Så används biståndspengarna

De pengar Vetenskapsrådet har för att finansiera utvecklingsforskning kommer från Sveriges budget för internationellt bistånd. Vi rapporterar löpande till både OECD och den svenska webbplatsen openaid.se om vilka forskningsprojekt dessa pengar går till.

Vi rapporterar till OECD/DAC

För att vara transparenta i hur vi använder biståndspengarna rapporterar vi löpande till OECD:s utvecklingskommitté, DAC (Development Assistance Committee). DAC har som uppgift att bland annat verka för utvecklingssamarbete för hållbar utveckling, fattigdomsbekämpning och ökad levnadsstandard i utvecklingsområden.

Vi rapporterar bland annat in vilka forskningsområden de projekt vi finansierar hör till och för vilka länder forskningen är relevant.

Vi rapporterar till openaid.se

Openaid.se är regeringens webbaserade informationstjänst om Sveriges bistånd. Informationen på webbplatsen bygger på öppna myndighetsdata.

På openaid.se hittar du alla projekt inom utvecklingsforskning som har fått bidrag från oss.

Vad är bistånd och vilka länder kan få det?
DAC har definierat vad som ska anses vara bistånd, så kallad ODA (officiellt statligt utvecklingsbistånd, Official Development Assistance) och vilka länder som har rätt till bistånd.

OECD/DAC:s definition av bistånd: What is ODA? (på engelska)PDF (pdf, 594.9 kB)

På OECD:s webbplats finns lista över länder som har rätt till bistånd (på engelska)länk till annan webbplats

Publicerad 30 maj 2018

Uppdaterad 12 oktober 2020

Mer inom samma ämne

  1. Årsredovisning 2018

  2. Forskningsöversikt 2019 Utvecklingsforskning

    Vetenskapsrådets forskningsöversikt inom utbildningsvetenskap beskriver nuläget för forskningen och gör en prognos för utvecklingen de kommande fem till tio åren. Översikten innehåller även vetenskapliga och forskningspolitiska rekommendationer om in...

  3. Sustainability and resilience

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats projektbidrag för sustainability and resilience – tackling consequences of climate and environmental changes, inom utvecklingsforskning 2018. Totalt beviljar vi över 77 miljoner kro...