Notis, 2012-11-15

Bidragsbeslut för forskningsinfrastruktur

Beslut om ansökningar inom forskningsinfrastruktur har fattats av rådet för forskningens infrastrukturer. För den kommande femårsperioden beviljar Vetenskapsrådet drygt 211 miljoner kronor till forskningsinfrastruktur inom en stor bredd av områden.

Av 127 ansökningar om bidrag inom utlysningarna för driftsbidrag, dyrbar utrustning, planeringsbidrag och stora databaser har 43 beviljats bidrag, vilket ger en beviljandegrad på 33,9 procent.

- Rådet för forskningens infrastrukturer har tagit beslut om finansiering av mycket intressanta och väl underbyggda ansökningar. Vissa har bordlagts för vidare bearbetning innan slutgiltigt beslut fattas, dessa kommer att få besked om beslut i slutet av året, säger Juni Palmgren, huvudsekreterare för forskningens infrastrukturer.

Vid hanteringen av ansökningar i rådet för forskningens infrastrukturer och dess beredningsgrupper, framkom behovet av större fokus på inomvetenskaplig prioritering inom ett antal forskningsområden där existerande infrastruktur (ofta internationell) är på gång att byggas ut. Vetenskapsrådet arbetar för större tydlighet i processerna för ansökningar, för finansiering och för organisation av forskningsinfrastruktur av nationellt intresse.

- Som en del i det arbetet planerar Vetenskapsrådet att tillsätta en utredning med uppdrag att se över villkor för och finansiering av infrastrukturer av nationellt intresse. Vi utgår från att vi under 2013 kommer att kunna presentera ett förslag som sedan ska diskuteras i olika instanser innan eventuella förändringar införs. Mer information om detta kommer efter hand, säger Juni Palmgren.

Beslut och statistik

Mer information samt lista över årets beviljade medel

Dela |

Senast uppdaterad: 2012-11-15