Press, 2012-06-14

Starkt stöd för forskningsmiljöer

Forskningsmiljöerna inom Linnéstödet från 2006 får nu starkt stöd av internationella utvärderare. Vetenskaplig nivå i världsklass, ökad effektivitet och stärkt jämställdhet är några av de positiva omdömena.
2006 beviljade Vetenskapsrådet och Forskningsrådet Formas större tioåriga stöd till 20 så kallade Linnémiljöer och åtta forskarskolor. Efter halva bidragsperioden har dessa nu utvärderats.

Utvärderingen har genomförts av internationella expertpaneler med representation från alla vetenskapliga områden. Panelerna har studerat miljöernas vetenskapliga resultat, vilket mervärde miljöstödet har gett, samt utvärderat jämställdhetsaspekter, akademiskt ledarskap, internationellt och nationellt samarbete och framtidspotential.
 

Högt betyg


Utvärderarna ger ett högt betyg till forskningen.

- Panelerna var överlag imponerade över den mycket höga vetenskapliga kvaliteten på forskningen inom Linnémiljöerna, säger Vetenskapsrådets generaldirektör Mille Millnert. Man tycker framför allt att långsiktigheten i stödet gett möjligheter till nytänkande och gjort att forskarna vågat ta risker de annars inte hade kunnat ta.

Linnéstöden har också ökat effektiviteten i forskningen och genom forskarskolorna skapat ökade möjligheter att rekrytera, stödja och utveckla unga forskare. Många av miljöerna har också varit framgångsrika ur en jämställdhetsaspekt.

- Vi är mycket nöjda med halvtidsutvärderingen, säger Formas generaldirektör Rolf Annerberg; men miljöerna måste bli bättre på att rekrytera både nationellt och internationellt till positioner på alla nivåer och att stimulera till ökad rörlighet bland forskarna.
 
I en del miljöer fann panelerna även vissa svagheter som rör t.ex. brister vad gäller kommunikation om sin forskning och sin miljö, brister i ledarskap och brist på strategisk vision. Utvärderingen kommer att påverka Linnémiljöernas fortsatta finansiering. Inom den totala ramen omfördelas nu medel till de miljöer som uppfyllt utvärderingskriterierna och som experterna ansåg ha specifika utvecklingsmöjligheter genom ökat stöd under den återstående bidragsperioden.

För mer information, kontakta:


Lars Anell, styrelseordförande Vetenskapsrådet, tel 0705-11 46 06

Margareta Eliasson, analytiker Vetenskapsrådet, tel 08-546 44 179, e-post margareta.eliasson@vr.se

Andreas Augustsson, analytiker Vetenskapsrådet, tel 08-546 44 174, e-post andreas.augustsson@vr.se

Bengt H Ohlsson, chef för samordningsenheten på Formas, tel 070-763 09 14, e-post BengtH.Ohlsson@formas.se

Dela |

Senast uppdaterad: 2012-06-25