Nordiskt samarbete

Vetenskapsrådet är involverat i både nordiska organisationer och program. Här kan du läsa om Vetenskapsrådets nordiska samarbeten.

Samarbete med NordForsk

NordForsk fungerar som ett samarbetsorgan mellan nationella forskningsfinansierande organ i alla stadier av forskningen, från grundforskning till mer tillämpade inriktningar.

Nordforsk

Samarbete med nordiska samarbetsnämnder

Vetenskapsrådet medverkar inom alla ämnesområden i de nordiska samarbetsnämnder som forskningsråden i de nordiska länderna har etablerat. Ordförandeskapet cirkulerar i tre- och fyraårsperioder (NOS-HS) mellan de nordiska medlemsländerna.

NOS-HS

Nordiska samarbetsnämnden för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning, NOS-HS, är ett samarbetsorgan för de nordiska forskningsråd som finansierar humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. NOS-HS har till syfte att främja informationsutbyte och forskningsstrategiskt samarbete mellan de nordiska länderna. Nämnden stödjer även samarbete mellan nordiska forskare genom att fördela medel för nordiska workshops och forskningsprojekt.

Genom en särskild kommitté, Nordiska publiceringskommittén för humanistiska och samhällsvetenskapliga tidskrifter (NOP-HS) stöder nämnden utgivningen av nordiska publikationer av vetenskapligt värde inom området.

NOS-HS webbplatslänk till annan webbplats
NOP-HS webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktpersoner på Vetenskapsrådet:

Maria Wallenberg Bondesson och Emmie Chau, email: nos-hs@vr.se

NOS-M

Nordiska samarbetsnämnden för medicin, NOS-M, är ett samarbetsorgan för de nordiska forskningsråd som finansierar medicinsk forskning. NOS-M har till syfte att samordna och främja medicinsk forskning i Norden, att följa dess utveckling och underlätta informationsutbyte mellan länderna.

Nämnden ska också främja och ta initiativ till nordiska samarbetsprojekt inom den medicinska forskningen, vilket bland annat sker genom regelbunden utlysning av stöd till workshops eller forskarseminarier med olika inriktning där doktorander får tillfälle att diskutera sin forskning med seniora forskare inom det aktuella området.

NOS-M webbplatslänk till annan webbplats

Kontaktperson Vetenskapsrådet

Johan Nilsson


NOS-N

Nämnden har till syfte att främja naturvetenskaperna i de nordiska länderna genom samarbete och koordinering. Nämndens huvudsakliga uppgift är att diskutera och ge rekommendationer i forskningsstrategiska frågor av gemensamt nordiskt intresse. Vidare håller råden varandra informerade om utvecklingen inom sina respektive länder.

Från 2011 är NordForsk medlem i nämnden vilket motiveras av NordForsks roll som nordisk forskningsfinansiär. NOS-N håller även kontinuerlig kontakt med Nordiska ministerrådet och de baltiska forskningsråden.

Kontaktpersoner på Vetenskapsrådet:

Sofie Björling
Lars Kloo


Dela |

Senast uppdaterad: 2017-01-11