Svensk in kind till ESS

De svenska neutronforskarna har länge efterfrågat ett sätt att bidra in kind till ESS och nu är det möjligt. På så sätt kan svensk kompetens inom instrumentering byggas upp och nya samarbeten utvecklas. In kind-samarbeten kan ge en nära koppling till ESS instrumentprojekt och möjligheter att vara involverad i de första vetenskapliga mätningarna vid ESS.

Kontakta ESS redan idag!

Svenska in kind-leveranser till ESS är en del av den svenska medlemsavgiften till ESS, och kan uppgå till totalt 150 miljoner kronor under perioden 2021 - 2025.

Villkoret för att kunna leverera in kind till ESS är att leveransen ingår i ESS projektplan och budget (Cost book) samt att den baseras på en överenskommelse mellan ESS och den levererande partnern. Ingen motfinansiering krävs, leveranserna är fullfinansierade enligt ESS budgetering som finns angiven i Cost book.

Svenska forskare som vill leverera tjänster, personal eller utrustning in kind ska därför kontakta ESS omgående för att diskutera detaljer avseende omfattning, tidplan, in kind-värde, risker, acceptanskriterier etc.

Uppdaterad ESS Cost book

Cost book har uppdaterats med en reviderad lista över möjliga in kind-leveranser. Dessutom visas nu också en historik över det arbeten som redan tilldelats.

Alla aktuella in kind-leveranser finns med, inklusive utstationering av personal för att arbeta med instrumenten som uppdragsforskare, datavetare och tekniker samt för tillhandahållande av provmiljöutrustning.

Läs gärna igenom dokumentet för att lära mer om de spännande möjligheterna att bli en del av framgången med ESS. Om du vill veta mer om hur din organisation kan engagera sig, kontakta Sindra Petersson Årsköld (se ruta till höger).

ESS In-Kind Cost Book for ESS Initial Operations Pdf, 781.3 kB.

Nya svenska projekt på ESS

Under perioden 2021–2025 kommer en del av det svenska bidraget till ESS att användas till in-kind leveranser, det vill säga teknisk utrustning, tjänster eller personal, från svenska universitet till ESS. Total kan 150 miljoner kronor finansiera in kind-projekt. FREIA-laboratoriet i Uppsala beviljades finansiering 2021.

För 2022 har fyra olika projekt fått finansiering och i dessa medverkar Lunds universitet, Uppsala universitet, KTH och LINXS Institute of advanced neutron and X-ray science. 

Deuteration Lab Services

Detta in kind-projekt syftar till att stödja forskare, främst inom området biovetenskap, med deutererade (se beskrivning nedan) och kristalliserade molekyler när de studerar material med olika neutrontekniker. Projektledare är Wolfgang Knecht, chef för Lund Protein Production Platform och Node Director för Protein Production Sweden.

- Det mest spännande med vårt projekt är att det kommer att göra det möjligt för svenska forskare att göra de första life science-experimenten vid ESS, säger Wolfgang Kencht. För oss innebär det att vi medverkar till att skapa en smidig väg in till både MAX IV och ESS vid laboratorierna på Lund Protein Production Platform.

Väte är ett av de vanligaste kemiska ämnena i universum och binder sig lätt till andra grundämnen för att bilda molekyler. Den mest kända av dessa molekyler är kanske H2O, vatten. Väte, i vatten och i andra biomolekyler, är alltså en del av alla levande organismer på jorden. Deuteration är den process där väte, en atom som bara har en proton i sin kärna, byts ut mot en väteisotop som kallas deuterium, som har en proton och en neutron i sin kärna.

Neutronstrålen som används i experimenten vid olika instrument på ESS skiljer mycket känsligt mellan väte och deuterium. Att byta väte mot deuterium i olika molekyler gör därför synliga för neutronerna under experimenten och mätningarna vid ESS.

- Alla dessa ger svenska forskare en mängd verktyg för att producera högkvalitativ vetenskap, avslutar Wolfgang Knecht.

Driftsättningsforskare till instrumentet ODIN

Projektet syftar till att utveckla och ta i bruk instrumentet ODIN på ESS . ODIN, som kommer att vara ett av de första operativa instrumenten vid ESS, ska tillhandahålla världsledande neutronavbildning med rumslig upplösning ner till mikrometer.

- Att vara en del av projektets tidiga skede är en fantastisk möjlighet, säger Stephen Hall. kommer att ge oss många tillfällen att utforska material och strukturer i både tre och fyra (3D + tid) dimensioner. Projektet kommer att stödja utvecklingen av instrumentet för att säkerställa att vetenskapliga resultat är möjliga från dag ett.

vid ESS kommer att ge ny förståelse för material i termer av mikrostrukturer, sammansättningar och egenskaper i 3D. Tekniken ska dessutom göra det möjligt att utforska hur material beter sig över tid när de utvecklas under olika miljöförhållanden, dvs. 4D-avbildning.

