Satsningar inom humaniora och samhällsvetenskap

Inom humaniora och samhällsvetenskap pågår en rad särskilda satsningar. Satsningarna kan vara både uppdrag från regeringen och sådana vi har initierat själva för att stärka något visst område.

Särskilda satsningar från regeringen

Forskning om det civila samhället

Satsningen stödjer flervetenskaplig grundforskning om det civila samhället. Den senaste utlysningen var 2017. Forskningsprogrammet omfattar främst stöd till forskningsmiljöer, projektbidrag och bidrag för anställning som postdok. Samordnare är Apostolis Papakostas vid Södertörns högskola.

Forskning om rasism

Första utlysningen var år 2016 och genomfördes i samråd med forskningsrådet Forte. Nästa utlysning planeras till år 2019. Satsningen omfattar i sin helhet 20 miljoner kronor per år.

Forskning inom kultur- och kulturarvsområdet

Inom satsningen har vi utlyst medel år 2013 och 2016. Den pågående satsningen omfattar 25 miljoner per år.

Forskning om förutsättningar för tillväxt

Senaste utlysningen var år 2016. Satsningen omfattar i sin helhet 10 miljoner kronor per år och avslutas år 2020 när nuvarande projekt löper ut.

Egna satsningar

Forskning om demokrati

Vår satsning på forskning om demokrati är en fortsättning på ett tidigare uppdrag från regeringen om forskning om demokrati och offentlig förvaltning, som pågick mellan 2004 och 2018. Satsningen samordnades av Stefan Svallfors på Institutet för framtidsstudier.

Du kan läsa om uppdraget och de projekt som beviljades bidrag på webbplatsen på webbplatsen vrdemokrati.selänk till annan webbplats. Den senaste utlysningen var år 2017, nästa planeras till år 2020. Satsningen omfattar 10 miljoner kronor per år.

Komparativ forskning

Vår satsning på komparativ forskning ska bidra till att utveckla inslag av komparativ forskning över hela det humanistisk-samhällsvetenskapliga området, för att förklara människors, gruppers och samhällens villkor, utveckling och interaktion. Forskningen ska särskilt bidra till teori- och metodutveckling inom komparativ forskning. Eleonor Kristoffersson vid Örebro universitet samordnar satsningen och ansvarar för att arrangera två seminarier och en konferens för forskare med medel inom satsningen.

Forskning om samhällets långsiktiga kunskapsförsörjning

Tillsammans med Formas, Forte, Riksbankens Jubileumsfond satsar vi på forskning om samhällets långsiktiga kunskapsförsörjning. Satsningen omfattar 80 miljoner totalt, och åtta projekt har hittills beviljats bidrag. Läs om satsningen, och forskningsprojekten som beviljats bidrag på Riksbankens Jubileumsfonds webbplatslänk till annan webbplats.

Publicerad 23 maj 2018

Uppdaterad 12 oktober 2020

Pdf / Utskrift

Kontakt

Kontakt ämnesråd, råd och kommittéer

sark@vr.se

Mer inom samma ämne

  1. Förintelsen och antisemitism – en kartläggning av svensk forskning

    Vetenskapsrådet har fått i uppdrag av regeringen att kartlägga svensk forskning om Förintelsen och antisemitism. Kartläggningen visar att forskningen på det här området håller en god standard. De senaste decennierna har det funnits en omfattande och...

  2. Ny modell att utvärdera forskning visar att statsvetenskap håller hög kvalitet

    Går det att säga något om vilken kvalitet svensk forskning håller i ett internationellt perspektiv? För att besvara den frågan har Vetenskapsrådet tagit fram en ny typ av modell för att utvärdera forskning och testat den på ämnet statsvetenskap. Utvä...

  3. Quality and impact of research in political science in Sweden

    A pilot evaluation Vetenskapsrådet har gjort en utvärdering av ämnet statsvetenskap med hjälp av en ny modell för nationella utvärderingar av forskningsämnen och tematiska forskningsområden. Syftet med den nya modellen är att kartlägga kvalitet och ...