Nationellt samarbete för att maximera Sveriges nytta av ESS och MAX IV

drivs tillsammans med

Vinnova

European Spallation Source, ESS, och MAX IV i Lund är två av världens mest avancerade forskningsanläggningar. ESS/MAX IV-kansliet drivs gemensamt av Vetenskapsrådet och Vinnova och ska maximera Sveriges nytta av anläggningarna.

ESS/MAX Summit 2022

Se inspelningen av årets Summit här Länk till annan webbplats..

Pandemirestriktioner och Rysslands invasion av Ukraina har satt press på forsknings- och innovationssystemet. Men också tydliggjort att Big Science, som forskningsanläggningarna ESS och MAX IV, är avgörande för att hitta svar på brännande vetenskapliga frågor. Nya vacciner, lösningar för att fasa ut fossila bränslen, nya miljövänliga material och processer som fungerar i en cirkulär ekonomi – behoven ökar hela tiden.

Årets Summit diskuterade hur effekterna av de geopolitiska förändringarna i Europa 2022 påverkar forskningsekosystemet, ESS och MAX IV. Och hur den framtida kompetens ska säkras som behövs för att lösa utmaningarna och för att dra full nytta av de investeringar som görs i ESS och MAX IV.

Evenemang
25 november 2022
ESS/MAX IV Summit online 2022
Pandemi, krig, klimatkris – den gröna och digitala omställningen är mer aktuell och nödvändig än någonsin tidigare. Vilken roll spelar ESS och MAX IV i detta arbete?
21 november 2022
Mångfald i användning breddar nyttan av ESS
ESS och MAX IV är strategiskt mycket viktiga för svensk forskning och innovation, och för att stärka vår roll som en av de främsta kunskapsnationerna i världen...
Evenemang
30 maj 2022
ESS bidrar med samhällsnytta – vad behöver Sverige göra framåt för att öka effekten?
Sverige och Europa investerar stort i ESS...
21 april 2022
Samhällsekonomiska effekter av svenska investeringar i ESS 2010–2020
De svenska investeringar som genomförts under uppbyggnadsfasen av European Spallation Source, ESS, har genererat positiva samhällsekonomiska effekter för Sverige...

Vetenskapsrådet finansierar förstudier för framtida instrument vid ESS

Ett av de områden som Vetenskapsrådet har identifierat som viktigt för Sverige när det gäller ESS är möjligheter för svenska forskare att vara delaktiga i ett konkurrenskraftigt förslag för nya instrument.

Under de gångna åren har främst två initiativ utmärkt sig. Det ena är SAGA som är ett GISANS-instrument (grazing-incidens small-angle neutron scattering) för strukturella studier av ytor, tunna filmer och gränsskikt. Sådana experiment är av intresse för både industri och akademi i karaktärisering av alla sort komplexa system såsom livsmedel och biologiska material. Det andra är HIBEAM (high-intensity baryon extraction and measurement), ett instrument för subatomär fysik för studier av neutronens fundamentala egenskaper vilket skall användas för leta efter ny fysik bortom den så kallade standardmodellen.

Rådet för forskningens infrastrukturer (RFI) beslöt efter resultatet av behovsinventeringen 2020 att hantera instrumenteringen vid ESS i särskild ordning, dvs. utanför RFIs ordinarie ansökningsförfaranden som inte bedömts lämpliga. Som ett steg i denna hantering beslöt RFI inför sommaren 2021 att sätta upp en riktad utlysning mot förstudier för framtida instrument vid ESS och SAGA- och HIBEAM-kollaborationerna bjöds in att söka.

Ansökningarna har beretts under hösten och vid sitt rådsmöte den 27-28:e oktober 2021 beslöt RFI att finansiera SAGA- och HIBEAM-kollaborationerna med 10 MSEK vardera under perioden 2021-2023 för att genomföra instrumentförstudierna. Förstudierna skall mynna ut i konkurrenskraftiga förslag som skall kunna läggas fram för ESS council när tiden är redo att utse de instrument som skall utgöra ESS framtida instrument.

Letter of Intent för svenska in kind-bidrag till ESS 2021

Rådet för forskningens infrastrukturer (RFI) beslöt vid sitt rådsmöte i september 2021 att skjuta till 30 MSEK/år under 2021-2025 för den initiala driftsfasen vid ESS och att pengarna helst bör användas till svenska in kind-bidrag.

Som möjlig in-kind för Sverige redan under 2021 har ESS och Vetenskapsrådet identifierat den pågående acceleratortestningsaktiviteten vid FREIA-laboratoriet Länk till annan webbplats. på Uppsala Universitet som mest lämplig. Avsikten är nu att denna skall finansieras av Vetenskapsrådet till ett värde av 24 MSEK.

För att få stöd från In kind-kommittén vid ESS (IKRC) för att detta skall tillgodoräknas som ett in kind-bidrag för Sverige har Vetenskapsrådet och ESS skrivit under ett Letter of Intent som beskriver parternas gemensamma avsikter.

Vid sitt möte i december beslutade ESS Council, med detta dokument som grund, att tillgodoräkna Sverige det första in kind-bidraget till ESS.

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Big Science i Sverige

Storskaliga forskningsanläggningar kallas ofta ”Big Science”. Runt om i världen bidrar dessa anläggningar till stor innovationskraft, teknikutveckling och banbrytande forskning.

ESS och MAX IV i Lund ger Sverige möjlighet att skapa ett internationellt centrum som är världsledande inom materialvetenskap och life science.

Mer inom samma ämne

  1. Nya svenska projekt på ESS

    Vetenskapsrådet finansierar så kallade in-kind leveranser från svenska universitet till ESS. Nu har fyra nya projekt beviljats finansiering för att bidra med teknisk utrustning eller personal till forskningsanläggningen. Lunds universitet är huvudlev...

  2. Mångfald i användning breddar nyttan av ESS

    ESS och MAX IV är strategiskt mycket viktiga för svensk forskning och innovation, och för att stärka vår roll som en av de främsta kunskapsnationerna i världen. Anläggningarna ger Sverige unika möjligheter att utföra excellent forskning, och skapar n...

  3. ESS/MAX IV Summit online 2022

    Pandemi, krig, klimatkris – den gröna och digitala omställningen är mer aktuell och nödvändig än någonsin tidigare. Vilken roll spelar ESS och MAX IV i detta arbete?