Sekretariatet för JPIAMR

Vetenskapsrådet är värd för sekretariatet för det internationella samarbetet kring forskning om antimikrobiell resistens, Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance. Sekretariatet koordinerar forskningsprogram och internationella utlysningar och stödjer samarbeten för att överbrygga kunskapsbrister om antibiotikaresistens.

Sekretariatet är navet och den gemensamma kontaktpunkten för medlemsländerna inom det internationella samarbetet Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance, JPIAMR.

Sekretariatets huvudsakliga arbete handlar om att

 • koordinera gemensamma internationella utlysningar, konferenser och workshops
 • följa upp och analysera fiansierad forskning inom antibiotikaresistens, kartlägga resurser och forskningsprioriteringar
 • koordinera och utveckla gemensamma forskningsagendor för området.

Sekretariatet har också i uppgift att initiera och leda arbetsgrupper och samarbeten mellan medlemsländerna, utveckla nya former för finansiering av forskning, initiera och genomföra kommunikationsinsatser och ge stöd i styrningen av samarbetet.

JPIAMR leder även arbetet med att utveckla ”The One Health AMR Partnership”. Syftet med partnerskapet är att bidra till målen för European One Health Action Plan against AMR och WHO Global Action Plan on AMR. De första utlysningarna inom partnerskapet förväntas öppna under 2024.

Kort fakta om JPIAMR
Idag är 28 länder från fyra kontinenter medlemmar i JPIAMR och fler än hälften av dem är G20-länder. JPIAMR har sedan starten 2011 finansierat 118 forskningsprojekt och forskningsnätverk med över 100 miljoner euro. Hittills har 1289 forskare i 71 länder deltagit i forskning finansierad via JPIAMR. 

JPIAMR:s webbplats Länk till annan webbplats.

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Laura Marin är ansvarig för sekretariatet som finns på Vetenskapsrådets huvudkontor i Stockholm.

Kontakt

Sekretariatet för JPIAMR

secretariat.jpiamr@vr.se

Mer inom samma ämne

 1. "Forskning är nyckeln i arbetet mot antibiotikaresistens"

  För att säkra världens tillgång till effektiva läkemedel behövs stora resurser för forskning och innovation, breda globala samarbeten och tydligt ledarskap. Sverige har en ledande roll i det internationella arbetet mot antibiotikaresistens och Vetens...

 2. Miljöns betydelse för att sprida antibiotikaresistens är underskattad 

  Vi tenderar att underskatta miljöns roll när det gäller att sprida antibiotikaresistens. Att begränsa resistens i fattiga länder är centralt för att begränsa framtida problem även i övriga länder. Det menar forskaren Joakim Larsson som får finansieri...

 3. Antibiotikaforum 2021

  I anslutning till den europeiska antibiotikadagen arrangeras Antibiotikaforum som samlar experter och andra som arbetar med antibiotikaresistens. Årets tema är Sverige på den globala arenan. Hur ser det svenska internationella arbetet mot antibiotika...