Behovsinventering 2017

Behovsinventeringen av infrastruktur öppnar den 14 september och stänger den 12 oktober 2017. Förslagen bildar underlag för den riktade utlysning för stöd till forskningsinfrastruktur som ska göras 2019.

Prioritering av infrastrukturer görs på Vetenskapsrådet genom en återkommande cyklisk process på två år. Processens första steg utgörs av en behovsinventering med syftet att peka ut områden där behoven av ny forskningsinfrastruktur är tydliga. Utfallet av behovsinventeringen används därefter som underlag för Vetenskapsrådets riktade utlysning av stöd till infrastruktur. Observera att Vetenskapsrådet inte har någon öppen utlysning för infrastruktur.

Den första behovsinventeringen genomfördes av Vetenskapsrådet år 2015. Resultatet från den presenterades hösten 2016 och låg sedan till grund för 2017 års utlysning av stöd till forskningsinfrastruktur. Hösten 2017 genomför Vetenskapsrådet en andra behovsinventering. Mellan den 14 september och 12 oktober är det möjligt att lämna förslag på behov av infrastrukturer. Förslagen bildar sedan underlag för den riktade utlysning för stöd till forskningsinfrastruktur som ska göras 2019.

Här lämnas förslag på behov av infrastrukturer (mellan 14/9-12/10)

Vad vill vi ha förslag om och vem kan föreslå?

Syftet med inventeringen är att fånga upp nya infrastrukturbehov som är av nationellt intresse. De förslag som skickas till Vetenskapsrådet ska antingen täcka in behov av helt ny infrastruktur eller behov av att sammanföra och på ett väsentligt sätt utveckla existerande resurser till en infrastruktur av nationell betydelse.

Förslag som handlar om större uppgraderingar inom befintliga infrastrukturer ska också lämnas in till behovsinventeringen. Med en större uppgradering menas en uppgradering av en befintlig forskningsinfrastruktur i drift. Målet för den är att skapa en omfattande förändring av den vetenskapliga produktionen eller en betydande förändring av tekniskt angreppssätt. Rutinunderhåll eller gradvisa förbättringar omfattas däremot inte.

Även behov av ny internationell forskningsinfrastruktur ska lämnas in till behovsinventeringen. Det gäller såväl svenskt deltagande i uppbyggnad av ny internationell infrastruktur som svenskt deltagande i befintliga organisationer.

Förslag kan lämnas av lärosätenas ledningar, myndigheter med forskningsansvar, forskningsfinansiärer och forskargrupperingar.

Hur hanteras de inkomna förslagen?

Förslagen grupperas i ett första steg i tematiska områden. De enskilda förslagen kommer därmed att ses i ett sammanhang snarare än som separata förslag. Detta utesluter inte att ett prioriterat område kan baseras på ett enda förslag. Vetenskapsrådet ser gärna att ett område redan från början är så väl koordinerat att det täcks av ett enda, väl underbyggt förslag.

Mellan oktober 2017 och mars 2018 granskas förslagen av rådgivande grupper som är knutna till Rådet för forskningens infrastrukturer (RFI). I sina bedömningar väger grupperna in synpunkter från Vetenskapsrådets ämnesråd och universitetens referensgrupp för forskningsinfrastruktur (URFI). Bedömningarna görs utifrån ett antal kriterier som handlar om till exempel vetenskaplig relevans, nationellt intresse och strategiska överväganden.

Vad händer med de förslag som inkom i 2015-års behovsinventering?

Utfallet av 2015-års behovsinventering presenterades i en bilaga till Vetenskapsrådets guide till infrastrukturen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Förslagsställare till behov som rankades högst, kategori A1, hade möjlighet att söka i 2017 år utlysning. Beslut om finansiering publiceras den 20 september 2017. Sökande från kategori A1 som inte beviljas medel måste, för att få möjlighet att söka igen år 2019, lämna ett nytt förslag om behov. Detsamma gäller dem som i 2015-års behovsinventering kategoriserades som A2. För att fortsätta vara en del av processen krävs att ett nytt förslag inlämnas.

Beslut om bilaga till infrastrukturguiden

Under våren/sommaren 2018 fattar RFI beslut om vilka tematiska områden som kommer att ingå i den bilaga till vägvisaren Vetenskapsrådets guide till infrastrukturen 2018 som publiceras hösten 2018. Inriktning för nästa utlysning, som äger rum i början av 2019, och därmed vilka infrastrukturer eller områden som kan söka, fastställs av RFI under hösten 2018.

Förutom infrastrukturer som har pågående driftsbidrag från Vetenskapsrådet, är det endast de tematiska områden som har hög prioritet i guidebilagan som kan komma i fråga för att söka bidrag i nästa utlysning, våren 2019.

Kontakt

Svetoslava Baumann

Dela |

Senast uppdaterad: 2017-09-14