Sidor om "Forskningens genomslag"

 • Nyhet |

  10 dec 2020

  Genom att erbjuda finansiering i upp till nio år kan MIMS rekrytera lovande forskare från hela världen – Emmanuelle Charpentiers upptäckt visar att strategin är lyckad.

  Nyckelord:

 • Nyhet |

  07 okt 2020

  Emmanuelle Charpentier är en av mottagarna av Nobelpriset i kemi. Tillsammans med Jennifer A. Doudna har hon upptäckt ett av genteknikens skarpaste verktyg: gensaxen. En del av upptäckterna gjordes vid Umeå universitet med finansiering av Vetenskapsr...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  16 apr 2020

  Vetenskapsrådet har fått regeringens uppdrag att identifiera metoder för uppföljning av det forskningspolitiska målet att ”samverkan och samhällspåverkan ska öka” inom utbildning och forskning. Eftersom samverkan och samhällspåverkan är omfattande oc...

  Nyckelord:

 • Nyhet |

  04 mar 2020

  Vetenskapsrådet och Formas har finansierat 40 Linnécenter med totalt 2,7 miljarder kronor under åren 2006–2018. Nu har vi gjort en slutlig utvärdering. Fick Linnéstödet önskad effekt? Vad har det inneburit för svensk forskning?

  Nyckelord:

 • Publikation |

  04 mar 2020

  Linnéstödet presenterades som en ny bidragsform i regeringens forskningspolitiska proposition 2004/2005. Bidraget skulle utveckla strategiska och internationellt konkurrenskraftiga forskningsgrupper vid svenska universitet och högskolor. Totalt har V...

  Nyckelord:

 • Artikel |

  04 dec 2019

  Linnéstödet presenterades som en ny bidragsform i regeringens forskningspolitiska proposition 2004/2005. Bidraget skulle utveckla strategiska och internationellt konkurrenskraftiga forskningsgrupper vid svenska universitet och högskolor. Totalt har V...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  16 sep 2019

  På Vetenskapsrådet har vi fått regeringens uppdrag att inrätta ett tioårigt nationellt forskningsprogram inom migration och integration. Programmet syftar till att skapa goda förutsättningar för forskningens medverkan till att möta samhällsutmaningar...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  23 nov 2018

  Resultatdialog presenterar svensk utbildningsvetenskaplig forskning som finansieras av Vetenskapsrådet. Sedan år 2005 har resultat från aktuella forskningsprojekt sammanfattats dels på en årlig konferens, dels i en antologi. De sammanlagt 32 projekt...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  05 nov 2018

  På Vetenskapsrådet har vi fått regeringens uppdrag att inrätta ett tioårigt nationellt forskningsprogram inom migration och integration. Programmet syftar till att skapa goda förutsättningar för forskningens medverkan till att möta samhällsutmaningar...

  Nyckelord:

 • Nyhet |

  10 sep 2018

  Utifrån riksdagspartiernas valmanifest kan vi se att ord som forskning och vetenskap minskar, jämfört med manifesten inför valet 2010. Därför vill vi ge tre råd till Sveriges nästa regering om hur den förda politiken bättre kan förankras i fakta och ...

  Nyckelord:

 • Nyhet |

  16 maj 2018

  Migration och integration är några av de samhällsutmaningar som ska mötas genom särskilda nationella forskningsprogram. Just nu jobbar Vetenskapsrådets beredningsgrupp med inkomna ansökningar. Stödet som utlysts handlar om samverkan inom forskningsmi...

  Nyckelord:

 • Nyhet |

  16 apr 2018

  Årets svenska valrörelse blir säkerligen som vanligt en dragkamp mellan olika politiska förslag. Men mer än tidigare kan det också bli diskussion om vad som faktiskt är sant och relevant. Det skriver företrädare för 53 organisationer i en gemensam de...

  Nyckelord:

 • Nyhet |

  25 jan 2018

  Vad innebär det att forska tvärvetenskapligt? Hur ska tvärvetenskaplig forskning bedömas och vilket särskilt stöd behövs? Det är några frågor som Vetenskapsrådet och Sveriges unga akademi diskuterat i syfte att kunna ge ämnesöverskridande forskning b...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  28 jun 2017

  Vetenskapsrådets Forskningsbarometer ger en övergripande bild av tillståndet för svensk forskning genom ett trettiotal indikatorer. Fokus ligger på den offentliga forskningsfinansieringen och forskningen vid universitet och högskolor. Forskningsbaro...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  04 apr 2016

  Resultatdialog presenterar svensk utbildningsvetenskaplig forskning finansierad av Vetenskapsrådet. Varje år sedan 2005 har resultat från aktuella forskningsprojekt sammanfattats vid en konferens och i en skrift. En nyhet i 2016 års skrift är populär...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  01 mar 2016

  Vetenskapsrådets "Forskningsbarometer" ger en bild av tillståndet för svensk forskning genom ett trettiotal indikatorer. Fokus ligger på den offentliga forskningsfinansieringen och på den forskning som bedrivs vid universitet och högskolor. Forskning...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  16 dec 2015

  Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté (UVK) arrangerar årligen konferensen Resultatdialog. Syftet är att sprida kunskap om aktuell forskning och att vara en mötesplats för de som är intresserade av utbildningsvetenskaplig forskning. De f...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  01 sep 2014

  Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté (UVK) arrangerar årligen konferensen Resultatdialog. Syftet är att sprida kunskap om aktuell forskning och att vara en mötesplats för de som är intresserade av utbildningsvetenskaplig forskning. De f...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  01 mar 2013

