Satsningar inom humaniora och samhällsvetenskap

Inom humaniora och samhällsvetenskap pågår en rad särskilda satsningar. Satsningarna kan vara både uppdrag från regeringen och sådana vi har initierat själva för att stärka något visst område.

Särskilda satsningar från regeringen

Forskning om det civila samhället

Satsningen stödjer flervetenskaplig grundforskning om det civila samhället. Den senaste utlysningen var 2017. Forskningsprogrammet omfattar främst stöd till forskningsmiljöer, projektbidrag och bidrag för anställning som postdok. Samordnare är Apostolis Papakostas vid Södertörns högskola.

Forskning om rasism

Första utlysningen var år 2016 och genomfördes i samråd med forskningsrådet Forte. Nästa utlysning planeras till år 2019. Satsningen omfattar i sin helhet 20 miljoner kronor per år.

Forskning inom kultur- och kulturarvsområdet

Inom satsningen har vi utlyst medel år 2013 och 2016. Den pågående satsningen omfattar 25 miljoner per år.

Forskning om förutsättningar för tillväxt

Senaste utlysningen var år 2016. Satsningen omfattar i sin helhet 10 miljoner kronor per år och avslutas år 2020 när nuvarande projekt löper ut.

Egna satsningar

Forskning om demokrati

Vår satsning på forskning om demokrati är en fortsättning på ett tidigare uppdrag från regeringen om forskning om demokrati och offentlig förvaltning, som pågick mellan 2004 och 2018. Satsningen samordnades av Stefan Svallfors på Institutet för framtidsstudier.

Du kan läsa om uppdraget och de projekt som beviljades bidrag på webbplatsen på webbplatsen vrdemokrati.se Länk till annan webbplats.. Den senaste utlysningen var år 2017, nästa planeras till år 2020. Satsningen omfattar 10 miljoner kronor per år.

Komparativ forskning

Vår satsning på komparativ forskning ska bidra till att utveckla inslag av komparativ forskning över hela det humanistisk-samhällsvetenskapliga området, för att förklara människors, gruppers och samhällens villkor, utveckling och interaktion. Forskningen ska särskilt bidra till teori- och metodutveckling inom komparativ forskning. Eleonor Kristoffersson vid Örebro universitet samordnar satsningen och ansvarar för att arrangera två seminarier och en konferens för forskare med medel inom satsningen.

Forskning om samhällets långsiktiga kunskapsförsörjning

Tillsammans med Formas, Forte, Riksbankens Jubileumsfond satsar vi på forskning om samhällets långsiktiga kunskapsförsörjning. Satsningen omfattar 80 miljoner totalt, och åtta projekt har hittills beviljats bidrag. Läs om satsningen, och forskningsprojekten som beviljats bidrag på Riksbankens Jubileumsfonds webbplats Länk till annan webbplats..

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Kontakt

Kontakt ämnesråd, råd och kommittéer

sark@vr.se

Mer inom samma ämne

  1. Forskningsöversikt 2023: Humaniora och samhällsvetenskap

    Vetenskapsrådets forskningsöversikt inom humaniora och samhällsvetenskap beskriver nuläget för forskningen och gör en prognos för utvecklingen de kommande 5–10 åren. Översikten innehåller även vetenskapliga och forskningspolitiska rekommendationer om...

  2. Exempel på forskning vi finansierar 2022

    Vetenskapsrådet finansierar forskning inom alla vetenskapsrområden. Här ger vi exempel på forskningsprojekt inom de olika områdena – projekten beviljades bidrag under hösten 2022.

  3. Konferens om forskningsetik, juridik och professionellt omdöme

    Välkommen till en heldag om forskningsetik, juridik och professionellt omdöme. Konferensen vänder sig främst till forskare och personer på lärosäten som är berörda eller intresserade av etikprövningslagen.