Linnémiljö:

CERIC – a Linné Center for Research on Inflammation and Cardiovascular Disease

Målet för CERIC är att utnyttja och utvidga en infrastruktur för forskning i gränslandet mellan inflammation och Kardiovaskulära sjukdomar, KVS, och därigenom attrahera både svenska och internationella forskare som kan genomföra molekylär forskning och terapiutveckling i en unik klinisk forskningsmiljö.

Kardiovaskulära sjukdomar som hjärtinfarkt och stroke, KVS, utgör tillsammans den största orsaken till död i Sverige och många andra länder. Kroniska inflammationssjukdomar, bland dem reumatiska tillstånd och psoriasis, är inte bara allvarliga tillstånd i sig själva utan medför en kraftigt ökad risk att drabbas av kardiovaskulär sjukdom.

Ökad kunskap om de mekanismer som är gemensamma för kroniska inflammationssjukdomar och kardiovaskulär sjukdom skulle både möjliggöra bättre behandlig av kroniska inflammationssjukdomar och bättre prevention av den kardiovaskulära sjukdom som är orsakad av inflammation.

Studie av inflammation och kärlsjukdom


Forskarna ska undersöka vilka gener, omgivningsfaktorer och immunreaktioner som bestämmer å ena sidan utvecklingen av olika inflammationssjukdomar, å andra sidan utvecklingen av KVS. Man ska studera både den situation där KVS uppkommer som en komplikation till kronisk inflammation och som fristående sjukdom.

Möjligheten att studera inflammationen (vid bl.a. reumatoid artrit) före debut av följdsjukdomen KVS ger unika förutsättningar för molekylära och kliniska studier av utvecklingen av den kardiovaskulära processen innan individen drabbats av hjärtinfarkt eller stroke.

De humana studierna kommer att utföras i nära anslutning till djurexperimentella studier där djurmodeller för inflammation och KVS kopplas samman. Med hjälp av dessa modeller kan inflammation och kärlsjukdom studeras i stor detalj och nya målmolekyler för terapi av båda sjukdomsgrupperna identifieras.
 

Terapier som prevention


Många nya terapier som riktas mot specifika celler och molekyler i immunsystemet utvecklas och används nu vid reumatoid artrit, psoriasis och andra inflammationssjukdomar. Dessa terapier utvecklas och används också i djurexperimentella modeller.

Genom att studera hur dessa terapier påverkar utvecklingen av KVS kan forskarna nå helt ny kunskap om mekanismer som driver KVS, och samtidigt bestämma vilka terapier som kan användas som "prevention" mot KVS hos patienter med reumatoid artrit och andra kroniska inflammationssjukdomar.
 

Internationell forskningsmiljö


För att kunna genomföra forskningen kombineras existerande starka forskargrupper inom inflammation och KVS med nya grupper specialiserade på molekylära studier. De nya grupperna bildas dels av yngre forskare som rekryteras från hela världen, dels av gästforskare som inbjuds att utnyttja den unika forskningsmiljön och samtidigt dela med sig av sina idéer och tekniker.
Dela |

Senast uppdaterad: 2014-04-30

Forskningsmiljö
CERIC – a Linné Center for Research on Inflammation and Cardiovascular Disease

Sökande universitet
Karolinska institutet

Mer information:
CERIClänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster