Notis, 2017-06-28

Forskningsbarometern – en övergripande bild av tillståndet för svensk forskning

Sett till finansiella och personella resurser står sig svensk forskning väl i internationell jämförelse. Även de vetenskapliga resultaten av svensk forskning står sig bra i jämförelse med andra OECD-länder.

Till Forskningsbarometern

I Forskningsbarometern kan alla följa utvecklingen över tid när det gäller finansiering, forskande personal och forskningsresultat.

Den bygger på data från flera olika källor och ger en överblick av svensk forskning i internationell jämförelse. Fokus ligger på den senaste tioårsperioden.

I Forskningsbarometern kan den som vill själv göra egna urval och jämförelser av data och se trender. Med utgångspunkt i Forskningsbarometern kan man analysera hur det går för Sverige överlag, men också titta närmare på ämnesområden och grupper av lärosäten.

Mer ur Forskningsbarometern 2017

  • Anslagen till försvarsforskning har minskat drastiskt den senaste tioårsperioden.
  • Sverige är ett av de fem länder inom OECD som investerade mest av BNP i forskning och utveckling (FoU) 2015.
  • Utgifterna för FoU ökar i de flesta länder. I många länder är det företagssektorn som står för det mesta av ökningen av FoU-finansieringen, men inte i Sverige.
  • 90 procent av de svenska lärosätenas FoU-intäkter går till de breda etablerade och de fackinriktade universiteten. Allra mest har FoU-medlen ökat inom medicin och hälsovetenskap respektive naturvetenskap åren 2011–2015.
  • Könsbalansen i högskolan: 33 procent forskande kvinnor och 67 procent forskande män.
  • Sverige har en relativt sett hög forskningsaktivitet inom klinisk medicin och samhällsvetenskap, men en lägre aktivitet inom matematik och kemi.
  • Sverige intar en medelposition i EU i forskningsstöd från Horisont 2020.


Se filmen på två minuter om forskningsfinansiering

Vill du se fler filmer från Forskningsbarometern? Håll utkik på vr.se och i Vetenskapsrådets nyhetsbrev.

För mer information

Marianne Wikgren, projektledare/analytiker, 08-546 44 207
Gustav Hansson, analytiker, 08-546 44 075

Dela |

Senast uppdaterad: 2017-10-05