en jämn fördelning av totalkostnaderna mellan värdorganisation/konsortium och Vetenskapsrådet eftersträvas.

Modell av prioriteringsprocessen

Akronymer: RFI (rådet för forskningens infrastrukturer), VR (Vetenskapsrådet), bg (beredningsgrupp/er)


Tidsplan för implementering av ny hantering

2014

  • Vetenskapsrådets styrelse beslutar om ny hantering för stöd till infrastruktur

2015  

  • Utlysning ”Infrastruktur av nationellt intresse” med skärpta villkor för ansökan och bidrag.
  • Behovsinventering inför framtagande av en bilaga till Vetenskapsrådets guide till infrastrukturen startar.

2016                   

  • Bilaga till Vetenskapsrådets guide till infrastrukturen, baserad på behovsinventering och samråd med lärosäten och ämnesråd, publiceras.

2017                   

  • Utlysning ”Infrastruktur av nationellt intresse”.
  • Behovsinventering.

2018                   

  • Vetenskapsrådet guide till infrastrukturen 2018 publiceras.


Dela |

Senast uppdaterad: 2017-04-27

Läs mer

Bedömning och beslut efter behovsinventeringen

Vetenskapsrådets guide till infrastrukturen

Referensgrupp

En nationell referensgrupp har varit knuten till arbetet med att ta fram en ny hantering av infrastruktur och senare implementeringen av den nya modellen. Referensgruppen består främst av representanter för de största svenska lärosätena;

Alf-Erik Almstedt, Chalmers
Karin Dahlman-Wright, KI
Per Dannetun, Linköpings universitet
Staffan Edén, Göteborgs universitet
Lena Gustafsson, SUHF
Arne Johansson, KTH
Anders Karlhede, Stockholms universitet
Joseph Nordgren, Uppsala universitet
Marianne Sommarin, Umeå universitet
Stacey Ristinmaa Sörensen, Lunds universitet
Göran Ståhl, SLU