ESS och MAX IV-kansliet

drivs tillsammans med

Vinnova

ESS/MAX IV-kansliet är Vetenskapsrådets och Vinnovas gemensamma kansli. Vårt uppdrag är att maximera Sveriges nytta av forskningsanläggningarna ESS och MAX IV​.


Sverige investerar stort i ESS och MAX IV. Regeringens målsättning med satsningarna är att bygga upp ett internationellt centrum som är världsledande inom materialvetenskap och life science. En bred svensk användning av anläggningarna är centralt för svensk forskning och innovation, och en viktig komponent för att förverkliga målsättningen.

Kansliets uppgift är att skapa en gemensam nationell målbild för ESS och MAX IV i Sverige, och en nationell implementeringsplan för hur användingen ska kunna öka och breddas. Kansliet ska även samordna nationella insatser mot anläggningarna så att Sverige får bästa möjliga utväxling av de investeringar som görs.

Nationell plan pekar ut riktningen

Under 2020 kommer kansliet arbeta fram en nationell implementeringsplan som ska omfatta de svenska insatserna fram till 2028 och innehålla tidsatta och uppföljningsbara mål. Ett viktigt syfte med planen är att samlas kring en gemensam nationell målbild. Planen ska peka ut konkreta riktningar och innehålla mål som steg för steg förverkligar målsättningen: Att ESS och MAX IV blir ett internationellt centrum som är världsledande inom materialvetenskap och life science.

Kansliets uppdrag

Vårt uppdrag är att maximera Sveriges nytta av forskningsanläggningarna ESS och MAX IV​. Det gör vi genom att:

 • Öka kunskapen i Sverige om anläggningarna.
 • Verka för att bredda Sveriges användningen av anläggningarna.
 • Öka engagemanget hos nya intressent- och användargrupper inom olika sektorer.
 • Synliggöra initiativ.
 • Samordna pågående och planerade nationella insatser.
 • Stödja aktiva aktörer.

Regeringsuppdraget till Vetenskapsrådet och Vinnovalänk till annan webbplats ska slutredovisas 2025.

Publicerad den 02 juni 2020

Uppdaterad den 05 juni 2020

Pdf / Utskrift

kansliet drivs tillsammans MED

Kontakt

ESS/MAX IV-kansliet

emk@vr.se

Mer inom samma ämne

 1. Forskningsanläggningarna ESS och MAX IV

  Visionen för ESS och MAX IV är att skapa ett internationellt centrum som är världsledande inom materialvetenskap och life science. MAX IV invigdes 2016 och planen är att ESS ska börja leverera forskning 2023.

 2. Nationellt samarbete för ESS och MAX IV

  European Spallation Source, ESS, och MAX IV i Lund är två av världens mest avancerade forskningsanläggningar. ESS/MAX IV-kansliet drivs gemensamt av Vetenskapsrådet och Vinnova och ska maximera Sveriges nytta av anläggningarna.

 3. Nytt kansli ska samordna insatser för ESS och MAX IV

  Under 2020 etablerar Vetenskapsrådet och Vinnova ett gemensamt kansli som ska arbeta för att maximera Sveriges användning av forskningsanläggningarna European Spallation Source, ESS, och Max IV i Lund.