Expertgruppen för etik

Expertgruppen ger råd till Vetenskapsrådet i frågor som rör etik. I expertgruppen sitter sju ledamöter som representerar områdena etik, juridik, medicin och hälsa, naturvetenskap och teknikvetenskap och humaniora och samhällsvetenskap.

Bidrar med kunskap och rådgivning

Expertgruppen för etik bidrar med kunskap och rådgivning om etiska frågeställningar inom Vetenskapsrådets uppdrag. De arbetar med etiska frågor som rör både forskaren och forskningen:

 • Forskaretik handlar om forskarens relation till själva forskningsuppgiften eller forskningsuppdraget.
 • Forskningsetik handlar om hur man i forskningen tar hänsyn till och skyddar olika deltagare och försökspersoner som berörs av forskningen.

Expertgruppens uppdrag är att

 • ge råd till oss i ärenden som rör etik och integritet inom ramen för vår process för forskningsfinansiering
 • ta fram underlag för våra yttranden, ställningstaganden och riktlinjer i frågor som rör forskar- och forskningsetik
 • ta fram underlag inom området forskar- och forskningsetik för våra publikationer, till exempel publikationen God forskningssed
 • ta fram underlag och förbereda för våra kommunikationsinsatser inom området, till exempel stimulera till debatt och reflektion om forskar- och forskningsetik genom konferenser, skrifter eller samarbeten
 • representera myndigheten i nationella och internationella sammanhang.

Reglering av expertgruppen för etikPDF (pdf, 126.9 kB)

Expertgruppens sammansättning

I expertgruppen för etik sitter sju ledamöter som är utsedda av Vetenskapsrådet. Ordföranden bör vara professor i etik, och ledamöterna representerar områdena etik, juridik, medicin och hälsa, naturvetenskap och teknikvetenskap samt humaniora och samhällsvetenskap. Den vetenskapliga sekreteraren för Överklagandenämnden för etikprövning, ÖNEP (fd Centrala etikprövningsnämnden) och chefen för Vetenskapsrådets avdelning för forskningsfinansiering ingår också i gruppen.

Ledamöter

Namn

Titel

Organisation

Nils-Eric Sahlin

(ordförande)

Professor i medicinsk etik


Lunds universitet

Eva Forssell-Aronsson

(medicin och hälsa)

Professor/Sjukhusfysiker vid avdelningen för radiofysik

Göteborgs universitet/

Sahlgrenska universitetssjukhuset

Olle Häggström

(naturvetenskap och teknikvetenskap)

Professor i matematisk statistik

Chalmers tekniska högskola

Torun Lindholm

(humaniora och samhällsvetenskap)

Professor i psykologi

Stockholms universitet

Cecilia Magnusson Sjöberg

(juridik)

Professor i rättsinformatik

Stockholms universitet

Maria Thuveson

Chef för avdelningen för forskningsfinansiering

Vetenskapsrådet

Publicerad den 26 april 2018

Uppdaterad den 19 november 2019

Pdf / Utskrift

Kontakt

Vetenskapsrådet

vetenskapsradet@vr.se

Mer inom samma ämne

 1. GD:s reflektioner efter den Forskningspolitiska dagen

  Den 20 november arrangerade vi för första gången Forskningspolitiska dagen. Vårt syfte var att skapa en arena för frågor som rör utveckling och utmaningar inom det svenska forskningssystemet.

 2. Vetenskapsrådet har en ny rådsdirektör

  Maria Thuveson, tidigare chef för avdelningen för forskningsfinansiering, tar över tjänsten som rådsdirektör efter Ann Fust.

 3. Vetenskapsrådets webbplats har fått ny struktur

  2018 lanserade vi en ny webbplats. Efter att vi utvärderat den gör vi nu en justering av navigering och struktur.