Remissvar 2011

På denna sida publiceras remissvar från Vetenskapsrådet under 2011.
2011-11-29
Remissyttrande: Ett förändrat nomineringsförfarande för vissa ledamöter i styrelserna för universitet och högskolor (U2011/5414/UH)PDF

2011-11-29
Remissyttrande: Remiss av promemorian Förordnande av ledamöter och ersättare i de regionala etikprövningsnämnderna (U2011/5742/F)PDF

2011-08-29
Remissyttrande: Ordförandeskapets förslag till avtal om en enhetlig patentdomstolPDF

2011-08-22
Remissyttrande: Departementspromemoria Genomförande av EU:s direktiv om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål (Ds 2011:12)PDF

2011-06-22
Remissyttrande: Betänkande från Försvarsstrukturutredningen (SOU 2011:36)PDF

2011-05-19
Remissyttrande: Kommissionens förslag till förordning för det enhetliga patentskyddet och till förordning för det enhetliga patentskyddets översättningsarrangemang (Ju2011/255/L3)PDF

2011-05-17
Remissyttrande: Förtur för "gröna" patentansökningar?PDF

2011-05-17
Remissyttrande: Departementspromemorian Ökad konkurrens på det uppdragsarkeologiska området — vissa ändringar i kulturminneslagen (Ds 2011:6)PDF

2011-05-10
Remissyttrande: Slutbetänkande från utredningen om utsatta barn i skolan  — Se, tolka och agera — allas rätt till en likvärdig utbildning (SOU 2010:95)PDF

2011-05-05
Remissyttrande: Promemoria Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen för 2012 (Fi2011/1936)PDF

2011-04-26
Remissyttrande av betänkandet Svart på vitt — om jämställdhet i akademin (SOU 2011:1)PDF

2011-03-29
Remissyttrande: Betänkandet En ny biobankslag (SOU 2010:81)PDF

2011-03-22
Remissyttrande: Slutbetänkande från Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige - Ny struktur för skydd av mänskliga rättigheter (SOU 2010:70)PDF

2011-03-08
Remissyttrande: Guldgruvan i hälso- och sjukvården — Förslag till gemensam satsning 2011-2015. Översyn av de Nationella kvalitetsregistrens fortsatta utveckling (S2010/7804/HS)PDF

Dela |

Senast uppdaterad: 2012-01-16