  Denna rapport innehåller populärvetenskapliga artiklar om ett tjugotal forskningsprojekt som finansierats av Vetenskapsrådet. Projekten presenteras även på konferensen Resultatdialog 2013 som är ett forum för alla som är intresserade av utbildningsve...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  03 sep 2012

  Här presenteras utbildningsvetenskapliga forskningsprojekt som finansierats med medel från Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté, och som avslutats under 2012. Rapporten är publicerad i samband med den årliga konferensen "Resultatdialog...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  06 maj 2011

  Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté arrangerar årligen konferensen ”Resultatdialog” med syftet att sprida kunskap om aktuell forskning och samtidigt skapa en mötesplats för dem som är intresserade av utbildningsvetenskaplig forskning. ...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  10 sep 2010

  Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté arrangerar årligen konferensen ”Resultatdialog” med syftet att sprida kunskap om aktuell forskning och samtidigt skapa en mötesplats för dem som är intresserade av utbildningsvetenskaplig forskning. ...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  10 apr 2009

  Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté (UVK), arrangerar årligen konferensen ”Resultatdialog” med syftet att sprida kunskap om aktuell forskning och samtidigt skapa en mötesplats för dem som är intresserade av utbildningsvetenskaplig fors...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  10 mar 2009

  There is an increased awareness that the environment is being subjected to rapid changes. This emphasizes the necessity to further develop and coordinate environmental monitoring efforts. Swedish environmental monitoring activities are extensive, but...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  09 jan 2009

  Både politiker och finansiärer möter idag ökade krav på uppföljning av investering i forskning. I maj 2009 samlade ämnesrådet för medicin internationella företrädare för universitet, finansiärer, beslutsfattare och utvärderare för att diskutera utvec...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  10 okt 2008

  Syftet med denna rapport är att ge en översikt över klassrumsforskningens utveckling under de senaste fyra årtiondena, med ett särskilt fokus på den interaktionellt orienterade klassrumsforskningen från nittiotalets början och framåt, särskilt då sve...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  01 okt 2008

  Utbildningsvetenskapliga kommittén har, alltsedan starten 2001, initierat ett stort antal översikter och kartläggningar. Detta dels för att stimulera till diskussioner om det utbildningsvetenskapliga området och dels för att få ytterligare underlag t...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  10 sep 2008

  Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté (UVK) arrangerar årligen en konferens med syftet att sprida kunskap om aktuell forskning och samtidigt skapa en mötesplats för dem som är intresserade av utbildningsvetenskaplig forskning. Konferense...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  11 aug 2008

  The Committee for Educational Sciences has, right from the outset in 2001, initiated a large number of overviews and surveys. The purpose has been to provide a stimulus for discussion about the area of educational science and also to provide further ...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  10 jan 2008

  Är det meningsfullt att värdera nyttan av medicinsk forskning i termer av ekonomisk vinst? Att mäta samhällsnyttan av medicinsk forskning var temat då Vetenskapsrådet bjöd in ett fyrtiotal deltagare till ett internationellt seminarium för att diskute...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  12 nov 2007

  Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté (UVK) har sedan starten 2001 arrangerat en årlig konferens. ”Resultatdialog 2007 – forskning inom utbildningsvetenskap” är namnet på 2007 års konferens. I denna rapport har forskarna som deltog i 20...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  01 okt 2007

  I regeringens forskningsproposition 2000/01:3 är forskning på det konstnärliga området ett av sex prioriterade forskningsfält. Medel avsattes inom ramen för Vetenskapsrådets budget från år 2001. Fram till och med 2007 har sammanlagt 115 mkr disponera...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  01 aug 2007

  Fram till mitten av 1980-talet såg det mycket ljust ut för svensk odontologisk forskning. Under den senaste tioårsperioden har området stagnerat och uppvisat tecken på kris. Vetenskapsrådet har gjort flera riktade satsningar på odontologisk forsknin...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  01 jul 2007

  För att stimulera till diskussion om det utbildningsvetenskapliga området och dess fortsatta utveckling har Utbildningsvetenskapliga kommittén vid Vetenskapsrådet bett några forskare att belysa olika teman med anknytning till kommitténs uppdrag. I d...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  12 feb 2007

  Sverige har under några år satsat särskilda forskningsmedel på biologisk mångfald. Nu finns det resultat från forskningen. Trettio projekt som fått pengar från Forskningsrådet Formas och Vetenskapsrådet presenteras i den här skriften. Skriften vill ...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  10 okt 2006

  Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté (UVK) har sedan den inrättades ar 2001 arrangerat en årlig konferens med syfte att etablera en mötesplats for forskare inom det utbildningsvetenskapliga fältet. Den sjätte konferensen har rubriken ”U...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  10 aug 2006

  För att stimulera till diskussion om det utbildningsvetenskapliga området och dess fortsatta utveckling har Utbildningsvetenskapliga kommittén vid Vetenskapsrådet bett några forskare att belysa olika teman med anknytning till kommitténs uppdrag. I d...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  10 feb 2006

  Vetenskapsrådets slutredovisning av forskningen inom programmet, med regeringens uppdrag i regleringsbrev för år 2006. Vetenskapsrådet inledde år 2000 på regeringens uppdrag arbetet med att ta fram ett forskningsprogram, som kunde tillgodose såväl r...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  01 feb 2006

  Vetenskapsrådets slutredovisning av forskningen inom programmet, i enlighet med regeringens uppdrag i regleringsbrev för år 2006. Vetenskapsrådet inledde år 2000 på regeringens uppdrag arbetet med att ta fram ett forskningsprogram om ”Kommunistiska ...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  10 mar 2005

  In order to further discussion about the field of educational science and its continued development, the Committee for Educational Science at the Swedish Research Council has asked some researchers to illuminate different themes connected with the Co...

  Nyckelord:

Ladda fler