Notis, 2014-12-11

MONA-systemet för registerdata utvärderat

I en utvärdering av Statistiska Centralbyråns så kallade MONA-system konstaterar expertpanelen att systemet är ett säkert sätt att tillhandahålla registerdata på, men att det behöver uppgraderas.

Statistiska Centralbyråns (SCB) så kallade MONA-system (Microdata On-line Access) gör registerdata tillgängligt för forskning och statistik genom elektronisk fjärråtkomst.

Nu har en nordisk panel, på Vetenskapsrådets uppdrag, utvärderat detta system, bland annat för att undersöka möjligheterna att samordna det med Socialstyrelsens system för registerdata för forskning. Utvärderingen är ett led i Vetenskapsrådets arbete med att förbättra tillgängligheten till och användningen av sådan registerdata.

Panelen ansåg att MONA-systemet är ett säkert sätt att tillhandahålla registerdata på men att det behöver uppgraderas och förbättras på en rad punkter för att bättre möta forskarnas krav och behov.

Dela |

Senast uppdaterad: 2014-12-11