Att Odin kan ge denna nya information om materialegenskaper och processer beror på instrumentets kapacitet när det gäller hög rumslig och tidsmässig upplösning och våglängdsberoende avbildning.

- Vi kommer att utnyttja möjligheterna i undersökningar av beteendet hos sådana material som metaller, stenar, batterier och mat, förklarar Stephen Hall. Vi kommer också, tillsammans med olika samarbetspartners, utforska de interna materialstrukturerna hos , paleontologiska och utomjordiska föremål och material.

Utveckling av neutronpolarisationskapacitet

En av de ansvariga för detta in kind-projekt är Max Wolff, professor vid institutionen för fysik och astronomi vid Uppsala universitet. Projektet syftar till att producera polarisationsutrustning viktig för flera instrument vid ESS.

- Det här projektet är ett av de viktigaste för att förbättra prestandan hos ESS och dra bästa möjliga nytta av ESS kapacitet, säger Max Wolff. Att ha ett nära engagemang i flera olika instrumentprojekt och på så sätt bidra till den största infrastruktursatsningen i Norden är mycket spännande, säger Max Wolff.

Vid ESS genereras neutroner när protoner kolliderar med en stor, kvarnstensformad ring av volfram –en process som kallas spallation. Polariserande neutroner innebär att alla deras spin (magnetiska moment) riktas åt samma håll, på liknande sätt som att nålen på alla kompasser pekar norrut. När neutronerna är polariserade går det att mäta styrkan och riktningen på den magnetiska induktionen . Den här förståelsen för högpresterande magnetiska material kan till exempel leda till hållbara generatorer och elmotorer. Dessutom kan interaktionen mellan polariserade neutroner och materia utnyttjas för att ge mer kontroll över, och högre kvalitet på, experiment inom exempelvis batteriforskning och medicinsk forskning.

- I det här projektet kommer vi att bygga vidare på vår expertis i Super ADAM-projektet, förklarar Max Wolff. Polariserade neutroner blir allt viktigare, inte bara för studier av magnetism utan också för analyser av spin-inkoherent spridning, vilket möjliggör bättre experiment. Projektet kommer att göra det möjligt för Uppsala universitet att knyta an till ESS, bygga kompetens och vara redo att dra bästa nytta av anläggningen när den väl är igång.

Driftsättning av NMX Makromolekylär Diffraktometer

Ledare för detta in-kind projekt är Esko Oksanen, forskare vid Lunds universitet. Projektet syftar till att konstruera och driftsätta NMX Macromolecular Diffractometer, ett instrument avsett för makromolekylär kristallografi.

- NMX Macromolecular Diffractometer är det enda instrumentet på ESS som är dedikerat för strukturbiologi, förklarar Esko Oksanen. Detta är ett forskningsområde som är både aktuellt och brådskande, till exempel för läkemedels- och vaccinutveckling. Sverige har ett starkt vetenskapssamhälle inom strukturbiologi, så det är därför spännande att involvera forskarna ännu mer i instrumentprojektet.

Att kunna bestämma väteatomernas positioner i små kristaller och större enhetsceller snabbare än vad som tidigare varit möjligt kommer att möjliggöra studier av mer komplexa och utmanande system, som till exempel transmembrana protonpumpar. Detta ger en bättre förståelse både för grundläggande biologiska processer som cellernas energiproduktionoch för hur läkemedel binder sina målproteiner.

- Svenskt engagemang i NMX-projektet kommer att föra Lunds universitet och ESS närmare varandra och bidra till att skapa en kritisk massa av metodutvecklingsexpertis i Lund, säger Esko Oksanen. Detta stärker Lunds universitets profil inom neutronstrukturbiologi och säkerställer framtida vetenskapliga framgångar för NMX-instrumentet.

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Kontakt

För frågor om ESS in kind-process

Maja Hellsing, Vetenskapsrådet

maja.hellsing@vr.se

+46(0)76 762 77 51

För frågor om ESS in kind-projekt

Sindra Petersson Årsköld, ESS

sindra.petersson@ess.eu

+46(0)72 179 20 94

Mer inom samma ämne

  1. Storskaliga beräkningsresurser

    Forskar du inom beräkningsvetenskap? Då kan du ansöka om att få tillgång till svenska och europeiska beräkningsresurser vid NAISS och EuroHPC. Här kan du läsa mer om hur du går tillväga.

  2. Slutrapport från behovsinventering avseende data och infrastruktur för utbildningsvetenskaplig forskning

    Utbildningsvetenskaplig forskning har under de senaste 20 åren vuxit fram som ett väl etablerat forskningsfält. I forskningsöversikten 2023 betonade Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté behovet av att utveckla infrastrukturer som stärke...

  3. Data och infrastruktur för utbildningsvetenskaplig forskning

    Under 2023 genomförde Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté en kartläggning och behovsinventering avseende data samt behov av infrastrukturer för utbildningsvetenskap. Vid detta seminarium presenterar utredare Jan Hylén rapporten.