Press, 2013-04-08

Vi satsar halv miljard på matematik

Inom vissa områden inom matematikforskningen har Sverige fortfarande en mycket stark ställning, medan det inom andra finns tydliga brister. Där behövs kraftfulla åtgärder för att inte Sverige ska halka efter. Därför satsar vi nu cirka 100 miljoner kronor per år i 5-6 år på svensk matematisk forskning, skriver representanter för Vetenskapsrådet, Stiftelsen för Strategisk Forskning, Kungl. Vetenskapsakademien och Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. 

Svensk matematik stärks genom en unik samverkan. I en gemensam satsning prioriterar Kungl Vetenskapsakademien, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Stiftelsen för Strategisk Forskning och Vetenskapsrådet matematikforskning.År 2010 genomförde Vetenskapsrådet och Stiftelsen för Strategisk Forskning en utvärdering av svensk matematikforskning. Utvärderingen gjordes av en grupp internationellt ledande forskare och slutsatsen var att forskningen var ”stark men hotad”. Det är mot bakgrund av denna slutsats, samt utifrån övertygelsen om matematikens centrala betydelse, som vi nu gör en gemensam insats för svensk matematikforskning.

Svensk forskning har en mycket stark tradition inom matematisk analys med internationella ledargestalter som Beurling, Hörmander och Carleson. Med den breddning matematiken genomgått under de senaste årtiondena, där områden som beräkningsmatematik, diskret matematik och liknande vuxit sig allt starkare, finns en stor utmaning att behålla en ledande roll. Inom vissa områden har Sverige fortfarande en mycket stark ställning, medan det inom andra finns tydliga brister. Där behövs kraftfulla åtgärder för att inte Sverige ska halka efter.

Matematiken är ett kunskapsområde som främst utvecklas genom forskning som utförs vid universitet världen över. Det är också vid universiteten som nya kunskaper sprids till studenter för att så småningom utnyttjas inom olika områden i samhället. Även om vi inte alltid är medvetna om det, så genomsyrar faktiskt matematiken vår vardag i form av olika tillämpningar. En sökning på Google är till exempel baserad på avancerade matematiska algoritmer, liksom en lägesbestämning med GPS eller en inbetalning till banken via en kodad uppkoppling. Om inte svenska forskare och svenska studenter deltar i utvecklingen, eller i varje fall har tillräckligt goda matematikkunskaper för att kunna förstå utvecklingen, slår det förr eller senare tillbaka på det svenska samhället, bland annat i form av försämrad konkurrenskraft.

För att uppnå mesta möjliga effekt har en modell utarbetats där stödet från respektive finansiär satsas inom olika och kompletterande områden. Sammantaget ger detta, både vad gäller omfattning och bredd, ett stöd som vi är övertygade om ska bidra till att svensk matematisk forskning återtar en internationellt ledande ställning.

Vi hoppas också att denna satsning på spetsforskning ska ge återverkningar på både bredden och på djupet när det gäller matematikens ställning i samhället i stort, i skolan och vid olika universitetsutbildningar.

Våra insatser fördelar sig på följande sätt:

  • För att stärka internationalisering av grundforskning inom matematik avsätter Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse i samarbete med Kungliga
    Vetenskapsakademien 200 miljoner kronor för yngre forskare och gästforskare.

  • Stiftelsen för Strategisk Forskning lyser ut 120 miljoner kronor för femåriga synergibidragsprojekt inom tillämpad matematik. Medlen riktas mot probleminriktad matematikforskning i direkt kontakt med något tillämpningsområde.

  • Vetenskapsrådet tillför extra medel, till den fria matematiska grundforskningen samt gör en kraftfull satsning på statistik, som idag upplever en mycket stark utveckling i och med den explosion av data som det digitaliserade samhället skapar. Totalt uppgår denna satsning till 140 miljoner kronor.

  • Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och Vetenskapsrådet ökar stödet till det internationellt mycket välrenommerade Institutet Mittag Leffler i Stockholm

Den totala satsningen uppgår till cirka 100 miljoner kronor per år i 5-6 år. Vi är övertygade om att denna investering i matematikforskning är en investering för ett framtida Sverige.

SVEN STAFSTRÖM huvudsekreterare naturvetenskap och teknik, Vetenskapsrådet

TORBJÖRN FAGERSTRÖM tf verkställande direktör, Stiftelsen för Strategisk Forskning

STAFFAN NORMARK ständig sekreterare, Kungl. Vetenskapsakademien

PETER WALLENBERG JR vice ordförande, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse

GÖRAN SANDBERG Verkställande ledamot, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse


Dela |

Senast uppdaterad: 2013-05-02

Mer information

I det svenska forskningsfinansierings-systemet finns ett relativt stort antal aktörer. Alla agerar med utgångspunkt från sina egna uppdrag och instruktioner, vilka till stora delar skiljer sig åt men det finns också risker för överlappande satsningar. 

Idag offentligör Vetenskapsrådet, Stiftelsen för Strategisk Forskninglänk till annan webbplats och Knut och Alice Wallenbergs stiftelselänk till annan webbplats tre separata men gemensamt koordinerande satsningar på svensk matematikforskning.

Läs mer i Sven Stafströmsblogg här på vr.se.

Den här artiklen publicerades i SvD den 8 april 2013länk till annan webbplats