Europeiska unionens ramprogram

Europeiska unionen, EU, organiserar ett omfattande europeiskt forsknings- och utvecklingssamarbete i form av ramprogram. Den 1 januari 2014 ersatte Horisont 2020 det tidigare sjunde ramprogrammet.

Horisont 2020

Horisont 2020 löper under perioden 2014-2020 och är EU:s ramprogram för forskning och innovation. Programmet är världens största satsning på forskning och innovation och har en totalt budget på runt 80 miljarder euro.

Målet med Horisont 2020 är att förvandla vetenskapliga genombrott till innovativa produkter och tjänster som kan leda till nya affärsmöjligheter, jobb och som kan förbättra människors liv. Horisont 2020 inkluderar en förstärkt satsning på excellent forskning, extra satsningar på små och medelstora företag, tvärvetenskapliga samarbeten, satsningar på industriella teknologier och samhällsutmaningar samt förenklade regler för deltagande.

Horisont 2020 fokuserar på tre delar (prioriteringar):

 • Samhällsutmaningarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterSocietal challenges (29,7 miljarder euro)
  Ska fokusera på de stora samhälleliga utmaningar som EU och resten av världen står inför. Sju utmaningar pekas ut: 
  – Hälsa, demografiska förändringar och välbefinnande
  – Europeiska bioekonomiska utmaningar: Livsmedelstrygghet, hållbart jord- och skogsbruk, havs-, sjöfarts- och insjöforskning
  – Säker, ren och effektiv energi
  – Smarta, gröna och integrerade transporter
  – Klimatåtgärder resurseffektivitet och råvaror
  – Europa i en föränderlig värld, inkluderande, innovativa och reflekterande samhällen
  – Trygga samhällen – säkerställa frihet och trygghet för Europa och dess medborgare. 

 • Vetenskaplig spetskompetenslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterExcellent Science (24,4 miljarder euro)
  Ska stärka EU:s globala ställning inom forskning och innovation. Här ingår  satsningar på Europeiska forskningsrådet (ERC), mobilitetsprogrammet Marie Sklodowska-Curie, nya och lovande forskningsområden, Future and Emerging Technologies (FET) och forskningsinfrastruktur.

 • Industriellt ledarskaplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterIndustrial leadership (17 miljarder euro)
  Ska göra Europa mer attraktivt för investeringar i forskning och innovation och skapa jobb och tillväxt genom stöd till innovationer i små – och medelstora företag, ökad tillgång till riskkapital samt satsningar inom nyckelteknologier (informations- och kommunikationsteknologi, nanoteknik, avancerade material, bioteknik, rymd samt avancerad tillverkning och bearbetning. 

Därtill kommer finansiering av EIT (Europeiska institutet för industri och teknik), JRC (EU:s gemensamma forskningscentra) och programmet för "Spridning av spetskompetens och breddat deltagande", samt "Vetenskap med och för samhället". Det separata ramprogrammet Euratom, som löper över fem år (2014-2018) och inkluderar fusion och fission, räknas ofta in i ramprogrammet för forskning och innovation.  

Besök Vinnovas webbplats för mer information om Horisont 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Horisont 2020 - en översikt

Hur kan jag söka pengar?

Horisont 2020 är öppet för många olika typer av sökande; enskilda forskare, universitet, företag, forskningsinstitut, kommuner och landsting, myndigheter , nationella forskningsfinansiärer, med flera.

Alla utlysningar publiceras på EU-kommissionens Participant Portal.länk till annan webbplats

Varje område inom Horisont 2020 har en primär nationell kontaktpersonlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - National Contact Point (NCP) som kan ge dig information och råd om hur du kan delta i Horisont 2020.

Horisont 2020 - hur du ansöker

Dela |

Senast uppdaterad: 2018-02-02