Notis, 2012-11-13

Östersjöprogrammet BONUS

Östersjöprogrammet BONUS öppnade den 12 november 2012 sin första utlysning av medel till forskning om Östersjöns miljö och samhällsutveckling. Utlysningen innehåller två delar; en tematisk del och en innovationsdel.

Sista ansökningsdag är 14 februari 2013 för den tematiska delen och 12 mars 2013 för innovationsdelen och projekten beräknas kunna starta under början av 2014.

Svenska finansiärer är Formas, Naturvårdsverket, Vetenskapsrådet, Havs- och vattenmyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, VINNOVA och MISTRA. EU bidrar med upp till 50% av finansieringen.

För mer information om utlysningstexter och riktlinjer för ansökan, se BONUS webbportallänk till annan webbplats.

Vetenskapsrådet är medfinansiär av den tematiska delen, se www.bonusportal.org/call2012länk till annan webbplats.


Kontaktperson på Vetenskapsrådet:

Winnie Birberg

Dela |

Senast uppdaterad: 2012-11-16