Ämnesrådet för humaniora och samhällsvetenskap

Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap stödjer forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom humaniora och samhällsvetenskap. I ämnesrådet sitter nio ledamöter som har valts ut av forskare vid svenska lärosäten.

Ansvarar för fördelning av forskningsmedel

Ämnesrådet för humaniora och samhällsvetenskap beslutar om vilka utlysningar som ska göras inom humaniora och samhällsvetenskap. De beslutar också om vilka ansökningar som ska beviljas bidrag. Till sin hjälp har de tio beredningsgrupper som granskar och prioriterar ansökningarna som kommer in till Vetenskapsrådet, innan ämnesrådet fattar beslut. Det är ämnesrådet som utser vilka som ska ingå i beredningsgrupperna.

Följer upp och utvärderar forskning på området

Ämnesrådet följer upp, utvärderar och tar fram strategier, till exempel genom forskningsöversikter. I det arbetet tar rådet hjälp av både nationella och internationella experter. Utöver detta driver ämnesrådet även olika forskningsprogram och satsningar inom sitt område.

Ämnesrådet representerar myndigheten och finansierar svenskt deltagande i flera internationella samarbeten, till exempel de europeiska forskningsnätverken Hera och Norface och den nordiska samarbetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap NOS-HS.

Om humaniora och samhällsvetenskap

Forskning inom humaniora och samhällsvetenskap ger fördjupad kunskap om allt ifrån mänskligt tänkande till samhällets styrning och utveckling.

Se exempel på forskning vi finansierar inom humaniora och samhällsvetenskap

Ämnesrådets sammansättning

I ämnesrådet för humaniora och samhällsvetenskap sitter nio aktiva forskare med hög vetenskaplig kompetens. Ledamöterna är valda av forskare vid svenska lärosäten. Mandatperioden är tre år och ledamöterna kan väljas om för ytterligare tre år.

Ämnesrådet sammanträder sex gånger per år.

Så utses ledamöter till styrelsen och ämnesråden

Ledamöter 2022–2024
Namn

Titel

Organisation
Malin Rönnblom (ordförande)

Professor i statsvetenskap

Karlstads universitet/Umeå universitet

Cecilia Alvstad

Professor i spansk språkvetenskap

Høgskolen i Østfold

Lars Berglund

Professor i musikvetenskap

institutionen för musikvetenskap, Uppsala universitet

Håkan Fischer


Professor i humanbiologisk psykologi

psykologiska institutionen, Stockholms universitet

Bengt Jacobsson

Professor i företagsekonomi

institutionen för samhällsvetenskaper, Södertörns högskola

Åsa Lundqvist

Professor i sociologi

sociologiska institutionen, Lunds universitet

Karin Sennefelt

Professor i historia

historiska institutionen, Stockholms universitet

Rebecca Thorburn Stern

Professor i folkrätt

juridiska institutionen, Uppsala universitet

Helène Whittaker

Professor i antikens kultur och samhällsliv

institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet


Publicerad

Uppdaterad

Mer inom samma ämne

  1. Invigning av centret för människans förhistoria

    Den 26 april invigs ett av de excellenscentren som Vetenskapsrådets finansierar från och med i år: Centret för människans förhistoria (Center for the Human Past, CHP). Det är ett tvärvetenskapligt center för forskning om olika aspekter av människans ...

  2. Vetenskapsrådets excellenscenter

    Vetenskapsrådet finansierar 15 excellenscenter med start 2024. Centren som är under uppbyggnad ska driva nydanande forsknings- och utbildningsverksamhet kring ett centralt tema.

  3. Avtal klara med fyra förlag som ger ut öppna tidskrifter

    I höstas fattade Vetenskapsrådet, Formas, Forte och Vinnova ett inriktningsbeslut om att finansiera publicering hos förlag som endast ger ut helt öppet tillgängliga tidskrifter. Nu är avtal klara med fyra förlag.