ESS/MAX IV-kansliet

drivs tillsammans med

Vinnova

ESS/MAX IV-kansliet är Vetenskapsrådets och Vinnovas gemensamma kansli. Vårt uppdrag är att maximera Sveriges nytta av forskningsanläggningarna ESS och MAX IV​.

Sverige investerar stort i ESS och MAX IV. Regeringens målsättning med satsningarna är att bygga upp ett internationellt centrum som är världsledande inom materialvetenskap och life science. En bred svensk användning av anläggningarna är centralt för svensk forskning och innovation, och en viktig komponent för att förverkliga målsättningen. ESS/MAX IV-kansliet ska samordna nationella insatser mot anläggningarna så att Sverige får bästa möjliga utväxling av de investeringar som görs.

En av kansliets uppgifter är att ta fram och löpande följa upp och revidera en långsiktig nationell implementeringsplan för hur användningen ska kunna öka och breddas.

Den nationella planen pekar ut riktningen

Den nationella implementeringsplanen är ett av flera verktyg för att förverkliga visionen om att göra forskningsanläggningarna ESS och MAX IV till hörnstenar i ett världsledande centrum för materialvetenskap och life science. Arbetet som beskrivs i planen ska bidra till att samla och koordinera berörda aktörer och omsätta identifierade behov till aktiviteter som kan genomföras av de berörda aktörerna inom ramen för deras strategier, riktlinjer, resurser och uppdrag.

Implementeringsplanen har arbetats fram av ESS/MAX IV-kansliet, som är ett myndighetssamarbete mellan Vetenskapsrådet och Vinnova.

Detta är en uppdatering av implementeringsplanen och gäller tills uppdraget slutredovisas 31 maj 2025.

Kansliets uppdrag

Vårt uppdrag är att maximera Sveriges nytta av forskningsanläggningarna ESS och MAX IV​. Det gör vi genom att:

 • Öka kunskapen i Sverige om anläggningarna.
 • Verka för att bredda Sveriges användningen av anläggningarna.
 • Öka engagemanget hos nya intressent- och användargrupper inom olika sektorer.
 • Synliggöra initiativ.
 • Samordna pågående och planerade nationella insatser.
 • Stödja aktiva aktörer.

Vetenskapsrådets och Vinnovas regeringsuppdrag ska slutredovisas 2025.

Läs mer om uppdraget på regeringen.se Länk till annan webbplats.

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

kansliet drivs tillsammans MED

Kontakt

ESS/MAX IV-kansliet

emk@vr.se

Mer inom samma ämne

 1. Storskaliga beräkningsresurser

  Forskar du inom beräkningsvetenskap? Då kan du ansöka om att få tillgång till svenska och europeiska beräkningsresurser vid NAISS och EuroHPC. Här kan du läsa mer om hur du går tillväga.

 2. Slutrapport från behovsinventering avseende data och infrastruktur för utbildningsvetenskaplig forskning

  Utbildningsvetenskaplig forskning har under de senaste 20 åren vuxit fram som ett väl etablerat forskningsfält. I forskningsöversikten 2023 betonade Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté behovet av att utveckla infrastrukturer som stärke...

 3. Data och infrastruktur för utbildningsvetenskaplig forskning

  Under 2023 genomförde Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté en kartläggning och behovsinventering avseende data samt behov av infrastrukturer för utbildningsvetenskap. Vid detta seminarium presenterar utredare Jan Hylén rapporten.