Så prioriteras infrastruktur

Cyklisk process

Infrastrukturer prioriteras på Vetenskapsrådet genom en återkommande cyklisk process på två år. Processen inleds med en behovsinventering. Sedan följer utlysningar och beslut om finansiering av ny och befintlig infrastruktur. Och så startar processen om från början igen med en ny behovsinventering.

Vetenskapsrådets guide till infrastrukturen

Vart fjärde år uppdateras infrastrukturvägvisaren Vetenskapsrådets guide till infrastrukturen. Denna guide är ett viktigt verktyg när infrastruktur ska prioriteras. En bilaga till guiden tas fram vartannat år. Bilagan styr efterföljande utlysningar och är baserad på en öppen behovsinventering där olika intressenter har möjlighet att komma med inspel.

För mer information om behovsinventeringen 2017.

Endast de infrastrukturer som är prioriterade i bilagan till guiden kan sedan komma i fråga för att söka bidrag i påföljande utlysningar.

Nationell infrastruktur

Ansökan om bidrag till nationell infrastruktur ska som regel göras gemensamt av flera universitet (eller andra organisationer). Bidrag kan sökas för upp till max åtta år. Då ansökan görs ska bland annat en finansieringsplan inkluderas. En jämn fördelning av totalkostnaderna mellan värdorganisation/konsortium och Vetenskapsrådet eftersträvas.

Internationell infrastruktur

Förslag på behov av medlemskap i, eller deltagande i uppbyggnad av, nya internationella infrastrukturer ska som ett första steg lämnas till behovsinventeringen.

Modell av prioriteringsprocessen

Akronymer: RFI (rådet för forskningens infrastrukturer), bg (beredningsgrupp/er)

Tidsplan för prioriteringsprocessen

2017

  • Våren: Utlysning för ansökningar om infrastruktur av nationellt intresse.
  • Hösten: Behovsinventering.

2018

  • Hösten: Vetenskapsrådets guide till infrastrukturen 2018 publiceras.
  • Hösten: Bilaga till Vetenskapsrådets guide till infrastrukturen, baserad på behovsinventering, publiceras.

2019

  • Våren: Utlysning för ansökningar om infrastruktur av nationellt intresse.
  • Hösten: Behovsinventering

2020

  • Hösten: Bilaga till Vetenskapsrådets guide till infrastrukturen 2018, baserad på behovsinventering, publiceras.
Dela |

Senast uppdaterad: 2017-05-03