Kommittén för kliniska studier

Kommittén för kliniska studier har till uppgift att stödja och utveckla förutsättningarna för kliniska studier i Sverige. Kommittén beslutar om fördelning av de medel som Vetenskapsrådet har till sitt förfogande för nationell samordning av kliniska studier samt fattar övergripande strategiska beslut för området.

Kommitténs sammansättning och organisation

Kommittén för nationell samordning av kliniska studier består av en ordförande och nio ledamöter. Samtliga ledamöter är utsedda av regeringen, varav:

  • två efter förslag från Vetenskapsrådet,
  • tre efter förslag från Sveriges Kommuner och Landsting,
  • fyra efter förslag från branschorganisationer för läkemedel, medicinteknik, bioteknik och de privata vårdgivarna.

Mandatperioden är tre år med möjlighet till förlängning ytterligare tre år.

Huvudsekreterare

Knutet till varje ämnesråd, råd och kommitté inom Vetenskapsrådet finns en huvudsekreterare med hög vetenskaplig kompetens. Huvudsekreteraren ingår i Vetenskapsrådets ledningsgrupp, har vetenskapligt ansvar för ämnesrådets/rådets/kommitténs verksamhet och är anställd vid Vetenskapsrådet i högst sex år. Huvudsekreterare med vetenskapligt ansvar för kommittén för kliniska studier är Jan-Ingvar Jönsson. Biträdande huvudsekreterare är Sandra Kleinau.

Ledamöter

Rådgivande grupp

Till kommittén hör även en rådgivande grupp med representanter från Folkhälsomyndigheten, Forte, LIF, Läkemedelsverket, Neuroförbundet, Reumatikerförbundet, Riksförbundet sällsynta diagnoser, Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU), Socialstyrelsen, Statens medicinsk-etiska råd, SwedenBIO, Swedish Medtech och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV).

Den rådgivande gruppens uppgift är att säkerställa att kommittén har ett brett omvärldsperspektiv och förankring i det omgivande samhället.

Dela |

Senast uppdaterad: 2018-04-10