Notis, 2012-03-19

Granskning av sakkunniga bättre än mäta publiceringar

I stället för publiceringsstatistik och externa medel är sakkunniggranskning den metod för att bedöma kvaliteten i dagens forskning som bör ligga till grund för en prestationsbaserad tilldelning av de direkta anslagen till lärosätena. Det skriver Vetenskapsrådet i sitt remissvar på rapporten Prestationsbaserad resurstilldelning för universitet och högskolor (U2011/7356/UH).
Utredaren föreslår att en del av de direkta anslagen till lärosätena, till att börja med 10 procent, ska baseras på prestation. Till detta ställer sig Vetenskapsrådet positiv i sitt remissvar. Däremot är myndigheten starkt kritisk till förslaget att prestationsmåttet skulle bygga på publiceringsstatistik (bibliometri) och externa medel. Detta för att publiceringstraditionerna är så olika inom olika områden, men också för att publiceringsstatistik är tillbakablickande och alltför mekanisk och för att detta mått tenderar att missgynna mer nydanande och riskfylld forskning.

I stället lyfter Vetenskapsrådet fram sakkunniggranskning (peer review) med internationella granskare som ett bättre sätt att bedöma kvaliteten i dagens forskning och den framtida forskningspotentialen. Ett prestationsmått baserat på sakkunniggranskning skulle också skapa större incitament för fortsatt högkvalitativ forskning. Det är rimligt att publiceringsstatistik är ett underlag i denna granskning, men i så fall bör framför allt citeringar användas eftersom det är ett mer rättvisande mått på vetenskapligt genomslag än var artiklar har publicerats.

Vetenskapsrådet tillstyrker förslaget om en pilotstudie där paneler bedömer forskningens samverkan och påverkan på samhället. Om pilotprojektet faller väl ut bör sådana bedömningar ligga till grund för en del av fördelningen i ett prestationsbaserat resurstilldelningssystem. När det gäller att använda uppdragsutbildning och uppdragsforskning som indikatorer för att mäta samverkan ser Vetenskapsrådet en risk i att allt större del av forskningen på lärosätena skulle styras av kortsiktiga kommersiella intressen, vilket inte skulle stärka Sverige som forskningsnation.

Läs remissvaret Prestationsbaserad resurstilldelning för universitet och högskolor (U2011/7356/UH)PDF
 

 

Dela |

Senast uppdaterad: 2012-04-10