Nationellt samarbete för att maximera Sveriges nytta av ESS och MAX IV

drivs tillsammans med

Vinnova

European Spallation Source, ESS, och MAX IV i Lund är två av världens mest avancerade forskningsanläggningar. ESS/MAX IV-kansliet drivs gemensamt av Vetenskapsrådet och Vinnova och ska maximera Sveriges nytta av anläggningarna.

Vetenskapsrådet finansierar förstudier för framtida instrument vid ESS

Ett av de områden som Vetenskapsrådet har identifierat som viktigt för Sverige när det gäller ESS är möjligheter för svenska forskare att vara delaktiga i ett konkurrenskraftigt förslag för nya instrument.

Under de gångna åren har främst två initiativ utmärkt sig. Det ena är SAGA som är ett GISANS-instrument (grazing-incidens small-angle neutron scattering) för strukturella studier av ytor, tunna filmer och gränsskikt. Sådana experiment är av intresse för både industri och akademi i karaktärisering av alla sort komplexa system såsom livsmedel och biologiska material. Det andra är HIBEAM (high-intensity baryon extraction and measurement), ett instrument för subatomär fysik för studier av neutronens fundamentala egenskaper vilket skall användas för leta efter ny fysik bortom den så kallade standardmodellen.

Rådet för forskningens infrastrukturer (RFI) beslöt efter resultatet av behovsinventeringen 2020 att hantera instrumenteringen vid ESS i särskild ordning, dvs. utanför RFIs ordinarie ansökningsförfaranden som inte bedömts lämpliga. Som ett steg i denna hantering beslöt RFI inför sommaren 2021 att sätta upp en riktad utlysning mot förstudier för framtida instrument vid ESS och SAGA- och HIBEAM-kollaborationerna bjöds in att söka.

Ansökningarna har beretts under hösten och vid sitt rådsmöte den 27-28:e oktober beslöt RFI att finansiera SAGA- och HIBEAM-kollaborationerna med 10 MSEK vardera under perioden 2021-2023 för att genomföra instrumentförstudierna. Förstudierna skall mynna ut i konkurrenskraftiga förslag som skall kunna läggas fram för ESS council när tiden är redo att utse de instrument som skall utgöra ESS framtida instrument.

Letter of Intent för svenska in kind-bidrag till ESS 2021

Rådet för forskningens infrastrukturer (RFI) beslöt vid sitt rådsmöte i september 2021 att skjuta till 30 MSEK/år under 2021-2025 för den initiala driftsfasen vid ESS och att pengarna helst bör användas till svenska in kind-bidrag.

Som möjlig in-kind för Sverige redan under 2021 har ESS och Vetenskapsrådet identifierat den pågående acceleratortestningsaktiviteten vid FREIA-laboratoriet Länk till annan webbplats. på Uppsala Universitet som mest lämplig. Avsikten är nu att denna skall finansieras av Vetenskapsrådet till ett värde av 24 MSEK.

För att få stöd från In kind-kommittén vid ESS (IKRC) för att detta skall tillgodoräknas som ett in kind-bidrag för Sverige har Vetenskapsrådet och ESS skrivit under ett Letter of Intent som beskriver parternas gemensamma avsikter.

Vid sitt möte i december beslutade ESS Council, med detta dokument som grund, att tillgodoräkna Sverige det första in kind-bidraget till ESS.

ESS/MAX IV Summit

Hur kan genomtänkta strategier öka nyttjandet av MAX IV och ESS? Hur får forskare från akademin och industrin bäst kunskap om och tillgång till anläggningarna? Årets ESS/MAX IV Online Summit ägde rum 14 oktober.

En summering av de workshoppar som genomfördes under dagen hittar du här. Pdf, 2.4 MB. (Pdf, 2.4 MB)

Här kan du se alla presentationer som gjordes under dagen.

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Big Science i Sverige

Storskaliga forskningsanläggningar kallas ofta ”Big Science”. Runt om i världen bidrar dessa anläggningar till stor innovationskraft, teknikutveckling och banbrytande forskning.

ESS och MAX IV i Lund ger Sverige möjlighet att skapa ett internationellt centrum som är världsledande inom materialvetenskap och life science.

Mer inom samma ämne

  1. ESS bidrar med samhällsnytta – vad behöver Sverige göra framåt för att öka effekten?

    Sverige och Europa investerar stort i ESS. Vad har Sverige fått ut av satsningen så här långt? På vilka sätt bidrar forskningsinfrastrukturer till samhället? Vad behöver Sverige göra för att optimera utväxlingen? Välkommen till ett digitalt frukostse...

  2. Svenska investeringar i ESS ger god effekt

    Svenska företag har stått sig väl i konkurrensen om ordrar från ESS, och tusentals jobb har skapats i Sverige och EU tack vare anläggningen. Det framgår i en ny rapport med en analys av de samhällsekonomiska effekterna av svenska investeringar i ESS.

  3. Samhällsekonomiska effekter av svenska investeringar i ESS 2010–2020

    De svenska investeringar som genomförts under uppbyggnadsfasen av European Spallation Source, ESS, har genererat positiva samhällsekonomiska effekter för Sverige. Det är den övergripande slutsatsen i denna rapport. De stora vinsterna förväntas dock k...