VR kommenterar

 • Sven Stafström, gd Vetenskapsrådet Sven Stafström, generaldirektör

  Viktigt att skilja på forskning och vård

  Vetenskapsrådets remissvar på utredningen om översyn av reglerna om forskning och hälso- och sjukvård (SOU 2017:104) är nu överlämnat. Vi är positiva till flera av förslagen, till exempel de förtydliganden som föreslås när det gäller forskningshuvudmannens ansvar och att Centrala etikprövningsnämndens tillsynsansvar tydliggörs. Men vi anser inte att vårdinsatser som faller utanför begreppet vetenskap och beprövad erfarenhet ska likställas med forskning. (2018-04-27 )

  Läs hela inlägget
 • Sven Stafström, gd Vetenskapsrådet Sven Stafström, generaldirektör

  Lyft fram kvalitetsarbetet i Styr- och resursutredningen

  Hur lärosätena styrs, och hur resurserna fördelas, har avgörande betydelse. Vetenskapsrådets synpunkter på Styr- och resursutredningens modellförslag tar avstamp i målet att Sverige ska vara ett av världens främsta forskningsländer och en ledande kunskapsnation. Då måste all forskning som bedrivs på svenska lärosäten hålla en hög vetenskaplig kvalitet, skriver generaldirektör Sven Stafström. (2018-03-07 )

  Läs hela inlägget
 • Sven Stafström, gd Vetenskapsrådet Sven Stafström, generaldirektör

  "Jämställdhet är en kvalitetsfråga"

  SvD:s ledarskribent Ivar Arpi har i ett antal artiklar kritiserat genusvetenskapen och dess roll i forskarsamhället. Bland annat ifrågasätter han Vetenskapsrådets arbete med att främja jämställdheten inom akademin. Här svarar generaldirektör Sven Stafström på kritiken. (2018-02-22 )

  Läs hela inlägget
 • Sven Stafström, gd Vetenskapsrådet Sven Stafström, generaldirektör

  "Bättre förutsättningar för svensk forskning med dialog och samverkan"

  Forskares villkor, ansvaret för nationell infrastruktur samt hur basanslag respektive externa bidrag ska användas för att nå maximal effekt av forskningsfinansieringen är frågor vi behöver ha en dialog om. I höst träffar Vetenskapsrådet lärosätesledningarna för diskussion om vilka åtgärder som behövs för ökad kvalitet i forskning. (2017-10-09 )

  Läs hela inlägget

Senast uppdaterad: 2014-06-12

VR kommenterar

Under rubriken VR kommenterar berättar Vetenskapsrådets medarbetare om myndighetens verksamhet.