Om Forskningsbarometern

Forskningsbarometern ger en övergripande bild av tillståndet för svensk forskning i internationell jämförelse. Forskningsbarometern sammanställer data som beskriver förutsättningarna för svensk forskning idag, dels de resurser som tillförs systemet i form av finansiella medel och personal, dels forskningens resultat och genomslag i form av publikationer och citeringar.

Årets Forskningsbarometer är den andra i serien, och den är tänkt att i fortsättningen utkomma vartannat år. Nästa Forskningsbarometer planeras till år 2019.

Forskningsbarometern 2017 finns även på webben (vr.se/Forskningsbarometern2017), där det är möjligt att göra egna filtreringar och visualiseringar av statistiken, samt att ladda ner rapporten.

I Forskningsbarometern 2017 fokuserar vi på den svenska högskolesektorn och den forskning som bedrivs där men inleder med en övergripande beskrivning av hela det svenska systemet för forskning och utveckling (FoU) i jämförelse med motsvarande system i ett urval länder. Forskningsbarometern har inte ambitionen att ge en representativ bild av hela det svenska systemet för forskning och utveckling, där en stor del av FoU både finansieras och utförs inom företagssektorn. Avsikten är att beskriva hur Sverige som forskningsnation presterar i internationell jämförelse och hur den svenska högskolesektorn relaterar till hela forskningssystemet.

Forskningsbarometern består i den tryckta versionen av tre avsnitt: det första avsnittet presenterar svensk FoU i internationell jämförelse och det andra avsnittet beskriver forskningen vid svenska universitet och högskolor. Det sista avsnittet består av en metoddiskussion och referenser. På webben publiceras utvalda avsnitt tillsammans med interaktiva versioner av tillhörande figurer.

Forskningsbarometern 2017 samlar data och information från främst Statistiska Centralbyrån (SCB), Universitetskanslersämbetet (UKÄ), OECD, e-CORDA, och publikationsdatabasen Web of Science, men också från olika litteraturkällor. Där det är relevant hänvisas till aktuella rapporter och analyser från Vetenskapsrådet.

Författarna bakom Forskningsbarometern 2017

Marianne Wikgren
Marianne.Wikgren@vr.se

Stina Gerdes Barriere (personal)
Stina.GerdesBarriere@vr.se

Jonas Gurell (finansiering)
Jonas.Gurell@vr.se

Marianne Hall (finansiering)
Marianne.Hall@vr.se

Henrik Aldberg (bibliometri)
Henrik.Aldberg@vr.se

Senast uppdaterad: 2017-06-15