Kommittén för konstnärlig forskning

Kommittén för konstnärlig forskning stöder forskning och initierar frågor som rör konstnärlig forskning.

Organisation

Kommittén består av sju ledamöter. Styrelsen för Vetenskapsrådet beslutar om ledamöter efter förslag från berörda universitet och högskolor. Flertalet av ledamöterna ska vara aktiva inom konstnärlig forskning eller konstnärligt utvecklingsarbete och representera olika konstarter.

Kommittén verkar på delegation från Vetenskapsrådets styrelse.
Ordföranden ska se till att verksamheten inom kommittén bedrivs effektivt och enligt gällande regler. Ordförande i kommittén är Lars Hallnäs, professor vid
Textilhögskolan, Högskolan i Borås.

Huvudsekreterare och vetenskaplig rådgivare

Knutet till varje ämnesråd, råd och kommitté inom Vetenskapsrådet finns en huvudsekreterare med hög vetenskaplig kompetens. Huvudsekreteraren ingår i Vetenskapsrådets ledningsgrupp, har vetenskapligt ansvar för ämnesrådets/rådets/kommitténs verksamhet och är anställd vid Vetenskapsrådet i högst sex år. Huvudsekreterare med vetenskapligt ansvar för kommittén för konstnärlig forskning är Kerstin Sahlin.

Vid kommittén för konstnärligforskning finns också en vetenskaplig rådgivare vars uppgift är att vara huvudföredragande i kommittén samt driva och initiera frågor inom ansvarsområdet. Den vetenskapliga rådgivaren är anställd vid Vetenskapsrådet. Vetenskaplig rådgivare för kommittén för konstnärlig forskning är Jan Kaila.

Kommitténs uppgifter och strategi

  • Stödja konstnärlig – praktikbaserad – forskning av hög kvalitet.
  • Bevaka utvecklingen inom forskarskolan för konstnärlig forskning med ekonomiskt stöd från Vetenskapsrådet.
  • Initiera och bedriva strategiskt arbete inkluderande bevakning av utvecklingen på området – både nationellt och internationellt.
  • Utarbeta underlag för Vetenskapsrådets  återkommande seminarium inriktat på erfarenhetsutbyte mellan företrädare för de traditionella vetenskaperna och företrädare för den konstnärliga forskningen.

Mer information

Dela |

Senast uppdaterad: 2018-01-15