Kommittén för klinisk behandlingsforskning

Kommittén för klinisk behandlingsforskning ska efter nationell prioritering ge stöd åt stora kliniska studier av hög vetenskaplig kvalitet. Studierna ska vara motiverade utifrån hälso- och sjukvårdens behov och det ska vara möjligt att se patientnyttan inom en definierad tidsrymd.  

Klinisk behandlingsforskning handlar om att optimera befintliga behandlingsrutiner, läkemedel och medicinsk teknik eller att utveckla och utvärdera nya sådana. 

Organisation

Kommittén för klinisk behandlingsforskning består av tretton ledamöter. Ordföranden och sex andra ledamöter är utsedda av regeringen – tre av dessa efter förslag från Vetenskapsrådet och Vinnova. Övriga sex ledamöter är utsedda av landstingen. 

Mandatperioden är tre år med möjlighet till förlängning ytterligare tre år.

Huvudsekreterare

Knutet till varje ämnesråd, råd och kommitté inom Vetenskapsrådet finns en huvudsekreterare med hög vetenskaplig kompetens. Huvudsekreteraren ingår i Vetenskapsrådets ledningsgrupp, har vetenskapligt ansvar för ämnesrådets/rådets/kommitténs verksamhet och är anställd vid Vetenskapsrådet i högst sex år. Huvudsekreterare med vetenskapligt ansvar för kommittén för klinisk behandlingsforskning är Jan-Ingvar Jönsson.

Ledamöter

Rådgivande grupp

Till kommittén hör även en rådgivande grupp med representanter från Folkhälsomyndigheten, Forte, LIF, Läkemedelsverket, Neuroförbundet, Reumatikerförbundet, Riksförbundet sällsynta diagnoser, Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU), Socialstyrelsen, Statens medicinsk-etiska råd, SwedenBIO, Swedish Medtech och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV).

Den rådgivande gruppens uppgift är att säkerställa att kommittén har ett brett omvärldsperspektiv och förankring i det omgivande samhället.

Dela |

Senast uppdaterad: 2018-01-15