Rådet för forskningens infrastrukturer – RFI

Vetenskapsrådets råd för forskningens infrastrukturer, RFI, finansierar forskningsinfrastruktur som ger forskare tillgång till avancerade verktyg, som till exempel databaser, forskningsanläggningar, biobanker och storskaliga beräkningsverktyg. I rådet sitter tretton ledamöter med kompetens inom forskningsinfrastruktur från flera olika områden.

Inventerar, prioriterar och fattar beslut om bidrag

RFI inventerar och prioriterar behovet av forskningsinfrastruktur i Sverige och ansvarar för utlysningar om bidrag till forskningsinfrastruktur. RFI fattar även beslut om vilka ansökningar som ska beviljas bidrag.

RFI har tre rådgivande grupper och ett e-infrastrukturutskott som stöd i arbetet med planering och prioritering av forskningsinfrastruktur.

Följer upp och utvärderar forskning på området

RFI följer upp, utvärderar och tar fram strategier för området. Ett exempel är ”Vetenskapsrådets guide till infrastrukturen” som pekar på nya behov av forskningsinfrastruktur och ger förslag på åtgärder för att förbättra befintlig forskningsinfrastruktur, och tillgången till den. RFI arbetar också för att öka nationell och internationell samverkan och samordning kring forskningsinfrastruktur.

Rådets sammansättning

I RFI sitter tretton ledamöter, varav nio är aktiva forskare från olika vetenskapsområden. Vetenskapsrådet utser ordförande och ledamöter efter förslag från Vetenskapsrådets tre ämnesråd och från forskningsråden Forte, Formas och Vinnova, som nominerar en ledamot var. Mandatperioden är tre år och ledamöterna kan väljas om för ytterligare tre år.

Rådet sammanträder fem gånger per år.

Ledamöter 2023–2025

Namn

Titel

Organisation

Björn O. Nilsson (ordförande)

Doktor i biokemi och vd för Ursus Innovation AB

Ursus Innovation AB

Peter Eriksson

Chef för verksamhetsutveckling

Vinnova

Emma Gretzer

Doktor, chef för avdelningen för samhällsbyggnad och ställföreträdande generaldirektör

Formas

Dan Henningson

Professor

Teknisk mekanik, Kungliga tekniska högskolan

Olle Lundberg

Huvudsekreterare; Professor

Forte; Institutionen för folkhälsovetenskap, Stockholms universitet

Olle Lundh

Docent i fysik

Institutionen för fysik, atomfysik, Lunds universitet

Marika Nestor

Docent

Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Uppsala universitet

Roland Roberts

Professor i geofysik

Institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet

Maria Selmer

Professor i strukturbiologi

Institutionen för Cell och Molekylärbiologi, Uppsala universitet

Pelle Snickars

Professor i digitala kulturer

Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet

Sara Strandberg

Professor i partikelfysik

Fysikum, Stockholms universitet

Gunilla Svensson

Professor i meteorologi

Meteorologiska institutionen, Stockholms universitet

Marie Wiberg

Professor i statistik

Handelshögskolan, Statistik, Umeå universitet


Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Kontakt

Vetenskapsrådets kontakt för RFI

rfi@vr.se

Mer inom samma ämne

  1. Nationell implementeringsplan för att främja svensk användning och nytta av ESS och MAX IV

    Den nationella implementeringsplanen är ett av flera verktyg för att förverkliga visionen om att göra forskningsanläggningarna ESS och MAX IV till hörnstenar i ett världsledande centrum för materialvetenskap och life science. Arbetet som beskrivs i p...

  2. Katarina Bjelke invald i styrelsen för Science Europe

    Vetenskapsrådets generaldirektör Katarina Bjelke är ny styrelseledamot i Science Europe, en sammanslutning av forskningsfinansiärer och forskningsutförande organisationer som bevakar och driver forskningspolitiska frågor på europeisk nivå.

  3. Viktigt att stärka forskningskvaliteten och den internationella konkurrenskraften

    I Vetenskapsrådets inspel till forsknings- och innovationspropositionen presenterar vi vår syn på vad som behöver göras för att stärka det svenska forskningssystemet och skapa goda förutsättningar för excellent forskning som är till nytta för samhäll...

Till toppen