ESS/MAX IV-kansliet

drivs tillsammans med

Vinnova

ESS/MAX IV-kansliet är Vetenskapsrådets och Vinnovas gemensamma kansli. Vårt uppdrag är att maximera Sveriges nytta av forskningsanläggningarna ESS och MAX IV​.


Sverige investerar stort i ESS och MAX IV. Regeringens målsättning med satsningarna är att bygga upp ett internationellt centrum som är världsledande inom materialvetenskap och life science. En bred svensk användning av anläggningarna är centralt för svensk forskning och innovation, och en viktig komponent för att förverkliga målsättningen. ESS/MAX IV-kansliet ska samordna nationella insatser mot anläggningarna så att Sverige får bästa möjliga utväxling av de investeringar som görs.

En av kansliets uppgifter är att ta fram och löpande följa upp och revidera en långsiktig nationell implementeringsplan för hur användningen ska kunna öka och breddas.

Den nationella planen pekar ut riktningen

Kansliet har tagit fram en första version av den nationella implementeringsplanen. Planen innehåller nationella strategiska insatser och prioriteringar för att nå visionen om att ESS och MAX IV ska vara hörnstenar i ett världsledande centrum för life science och materialvetenskap 2028.

För att nå dit behöver tre huvudmål uppnås:

  1. Sverige har goda finansiella och strukturella förutsättningar för att tillvarata potentialen i ESS och MAX IV.
  2. Sverige har hög kunskap och bred kompetens för utveckling och användning av ESS och MAX IV.
  3. ESS och MAX IV stärker Sverige som kunskaps- och innovationsland.

För varje huvudmål finns en rad delmål samt de insatser som krävs för att nå dem.

Implementeringsplanen kommer att uppdateras regelbundet. Nästa uppdatering planeras till hösten 2023.

Kansliets uppdrag

Vårt uppdrag är att maximera Sveriges nytta av forskningsanläggningarna ESS och MAX IV​. Det gör vi genom att:

  • Öka kunskapen i Sverige om anläggningarna.
  • Verka för att bredda Sveriges användningen av anläggningarna.
  • Öka engagemanget hos nya intressent- och användargrupper inom olika sektorer.
  • Synliggöra initiativ.
  • Samordna pågående och planerade nationella insatser.
  • Stödja aktiva aktörer.

Regeringsuppdraget till Vetenskapsrådet och Vinnova Länk till annan webbplats. ska slutredovisas 2025.

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

kansliet drivs tillsammans MED

Mer inom samma ämne

Inga matchande sidor