Dialogmöten

I samband med uppstart och avslut av utvärderingsomgången 2017 anordnar ALF-kansliet två möten om Vetenskapsrådets och Socialstyrelsens olika ALF-utvärderingar. Syftet med dialogmötena är att motta synpunkter och informera.

Dialogmöte 16 maj 2018

Den 16 maj berättar panelordförandena om sina intryck och den rapport som publicerades före påsk. Socialstyrelsen berättar om utvärderingen av universitetssjukvårdsenheterna.

Dialogmöte 25 april 2017

Det första mötet om ALF-utvärderingar hölls den 25 april på World Trade Center i Stockholm. På mötet presenterades och diskuterades de fyra utvärderingar som skulle genomföras under 2017.

Efter presentationerna fick deltagarna svara på vilka knäckfrågor man ser inför utvärderingarna. Deltagarna var mycket aktiva och framförde många synpunkter och förslag som främst rörde utvärderingarnas omfattning och tidsplan. Huvudpunkterna kan sammanfattas enligt följande:

  • Utvärderingarna är alltför omfattande i förhållande till tidplanen och en stor del av datainsamlingen kommer att genomföras under en olyckligt vald tidpunkt – sommarmånaderna.
  • Det saknas en tydlig modell för hur Vetenskapsrådet har tänkt sig att göra en samlad viktning av de tre panelernas utvärderingar.

Som ett resultat av dialogmötet vidtog Vetenskapsrådet, efter dialog med Utbildningsdepartementet, ett antal åtgärder för att så långt som möjligt minska arbetsbördan på landsting och fakulteter utan att tidsram, intention eller kvalitet på utvärderingarna skulle påverkas.

Ladda ner hela dokumentet med information och åtgärder här.PDF

Senast uppdaterad: 2018-04-13