Notis, 2015-04-30

Satsningen på strategiska forskningsområden utvärderad

De strategiska forskningsområdena (SFO) – som lanserades av regeringen i 2008 års forskningsproposition – har nu utvärderats. Vetenskapsrådet, Formas, Forte, Energimyndigheten och VINNOVA lämnar nu utvärderingsrapport och myndighetsrekommendationer till regeringen.

På uppdrag av forskningsfinansiärerna har en expertpanel bestående av framstående internationella forskare utvärderat de 43 svenska forskningsmiljöer inom den stora forskningssatsningen SFO, som pågått mellan 2010 och 2014 till en kostnad av 5,3 miljarder kronor.

Experterna ger högt betyg. De konstaterar att satsningens långsiktighet har inneburit att forskarna kunnat ha höga ambitioner och vågat ta större risker – viktiga faktorer för att kunna åstadkomma vetenskapliga genombrott. En av de aspekter som experterna tittat på är hur strategisk ledning och styrning på lärosätesnivå påverkar forskningen.

– Expertpanelen bedömer att runt en tredjedel av SFO-miljöerna idag håller högsta internationella nivå. Det är ett mycket positivt resultat, säger Vetenskapsrådets generaldirektör Sven Stafström.

På grundval av utvärderingen ger de fem myndigheter som samverkat kring satsningen regeringen ett antal rekommendationer, däribland en viss omfördelning av medlen inom satsningen.

– Vår rekommendation är att SFO-stödet som helhet fortsätter, säger Sven Stafström. Om regeringen gör liknande satsningar i framtiden, föreslår vi att dessa förutom att vara långsiktiga, också rör färre områden, har tydligare mål, profilering och förväntningar på effekter och ansvar för lärosätenas ledningar.

Utvärdering och rekommendationer

Läs om utvärderingen Evaluation of the Strategic Research Area Initiative 2010-2014

Beställ/ladda ned utvärderingen Evaluation of the Strategic Research Area Initiative 2010-2014öppnas i nytt fönster

Läs myndigheternas rekommendationer till regeringenPDF

Dela |

Senast uppdaterad: 2015-05-19