Dialogmöten

Som ett resultat av ett dialogmöte har Vetenskapsrådet efter dialog med Utbildningsdepartementet vidtagit ett antal åtgärder för att så långt som möjligt minska arbetsbördan på landsting och fakulteter utan att tidsram, intention eller kvalitet på utvärderingarna ska påverkas.

Ladda ner hela dokumentet med information och åtgärder här.PDF

Vid det första dialogmötet var deltagarna mycket aktiva och framförde många synpunkter och förslag som främst rörde utvärderingarnas omfattning och tidsplan. Huvudpunkterna kan sammanfattas enligt följande:

  • Utvärderingarna är alltför omfattande i förhållande till tidplanen och att en stor del av datainsamlingen kommer att genomföras under en olyckligt vald tidpunkt – sommarmånaderna.
  • Det saknas en tydlig modell för hur Vetenskapsrådet har tänkt sig att göra en samlad viktning av de tre panelernas utvärderingar.

 

Dialogmötet 25 april 2017

Det första mötet om ALF-utvärderingar hölls den 25 april på World Trade Center i Stockholm. På mötet presenterades och diskuterades de fyra utvärderingar som ska genomföras under 2017.

Ladda ner presentationsmaterialet.ZIP

Efter presentationerna fick deltagarna svara på vilka knäckfrågor man ser inför utvärderingarna.

Svaren redovisas i ordmoln, klicka för nerladdning.ZIP

Senast uppdaterad: 2017-08-17Om dialogmötena

I samband med uppstart och avslut av utvärderingsomgången 2017 anordnar ALF-kansliet två möten om Vetenskapsrådets och Socialstyrelsens olika ALF-utvärderingar. Syftet med dialogmötena är att motta synpunkter och informera.

Våren 2018 anordnas ett nytt dialogmöte i samband med att utvärderingarnas resultat redovisas.